Kritiky.cz > Pro domov > Renovace zahradního nábytku

Renovace zahradního nábytku

V kaž­dé zahra­dě, tera­se a pří­střeš­ku se najde mís­to k seze­ní. Pod koruna­mi stro­mů se pěk­ně hoví na dře­vě­né lavič­ce, u ohniš­tě na dře­vě­ných špal­cích. Na kry­té tera­se vět­ši­nou bývá celý zahrad­ní set, stůl, židle a čas­to i lehát­ko a na bal­ko­nech domů najde­me aspoň žid­lič­ku k pose­ze­ní. Když je pose­ze­ní nové, vypa­dá krás­ně, ale zub času a pově­tr­nost­ní vli­vy na něm zane­chá­va­jí nepěk­nou sto­pu. Čas od času, nej­lé­pe však kaž­dou sezo­nu, je tře­ba náby­tek zre­no­vo­vat. Minimálně potře­bu­je zba­vit nečis­tot a pořád­ně umýt.
zahradní posezení
Druhy zahrad­ní­ho nábyt­ku:
1.       dře­vě­ný
2.       kovo­vý
3.       plas­to­vý
4.       kom­bi­na­ce mate­ri­á­lu

Jak správ­ně pečo­vat o:
1.       dře­vě­ný náby­tek– Je potře­ba si uvě­do­mit, z jaké­ho duhu dře­va je zrov­na daný kus vyro­ben. Rozdílná údrž­ba je u tuzem­ské­ho a exo­tic­ké­ho typu dře­va. U tuzem­ské­ho nábyt­ku pou­ží­vá­me moři­dla a bar­vy u exo­tic­ké­ho pou­ze zvý­raz­ňu­je­me bar­vu pomo­cí impreg­nač­ních olejů. Než se však pus­tí­me do natí­rá­ní a moře­ní, je potře­ba důklad­ně při­pra­vit povrch. Daný kus pose­ze­ní pro­hléd­ne­me a určí­me míru ško­dy.
stůl s lavicemi
Je-li dře­vo napa­de­no škůd­ci, plís­ní či mechem je nut­né prv­ně vyře­šit daný pro­blém a pak se pus­tit do čiš­tě­ní. Napadené, ztrouch­ni­vě­lé či polá­ma­né prk­na a špal­ky jed­no­du­še vymě­ní­me za nové. Pokud jde o mech a plí­seň, pou­ži­je­me roz­tok ska­li­ce mod­ré a posti­že­né mís­to jím natře­me něko­lik týd­nů dopře­du před samot­ným čiš­tě­ním. Mech uschne a pak jej sná­ze oškrá­be­me.

Máme-li dře­vo tak­to opra­ve­no a ošet­ře­no umy­je­me jej nej­lé­pe vodou a něja­kým odmaš­ťo­va­cím pří­prav­kem. Po umy­tí jej natře­me dle postu­pu na daném impreg­nač­ním ole­ji nebo nátě­ru.

2.       kovo­vý náby­tek – Kov je odol­ný pro­ti škůd­cům a polámá­ní. Je však čas­to posti­žen rzí. Tu snad­no dosta­ne­me z povrchu dolů pomo­ci kar­tá­če na kov. Po odstra­ně­ní rzi, náby­tek také omy­je­me, odmas­tí­me a usu­ší­me. Zvolíme vhod­ný nátěr a natře­me. Kovový náby­tek má obvykle vět­ší život­nost než před­cho­zí dře­vě­ný a tak není nut­né tyto úko­ny činit kaž­dou sezo­nu.

3.       plas­to­vý náby­tek – Zde je život­nost mate­ri­á­lu nejmen­ší. Tento typ zahrad­ní­ho nábyt­ku je čas­to nej­lev­něj­ší. Proto jej vlast­ní vět­ši­na maji­te­lů domů a zahrad. Při nulo­vé údrž­bě však na povrchu ulpí­vá prach, špín a omast­ky s gri­lo­vá­ní a náby­tek nepěk­ně schá­zí. I plast však lze oži­vit. Pokud je něja­ký kus polá­ma­ný, musí­me jej vyho­dit a nahra­dit novým. Plast neo­pra­ví­te, aspoň ne tak, aby to bylo este­tic­ké. Pokud jde o omy­tí je nej­lep­ší pou­žít vaku­o­vou hadi­ci.
tyrkysový zahradní nábytek
Nemusíte pou­žít žád­nou che­mii a barva bude zářit. Nevlastníte daný stroj, nevěš­te hla­vu. Stačí oby­čej­ný čis­ti­cí pro­stře­dek a hru­bá síla v našich pažích. Trvá to déle, ale výsle­dek bude stej­ný.

4.       kom­bi­na­ce mate­ri­á­lu – pou­žij­te rady na kaž­dý mate­ri­ál zvlášť.
Před kou­pí vaše­ho prv­ní­ho zahrad­ní­ho nábyt­ku, dob­ře roz­mys­le­te, jak čas­to jej bude­te pou­ží­vat, kolik chce­te inves­to­vat a jak dlou­ho poža­du­je­te, aby vydr­žel. Na zákla­dě vašich kri­té­rií pak vyber­te ten pra­vý pro vás.

  • U Zlaté rukavice (Der goldene Handschuh) – Recenze – 70%16. října 2019 U Zlaté rukavice (Der goldene Handschuh) – Recenze – 70% Nový film německého režiséra a scenáristy Fatiha Akina (Soul Kitchen, Odnikud) je adaptací stejnojmenného románu Heinze Strunka, jenž líčí reálnými událostmi ze 70. let inspirovaný příběh […] Posted in Filmové recenze
  • Vysvětlujte jednoduše....24. února 2020 Vysvětlujte jednoduše.... Když je krása nepřikrášlena, je nejpřitažlivější. (Athenaeus) "Vysvětlujte jednoduše" je moudré heslo. Jednoduchost umožňuje, aby každý viděl vše jasně, a proto osvěcuje všechny, kdo jsou […] Posted in Ze života
  • Filmoví a seriáloví záporáci z města Gotham5. června 2016 Filmoví a seriáloví záporáci z města Gotham Batmanovská franšíza dosáhla v seriálovém i filmovém světě největší popularity z celé tvorby DC Comics. Proto jsem se rozhodl vybrat desítku nejlepších záporáků, které jsme mohli obdivovat […] Posted in Kritický Klub
  • Titulky k Grantchester S05E02 - Episode #5.220. ledna 2020 Titulky k Grantchester S05E02 - Episode #5.2 Geordi a Will dnes řeší smrt muže, kterého v Grantchesteru srazil automobil. Willovi se nelíbí nápadník jeho matky. Geordie zjišťuje, že mít doma tchýni není tak špatné. Titulky pro vás […] Posted in Titulky
  • Královo přístaviště / King´s Landing – Hra o Trůny19. dubna 2016 Královo přístaviště / King´s Landing – Hra o Trůny Královo Přístaviště je královské hlavní město Westerosu a Sedmi Království. Populace je přibližně 500 000 obyvatel. Nachází se na Černovodě v místě, kde poprvé přistál Aegon Dobyvatel. […] Posted in Filmová místa
  • Zbohatni nebo chcípni30. května 2009 Zbohatni nebo chcípni Jim Sheridan si dal tentokrát opravdu záležet a natočil drama na životní osudy známého rapera 50 Centa (Curtis Jackson), povedl se film podle očekávání ? […] Posted in Recenze
  • Jiří Chlumský (4. 7. 1958)13. dubna 2017 Jiří Chlumský (4. 7. 1958) Vystudoval katedru dokumentární tvorby na pražské FAMU, po škole působil jako asistent režie v Krátkém filmu Praha a externě pracoval pro Československou televizi. Jeho filmovým debutem […] Posted in Profily osob
  • Kosmova kronika česká4. února 2020 Kosmova kronika česká Psát něco o takové slavné knize je svým způsobem asi dost zbytečné, neboť o ní bylo již popsáno tolik řádků, jež jsou mnohokrát delší než toto samotné středověké dílo. Kroniku jsem však […] Posted in Recenze knih
  • Avatar - 22 minut dlouhý featurette26. ledna 2010 Avatar - 22 minut dlouhý featurette Posted in Články
  • Prci, prci, prcičky - Svatba (I se Stiflerovou mámou.)26. října 2003 Prci, prci, prcičky - Svatba (I se Stiflerovou mámou.) Nechci nijak fušovat filmařům do práce, ale pokud mě paměť neklame, domnívám se, že jednou ze zásad, které se jakékoli sequely (tj. pokračování) snaží dodržovat, je stálé herecké […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com