Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka

Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka

000000669

Kolik lidí, tolik pří­bě­hů. Každý z nás nemá ces­tič­ku ke štěs­tí stej­nou. Co někdo dosta­ne zadar­mo, dru­hý si musí tvr­dě vydřít. A někdo může dřít do úmo­ru a stej­ně ho těs­ně před cílem před­běh­ne ten, co to dostal zadar­mo. Musím říct, že tarot může být tako­vý malým, ale důvěr­ně spo­leh­li­vým prů­vod­cem, jak si v tako­vých chví­lích pomo­ci. Jak najít tu zce­la jedi­neč­nou a indi­vi­du­ál­ní ces­tu k sobě samým. Zodpovědět si tyhle otáz­ky, na kte­ré se těž­ko hle­da­jí obec­né odpo­vě­di?

Proč se mi neda­ří?

Proč mi tohle pro­klouz­lo mezi prs­ty, proč někdo jiný má a já nemám?

CO mám dělat? Co je špat­ně, co je dob­ře, kudy jít?

No však to zná­te, netře­ba snad tuhle smršť otá­zek vypi­so­vat.

Svět taro­tu je jed­no­du­še roz­lo­že­ním lid­ských reak­cí, typů, pří­bě­hů, záko­ni­tos­tí a logi­ky. Za dva­cet let, co se taro­ty zabý­vám, jsem snad jen zkra­je věři­la, že v tom je něja­ká mysti­ka, ale při­znám se, že to bylo asi jedi­ným teh­dy dostup­ným taro­tem, se kte­rým jsem se prv­ní pár let uči­la. Tarot of the Trance mě v obcho­dě pro­da­la milá paní za vůně von­ných tyči­nek a tou vůní byla kníž­ka i kar­ty voňa­vé hod­ně hod­ně dlou­ho, snad i pár let. A pro­to­že to byl tarot sku­teč­ně neprů­hled­ný, s dosti abs­trakt­ní­mi obráz­ky, nezby­lo mi než se na kar­ty dívat z jed­né stra­ny rea­lis­tic­ky, učit se jejich význa­my, a pak také hle­dat v těch podiv­ných obráz­cích zábles­ky intu­i­ce. Fungovala skvě­le. Až po letech mi došlo, že intu­i­ce je vlast­ně dotek něče­ho tak samo­zřej­mé­ho a logic­ké­ho v našem živo­tě!

A s roz­ma­chem taro­to­vých karet vše­ho dru­hu při­šel ráj na zemi. A ten jsem posbí­ra­la do své kni­hy Svět taro­tu a Základní tarot, ke kte­ré je navíc při­lo­žen král všech taro­tů: Rider Waite tarot.

Objevila jsem fas­ci­nu­jí­cí svět, jež otví­ra­jí všich­ni auto­ři, kte­ří pra­cu­jí na svém vlast­ním oso­bi­tém vyjá­d­ře­ní typic­kých 78 taro­to­vých karet. Každý totiž nechal povznést kro­mě základ­ních význa­mů i sem tam něja­ký zdán­li­vě nevý­znam­ný detail. Pocit, emo­ci, jem­ný závan čeho­si.

Knížka Svět taro­tu je základ­ní učeb­ni­cí, ale i roz­ml­sa­nou kočič­kou

A pěk­ně maz­li­vou, pro­to­že čas­to jsem měla pocit, že kar­tič­ky se o mě doslo­va lísa­jí, jak moc se doža­du­jí pozor­nos­ti a vybrat ke kaž­dé jenom dvě nebo tři pro pří­klad, bylo nesmír­ně těž­ké! Zasloužily by si to všech­ny obráz­ky!

Najdete tu základ­ní význa­my, poci­ty, pří­běhy, najde­te tu pros­tě ŠMRNC KAŽDÉ KARTY, v podo­bě, kte­rá je pří­jem­ným čte­ním pro kaž­dé­ho.

A ješ­tě něco pro­zra­dím. Při tvor­bě této kni­hy jsem při­šla na chuť i těm kar­tám, kte­ré byly do té doby moje sla­bi­ny a ne tak dob­ře jsem jim rozu­mě­la.

A mít v ruce pak balí­ček karet je potom stej­né, jako když napro­ti vám sedí dob­rá kama­rád­ka a vy víte, že když se jí zeptá­te na dobrou radu, tak ji dosta­ne­te.

Renata Petříčková, Svět taro­tu, 2017

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,02799 s | počet dotazů: 241 | paměť: 53298 KB. | 02.12.2021 - 10:56:04