Remember Me

vlcsnap 2013 06 06 16h39m31s69 300x168 1

 

vlcsnap-2013-06-06-16h39m31s69vlcsnap-2013-06-06-16h32m55s182

 

Hra Remember Me se ode­hrá­vá v Neo-Paříži roku 2084, kdy osob­ní vzpo­mín­ky jsou digi­ta­li­zo­vá­ny a někdy i kupo­vá­ny a může­te s nimi samo­zřej­mě i obcho­do­vat což je kámen úra­zu spo­leč­nos­ti. K tomu­to zvra­tu došlo na počát­ku 21. sto­le­tí při nárůstu vyu­ží­vá­ní soci­ál­ních sítí. Ve hře bude­te hrát s hlav­ní hrdin­kou jmé­nem Nilin, kte­rou díky tomu, že vědě­la pří­liš mno­ho, zatknou a násled­ně jí vyma­žou její vzpo­mín­ky, jeli­kož sama lidi v minu­los­ti okrá­da­la o vzpo­mín­ky. Nilin se však poda­ří z věze­ní spí­še z jakési léčeb­ny unik­nout a chce tak svým hle­dá­ním zís­kat zpět svo­jí identi­tu. K zís­ká­ní její iden­ti­ty jí pomá­há její jedi­ný a posled­ní pří­tel, kte­ré­ho má.

vlcsnap-2013-06-06-16h35m00s161vlcsnap-2013-06-06-16h37m26s87

Nyní již k hod­no­ce­ní samot­né hry, ve hře jak je výše popsá­no bude­te hrát s cel­kem pohled­nou ženou jmé­nem Nilin, kte­rá svou krá­sou tro­chu při­po­mí­ná hrdin­ku ze hry Tomb Rider. V začát­ku se bude­te muset dostat z věze­ní, avšak to je snad ta nej­jed­no­duš­ší pasáž této hry, kte­rá je pojme­no­vá­na jako epi­so­da 0. Poté se ocit­ne­te ve měs­tě jmé­nem Neo-Paříž, kte­rá svým dojmem při­po­mí­ná v začát­ku vel­mi tem­né měs­to, kde si bude­te muset vydo­být své mís­to a najde­te býva­lé kama­rá­dy, kte­ří Vás zna­jí, ale Vy je bohu­žel nezná­te, jed­ná se tedy pou­ze o dvě oso­by, tak­že nic co by Vás mělo moc zají­mat. Díky, ale těm­to dvou oso­bám při­jde­te na své před­cho­zí zázrač­né schop­nos­ti, kte­ré poté bude­te vyu­ží­vat v boji jed­nak se stráž­ci, kte­ří po Vás pát­ra­jí, pro­to­že jste díky útě­ku z věze­ní hle­da­ná oso­ba v celé Neo-Paříži. Zázračnou schop­nost bude­te také vyu­ží­vat vůči dal­ším nepřá­te­lům, kte­ří Vám při­jdou do ces­ty, ale nemys­le­te si, že je to bůhví co za schop­nost. Nadpřirozenou schop­nost, tedy poté nejen jed­nu, může­te akti­vo­vat vždy po 60 uběh­lých vte­ři­nách a dal­ší po 180 vte­ři­nách, tak­že zby­tek musí­te zaští­tit bojem, kte­rý se postu­pem času učí­te a může­te si také něja­ké bojo­vé com­ba ode­mknout za zís­ka­ný postup a násled­ně se je nau­čit pou­ží­vat. Hrou Vás pro­vá­zí Váš jedi­ný pří­tel, kte­rý Vám napo­ví­dá a v někte­rých pasá­žích hry jako duch Vám uka­zu­je ces­tu, kam jít a na co si dát pozor, toho­to pří­te­le zís­ká­te při vzpo­mín­ce na minu­lost, hned v začát­ku hry. Ve měs­tě potká­te lidi jako Vy, zom­bie i robo­ty a inte­li­gen­ce robo­tů je vel­mi dob­ře a legrač­ně poja­tá. Budete se pro­chá­zet měs­tem, ská­kat po stře­chách, bojo­vat se stráž­ci, lézt robo­tům do bytů nebo navště­vo­vat růz­né pod­ni­ky či budo­vy. Dále v té tem­něj­ší čás­ti hry, bude­te bojo­vat pro­ti zmu­to­va­ným lidem, jakým­si pří­še­rám a mega robo­tům. Pohybovat se také bude­te v tem­ných tune­lech, kaná­lech a dokon­ce i v pod­zem­ce, kde se těš­te na nálož stra­ši­del­né­ho adre­na­li­nu v met­ru. Ve hře se dob­ře pro­lí­ná akce s oddech­nu­tím, což oce­ňu­ji.

vlcsnap-2013-06-06-16h41m11s53vlcsnap-2013-06-06-16h43m40s11

Hru jen tak rych­le nedo­hra­je­te, tak­že se při­prav­te na pořád­ně dlou­hou her­ní nálož, tvůr­ci sli­bu­jí cca 10 hodin her­ní­ho času, ale už teď můžu říci, že se to jis­tě pro­táh­ne, pro­to­že někte­ré úko­ly nelze spl­nit na prv­ní, dru­hý ani desá­tý pokus, leda, že bys­te hru zna­li od začát­ku do kon­ce. Po gra­fic­ké strán­ce, je hra až pře­kva­pi­vě vel­mi pěk­ně a rea­lis­tic­ky udě­la­ná, posta­vy jsou sko­ro jako živé a detai­ly, jak postav, tak her­ní­ho pro­stře­dí jsou doko­na­lé. Chvílemi tedy ani neví­te, zda­li by to moh­la být budou­cí rea­li­ta naše­ho Světa. Hra není žád­ná stří­leč­ka, i když si i zastří­lí­te, spí­še čekej­te něco od akce a něco od logic­ké­ho uva­žo­vá­ní v obje­vo­vá­ní, ská­ká­ní atd. Je to vel­mi pěk­ný pří­běh, kte­rý Vás láká ho dohrát, abys­te vědě­li, jak to vše nako­nec dopad­ne nebo co Vás ješ­tě bude čekat. Hra je v ang­lic­kém jazy­ce, ale to hra­ní moc nepře­ká­ží, věci, co se Vás chce, se dají odvo­dit i když čes­ké titul­ky by tuto hru povznes­li ješ­tě více a mno­ho hrá­čů by je jis­tě taky oce­ni­lo. Ve hře bude­te okrá­dat i někte­ré nepřá­te­le o jejich vzpo­mín­ky. Co se týče ovlá­dá­ní, tedy v boji jed­no­du­ché zrov­na není, pro­to­že se musí­te přes­ně nau­čit com­bo tri­ky a v boji se tedy někdy doce­la zapo­tí­te, když se na Vás vrh­ne 5 a někdy až 6 stráž­ců či zmu­to­va­ných najed­nou nebo bude­te bojo­vat s asi 200 kilo­vým bor­cem nebo mega robo­tem. Ve hře si také pohra­je­te s posu­ny v čase, což je také doce­la pěk­ná funk­ce.

vlcsnap-2013-06-06-16h50m30s222vlcsnap-2013-06-06-16h36m10s123

Hra mě veli­ce pře­kva­pi­la svou vyvá­že­nos­tí a hlav­ně detai­ly, jeli­kož posled­ní dobou něco s tako­vou­to her­ní téma­ti­kou nevy­šlo. Hra roz­hod­ně sto­jí za kou­pi, pokud si chce­te užít ve hře něco, co neví­te, jak dopad­ne a chce­te hrát pou­ta­vou hru vel­mi dlou­ho a nejde Vám jen o stří­le­ní. Tvůrci si na této hře dali zále­žet, tak­že za tu cenu dosta­ne­te také kva­li­tu a zába­vu, kte­rou oče­ká­vá­te, dou­fám, že podob­ně kva­lit­ních titu­lů vyjde více.

vlcsnap-2013-06-06-16h50m43s130vlcsnap-2013-06-06-16h51m37s162

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%

Žánr: akč­ní

Datum vydá­ní : 5.6.2013

Jazyk: ang­lic­ky

Věk: 16+

Výrobce: CAPCOM

  • Diana Amft14. března 2017 Diana Amft Diana Amft patří mezi nejpopulárnější herečky v Německu, která dosáhla i mezinárodního věhlasu. Narodila se 7. listopadu 1975 v Güterslohu v západním Německu. Mezi její charakteristický […] Posted in Profily osob
  • 30. 7 proběhne velmi pravděpodobně Twitch stream, takže...28. června 2020 30. 7 proběhne velmi pravděpodobně Twitch stream, takže... 30. 7 proběhne velmi pravděpodobně Twitch stream, takže nějaké filmové téma, které by někdo chtěl na Twitchi probrat? (podkladově se pravděpodobně bude hrát Star Wars Jedi: Fallen […] Posted in Krátké aktuality
  • T O M B R A I D E R ( 2 0 0 1 )23. srpna 2003 T O M B R A I D E R ( 2 0 0 1 ) Každý z vás jistě zná cyklus počítačových her, kde vystupuje sličná Lara Croft, se stylově houpajícím se poprsím. Tato velice úspěšná série čítá celkově pět dílů - Tomb Rider I,II,III, IV […] Posted in Filmové recenze
  • #DP78: Giant-Size X-Men: Jean Grey and Emma Frost18. května 2020 #DP78: Giant-Size X-Men: Jean Grey and Emma Frost Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Jonathan HickmanKresba: Russell DautermanPosledních několik let se mohlo zdát, že X-Meni jsou na pokraji své existence. Marvel namísto nich […] Posted in Recenze komiksů
  • #1907: Iko 1 - 35 %5. února 2019 #1907: Iko 1 - 35 % Iko 1 (Wires and Nerve 1)Vydalo nakladatelství Egmont v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo v roce 2017 jako "Wires and Nerve 1". České vydání má 240 stran a prodává se v plné ceně za […] Posted in Recenze komiksů
  • DRB: Will Smith by si údajně mohl zahrát hlavní roli v...1. července 2020 DRB: Will Smith by si údajně mohl zahrát hlavní roli v... DRB: Will Smith by si údajně mohl zahrát hlavní roli v novince (která by měla být nějak napojená na některé z Universal monster) režiséra a scénáristy Jordana Peela (Uteč, My) Posted in Krátké aktuality
  • Predátor: Evoluce - PILOT18. září 2018 Predátor: Evoluce - PILOT             Augusto Aguilera, který hraje záhadného Nettlese, viděl původního Predátora jako malý kluk. „Shane Black byl můj hrdina,” říká Aguilera. O své postavě říká: „Shane mi řekl, že […] Posted in Speciály
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […] Posted in Pro domov
  • Renovace nábytku pomocí fládrování20. června 2020 Renovace nábytku pomocí fládrování Pomocí fládrování se dá velice snadno zrenovovat starý nábytek, nebo i jiné dřevěné plochy, a bude to vypadat naprosto skvěle. Fládrování je technikou, která se používá při renovaci […] Posted in Pro domov
  • Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning bude dostupná i ve...8. července 2020 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning bude dostupná i ve... Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning bude dostupná i ve sběratelské edici. Ta obsahuje figurku postavy Alyn Shir o velikost 20 cm, klíčenku, soundtrack na CD a pět artworků. Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,83332 s | počet dotazů: 239 | paměť: 46993 KB. | 19.01.2021 - 18:08:30