Kritiky.cz > Pro domov > Renovace parket levně a spolehlivě

Renovace parket levně a spolehlivě

ParketyNahled

Parkety byly vždy spo­leh­li­vou, kva­lit­ní a pře­de­vším luxus­ní pod­la­hou. Není to tak dáv­no, co tako­vé pod­la­hy byly spí­še v rodi­nách, kte­ří měli dale­ko vět­ší náro­ky na byd­le­ní a chtě­li oprav­du luxus. Dnes jsou par­ke­ty a dře­vě­né pod­la­hy vůbec jed­nou z vari­ant, kte­rá se sta­la vel­mi oblí­be­nou pro naše poho­dl­né byd­le­ní.

Tento druh pod­lah se vyzna­ču­je dlou­hou život­nos­tí a pokud je o pod­la­hu dob­ře posta­rá­no, mají par­ke­ty dlou­hou život­nost. A přes­to se v prů­bě­hu let kva­li­ta poklád­ky par­ke­to­vých desek zhor­šu­je, dochá­zí k pro­blé­mům se vzhle­dem a z této situ­a­ce exis­tu­jí pou­ze dva způ­so­by - buď pro­vést kom­plet­ní výmě­nu pod­la­hy, nebo se poku­sit obno­vit par­ke­ty.

Odborná firma

bouseni parket v praze
 

Pokud se roz­hod­ne­me pro jaký­ko­liv způ­sob, měli bychom si nejdří­ve vyžá­dat posou­ze­ní sta­vu odbor­ným tech­ni­kem. jen tak máme jis­to­tu, že jsme se roz­hod­li správ­ně. Pokud pod­la­ha vyka­zu­je znám­ky hni­lo­by nebo oprav­du vel­ké­ho zne­čiš­tě­ní nebo vlh­kos­ti, je urči­tě vhod­né pod­la­hu vymě­nit. Celý stav poško­ze­ní tedy posou­dí odbor­ná fir­ma a pokud dojde k reno­va­ci, navrh­ne i opti­mál­ní řeše­ní.

Parkety pat­ří také do sku­pi­ny vel­mi kva­lit­ních pod­la­ho­vých kry­tin, kte­ré se mohou pyš­nit eko­lo­gic­kým a pří­rod­ním mate­ri­á­lem. Dnes může­me na trhu najít růz­né dru­hy par­ket z růz­ných dře­vin, ale najde­me na trhu i par­ke­to­vou mozai­ku, kte­rou také nazý­vá­me zámec­kou. Tyto pří­rod­ní mate­ri­á­ly mají vel­kou výho­du nejen ve své kva­li­tě, ale také v doko­na­los­ti a odol­nos­ti. Parkety se nej­čas­tě­ji vyrá­bě­jí z dobu, buku, smr­ku i mod­ří­nu, ale není žád­nou výjim­kou ani exo­ti­ka, kam řadí­me tře­ba bam­bus. U těch exo­tic­kých mate­ri­á­lů musí­me ovšem počí­tat s vyš­ší cenou.

Renovace

Samotný pro­ces obno­vy par­ket s praskli­na­mi a štěr­bi­na­mi se pro­vá­dí postup­ně. Nejdříve je potře­ba odstra­nit sta­rý nátěr, lak a nečis­to­ty. To docí­lí­me jed­no­du­chým způ­so­bem a to hrubým brou­še­ním. Získáme tak povrch, kte­rý se může zmen­šit o 2 mm a pod­la­ha také může zís­kat jiný vzhled. Rozdíl je tedy po brou­še­ní patr­ný.

parkety praha
 

Dalším postu­pem reno­va­ce je násled­né vypl­ně­ní mezer mezi jed­not­li­vý­mi par­ke­ta­mi, vypl­ně­ní pro­hlub­ní nebo dírek, ale také výmě­na jed­not­li­vých díl­ců, kte­ré se již zachrá­nit neda­jí. Jde to cel­kem snad­no. Stačí si při­chys­tat potřeb­ný mate­ri­ál k ruce a par­ke­ty ve stej­né veli­kos­ti. ty se pak pod­le potře­by mohou i mír­ně upra­vit, ale zákla­dem je dob­ře vyčiš­tě­ný a rov­ný pod­kla­do­vý povrch. Po vyloup­nu­tí par­ke­ty se musí pod­klad vybrou­sit, odstra­nit sta­ré lepi­dlo a v pří­pa­dě, že je povrch nerov­ný také vytme­lit tak, aby jsme docí­li­li rovi­ny. jestli­že máme tak­to při­pra­ve­ný pod­klad, může­me jed­no­du­še jed­not­li­vé díl­ce při­le­pit. Práce je to doslo­va mra­ven­čí, pro­to­že jde zde také o přes­nost a doko­na­lost. Ve výsled­ku pak bude ovšem celá prá­ce hod­no­ce­na na výbor­nou.

Pro tme­le­ní je zapo­tře­bí spe­ci­ál­ní tmel, kte­rý je k tomu urče­ný. V žád­ném pří­pa­dě nepo­u­ží­vej­me sili­ko­ny, kte­ré jsou mast­né a celou reno­va­ci by nám jen zne­hod­no­ti­ly.

Povrchová úprav parket

Po úspěš­ném vytme­le­ní všech nedo­stat­ků je na řadě opět brou­še­ní, kte­ré ten­to­krát zna­me­ná koneč­nou fázi. Jak bude pod­la­ha vybrou­še­na, tako­vý bude­me mít povrch. Proto si na této fázi brou­še­ní dej­me zále­žet. V pří­pa­dě, že vše dopadlo dob­ře, může­me pod­la­hu jed­no­du­še vylu­xo­vat od zbyt­ko­vé­ho pra­chu, kte­rý by nám při finál­ní povr­cho­vé úpra­vě mohl nadě­lat nepří­jem­nos­ti. lako­vá­ní par­ket je nej­běž­něj­ší povr­cho­vou úpra­vou. Laky jsou vodou ředi­tel­né a pod­la­ha je tak ošet­ře­na na hod­ně dlou­ho. Nanáší se pomo­cí jem­né­ho váleč­ku a musí­me počí­tat s tím, že se postup musí opa­ko­vat asi dva­krát, plné zatí­že­ní tako­vé pod­la­hy je pak mož­né až po něko­li­ka dnech. Voskování par­ket je také jed­nou z mož­nos­tí povr­cho­vé úpra­vy a pou­ží­vá se teku­tý vosk na bázi vče­lí­ho vosku. Následně se pak pod­la­ha pře­leští a vyka­zu­je doko­na­lý vzhled.

 

  • Neúnavný proces papírování29. listopadu 2019 Neúnavný proces papírování Kdo z nás se nesetkal s nějakým tím procesem na úřadě. Různá vyřizování nás provází celý život. Začíná to vyřizováním rodného listu a končí zase listem úmrtním. Proto nás nepřekvapí, když […] Posted in Pro domov
  • Svůj majetek i zahradu si musíme chránit8. dubna 2020 Svůj majetek i zahradu si musíme chránit Věděli jste, že mít samotnou zahradu, pozemek i domov, není všechno? Musíte si zajistit i soukromí, ochranu majetku a to správnou cestou. Potřebujete oplocení vašich zahrad, ale také […] Posted in Pro domov
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […] Posted in Pro domov
  • Variantu financování bydlení není snadné vybrat!25. března 2020 Variantu financování bydlení není snadné vybrat! Na co byste tedy měli myslet, když řešíte, jak si svoji nemovitost pořídíte, respektive, jak budete její koupi financovat? Hypotéka s nízkým úrokem Je jasné, že hypotéka, protože má […] Posted in Pro domov
  • Nové bydlení se blíží19. prosince 2019 Nové bydlení se blíží Předem jste promysleli financování rekonstrukčních prací – buď vlastní prostředky anebo hypotéka, nechali jste nakreslit plány, stanovili harmonogram prací a oběhli jste příslušné úřady: […] Posted in Pro domov
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […] Posted in Pro domov
  • Co dělat se starým kufrem po babičce?23. února 2020 Co dělat se starým kufrem po babičce? Starý kufr po prarodičích anebo ještě starší se vám může docela dobře hodit. Takové klasické kufry se stávají naprosto nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Můžeme je využít jako výborný […] Posted in Pro domov
  • Stále oblíbené lofty3. května 2020 Stále oblíbené lofty Loft nemusí nutně znamenat jen bydlení pod střechou v půdním bytě. Popustit uzdu fantazii je možné také v bývalých výrobních halách. Dvě věci mají tyto oba typy bytů společné, a […] Posted in Pro domov
  • Kreativní a originální dekorace17. března 2020 Kreativní a originální dekorace Každý rok je to stejné. Procházíme se ulicemi, které září různými vánočními světýlky. Obchody jsou vyzdobené snad každý rok dřív a dřív. Během nákupů posloucháme koledy. Předvánoční […] Posted in Pro domov
  • Rekonstrukce bez stavebního povolení9. června 2020 Rekonstrukce bez stavebního povolení Všichni, kteří někdy nějakou tu rekonstrukci prováděli, ví, že vše vyžaduje velmi důkladnou přípravu. Rekonstrukce není totiž spojena pouze s výběrem vybavení nebo firmy, jak si mnozí […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...