Renovace zahradního nábytku

V kaž­dé zahra­dě, tera­se a pří­střeš­ku se najde mís­to k seze­ní. Pod koruna­mi stro­mů se pěk­ně hoví na dře­vě­né lavič­ce, u ohniš­tě na dře­vě­ných špal­cích. Na kry­té tera­se vět­ši­nou bývá celý zahrad­ní set, stůl, židle a čas­to i lehát­ko a na bal­ko­nech domů najde­me aspoň žid­lič­ku k pose­ze­ní. Když je pose­ze­ní nové, vypa­dá krás­ně, ale zub času a pově­tr­nost­ní vli­vy na něm zane­chá­va­jí nepěk­nou sto­pu. Čas od času, nej­lé­pe však kaž­dou sezo­nu, je tře­ba náby­tek zre­no­vo­vat. Minimálně potře­bu­je zba­vit nečis­tot a pořád­ně umýt.
zahradní posezení
Druhy zahrad­ní­ho nábyt­ku:
1.       dře­vě­ný
2.       kovo­vý
3.       plas­to­vý
4.       kom­bi­na­ce mate­ri­á­lu

Jak správ­ně pečo­vat o:
1.       dře­vě­ný náby­tek– Je potře­ba si uvě­do­mit, z jaké­ho duhu dře­va je zrov­na daný kus vyro­ben. Rozdílná údrž­ba je u tuzem­ské­ho a exo­tic­ké­ho typu dře­va. U tuzem­ské­ho nábyt­ku pou­ží­vá­me moři­dla a bar­vy u exo­tic­ké­ho pou­ze zvý­raz­ňu­je­me bar­vu pomo­cí impreg­nač­ních olejů. Než se však pus­tí­me do natí­rá­ní a moře­ní, je potře­ba důklad­ně při­pra­vit povrch. Daný kus pose­ze­ní pro­hléd­ne­me a určí­me míru ško­dy.
stůl s lavicemi
Je-li dře­vo napa­de­no škůd­ci, plís­ní či mechem je nut­né prv­ně vyře­šit daný pro­blém a pak se pus­tit do čiš­tě­ní. Napadené, ztrouch­ni­vě­lé či polá­ma­né prk­na a špal­ky jed­no­du­še vymě­ní­me za nové. Pokud jde o mech a plí­seň, pou­ži­je­me roz­tok ska­li­ce mod­ré a posti­že­né mís­to jím natře­me něko­lik týd­nů dopře­du před samot­ným čiš­tě­ním. Mech uschne a pak jej sná­ze oškrá­be­me.

Máme-li dře­vo tak­to opra­ve­no a ošet­ře­no umy­je­me jej nej­lé­pe vodou a něja­kým odmaš­ťo­va­cím pří­prav­kem. Po umy­tí jej natře­me dle postu­pu na daném impreg­nač­ním ole­ji nebo nátě­ru.

2.       kovo­vý náby­tek – Kov je odol­ný pro­ti škůd­cům a polámá­ní. Je však čas­to posti­žen rzí. Tu snad­no dosta­ne­me z povrchu dolů pomo­ci kar­tá­če na kov. Po odstra­ně­ní rzi, náby­tek také omy­je­me, odmas­tí­me a usu­ší­me. Zvolíme vhod­ný nátěr a natře­me. Kovový náby­tek má obvykle vět­ší život­nost než před­cho­zí dře­vě­ný a tak není nut­né tyto úko­ny činit kaž­dou sezo­nu.

3.       plas­to­vý náby­tek – Zde je život­nost mate­ri­á­lu nejmen­ší. Tento typ zahrad­ní­ho nábyt­ku je čas­to nej­lev­něj­ší. Proto jej vlast­ní vět­ši­na maji­te­lů domů a zahrad. Při nulo­vé údrž­bě však na povrchu ulpí­vá prach, špín a omast­ky s gri­lo­vá­ní a náby­tek nepěk­ně schá­zí. I plast však lze oži­vit. Pokud je něja­ký kus polá­ma­ný, musí­me jej vyho­dit a nahra­dit novým. Plast neo­pra­ví­te, aspoň ne tak, aby to bylo este­tic­ké. Pokud jde o omy­tí je nej­lep­ší pou­žít vaku­o­vou hadi­ci.
tyrkysový zahradní nábytek
Nemusíte pou­žít žád­nou che­mii a barva bude zářit. Nevlastníte daný stroj, nevěš­te hla­vu. Stačí oby­čej­ný čis­ti­cí pro­stře­dek a hru­bá síla v našich pažích. Trvá to déle, ale výsle­dek bude stej­ný.

4.       kom­bi­na­ce mate­ri­á­lu – pou­žij­te rady na kaž­dý mate­ri­ál zvlášť.
Před kou­pí vaše­ho prv­ní­ho zahrad­ní­ho nábyt­ku, dob­ře roz­mys­le­te, jak čas­to jej bude­te pou­ží­vat, kolik chce­te inves­to­vat a jak dlou­ho poža­du­je­te, aby vydr­žel. Na zákla­dě vašich kri­té­rií pak vyber­te ten pra­vý pro vás.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Skandinávský styl bydlení24. února 2020 Skandinávský styl bydlení Aktuálním trendům bydlení vévodí skandinávský, nebo také severský styl. Mezi jeho největší přednosti patří jednoduchost, vzdušnost a důraz na funkčnost interiéru. Zároveň je i […]
  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]
  • Nejkrásnější zahrada v Litoměřicích13. února 2020 Nejkrásnější zahrada v Litoměřicích Pokud bychom měli zařadit člověka z vědeckého hlediska, zařadili bychom ho mezi savce, obratlovce, primáty… Člověk by se dal ale zařadit ještě do jedné škatulky. S největší […]
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]
  • Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení27. února 2020 Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení Každý z nás má sen a to ideální, krásné, moderní i stylové bydlení. Věděli jste ale, že to není žádný med a to po stránce finanční i fyzické? Ano, je to tak! Na rekonstrukci bytu, či […]
  • Gauč je důležitý pro každého člena rodiny10. února 2020 Gauč je důležitý pro každého člena rodiny Sedačka bývá nejčastěji v každé rodině umístěna v obývacím pokoji. Snad každý člen rodiny ji využívá a nejinak tomu bude zřejmě i u vás. co vše je potřeba zvážit ještě předtím, než zajdete […]
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Skandinávská inspirace pro českou domácnost1. listopadu 2019 Skandinávská inspirace pro českou domácnost Skandinávský (nebo obecně severský styl) je poslední dobou kapku módní záležitostí. Vyhýbali jste se mu, protože jste o něm všude slyšeli? Po tomhle článku už nebudete! Okno do duše […]
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […]