Kritiky.cz > Pro muže > Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém!

Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém!

Související obrázek

Uvažujete o kou­pi lep­ší­ho a výkon­něj­ší­ho počí­ta­če či note­boo­ku? Určitě jste pře­mýš­le­li nad tím, jak ušet­řit a neku­po­vat kom­plet­ně nový pří­stroj, a nara­zi­li jste na repa­so­va­né nebo před­vá­dě­cí počí­ta­če či note­boo­ky. Nemáte s nimi žád­né zku­še­nos­ti? V tom­to člán­ku jsme pro vás shr­nu­li výho­dy a nevý­ho­dy jed­not­li­vých počí­ta­čů pod­le půvo­du.

Repasované či předváděcí

Repasované počítače a notebooky

Nepředstavujte si repa­so­va­ný počí­tač nebo note­book jako ošun­tě­lý pří­stroj, kte­rý už má to nej­lep­ší za sebou. Repasované počí­ta­če či note­boo­ky, kte­ré nabí­zí­me, pochá­zí z firem­ních lea­sin­gů. Nadnárodní spo­leč­nos­ti čas­to nakou­pí vel­ké množ­ství exklu­ziv­ních note­boo­ků pro své mana­že­ry a po něja­ké době veš­ke­ré IT vyba­ve­ní obmě­ní.

Jak repasování probíhá

Tyto vrá­ce­né note­boo­ky pak sám výrob­ce vyčis­tí, vymě­ní zasta­ra­lý hard­ware a nain­sta­lu­je aktu­ál­ní soft­ware jako Windows 7 nebo Windows 10. Operační paměť se vět­ši­nou je vždy mini­mál­ní stan­dard 4 GB RAM, počí­tač se osa­dí vět­ším dis­kem s vět­ší­mi otáč­ka­mi nebo rov­nou SSD dis­kem. Takto při­pra­ve­ný repa­so­va­ný note­book ješ­tě pro­jde něko­li­ka zátě­žo­vý­mi tes­ty a pak jde do pro­de­je za výraz­ně niž­ší ceny, než kte­ré bys­te u počí­ta­čů s podob­ným výko­nem čeka­li.

Známky opotřebení

I přes­to, že se vět­ši­nou jed­ná o exklu­ziv­ní repa­so­va­né počí­ta­če či note­boo­ky s lep­ší kva­li­tou zpra­co­vá­ní (např. hli­ní­ko­vé či hoř­čí­ko­vé tělo), musí­me mít stá­le na pamě­ti, že tato zaří­ze­ní již byla pou­ží­vá­na. Mohou tedy nést znám­ky opo­tře­be­ní, jako jsou drob­né škrá­ban­ce. Každý pocti­vý pro­dej­ce vás na tyto drob­nos­ti ale vždy upo­zor­ní.

Repasované či předváděcí

Předváděcí počítače a notebooky

Pořídit si před­vá­dě­cí note­book či počí­tač je ide­ál­ní pří­le­ži­tost, jak dostat za málo peněz spous­tu muzi­ky. Do této kate­go­rie spa­da­jí zaří­ze­ní, kte­rá výrob­ci krát­ko­do­bě pou­ži­li na před­vá­dě­cí akci, na veletr­hu nebo jde o kusy z nadvý­ro­by. Většinou byly tako­vé note­boo­ky či počí­ta­če zapnu­té oprav­du jen pár hodin. Výhody náku­pu před­vá­dě­cí­ho note­boo­ku může­me při­rov­nat k náku­pu před­vá­dě­cí­ho auta, pro­to v této kate­go­rii může­te nakou­pit oprav­du lev­ný note­book.

Co se děje s předváděcími notebooky

Výrobce před­vá­dě­cí note­boo­ky i počí­ta­če, stej­ně jako repa­sy, před pro­de­jem opět zkon­t­ro­lu­je, vyčis­tí a otes­tu­je, aby se pod­chy­ti­ly pří­pad­né záva­dy. V drti­vé vět­ši­ně pří­pa­dů jsou před­vá­dě­cí note­boo­ky i počí­ta­če zaba­le­né v ori­gi­nál­ních kra­bi­cích s veš­ke­rým pří­slu­šen­stvím. Představte si, že si tak­to kou­pí­te výraz­ně lev­něj­ší před­vá­dě­cí MacBook, o kte­rém jste vždy sni­li.

Související obrázek

Nové počítače a notebooky

Pořídit si úpl­ně nový počí­tač nebo note­book je sku­teč­ně dra­há zále­ži­tost, obzvlášť pokud se podí­vá­te na výkon­nost­ně srov­na­tel­ný typ nové­ho a repa­so­va­né­ho zaří­ze­ní. V dneš­ní době vám již kaž­dý solid­ní pro­dej­ce repa­so­va­ných či před­vá­dě­cích počí­ta­čů či note­boo­ků nabíd­ne pro­dlou­že­nou záru­ku, pro­to­že zbo­ží, kte­ré nabí­zí, je kva­lit­ní.

Repasované či předváděcí

Jaký typ počítače nebo notebooku tedy vybrat

Teď už jis­tě všich­ni chá­pou, proč není potře­ba se repa­so­va­ným či před­vá­dě­cím PC nebo note­boo­kům vyhý­bat. Kupujete vyčiš­tě­ný, ozkou­še­ný, upgra­do­va­ný a čas­to exklu­ziv­ní note­book či počí­tač, kte­rý je záro­veň za výraz­ně niž­ší cenu než nový pří­stroj. Repasované note­boo­ky mají stá­le vyni­ka­jí­cí výkon, aby zvládly běž­nou kan­ce­lář­skou prá­ci, brouz­dá­ní na inter­ne­tu či pou­ží­vá­ní nároč­něj­ších pro­gra­mů.

Výhody a nevýhody jednotlivých typů notebooků a počítačů

Repasované note­boo­ky a počí­ta­čePředváděcí note­boo­ky

a počí­ta­če

Nové note­boo­ky a počí­ta­če
Cena / výkonAž 7x výkon­něj­ší než nové zaří­ze­ní za stej­nou cenuNižší ceny

o 20-30 %

Plná cena
Cenová hla­di­naOd 2 000 – 20 000 KčOd 6 000 – 60 000 KčOd 8 000 – 80 000 Kč
Výdrž bate­rie60 – 99%99%100%
Záruka1 rok s mož­nos­tí pro­dlou­že­ní na 2 – 3 roky2 roky s mož­nos­tí pro­dlou­že­ní na 3 roky2 roky
Opotřebení tělaDrobnéVětšinou žád­néŽádné
KvalitaVždy pou­ze nej­vyš­ší mode­lo­vé řady, kte­ré jsou vyso­ce kva­lit­ní.Veškeré mode­ly od low-end po hi-end.Veškeré mode­ly od low-end po hi-end.

 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...