Remember Me

vlcsnap 2013 06 06 16h39m31s69 300x168 1

 

vlcsnap-2013-06-06-16h39m31s69vlcsnap-2013-06-06-16h32m55s182

 

Hra Remember Me se ode­hrá­vá v Neo-Paříži roku 2084, kdy osob­ní vzpo­mín­ky jsou digi­ta­li­zo­vá­ny a někdy i kupo­vá­ny a může­te s nimi samo­zřej­mě i obcho­do­vat což je kámen úra­zu spo­leč­nos­ti. K tomu­to zvra­tu došlo na počát­ku 21. sto­le­tí při nárůstu vyu­ží­vá­ní soci­ál­ních sítí. Ve hře bude­te hrát s hlav­ní hrdin­kou jmé­nem Nilin, kte­rou díky tomu, že vědě­la pří­liš mno­ho, zatknou a násled­ně jí vyma­žou její vzpo­mín­ky, jeli­kož sama lidi v minu­los­ti okrá­da­la o vzpo­mín­ky. Nilin se však poda­ří z věze­ní spí­še z jakési léčeb­ny unik­nout a chce tak svým hle­dá­ním zís­kat zpět svo­jí identi­tu. K zís­ká­ní její iden­ti­ty jí pomá­há její jedi­ný a posled­ní pří­tel, kte­ré­ho má.

vlcsnap-2013-06-06-16h35m00s161vlcsnap-2013-06-06-16h37m26s87

Nyní již k hod­no­ce­ní samot­né hry, ve hře jak je výše popsá­no bude­te hrát s cel­kem pohled­nou ženou jmé­nem Nilin, kte­rá svou krá­sou tro­chu při­po­mí­ná hrdin­ku ze hry Tomb Rider. V začát­ku se bude­te muset dostat z věze­ní, avšak to je snad ta nej­jed­no­duš­ší pasáž této hry, kte­rá je pojme­no­vá­na jako epi­so­da 0. Poté se ocit­ne­te ve měs­tě jmé­nem Neo-Paříž, kte­rá svým dojmem při­po­mí­ná v začát­ku vel­mi tem­né měs­to, kde si bude­te muset vydo­být své mís­to a najde­te býva­lé kama­rá­dy, kte­ří Vás zna­jí, ale Vy je bohu­žel nezná­te, jed­ná se tedy pou­ze o dvě oso­by, tak­že nic co by Vás mělo moc zají­mat. Díky, ale těm­to dvou oso­bám při­jde­te na své před­cho­zí zázrač­né schop­nos­ti, kte­ré poté bude­te vyu­ží­vat v boji jed­nak se stráž­ci, kte­ří po Vás pát­ra­jí, pro­to­že jste díky útě­ku z věze­ní hle­da­ná oso­ba v celé Neo-Paříži. Zázračnou schop­nost bude­te také vyu­ží­vat vůči dal­ším nepřá­te­lům, kte­ří Vám při­jdou do ces­ty, ale nemys­le­te si, že je to bůhví co za schop­nost. Nadpřirozenou schop­nost, tedy poté nejen jed­nu, může­te akti­vo­vat vždy po 60 uběh­lých vte­ři­nách a dal­ší po 180 vte­ři­nách, tak­že zby­tek musí­te zaští­tit bojem, kte­rý se postu­pem času učí­te a může­te si také něja­ké bojo­vé com­ba ode­mknout za zís­ka­ný postup a násled­ně se je nau­čit pou­ží­vat. Hrou Vás pro­vá­zí Váš jedi­ný pří­tel, kte­rý Vám napo­ví­dá a v někte­rých pasá­žích hry jako duch Vám uka­zu­je ces­tu, kam jít a na co si dát pozor, toho­to pří­te­le zís­ká­te při vzpo­mín­ce na minu­lost, hned v začát­ku hry. Ve měs­tě potká­te lidi jako Vy, zom­bie i robo­ty a inte­li­gen­ce robo­tů je vel­mi dob­ře a legrač­ně poja­tá. Budete se pro­chá­zet měs­tem, ská­kat po stře­chách, bojo­vat se stráž­ci, lézt robo­tům do bytů nebo navště­vo­vat růz­né pod­ni­ky či budo­vy. Dále v té tem­něj­ší čás­ti hry, bude­te bojo­vat pro­ti zmu­to­va­ným lidem, jakým­si pří­še­rám a mega robo­tům. Pohybovat se také bude­te v tem­ných tune­lech, kaná­lech a dokon­ce i v pod­zem­ce, kde se těš­te na nálož stra­ši­del­né­ho adre­na­li­nu v met­ru. Ve hře se dob­ře pro­lí­ná akce s oddech­nu­tím, což oce­ňu­ji.

vlcsnap-2013-06-06-16h41m11s53vlcsnap-2013-06-06-16h43m40s11

Hru jen tak rych­le nedo­hra­je­te, tak­že se při­prav­te na pořád­ně dlou­hou her­ní nálož, tvůr­ci sli­bu­jí cca 10 hodin her­ní­ho času, ale už teď můžu říci, že se to jis­tě pro­táh­ne, pro­to­že někte­ré úko­ly nelze spl­nit na prv­ní, dru­hý ani desá­tý pokus, leda, že bys­te hru zna­li od začát­ku do kon­ce. Po gra­fic­ké strán­ce, je hra až pře­kva­pi­vě vel­mi pěk­ně a rea­lis­tic­ky udě­la­ná, posta­vy jsou sko­ro jako živé a detai­ly, jak postav, tak her­ní­ho pro­stře­dí jsou doko­na­lé. Chvílemi tedy ani neví­te, zda­li by to moh­la být budou­cí rea­li­ta naše­ho Světa. Hra není žád­ná stří­leč­ka, i když si i zastří­lí­te, spí­še čekej­te něco od akce a něco od logic­ké­ho uva­žo­vá­ní v obje­vo­vá­ní, ská­ká­ní atd. Je to vel­mi pěk­ný pří­běh, kte­rý Vás láká ho dohrát, abys­te vědě­li, jak to vše nako­nec dopad­ne nebo co Vás ješ­tě bude čekat. Hra je v ang­lic­kém jazy­ce, ale to hra­ní moc nepře­ká­ží, věci, co se Vás chce, se dají odvo­dit i když čes­ké titul­ky by tuto hru povznes­li ješ­tě více a mno­ho hrá­čů by je jis­tě taky oce­ni­lo. Ve hře bude­te okrá­dat i někte­ré nepřá­te­le o jejich vzpo­mín­ky. Co se týče ovlá­dá­ní, tedy v boji jed­no­du­ché zrov­na není, pro­to­že se musí­te přes­ně nau­čit com­bo tri­ky a v boji se tedy někdy doce­la zapo­tí­te, když se na Vás vrh­ne 5 a někdy až 6 stráž­ců či zmu­to­va­ných najed­nou nebo bude­te bojo­vat s asi 200 kilo­vým bor­cem nebo mega robo­tem. Ve hře si také pohra­je­te s posu­ny v čase, což je také doce­la pěk­ná funk­ce.

vlcsnap-2013-06-06-16h50m30s222vlcsnap-2013-06-06-16h36m10s123

Hra mě veli­ce pře­kva­pi­la svou vyvá­že­nos­tí a hlav­ně detai­ly, jeli­kož posled­ní dobou něco s tako­vou­to her­ní téma­ti­kou nevy­šlo. Hra roz­hod­ně sto­jí za kou­pi, pokud si chce­te užít ve hře něco, co neví­te, jak dopad­ne a chce­te hrát pou­ta­vou hru vel­mi dlou­ho a nejde Vám jen o stří­le­ní. Tvůrci si na této hře dali zále­žet, tak­že za tu cenu dosta­ne­te také kva­li­tu a zába­vu, kte­rou oče­ká­vá­te, dou­fám, že podob­ně kva­lit­ních titu­lů vyjde více.

vlcsnap-2013-06-06-16h50m43s130vlcsnap-2013-06-06-16h51m37s162

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%

Žánr: akč­ní

Datum vydá­ní : 5.6.2013

Jazyk: ang­lic­ky

Věk: 16+

Výrobce: CAPCOM

  • Disney+ k dnešnímu dni hlásí 86 milionů a 800 tisíc odběratelů10. prosince 2020 Disney+ k dnešnímu dni hlásí 86 milionů a 800 tisíc odběratelů Disney+ k dnešnímu dni hlásí 86 milionů a 800 tisíc odběratelů Posted in Krátké filmové aktuality
  • Marokánky23. června 2020 Marokánky Hromada oříšků a sušeného ovoce spojená pouze banánem. Na kurzu mi to nevěřili, ale opravdu to drží a nic se po upečení nerozpadne. Nejlepší marokánky s domácí čokoládovou polevou - […] Posted in Recepty
  • Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého11. července 2018 Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého Ukradený bacil - jistý bakteriolog přisunul pod mikroskop sklíčko s preparátem jedné z nejnebezpečnějších nemocí vůbec - cholera. Na tento zárodek momentálně pohlížel bledý muž, jenž na […] Posted in Recenze knih
  • Kiera Cassová: Dcera5. srpna 2016 Kiera Cassová: Dcera Opět America, Maxon a Aspen na scéně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce naprosto stačila – copak uchvátit nespočet čtenářek, které se do této napínavé trilogie zamilovaly, je málo? […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE: První řada American Gods26. července 2017 RECENZE: První řada American Gods    Po osmi dílech skončila první z třech plánovaných řad Amerických bohů. Adaptace knihy autora fantasy Neila Gaimana, která se těší nemalé oblibě a seriál byl ve fanouškovských kruzích […] Posted in TV Recenze
  • Střípky ženy - Tragický příběh ženy po nešťastném domácím porodu.13. ledna 2021 Střípky ženy - Tragický příběh ženy po nešťastném domácím porodu. Po tragickém domácím porodu se musí Martha (Vanessa Kirby) vyrovnat s návalem emocí i velkým smutkem a najít cestu zpátky ke svému partnerovi Seanovi (Shia LaBeouf) i rodině... Samotný […] Posted in Filmové recenze
  • Samotná sekce pro Trailery na Facebooku6. února 2015 Samotná sekce pro Trailery na Facebooku Pro fanoušky českých trailerů jsem připravil Facebookovou stránku která se bude věnovat pouze českým Trailerů. Tedy Trailerům, které buďto budou věnovány Trailerům v CZ titulkami nebo […] Posted in Články
  • Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny2. srpna 2019 Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny Otrava alkoholem je vážným - a někdy i smrtelným - důsledkem pití velkého množství alkoholu v krátkém časovém období. Příliš mnoho alkoholu může ovlivnit vaše dýchání, srdeční frekvenci, […] Posted in Jak...
  • Sandra Bullock6. března 2017 Sandra Bullock Sandra Bullock patří mezi největší herecké hvězdy v Hollywoodu, i když bez skandálů. Narodila se 26. července 1964 ve Virginii, přímo na předměstí Washingtonu. Není čistokrevnou […] Posted in Profily osob
  • Resident Evil17. listopadu 2002 Resident Evil Film inspirovaný úspěšnou počítačovou hrou…. Tak tuto větu jsme v poslední době mohli slyšet či číst poměrně častokrát. Ovšem takřka stejně častokrát nás čekalo nemilé zklamání a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 6,03888 s | počet dotazů: 227 | paměť: 46845 KB. | 20.01.2021 - 16:28:24