Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…

Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…

Rel

Abych prav­du řekl, tahle hra mě na začát­ku vcel­ku pře­kva­pi­la.

Zajímavá úvod­ní scé­na, kde vás vcuc­ne obří fia­lo­vý kámen zva­ný Relicta, je cel­kem atmo­sfé­ric­kým poči­nem, kte­rý vás doká­že vtáh­nout do děje a při­nu­tí vás polo­žit si otáz­ku – Co se to tady děje?

Následně jste vrže­ni něja­ký čas před tuto udá­lost a tím začí­ná­te obje­vo­vat tajem­ství tech­no­lo­gií a odha­lo­vat různá poli­tic­ká šmel­stva, kte­rá se kolem vás dějí.

Aby bylo jas­no. Děj se ode­hrá­vá na počát­ku 22. sto­le­tí a prv­ních něko­lik minut jsem si říkal, jaká to bude pará­da obje­vo­vat svět v tomhle obdo­bí, nechat se vést pří­bě­hem a čekat, jak se na kon­ci vyvr­bí. Jenomže tahle hra není pri­már­ně o pří­bě­hu, ale o řeše­ní puzz­lů, což se nako­nec na celém zážit­ku dost pode­psa­lo. Ale pěk­ně postup­ně.

Vaše posta­va se jme­nu­je Angelica Patel a na měsíč­ní základ­ně Chandra Base zkou­má­te novou tech­no­lo­gii zalo­že­nou na mani­pu­la­ci s gra­vi­ta­cí a mag­ne­tis­mem. K tomu vám slou­ží spe­ci­ál­ní ruka­vi­ce, s nimiž ovlá­dá­te „kra­bi­ce“, kte­ré potře­bu­je­te na postup kupře­du.
Váš úkol je jed­no­du­chý. Ze své základ­ny vždy vystou­pá­te na povrch, pře­ko­ná­te daný level a opět se vrá­tí­te na základ­nu, kde se vám postup­ně odha­lu­je pří­běh.

Zní to jed­no­du­še, ale není.

Puzzle tu jsou řeše­ny zají­ma­vým způ­so­bem. Jak už bylo řeče­no, pomo­cí ruka­vic ovlá­dá­te spe­ci­ál­ní bed­ny (kou­le spo­je­né jakousi ener­gií do tva­ru kra­bi­ce). Ty musí­te umis­ťo­vat do spe­ci­ál­ní­ho por­tá­lu, kte­rý ote­ví­rá ener­ge­tic­ké ští­ty a tím in ces­tu dál.
Tyto ener­ge­tic­ké ští­ty jsou při­tom něko­li­ke­ré­ho dru­hu. Některými pro­jít nemů­že­te, jiný­mi zase ano, ale bez své bed­ny. Tu při­tom ale taky potře­bu­je­te na dru­hou stra­nu dostat. V tu chví­li při­chá­zí na řadu to hlav­ní, oč tu běží.

Hrátky s mag­ne­tis­mem a gra­vi­ta­cí.

Krabice se totiž dají zpo­la­ri­zo­vat a udě­lat z nich prak­tic­ky plu­so­vé a mínu­so­vé objek­ty (mod­ré či čer­ve­né), což v pra­xi zna­me­ná, že se k sobě buď mag­ne­tic­ky při­táh­nou, či se od sebe doká­ží odpu­zo­vat. Velmi rych­le vám při­bu­de i schop­nost kost­ku odhmot­nit.

No a na vás je otevřít pomo­cí těch­to hrá­tek otevřít ener­ge­tic­ké ští­ty tak, abys­te se dosta­li zpět na základ­nu. K tomu vám slou­ží jak už zmí­ně­né por­tá­ly, tak i tele­por­ty, kte­ré pře­ná­še­jí kra­bi­ce z mís­ta na mís­to, správ­né nača­so­vá­ní změ­ny pola­ri­za­ce, páč­ky, růz­né plo­ši­ny, schop­nost se na bed­nu posta­vit a nechat se jí vyzdvih­nout do výše, ane­bo i dro­ny, kte­ré vám pomo­hou v poz­děj­ší fázi hry.

Musím říct, že jsem se toho tro­chu bál, poně­vadž podob­ný styl her pří­liš nevy­hle­dá­vám, ale vcel­ku sviž­ný a jed­no­du­chý tuto­ri­ál mi posky­tl jas­né rady a rych­le mi při­šlo ovlá­dá­ní dost intu­i­tiv­ní.

Velikým plu­sem je postup­ně se zvy­šu­jí­cí nároč­nost řeše­ní leve­lu, kdy vám jeden úsek může zabrat až něko­lik desí­tek minut. Na dru­hou stra­nu se auto­ři moc nevy­řá­di­li v ima­gi­na­ci, a tak exis­tu­je pou­ze jeden správ­ný postup, kte­rý nejde nijak obe­jít, ani vymys­let si svo­jí vlast­ní ces­tu.

Dobře, máme tu cel­kem nároč­né a dost čas­to i zábav­né puzzle (byť stá­le se opa­ku­jí­cí prin­cip), co tako­vá gra­fi­ka?

No, to je roz­po­ru­pl­né.

Ačkoliv hra vyšla v roce 2020, vypa­dá to celé jako našla­pa­ný titul na PS2, či dokon­ce raná fáze pro­jek­tu na PS3, tak­že roz­hod­ně nejde o něja­ké gra­fic­ky našla­pa­né pro­stře­dí, avšak cel­ko­vě spo­lu s atmo­sfé­rou a vyob­ra­ze­ním svě­ta to fun­gu­je. Svět, ve kte­rém se pohy­bu­je­me, je nád­her­ný, plný roz­lič­né­ho pro­stře­dí a když už nic jiné­ho, kou­ká se na to oprav­du dob­ře. Jen je ško­da, že nám tvůr­ci neda­li vět­ší mož­nost toto pro­stře­dí pro­zkou­mat. Všude oko­lo vás je totiž ener­ge­tic­ká stě­na, kte­rá vám nedo­vo­lí ani o mili­me­tr uhnout z vyty­če­né tra­sy. Což je pro dneš­ní gene­ra­ci hrá­čů jis­tě dost pro­blém.

Takže máme cel­kem pro­pra­co­va­né puzzle a obstoj­né pro­stře­dí. Co tedy s pří­bě­hem?

Inu, bohu­žel, ten je tady spí­še pro­to, abys­te si nepři­pa­da­li tak sami a aby to vaše cho­ze­ní mělo aspoň něja­ký smy­sl. Začátek vás sice do děje vtáh­ne, ale postup­ně se spí­še zají­má­te o to, kam si máte zatra­ce­ně stoup­nout, aby se něco ote­vře­lo, než co se s vámi sta­ne při dal­ší návštěvě základ­ny, kde komu­ni­ku­je­te s ostat­ní­mi jen skr­ze inter­fa­ce.

Tenhle aspekt celý záži­tek spí­še kazí, než aby mu dával při­da­nou hod­no­tu, byť pro nená­roč­né­ho divá­ka a hrá­če to může být pří­jem­ným zpes­t­ře­ním. Ale jak už jsem řekl, tenhle titul je hlav­ně a čis­tě o řeše­ní postu­pu v puzzlech, niko­liv o to, zda má pří­běh ambi­ce na Oscara.

Sečteno pod­tr­že­no, Relicta je zají­ma­vým poči­nem, kte­ré při­ná­ší do toho­to typu gamepla­ye něja­ké nové prv­ky a jis­tě ori­gi­nál­ní tech­no­lo­gie, avšak na dru­hé stra­ně není ničím pře­vrat­ným, co by doká­za­lo zaujmout na prv­ní dobrou, ani na tu dru­hou. Až to dohra­je­te, řek­ne­te si  - fajn, mám to za sebou, zvládl/a jsem to všech­no vyře­šit – a je konec. Což mi na dneš­ní dobu při­jde poně­kud jako ztra­ce­ný poten­ci­ál. 10 let zpát­ky by jis­tě byla hra hitem, dneska je jen nevšed­ním dopl­ně­ním do hráč­ské knihov­ny.

Hodnocení – 60 %


Foto: Mighty Polygon & Ravenscourt

  • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec20. června 2021 Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec Když jsem poprvé viděl trailer na hru Felix The Reaper, hned jsem věděl, že tuhle hru si musím zahrát. Parádní taneční muzika, zajímavé puzzle, zajímavé zpracování, humor a Felix – to […] Posted in Recenze her
  • Yooka-Laylee and the Impossible Lair16. června 2021 Yooka-Laylee and the Impossible Lair První Yooka -Layle hra byla ve stylu moderní 3D grafiky s krásným prostředím a animacemi. Velice se povedla a zaslouženě patří k velice kvalitním titulům pro dlouhé hodiny zábavy. Kdo […] Posted in Recenze her
  • Yoku's Island Express – Pinball s příběhem28. května 2021 Yoku's Island Express – Pinball s příběhem Příběh pošťáka Yokua je typickým příkladem hry, která vás v první hodině nadchne vším, co vidíte, a hned v hodině druhé jen smutně sečítáte škody a sledujete svoji novou oblíbenou pecku […] Posted in Recenze her
  • Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition27. května 2021 Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition Turok 2 vsadil na to být větší, komplikovanější, bludišťoidnější a přinesl prvky z Metroidvánie (slovo odvozené od pilířů žánru Metroidu a Castlevanie). To znamená, že se budete vracet ve […] Posted in Recenze her
  • The Suicide of Rachel Foster21. května 2021 The Suicide of Rachel Foster Na začátek fiktivní hra, dotýkající se citlivých témat. Pokud se potýkáte s osobními problémy, náš tým vývojářů vám doporučuje, abyste se do hraní nepouštěli bez dozoru a srdečně žádá – […] Posted in Recenze her
  • Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku11. května 2021 Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku Legendární Série z let 1998 – 2000 která se původně dostala jenom na playstation a pokračování série se dostala například na playstation 2 a Game Boy Advance a první Xbox a mnoho dalších. […] Posted in Recenze her
  • Turok - remaster Steam edition10. května 2021 Turok - remaster Steam edition Turoka jsem v minulosti pokoušel rozehrávat vícekrát. Nikdy se mi do něj nepodařilo dřív proniknout, než se mi z toho udělalo blbě. Asi to dělá pohupování kamery při chůzi. Hráč má tři […] Posted in Recenze her
  • Supaplex – staňte se virem v počítači27. dubna 2021 Supaplex – staňte se virem v počítači Hry pro DOS prostředí měly kromě výborné hratelnosti a příjemné barevnosti ještě jednu obrovskou výhodu. Velmi často šlo o fantastický nápad, který byl sice zařaditelný do některé z […] Posted in Retro games
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,70177 s | počet dotazů: 227 | paměť: 54949 KB. | 28.07.2021 - 09:10:22