Kritiky.cz > Pro domov > Renovace zahradního nábytku

Renovace zahradního nábytku

V kaž­dé zahra­dě, tera­se a pří­střeš­ku se najde mís­to k seze­ní. Pod koruna­mi stro­mů se pěk­ně hoví na dře­vě­né lavič­ce, u ohniš­tě na dře­vě­ných špal­cích. Na kry­té tera­se vět­ši­nou bývá celý zahrad­ní set, stůl, židle a čas­to i lehát­ko a na bal­ko­nech domů najde­me aspoň žid­lič­ku k pose­ze­ní. Když je pose­ze­ní nové, vypa­dá krás­ně, ale zub času a pově­tr­nost­ní vli­vy na něm zane­chá­va­jí nepěk­nou sto­pu. Čas od času, nej­lé­pe však kaž­dou sezo­nu, je tře­ba náby­tek zre­no­vo­vat. Minimálně potře­bu­je zba­vit nečis­tot a pořád­ně umýt.
zahradní posezení
Druhy zahrad­ní­ho nábyt­ku:
1.       dře­vě­ný
2.       kovo­vý
3.       plas­to­vý
4.       kom­bi­na­ce mate­ri­á­lu

Jak správ­ně pečo­vat o:
1.       dře­vě­ný náby­tek– Je potře­ba si uvě­do­mit, z jaké­ho duhu dře­va je zrov­na daný kus vyro­ben. Rozdílná údrž­ba je u tuzem­ské­ho a exo­tic­ké­ho typu dře­va. U tuzem­ské­ho nábyt­ku pou­ží­vá­me moři­dla a bar­vy u exo­tic­ké­ho pou­ze zvý­raz­ňu­je­me bar­vu pomo­cí impreg­nač­ních olejů. Než se však pus­tí­me do natí­rá­ní a moře­ní, je potře­ba důklad­ně při­pra­vit povrch. Daný kus pose­ze­ní pro­hléd­ne­me a určí­me míru ško­dy.
stůl s lavicemi
Je-li dře­vo napa­de­no škůd­ci, plís­ní či mechem je nut­né prv­ně vyře­šit daný pro­blém a pak se pus­tit do čiš­tě­ní. Napadené, ztrouch­ni­vě­lé či polá­ma­né prk­na a špal­ky jed­no­du­še vymě­ní­me za nové. Pokud jde o mech a plí­seň, pou­ži­je­me roz­tok ska­li­ce mod­ré a posti­že­né mís­to jím natře­me něko­lik týd­nů dopře­du před samot­ným čiš­tě­ním. Mech uschne a pak jej sná­ze oškrá­be­me.

Máme-li dře­vo tak­to opra­ve­no a ošet­ře­no umy­je­me jej nej­lé­pe vodou a něja­kým odmaš­ťo­va­cím pří­prav­kem. Po umy­tí jej natře­me dle postu­pu na daném impreg­nač­ním ole­ji nebo nátě­ru.

2.       kovo­vý náby­tek – Kov je odol­ný pro­ti škůd­cům a polámá­ní. Je však čas­to posti­žen rzí. Tu snad­no dosta­ne­me z povrchu dolů pomo­ci kar­tá­če na kov. Po odstra­ně­ní rzi, náby­tek také omy­je­me, odmas­tí­me a usu­ší­me. Zvolíme vhod­ný nátěr a natře­me. Kovový náby­tek má obvykle vět­ší život­nost než před­cho­zí dře­vě­ný a tak není nut­né tyto úko­ny činit kaž­dou sezo­nu.

3.       plas­to­vý náby­tek – Zde je život­nost mate­ri­á­lu nejmen­ší. Tento typ zahrad­ní­ho nábyt­ku je čas­to nej­lev­něj­ší. Proto jej vlast­ní vět­ši­na maji­te­lů domů a zahrad. Při nulo­vé údrž­bě však na povrchu ulpí­vá prach, špín a omast­ky s gri­lo­vá­ní a náby­tek nepěk­ně schá­zí. I plast však lze oži­vit. Pokud je něja­ký kus polá­ma­ný, musí­me jej vyho­dit a nahra­dit novým. Plast neo­pra­ví­te, aspoň ne tak, aby to bylo este­tic­ké. Pokud jde o omy­tí je nej­lep­ší pou­žít vaku­o­vou hadi­ci.
tyrkysový zahradní nábytek
Nemusíte pou­žít žád­nou che­mii a barva bude zářit. Nevlastníte daný stroj, nevěš­te hla­vu. Stačí oby­čej­ný čis­ti­cí pro­stře­dek a hru­bá síla v našich pažích. Trvá to déle, ale výsle­dek bude stej­ný.

4.       kom­bi­na­ce mate­ri­á­lu – pou­žij­te rady na kaž­dý mate­ri­ál zvlášť.
Před kou­pí vaše­ho prv­ní­ho zahrad­ní­ho nábyt­ku, dob­ře roz­mys­le­te, jak čas­to jej bude­te pou­ží­vat, kolik chce­te inves­to­vat a jak dlou­ho poža­du­je­te, aby vydr­žel. Na zákla­dě vašich kri­té­rií pak vyber­te ten pra­vý pro vás.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Skandinávská inspirace pro českou domácnost1. listopadu 2019 Skandinávská inspirace pro českou domácnost Skandinávský (nebo obecně severský styl) je poslední dobou kapku módní záležitostí. Vyhýbali jste se mu, protože jste o něm všude slyšeli? Po tomhle článku už nebudete! Okno do duše […]
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […]
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […]
  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […]
  • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]