Kritiky.cz > Filmové recenze > Resident Evil

Resident Evil

200501070027 ResidentEvil 5

Resident Evil je aty­pic­ký béč­ko­vý zom­bie horror, kte­rý mě roz­hod­ně nenu­dil, ale kva­lit Horizontu udá­los­ti bohu­žel nedo­sa­hu­je. Je to film vel­mi nená­roč­ný a odpo­čin­ko­vý, u kte­ré­ho netře­ba pře­mýš­let, nao­pak by to bylo na ško­du.

Společnost Umbrella má obrov­skou vědec­kou základ­nu zva­nou Hnízdo - obrov­ské pod­zem­ní měs­to posta­ve­né do tva­ru vosí­ho hníz­da - ve kte­rém se děla­jí poku­sy nej­růz­něj­ších extrémě nebez­peč­ných che­mic­kých látek. V Hnízdě dojde k bez­peč­nost­ní­mu inci­den­tu, kdy z jed­né ampul­ky unik­ne extrémě nebez­peč­ná lát­ka způ­so­bu­jí­cí oži­vo­vá­ní mrtvých. Počítačový sys­tém celé měs­to uza­vře a nepus­tí niko­ho ani dovnitř ani ven. Do Hnízda je vyslá­no spe­ci­ál­ní koman­do, aby zjis­ti­lo, co se sta­lo a dalo věci dopo­řád­ku.

Děj je vel­mi jed­no­du­chý, více méně se drží své před­lo­hy v počí­ta­čo­vé hře, ale nijak neskrý­vá i inspi­ra­ci v jiných fil­mech. Fanoušci her­ní před­lo­hy však nejsou spo­ko­jě­ni s jeho atmo­sfé­rou, kte­rá prý kva­lit her­ní před­lo­hy nedo­sa­hu­je.

V Resident Evil domi­nu­jí hned dvě žen­ské posta­vy. Sympatická Milla Jovovich v hlav­ní roli postup­ně odha­zu­je stá­le více ze své­ho úbo­ru a ke kon­ci fil­mu pře­kva­pi­vě uká­že i něco víc. Michelle Rodriguez je zase v roli drsňač­ky ze super­e­lit­ní­ho koman­da.

Film je, stej­ně jako hra, zalo­žen pře­de­vším na akci, kte­rá bohu­žel pří­liš pře­va­žu­je nad horo­ro­vý­mi prv­ky. Jako dopl­něk je k vidě­ní spous­ta zbra­ní a zom­bí­ků, krve ani tolik ne. Akční scé­ny jsou poměr­ně efekt­ně pro­klá­dá­ny zpo­ma­lo­vá­ním nej­rych­lej­ších zábě­rů.

Celý Resident Evil dopro­vá­zí mož­ná až moc hla­si­tá, ale dob­ře vybra­ná hud­ba (Marilyn Manson), kte­rá z celé­ho ne pří­liš slo­ži­té­ho fil­mu dělá jeden dlou­hý akč­ní video­klip.

Konec fil­mu je pak pře­kva­pi­vě pove­de­ný, zce­la ote­vře­ný a pře­dem při­pra­ve­ný tak, aby se na děj dalo bez pro­blé­mů navá­zat... Apokalypsou. Digitální pří­še­ra v závě­ru je bohu­žel slab­ší.

O filmu:

Velká Británie / Německo / Francie, 2002, 100 min
Režie: Paul W.S. Anderson
V hlav­níh rolích: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mabius, Colin Salmon, Heike Makatsch, Jason Isaacs


Resident Evil
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com