Kritiky.cz > Recenze her > RESCUE 2: Everyday Heroes

RESCUE 2: Everyday Heroes

vlcsnap 2016 03 23 09h26m27s569
vlcsnap 2016 03 23 09h26m27s569
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Někdo má rád stří­leč­ky, někdo jez­dí kami­o­nem a někte­ří zase mají rádi simu­la­ce. Od simu­la­ce reál­né­ho živo­ta (Sims) se dostá­vá­me k simu­la­ci záchran­né­ho sys­té­mu.

Ve hře RESCUE 2: Everyday Heroes Vás čeka­jí požár­ní­ci a záchran­ky. Po něko­li­ka krát­kých tuto­ri­á­lech v are­á­lu cvi­čí­cí­ho cen­t­ra na Vás čeka­jí reál­né pří­pa­dy, kdy máte za úkol zachrá­nit budo­vu, oby­va­te­le měs­ta a dal­ší věci, co se může stát v ima­gi­nár­ním měs­teč­ku.

Od začát­ku hry máte k dis­po­zi­ci něko­lik záchra­ná­řů, něko­lik hasi­čů a za dob­ře spl­ně­né mise vás čeká pochvá­le­ní od sou­se­dů a finanč­ní odmě­na. Finanční ohod­no­ce­ní vám umož­ní vylep­šo­vat svůj vozo­vý park a zaměst­ná­vat šikov­něj­ší zaměst­nan­ce.

vlcsnap-2016-03-23-09h26m21s601

Jednotlivé úko­ly ve měs­tě jsou obmě­ny stá­le toho samé­ho, při­je­de­te na mís­to, zjis­tí­te stav věci a roz­mys­lí­te jak nej­snad­ně­ji a nej­rych­le­ji vyře­ší­te pro­blém. U záchran­ky nejdří­ve zjis­tí­te stav oby­va­te­le, nejdří­ve jej ošet­ří­te a potom odve­ze­te do nemoc­ni­ce, tro­cha cho­ze­ní mezi záchran­kou a zra­ně­ným a vez­me­te si jej na nosít­ka.

U hasi­čů (požár­ní­ků) to zase vyře­ší­te zase snad­no, najde­te si zdroj vody, pří­pad­ně rov­nou vez­me­te hasi­cí pří­stroj, vyře­ší­te těž­kos­ti, jako vypnu­tí elektři­ny nebo zavře­né dve­ře nebo bran­ku, a uha­sí­te oheň.

vlcsnap-2016-03-23-09h26m24s426

Tato prá­ce, tro­cha pře­mýš­le­ní a vymyš­le­ní Vás čeká kaž­dý úkol, jenom s obmě­na­mi.

Grafická strán­ka hry je vel­mi zábav­ná, jed­no­du­chá, ale pře­hled­ná. 3D obra­ze­ní je to nej­jed­no­du­ší, co lze. Na svět se dívá­te z pohle­du boha, kli­ká­te na auta, nechá­te vystu­po­vat záchra­ná­ře, pře­mis­ťu­je­te je k zra­ně­ným a ohni a říká­te jim co dělat. Bez vaše­ho kli­ká­ní se nudí a nic nedě­la­jí. Až dodě­lá­te (dokli­ká­te) všech­no, co je potře­ba, tak se všich­ni záchra­ná­ři vrá­ti do základ­ny, spo­čí­ta­jí bolíst­ky, pro­ho­dí se smě­ny a zno­va na záchra­nu měs­ta.

Někteří hrá­či tyto simu­lá­to­ry živo­ta mají rádi, prin­cip je jed­no­du­chý, a člo­věk se zaba­ví, ale pokud tomu člo­věk nepro­pad­ne, tak ho to pře­sta­ne bavit po něko­li­ka misích zjis­tí, jak si vše usnad­nit a vše spl­ní v krát­kém limi­tu, kdy se ani oheň pořád­ně neroz­ší­ří a vše lze zvlád­nou rych­le.

Někteří hrá­či zas trpí malou úchyl­kou, a ti si pro vět­ší zába­vu necha­jí oheň roz­ší­řit, aby hra­ní mělo grá­dy a záži­tek z honě­ní času a pře­mýš­le­ní, jak vlast­ně pohro­mu zvlád­nout.

Pro fanouš­ci záchra­ná­řů a požár­ní­ků a dal­ších simu­lá­to­rů píšu ortel 80 %. Pro ty ostat­ní je to pou­ze 50 %. Normální hráč hru RESCUE 2: Everyday Heroes asi nevy­hle­dá­vá, musí být duchem záchra­nář nebo pyroman.Oba tyto dru­hy hrá­čů si hru najdou.

[adro­ta­te banner=„43“]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,19622 s | počet dotazů: 257 | paměť: 61902 KB. | 03.10.2023 - 15:00:30