Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Resident Evil: Apokalypsa (Resident Evil: Apokalypse)

Resident Evil: Apokalypsa (Resident Evil: Apokalypse)

n200905151024 Poster
n200905151024 Poster

PosterKdyž se v roce 2002 obje­vi­la fil­mo­vá podo­ba kul­tov­ní PC hry Resident Evil, málo­kdo tušil, že se jed­ná o pro­jekt, kte­rý na fil­mo­vá plát­na strh­ne lavi­nu zom­bie fil­mů. Najednou oživlé mrt­vo­ly zapla­vo­va­ly kina a pře­kva­pi­vě vydě­lá­va­ly sluš­né pení­ze. To zase moti­vo­va­lo fil­mo­vé spo­leč­nos­ti k inves­ti­cím do dal­ších a dal­ších pro­jek­tů.

Pochopitelně, že i tvůr­cům Resident Evil(u) bylo jas­né, že není nezbyt­né pro samou skrom­nost zůstá­vat pou­ze u jed­no­ho fil­mu. V té době byly na svě­tě čty­ři PC hry Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil: NemesisResident Evil: Code Veronica. Rozhodně toho neby­lo málo, z čeho se dá čer­pat pro dal­ší díl. Paul Anderson se roz­ho­dl, že upus­tí od pří­stu­pu z prv­ní­ho RE, kde byl auto­rem ori­gi­nál­ní­ho scé­ná­ře, a tak jed­no­du­še spo­jil děj dru­hé a tře­tí hry, při­dal něco vlast­ních nápa­dů, oko­ře­nil Code(m) Veronica a scé­nář byl na svě­tě. Do jeho rea­li­za­ce se však Paul Anderson nepus­til. Upřednostnil totiž režii u fil­mu Vetřelec vs. Predátor.

 REMísto P.W. Andersona se do reži­sér­ské­ho křes­la usa­dil Alexander Witt, kte­rý měl hod­ně zku­še­nos­tí, avšak „jenom“ z pozi­ce second unit director(a) a second unit D.P. (Director of Photography). K pade­sát­ce ale koneč­ně, dle názo­rů pro­du­cen­tů, dospěl do stá­dia, kdy se mu dá svě­řit plno­hod­not­ná režie. V roli Alice se vra­cí dlou­ho­no­há dce­ra rus­ké hereč­ky Galiny Jovovich a srb­ské­ho pedi­at­ra Bogdanoviche „Bogiche“ Jovoviche - Milla Jovovich.

 Oproti prv­ní­mu fil­mu jí budou pomá­hat dal­ší dvě posta­vy, kte­ré, což se tak úpl­ně nedá říct o Alice, mají pro­tějš­ky v počí­ta­čo­vé před­lo­ze. Policistka Jill Valentine a veli­tel zása­ho­vé­ho koman­da Carlos Olivera byli impor­to­vá­ni z tře­tí­ho dílu hry RE: Nemesis, odkud záro­veň pochá­zí vět­ší část nápl­ně fil­mu. Přidejme k nim ješ­tě malou hol­ku Angie (inspi­ra­ce je z dru­hé­ho dílu hry) a uke­ca­né­ho čer­noš­ské­ho ost­rovti­pa L.J(je)., kte­rý sice nemá pro­ti­pól v žád­né z her, ale je tu, aby nás bavil. Dostaneme tým, jenž se může posta­vit sílám zla před­sta­vo­va­ným zákeř­nou spo­leč­nos­tí Umbrella. Ve srov­ná­ní s ní chudáč­ci zom­bie půso­bí jako sku­pin­ka vystra­še­ných dětí, co se ztra­ti­la na výle­tě v zoo.

 REAKorporace Umbrella se roz­hod­ne otevřít taj­né výzkum­né cen­t­rum Úl a zjis­tit, co se tam vlast­ně sta­lo (děj prv­ní­ho fil­mu). Pochopitelně jde o vel­kou chy­bu, neboť se ven dostá­vá T-Virus, kte­rý postup­ně naka­zí oby­va­te­le Racoon City. Zdraví jedin­ci prcha­jí z domo­vů a sna­ží se opus­tit hrůz­né mís­to. Umbrella však odříz­ne celé měs­to od zbyt­ku svě­ta vyso­ký­mi zdmi a umís­tí ho do karan­té­ny. Racoon City se záro­veň stá­vá ide­ál­ním mís­tem pro vyzkou­še­ní nových pro­duk­tů kor­po­ra­ce - pro­jek­tu Alice a Nemesis…

 Zatímco prv­ní film byl víc horo­rem, než akcí, Apokalypsa se jed­no­znač­ně při­klá­ní na stra­nu akce, což tro­chu para­dox­ně vůbec není na ško­du. Film je dyna­mic­ký a struk­tu­rou při­po­mí­ná hru - intro, roz­jezd, krva­vá akce, chvil­ka na vydech­nu­tí, zase akce, pár zjiš­tě­ní a oče­ká­vá­ní „čeho­si“, potom se obje­ví ono „cosi“ a vyvo­lá dal­ší akci. Takhle to pokra­ču­je až do kon­ce.

 Soundtrack z prv­ní­ho fil­mu, o jehož kva­li­tě se dá pole­mi­zo­vat, nahra­dí new metall a hard rock. To se hodí k non-stop zom­bie acti­on, kte­rou bude­me po vět­ši­nu času sle­do­vat. Určité výhra­dy jsou ke kame­ře. Některé „scé­ny mlá­tič­ky“ se nafil­mo­va­ly roz­tře­se­nou kame­rou s vyu­ži­tím ultra­rych­lé mon­tá­že, z čehož pra­me­ní jis­té obtí­že s roze­zná­ním, kdo koho vlast­ně dodě­lá­vá. Zatímco v prv­ním fil­mu jsme doká­za­li roze­znat i někte­ré drob­nos­ti na obli­če­jích zom­bie, ve dvoj­ce mrk­ne­te okem a před vámi je úpl­ně jiný záběr. Celkem vza­to nejde o zas tak vel­kou nepří­jem­nost, ale někdy se člo­věk zkrát­ka chce zahle­dět na zkři­ve­ný obli­čej vlá­če­jí­cí se mrt­vo­ly.

 RE:AApokalypsa je draž­ší, než před­chůd­ce - 45 mil. dola­rů mís­to 33. mil.investovaných do prv­ní­ho fil­mu. Zisk ve Státech byl 50. mil. dola­rů plus 62. mil. v jiných zemích, což je hod­ně srov­na­tel­né s prv­ním dílem, jenž si ve Státech vydě­lal 40. mil. a pořád stej­ných 62.  mil. dola­rů ve zbyt­ku svě­ta. Zřejmě to pou­ka­zu­je na sku­teč­nost, že hra má solid­ní fanouš­kov­skou základ­nu, kte­rá při­jme tře­tí, čtvr­tý, pátý i šes­tý díl, pokud bude fil­mo­vá série pokra­čo­vat až sem.

 Velmi ote­vře­ný konec nene­chá­val na pochy­bách, že Alice nevi­dí­me napo­sle­dy. Třetí díl na sebe nene­chal pří­liš dlou­ho čekat - Resident Evil: Extinction (2007), ale to je jiný pří­běh...

  • Název: Resident Evil: Apokalypse (Resident Evil: Apokalypsa)
  • Režie: Alexander Witt
  • Scénář: Paul W.S. Anderson
  • Rok: 2004 (v ČR od led­na 2005)
  • Země: Německo / Francie / Velká Británie / Kanada
  • Žánr: Akce / Horor / Sci-Fi
  • Délka: 94 min.
  • Hrají: Milla Jovovich, Sienna Guillory, Oded Fehr, Thomas Kretschmann , Sophie Vavasseur, Razaaq Adoti, Jared Harris, Mike Epps, Sandrine Holt, Matthew G. Taylor, Zack Ward, Iain Glen, Dave Nichols, Stefan Hayes, Geoffrey Pounsett

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,93003 s | počet dotazů: 222 | paměť: 56245 KB. | 29.05.2022 - 14:29:37