Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Remember Me

Remember Me

vlcsnap 2013 06 06 16h39m31s69 300x168 1

 

vlcsnap-2013-06-06-16h39m31s69vlcsnap-2013-06-06-16h32m55s182

 

Hra Remember Me se ode­hrá­vá v Neo-Paříži roku 2084, kdy osob­ní vzpo­mín­ky jsou digi­ta­li­zo­vá­ny a někdy i kupo­vá­ny a může­te s nimi samo­zřej­mě i obcho­do­vat což je kámen úra­zu spo­leč­nos­ti. K tomu­to zvra­tu došlo na počát­ku 21. sto­le­tí při nárůstu vyu­ží­vá­ní soci­ál­ních sítí. Ve hře bude­te hrát s hlav­ní hrdin­kou jmé­nem Nilin, kte­rou díky tomu, že vědě­la pří­liš mno­ho, zatknou a násled­ně jí vyma­žou její vzpo­mín­ky, jeli­kož sama lidi v minu­los­ti okrá­da­la o vzpo­mín­ky. Nilin se však poda­ří z věze­ní spí­še z jakési léčeb­ny unik­nout a chce tak svým hle­dá­ním zís­kat zpět svo­jí identi­tu. K zís­ká­ní její iden­ti­ty jí pomá­há její jedi­ný a posled­ní pří­tel, kte­ré­ho má.

vlcsnap-2013-06-06-16h35m00s161vlcsnap-2013-06-06-16h37m26s87

Nyní již k hod­no­ce­ní samot­né hry, ve hře jak je výše popsá­no bude­te hrát s cel­kem pohled­nou ženou jmé­nem Nilin, kte­rá svou krá­sou tro­chu při­po­mí­ná hrdin­ku ze hry Tomb Rider. V začát­ku se bude­te muset dostat z věze­ní, avšak to je snad ta nej­jed­no­duš­ší pasáž této hry, kte­rá je pojme­no­vá­na jako epi­so­da 0. Poté se ocit­ne­te ve měs­tě jmé­nem Neo-Paříž, kte­rá svým dojmem při­po­mí­ná v začát­ku vel­mi tem­né měs­to, kde si bude­te muset vydo­být své mís­to a najde­te býva­lé kama­rá­dy, kte­ří Vás zna­jí, ale Vy je bohu­žel nezná­te, jed­ná se tedy pou­ze o dvě oso­by, tak­že nic co by Vás mělo moc zají­mat. Díky, ale těm­to dvou oso­bám při­jde­te na své před­cho­zí zázrač­né schop­nos­ti, kte­ré poté bude­te vyu­ží­vat v boji jed­nak se stráž­ci, kte­ří po Vás pát­ra­jí, pro­to­že jste díky útě­ku z věze­ní hle­da­ná oso­ba v celé Neo-Paříži. Zázračnou schop­nost bude­te také vyu­ží­vat vůči dal­ším nepřá­te­lům, kte­ří Vám při­jdou do ces­ty, ale nemys­le­te si, že je to bůhví co za schop­nost. Nadpřirozenou schop­nost, tedy poté nejen jed­nu, může­te akti­vo­vat vždy po 60 uběh­lých vte­ři­nách a dal­ší po 180 vte­ři­nách, tak­že zby­tek musí­te zaští­tit bojem, kte­rý se postu­pem času učí­te a může­te si také něja­ké bojo­vé com­ba ode­mknout za zís­ka­ný postup a násled­ně se je nau­čit pou­ží­vat. Hrou Vás pro­vá­zí Váš jedi­ný pří­tel, kte­rý Vám napo­ví­dá a v někte­rých pasá­žích hry jako duch Vám uka­zu­je ces­tu, kam jít a na co si dát pozor, toho­to pří­te­le zís­ká­te při vzpo­mín­ce na minu­lost, hned v začát­ku hry. Ve měs­tě potká­te lidi jako Vy, zom­bie i robo­ty a inte­li­gen­ce robo­tů je vel­mi dob­ře a legrač­ně poja­tá. Budete se pro­chá­zet měs­tem, ská­kat po stře­chách, bojo­vat se stráž­ci, lézt robo­tům do bytů nebo navště­vo­vat růz­né pod­ni­ky či budo­vy. Dále v té tem­něj­ší čás­ti hry, bude­te bojo­vat pro­ti zmu­to­va­ným lidem, jakým­si pří­še­rám a mega robo­tům. Pohybovat se také bude­te v tem­ných tune­lech, kaná­lech a dokon­ce i v pod­zem­ce, kde se těš­te na nálož stra­ši­del­né­ho adre­na­li­nu v met­ru. Ve hře se dob­ře pro­lí­ná akce s oddech­nu­tím, což oce­ňu­ji.

vlcsnap-2013-06-06-16h41m11s53vlcsnap-2013-06-06-16h43m40s11

Hru jen tak rych­le nedo­hra­je­te, tak­že se při­prav­te na pořád­ně dlou­hou her­ní nálož, tvůr­ci sli­bu­jí cca 10 hodin her­ní­ho času, ale už teď můžu říci, že se to jis­tě pro­táh­ne, pro­to­že někte­ré úko­ly nelze spl­nit na prv­ní, dru­hý ani desá­tý pokus, leda, že bys­te hru zna­li od začát­ku do kon­ce. Po gra­fic­ké strán­ce, je hra až pře­kva­pi­vě vel­mi pěk­ně a rea­lis­tic­ky udě­la­ná, posta­vy jsou sko­ro jako živé a detai­ly, jak postav, tak her­ní­ho pro­stře­dí jsou doko­na­lé. Chvílemi tedy ani neví­te, zda­li by to moh­la být budou­cí rea­li­ta naše­ho Světa. Hra není žád­ná stří­leč­ka, i když si i zastří­lí­te, spí­še čekej­te něco od akce a něco od logic­ké­ho uva­žo­vá­ní v obje­vo­vá­ní, ská­ká­ní atd. Je to vel­mi pěk­ný pří­běh, kte­rý Vás láká ho dohrát, abys­te vědě­li, jak to vše nako­nec dopad­ne nebo co Vás ješ­tě bude čekat. Hra je v ang­lic­kém jazy­ce, ale to hra­ní moc nepře­ká­ží, věci, co se Vás chce, se dají odvo­dit i když čes­ké titul­ky by tuto hru povznes­li ješ­tě více a mno­ho hrá­čů by je jis­tě taky oce­ni­lo. Ve hře bude­te okrá­dat i někte­ré nepřá­te­le o jejich vzpo­mín­ky. Co se týče ovlá­dá­ní, tedy v boji jed­no­du­ché zrov­na není, pro­to­že se musí­te přes­ně nau­čit com­bo tri­ky a v boji se tedy někdy doce­la zapo­tí­te, když se na Vás vrh­ne 5 a někdy až 6 stráž­ců či zmu­to­va­ných najed­nou nebo bude­te bojo­vat s asi 200 kilo­vým bor­cem nebo mega robo­tem. Ve hře si také pohra­je­te s posu­ny v čase, což je také doce­la pěk­ná funk­ce.

vlcsnap-2013-06-06-16h50m30s222vlcsnap-2013-06-06-16h36m10s123

Hra mě veli­ce pře­kva­pi­la svou vyvá­že­nos­tí a hlav­ně detai­ly, jeli­kož posled­ní dobou něco s tako­vou­to her­ní téma­ti­kou nevy­šlo. Hra roz­hod­ně sto­jí za kou­pi, pokud si chce­te užít ve hře něco, co neví­te, jak dopad­ne a chce­te hrát pou­ta­vou hru vel­mi dlou­ho a nejde Vám jen o stří­le­ní. Tvůrci si na této hře dali zále­žet, tak­že za tu cenu dosta­ne­te také kva­li­tu a zába­vu, kte­rou oče­ká­vá­te, dou­fám, že podob­ně kva­lit­ních titu­lů vyjde více.

vlcsnap-2013-06-06-16h50m43s130vlcsnap-2013-06-06-16h51m37s162

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%

Žánr: akč­ní

Datum vydá­ní : 5.6.2013

Jazyk: ang­lic­ky

Věk: 16+

Výrobce: CAPCOM

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,24153 s | počet dotazů: 214 | paměť: 50161 KB. | 11.04.2021 - 00:08:29