Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Resident Evil: Apokalypsa (Resident Evil: Apokalypse)

Resident Evil: Apokalypsa (Resident Evil: Apokalypse)

n200905151024 Poster

PosterKdyž se v roce 2002 obje­vi­la fil­mo­vá podo­ba kul­tov­ní PC hry Resident Evil, málo­kdo tušil, že se jed­ná o pro­jekt, kte­rý na fil­mo­vá plát­na strh­ne lavi­nu zom­bie fil­mů. Najednou oživlé mrt­vo­ly zapla­vo­va­ly kina a pře­kva­pi­vě vydě­lá­va­ly sluš­né pení­ze. To zase moti­vo­va­lo fil­mo­vé spo­leč­nos­ti k inves­ti­cím do dal­ších a dal­ších pro­jek­tů.

Pochopitelně, že i tvůr­cům Resident Evil(u) bylo jas­né, že není nezbyt­né pro samou skrom­nost zůstá­vat pou­ze u jed­no­ho fil­mu. V té době byly na svě­tě čty­ři PC hry Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil: NemesisResident Evil: Code Veronica. Rozhodně toho neby­lo málo, z čeho se dá čer­pat pro dal­ší díl. Paul Anderson se roz­ho­dl, že upus­tí od pří­stu­pu z prv­ní­ho RE, kde byl auto­rem ori­gi­nál­ní­ho scé­ná­ře, a tak jed­no­du­še spo­jil děj dru­hé a tře­tí hry, při­dal něco vlast­ních nápa­dů, oko­ře­nil Code(m) Veronica a scé­nář byl na svě­tě. Do jeho rea­li­za­ce se však Paul Anderson nepus­til. Upřednostnil totiž režii u fil­mu Vetřelec vs. Predátor.

 REMísto P.W. Andersona se do reži­sér­ské­ho křes­la usa­dil Alexander Witt, kte­rý měl hod­ně zku­še­nos­tí, avšak „jenom“ z pozi­ce second unit director(a) a second unit D.P. (Director of Photography). K pade­sát­ce ale koneč­ně, dle názo­rů pro­du­cen­tů, dospěl do stá­dia, kdy se mu dá svě­řit plno­hod­not­ná režie. V roli Alice se vra­cí dlou­ho­no­há dce­ra rus­ké hereč­ky Galiny Jovovich a srb­ské­ho pedi­at­ra Bogdanoviche „Bogiche“ Jovoviche - Milla Jovovich.

 Oproti prv­ní­mu fil­mu jí budou pomá­hat dal­ší dvě posta­vy, kte­ré, což se tak úpl­ně nedá říct o Alice, mají pro­tějš­ky v počí­ta­čo­vé před­lo­ze. Policistka Jill Valentine a veli­tel zása­ho­vé­ho koman­da Carlos Olivera byli impor­to­vá­ni z tře­tí­ho dílu hry RE: Nemesis, odkud záro­veň pochá­zí vět­ší část nápl­ně fil­mu. Přidejme k nim ješ­tě malou hol­ku Angie (inspi­ra­ce je z dru­hé­ho dílu hry) a uke­ca­né­ho čer­noš­ské­ho ost­rovti­pa L.J(je)., kte­rý sice nemá pro­ti­pól v žád­né z her, ale je tu, aby nás bavil. Dostaneme tým, jenž se může posta­vit sílám zla před­sta­vo­va­ným zákeř­nou spo­leč­nos­tí Umbrella. Ve srov­ná­ní s ní chudáč­ci zom­bie půso­bí jako sku­pin­ka vystra­še­ných dětí, co se ztra­ti­la na výle­tě v zoo.

 REAKorporace Umbrella se roz­hod­ne otevřít taj­né výzkum­né cen­t­rum Úl a zjis­tit, co se tam vlast­ně sta­lo (děj prv­ní­ho fil­mu). Pochopitelně jde o vel­kou chy­bu, neboť se ven dostá­vá T-Virus, kte­rý postup­ně naka­zí oby­va­te­le Racoon City. Zdraví jedin­ci prcha­jí z domo­vů a sna­ží se opus­tit hrůz­né mís­to. Umbrella však odříz­ne celé měs­to od zbyt­ku svě­ta vyso­ký­mi zdmi a umís­tí ho do karan­té­ny. Racoon City se záro­veň stá­vá ide­ál­ním mís­tem pro vyzkou­še­ní nových pro­duk­tů kor­po­ra­ce - pro­jek­tu Alice a Nemesis…

 Zatímco prv­ní film byl víc horo­rem, než akcí, Apokalypsa se jed­no­znač­ně při­klá­ní na stra­nu akce, což tro­chu para­dox­ně vůbec není na ško­du. Film je dyna­mic­ký a struk­tu­rou při­po­mí­ná hru - intro, roz­jezd, krva­vá akce, chvil­ka na vydech­nu­tí, zase akce, pár zjiš­tě­ní a oče­ká­vá­ní „čeho­si“, potom se obje­ví ono „cosi“ a vyvo­lá dal­ší akci. Takhle to pokra­ču­je až do kon­ce.

 Soundtrack z prv­ní­ho fil­mu, o jehož kva­li­tě se dá pole­mi­zo­vat, nahra­dí new metall a hard rock. To se hodí k non-stop zom­bie acti­on, kte­rou bude­me po vět­ši­nu času sle­do­vat. Určité výhra­dy jsou ke kame­ře. Některé „scé­ny mlá­tič­ky“ se nafil­mo­va­ly roz­tře­se­nou kame­rou s vyu­ži­tím ultra­rych­lé mon­tá­že, z čehož pra­me­ní jis­té obtí­že s roze­zná­ním, kdo koho vlast­ně dodě­lá­vá. Zatímco v prv­ním fil­mu jsme doká­za­li roze­znat i někte­ré drob­nos­ti na obli­če­jích zom­bie, ve dvoj­ce mrk­ne­te okem a před vámi je úpl­ně jiný záběr. Celkem vza­to nejde o zas tak vel­kou nepří­jem­nost, ale někdy se člo­věk zkrát­ka chce zahle­dět na zkři­ve­ný obli­čej vlá­če­jí­cí se mrt­vo­ly.

 RE:AApokalypsa je draž­ší, než před­chůd­ce - 45 mil. dola­rů mís­to 33. mil.investovaných do prv­ní­ho fil­mu. Zisk ve Státech byl 50. mil. dola­rů plus 62. mil. v jiných zemích, což je hod­ně srov­na­tel­né s prv­ním dílem, jenž si ve Státech vydě­lal 40. mil. a pořád stej­ných 62.  mil. dola­rů ve zbyt­ku svě­ta. Zřejmě to pou­ka­zu­je na sku­teč­nost, že hra má solid­ní fanouš­kov­skou základ­nu, kte­rá při­jme tře­tí, čtvr­tý, pátý i šes­tý díl, pokud bude fil­mo­vá série pokra­čo­vat až sem.

 Velmi ote­vře­ný konec nene­chá­val na pochy­bách, že Alice nevi­dí­me napo­sle­dy. Třetí díl na sebe nene­chal pří­liš dlou­ho čekat - Resident Evil: Extinction (2007), ale to je jiný pří­běh...

  • Název: Resident Evil: Apokalypse (Resident Evil: Apokalypsa)
  • Režie: Alexander Witt
  • Scénář: Paul W.S. Anderson
  • Rok: 2004 (v ČR od led­na 2005)
  • Země: Německo / Francie / Velká Británie / Kanada
  • Žánr: Akce / Horor / Sci-Fi
  • Délka: 94 min.
  • Hrají: Milla Jovovich, Sienna Guillory, Oded Fehr, Thomas Kretschmann , Sophie Vavasseur, Razaaq Adoti, Jared Harris, Mike Epps, Sandrine Holt, Matthew G. Taylor, Zack Ward, Iain Glen, Dave Nichols, Stefan Hayes, Geoffrey Pounsett
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,95542 s | počet dotazů: 198 | paměť: 52822 KB. | 17.05.2021 - 05:13:08
X