Kritiky.cz > Pro domov > Renovace nábytku pomocí fládrování

Renovace nábytku pomocí fládrování

img a289946 w1994 t1501517958

Pomocí flá­dro­vá­ní se dá veli­ce snad­no zre­no­vo­vat sta­rý náby­tek, nebo i jiné dře­vě­né plo­chy, a bude to vypa­dat napros­to skvě­le. Fládrování je tech­ni­kou, kte­rá se pou­ží­vá při reno­va­ci dře­vě­né­ho nábyt­ku a dve­ří. Slouží jako lev­něj­ší a mno­hem jed­no­duš­ší náhra­da kla­sic­ké­ho dýho­vá­ní. Chcete-li si star­ší dře­vě­ný náby­tek umís­tit do vaše­ho domo­va, nebo na cha­lu­pu, a budete-li mít dosta­tek trpě­li­vos­ti, abys­te napo­do­bi­li kresbu dře­va, bude­te boha­tě odmě­ně­ni skvě­lý­mi kous­ky do vaše­ho inte­ri­é­ru. Protože flá­dro­vá­ní na nábyt­ku vypa­dá napros­to skvě­le. A navíc se dá pou­žít i na tako­vé mate­ri­á­ly, jako je:

dřrevo

·         lami­no
·         dře­votřís­ka
·         tvr­ze­ný papír
·         plast
·         plech

Připravte si štětce

·         V prv­ní řadě bude­te potře­bo­vat kla­sic­ký ště­tec, kte­rý je vyro­be­ný z koň­ských žíní. Měl by mít roz­mě­ry oko­lo tři­ce­ti cen­ti­me­t­rů. Postačit by vám měl však jaký­ko­li ště­tec, kte­rý je urče­ný k natí­rá­ní dve­ří a oken.
·         Jako dal­ší pomůc­ka, kte­rou bude­te potře­bo­vat, je spe­ci­ál­ní stěr­ka, kte­rou se vytvo­ří léta na dře­vě, přes­ně tak, aby ošet­řo­va­ná plo­cha vypa­da­la co nej­vě­ro­hod­ně­ji jako ze dře­va.

Jak postupovat:

Nejprve odstraň­te, nej­lé­pe opal­te původ­ní nátěr, kte­rý se na ošet­řo­va­né plo­še nachá­zí. Jestliže nepraská, nebo se neo­lu­pu­je, není tře­ba původ­ní bar­vu opa­lo­vat. Bohatě posta­čí, když povrch pou­ze odmas­tí­te, napří­klad s nit­ro ředi­dlem. Hadrem namo­če­ným do nit­ro ředi­dla rych­le a zleh­ka pře­jeď­te po ošet­řo­va­né plo­še. Jestliže jste původ­ní nátěr opa­lo­va­li, je tře­ba jej ješ­tě pře­brou­sit do hlad­ka, zatme­lit a zno­vu pře­brou­sit do rovi­ny.

lepidlo

Zatmelit povrch posta­čí pomo­cí tro­chou disperz­ní­ho nebo akry­lá­to­vé­ho tme­lu.
Základní nátěr potom pro­veď­te syn­te­tic­kou bar­vou, jejíž život­nost je mno­hem del­ší než výdrž barev ředi­tel­ných vodou. Po zaschnu­tí základ­ní­ho nátě­ru je tře­ba jej opět pře­brou­sit. Na ten­to základ­ní nátěr potom nanes­te pod­kla­do­vou bar­vu.
Zdroj fotek: Pixabay


Renovace nábytku pomocí fládrování
Hodnocení: 1 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

2 komentáře

  1. Ten Váš návod, to je tedy dílo. Zkusil jste někdy něco tako­vé­ho „snad­né­ho“ se „skvě­lým“ výsled­kem? Prosím, zve­řej­ně­te foto­gra­fii něja­ké­ho Vašeho výtvo­ru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...