Kritiky.cz > Festivaly > Reportáž: Humbook 2017

Reportáž: Humbook 2017

Humbook 2017 logo

Humbook, oblí­be­ná jed­no­den­ní akce zamě­ře­ná na young adult lite­ra­tu­ru, při­lá­ka­la nejen mla­dé čte­ná­ře do praž­ských pro­stor MeetFactory. Již dru­hý roč­ník toho­to lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu se konal 7. 10. 2017 a nabíd­nul vel­mi láka­vý pro­gram. Chcete se dozvě­dět, zda byl nyněj­ší roč­ník lep­ší než minu­lý? Nebo bys­te rádi vědě­li, s jaký­mi auto­ry se návštěv­ní­ci setka­li a co všech­no si moh­li vyzkou­šet? Pak čtě­te dál!

Program byl po celý den vel­mi pes­t­rý a nabi­tý doslo­va až k prask­nu­tí. Vrcholem a nej­vět­ší pýchou fes­ti­va­lu byly roz­hod­ně bese­dy se zahra­nič­ní­mi autor­ka­mi a jejich auto­gra­mi­á­dy. Do Prahy z cizi­ny zaví­ta­la Jenny Han (píše pře­de­vším roman­tic­ké kni­hy pro dív­ky - např. Všem klu­kům, kte­ré jsem milo­va­la, Oko za oko), Joelle Charbonneau (thriller Stačí jen chtít, dysto­pic­ká tri­lo­gie Univerzita výji­meč­ných) a A. G. Howard (fan­ta­sy série Šepotání).

Z čes­kých spi­so­va­te­lů svou pří­tom­nos­tí fes­ti­val obo­ha­til Martin Bečan, Vilma KadlečkováLadislav Zibura, autor úspěš­ných ces­to­pi­sů (Pěšky mezi budd­his­ty a komu­nis­ty). Vedle roz­ho­vo­rů v hlav­ním sále byl i v ostat­ních pro­sto­rách při­pra­ven dal­ší zají­ma­vý pro­gram – např. poví­dá­ní s pře­kla­da­te­li, redak­to­ry a blo­ge­ry či worksho­py o foce­ní a natá­če­ní videí.

Pro rela­xa­ci a chvil­ku kli­du nechy­bě­la ani her­ní a chill-out zóna, teto­va­cí kou­tek a kre­a­tiv­ní čin­nos­ti jako např. vyrá­bě­ní sví­ček. Díky Instagrafu bylo mož­né si odnést na památ­ku čer­s­tvě vytiš­tě­nou fot­ku. Ale bez knih by to nebyl pra­vý lite­rár­ní fes­ti­val, pro­to byl jeho sou­čás­tí samo­zřej­mě i pro­dej­ní stá­nek s kni­ha­mi.

Kdybych měla porov­nat Humbook 2017 s před­cho­zím roč­ní­kem, kte­ré­ho jsem se také zúčast­ni­la, řek­la bych, že se pořa­da­te­lé z minu­lé­ho roku v mno­hém pou­či­li a ten­to dru­hý roč­ník se jim moc vyda­řil. Mně se osob­ně líbil o tro­chu víc než ten pře­de­šlý, kte­rý byl ale také moc pove­de­ný. Nevýhodou letos byly dlou­hé fron­ty, kte­ré se tvo­ři­ly téměř u kaž­dé „atrak­ce“, ale tuto nepří­jem­nost kom­pen­zo­va­la úžas­ná atmo­sfé­ra, skvě­lí hos­té a fan­tas­tic­ký pro­gram, ve kte­rém si kaž­dý našel to své.

Jsem si jis­tá, že pře­de­vším pro mla­dé a nác­ti­le­té milov­ní­ky knih byl Humbook 2017 báječ­nou akcí, na kte­rou budou, stej­ně jako já, čas­to vzpo­mí­nat a při tom netr­pě­li­vě vyčká­vat nad­chá­ze­jí­cí roč­ník.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: