Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano…

Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano…

Zemanta Related Posts Thumbnail
Zemanta Related Posts Thumbnail
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud to (vel­kou náho­dou) neví­te, tak Resident Evil: Apocalypse, je pokra­čo­vá­ním fil­mu Resident Evil. Ten se dá urči­tě ozna­čit za pove­de­ný a mezi titu­ly inspi­ro­va­né počí­ta­čo­vý­mi hra­mi (pokud neví­te ani toto, tak Resident Evil je jed­na z nej­ú­spěš­něj­ších her­ních sérií) pat­ří ke špič­ce. A pro­to­že podob­ný názor mají mili­ó­ny fanouš­ků po celém svě­tě, Resident Evil se dočkal vel­mi sluš­né­ho komerč­ní­ho úspě­chu. Což je samo­zřej­mě jed­ním z hlav­ních pod­ně­tů pro nato­če­ní pokra­čo­vá­ní. Jenže vět­ši­nou je to také pří­či­na toho, že pokra­čo­vá­ní nesa­ha­jí svým před­chůd­cům ani po kole­na. Je to cel­kem logic­ké, návštěv­nost zaru­čí už jen to, že jde o dru­hý díl pove­de­né­ho titu­lu, a jest­li budou divá­ci zkla­ma­ní, to už je cel­kem jed­no, pro­to­že pení­ze za vstup­né jim stej­ně nikdo nevrá­tí. Zdá se, že tak smýš­lí hod­ně pro­du­cen­tů, ale jsou i tvůr­ci, kte­ří si dají na dru­hých (ve výji­meč­ných pří­pa­dech i dal­ších) pokra­čo­vá­ních zále­žet. A pod­le slo­ga­nu, kte­rý jsem uve­dl na začát­ku je vám urči­tě jas­né, že štáb, kte­rý pra­co­val na Resident Evil: Apocalypse pat­ří prá­vě k nim.

Jestli si chce­te film doko­na­le vychut­nat, tak bych vám dopo­ru­čil zhléd­nout prv­ní díl. Hlavní hrdin­ka sice na začát­ku základ­ní body děje nastí­ní, ale i přes­to by vám mno­ho sou­vis­los­tí unik­lo. Resident Evil: Apocalypse totiž není vol­ným, ale přímým pokra­čo­vá­ním. Respektive nava­zu­je pří­mo tam, kde Resident Evil skon­čil. Proto se omlou­vám, ale tato recen­ze je urče­na veskr­ze těm, kte­ří prv­ní Resident Evil vidě­li.

 

Alice (Milla Jovovich) sice unik­la z Úlu, ve kte­rém došlo k roz­ší­ře­ní T-Viru (jestli­že jste se i přes mé dopo­ru­če­ní neroz­hod­li pro zhléd­nu­tí prv­ní­ho dílu, tak jde o bio­lo­gic­kou zbraň, kte­ré je schop­ná pro­bu­dit základ­ní instink­ty v mrtvých tělech), ale pra­cov­ní­ci Umbrelly jí zaja­li. A zatím­co byla uvěz­ně­na v labo­ra­to­řích, oby­va­te­lé Racoon City začí­na­jí muto­vat v nemrt­vé bes­tie, kte­ré tou­ží jen po jedi­ném – jíst.

 

Umbrella Corporation uza­ví­rá měs­to, nejen s naka­že­ný­mi, ale i s lid­mi, kte­ří ješ­tě neby­li zasa­že­ni. A prá­vě oni se stá­va­jí lov­nou „zvě­ří“ pro neu­stá­le hla­do­vé nemrt­vé. A aby to neby­lo tak leh­ké, Umbrella vypouš­tí do ulic své­ho gene­tic­ky upra­ve­né­ho zabi­já­ka, zva­né­ho Nemesis, aby pro­vě­ři­la jeho schop­nos­ti.

 

Naštěstí uprch­ne Alice, kte­rá, tak­též díky gene­tic­kým úpra­vám, ale také s pomo­cí pár pře­ži­vších – poli­cist­ky Jill (Sienna Guillory), vojá­ko­vi Carlosovi (Oded Fehr), repor­té­r­ce Terri (Sandrine Holt) a uke­ca­né­mu L. J. (Mike Epos), může čelit zástu­pu hla­do­vých naka­že­ný, Nemesis a intri­kám šéfů Umbrella…

Více méně je děj hod­ně podob­ný pří­bě­hu prv­ní­ho dílu – v něm se sku­pi­na lidí sna­ží dostat z uza­vře­né­ho Úlu, ten­to­krá­te se sku­pi­na lidí sna­ží dostat z uza­vře­né­ho měs­ta. Jak je vidět, spí­še než ori­gi­na­li­tě byl věno­ván pro­stor monu­men­tál­nos­ti. Režisér Alexandr Witt (původ­ní film reží­ro­val, napsal a pro­du­ko­val Paul W. S. Anderson, u pokra­čo­vá­ní si pone­chal jen post scé­náris­ty) si asi řekl: „Čím vět­ší tím lep­ší“, tak­že mís­to toho, aby se sou­stře­dil na dějo­vé zvra­ty, roz­ho­dl se roze­hrát stej­nou hru jen s vylep­še­ný­mi hrá­či a na vět­ším „hřiš­ti“. Naštěstí ten­to­krá­te to vyšlo. Film nabí­zí hut­nou atmo­sfé­ru, pove­de­né akč­ní scé­ny a sym­pa­tic­ké hlav­ní hrdi­ny, tak­že nako­nec zapo­me­ne­te na to, že už to tu jed­nu bylo.

 

Jak jsme se zmí­nil o pár řád­ků víš, tak hlav­ní hrdin­ka byla gene­tic­ky upra­ve­ná, což se samo­zřej­mě odra­zi­lo v poje­tí sou­bo­jů. Alice je mršt­něj­ší, rych­lej­ší a sil­něj­ší. Je vidět, že Milla Jovovich pil­ně tré­no­va­la a jen vzdá­le­ně při­po­mí­ná tu křeh­kou manekýn­ku, kte­rá se pro­há­ně­la po molech. Vyklubala se z ní vel­mi sexy ama­zon­ka. Ale stej­ně sym­pa­tic­ky nako­pá­va­jí nemrt­vé zad­ky Sienna Guillory a Oded Fehr. Akční strán­ka fil­mu se poved­la. Stejně tak i obsa­ze­ní, máme tu všech­ny posta­vy, kte­ré máme v par­tách, kte­ré boju­jí o pře­ži­tí, tak rádi – je tu super bojov­ni­ce Alice, kte­rou pro­ná­sle­du­je minu­lost, dal­ší bojov­ni­ce Jill, kte­rá toho sice moc nena­mlu­ví, ale málo slov si kom­pen­zu­je množ­stvím zabi­tých, cha­risma­tic­ký voják Carlos, vti­pá­lek L. J., repor­tér­ka Terri, kte­rá toho moc o zabí­je­ní neví, a samo­zřej­mě je tu ztě­les­ně­ná nevin­nost v podo­bě hol­čič­ky Angie.

 

A ten­to­krá­te je poměr­ně těž­ké určit, kdo pře­ži­je a kdo ne. Což není u podob­ných fil­mů zrov­na obvyk­lé. Většinou už pře­dem tuší­te, kdo se v bude v dal­ší scé­ně válet v kalu­žích krve, a kdo bude na kon­ci hle­dět do zápa­du slun­ce. Tentokráte tomu tak nebu­de, samo­zřej­mě u pár postav ano, ale u vět­ši­ny hlav­ních cha­rak­te­rů ne.

Teď troš­ku kri­ti­ky, i když se tvůr­ci sna­ži­li o pár „leka­vých“ scén, tak se jim to moc nepo­da­ři­lo, pro­to­že jsem se vlast­ně pořád­ně nele­kl ani jed­nou. Naštěstí jde o akč­ní sci-fi a horo­ro­vé prv­ky tady nejsou zase tak úpl­ně důle­ži­té. Mnohem důle­ži­těj­ší jsou vizu­ál­ní efek­ty, a ty se vcel­ku poved­ly. Samozřejmě, někdy nejsou zase tak úžas­né, ale vyslo­ve­ně špat­né také ne.

 

O Resident Evil: Apocalypse se dá pro­hlá­sit (i když je to hod­ně zjed­no­du­še­né), že jde o vylep­še­ný prv­ní díl. Nepřináší nic nové­ho, ale věr­ně kopí­ru­je osvěd­če­né prin­ci­py z prv­ní­ho dílu (nechy­bí dokon­ce kla­sic­ký ote­vře­ný konec) a nabí­zí jej v upra­ve­né ver­zi. Je už jen na vás, zda to bude­te brát jako zápor nebo klad. Já osob­ně to pova­žu­ji za dob­rý krok, pro­to­že prv­ní díl se mi líbil, tak­že z toho logic­ky vyplý­vá, že to pla­tí i pro dru­hý. Tak vzhů­ru do Racoon City, hla­do­ví nemrt­ví čeka­jí…

Režie: Alexandr Witt

 

Hrají: Milla Jovovich, Sienna Guilllory, Oded Fehr, Thomas Kretschmann, Sophie Vavasseur, Razzaq Adoti, Jared Harris, Mike Epps, Sandrine Holt, Zack Ward a dal­ší

 

Jan Lysý


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 13,42220 s | počet dotazů: 248 | paměť: 59869 KB. | 17.08.2022 - 22:13:06