Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů

Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů

Rekonstucce

Chystáte se vylep­šit váš rodin­ný dům? Plánujete vestav­bu pod­kro­ví, výmě­nu pod­la­ho­vých kry­tin, oken či úpra­vu elek­tro­in­sta­la­ce? Tato kni­ha vám může pomo­ci a nabíd­ne mno­ho uži­teč­ných rad i postře­hů.

Každý z nás by rád při­způ­so­bil byd­le­ní svým potře­bám a rodin­ný domek, ať už zdě­dě­ný či zakou­pe­ný, zre­no­vo­val, aby lépe odpo­ví­dal dneš­ním poža­dav­kům na pohod­lí, funkč­nost i este­tic­kou hod­no­tu.

Stavební inže­nýr Martin Perlík se zamě­řu­je na rekon­struk­ci domů i jejich posu­zo­vá­ní před náku­pem a od roku 2010 píše odbor­ný sta­vař­ský blog, v němž zve­řej­ňu­je mno­ho zají­ma­vých člán­ků.

Úvodu podo­tý­ká, že se v naší repub­li­ce nachá­zí při­bliž­ně 1,5 mili­o­nu domů, kte­ré jed­nou za gene­ra­ci obvykle pro­chá­ze­jí rekon­struk­cí. Majitelům, jež se chtě­jí do této nároč­né čin­nos­ti pus­tit, napo­mů­že tato pří­ruč­ka.

V kni­ze se setká­me s ukáz­ko­vou rodi­nou Přestavělových, kte­rá hod­lá vylep­šit zakou­pe­ný rodin­ný domek a na jejím pří­kla­dě je zábav­nou for­mou čte­nář blí­že sezná­men s celým slo­ži­tým sta­veb­ním pro­ce­sem.

Publikace nabí­zí rady, na co se v jed­not­li­vých fázích rekon­struk­ce zamě­řit i čeho se vyva­ro­vat a odbor­ní­kům poslou­ží jako pře­hled základ­ních pra­cí.

První kapi­to­la odpo­ví­dá na otáz­ky, zda má smy­sl se do úprav pouš­tět, kolik může opra­va stát, kolik zabe­re času i jak ušet­řit na režij­ních nákla­dech.

Dále se dozví­me o mož­ných poru­chách domu, jako jsou trh­li­ny ve zdech, radon a vzlí­ná­ní vlh­kos­ti, dře­vo­kaz­né hou­by či plís­ně a jak se se vše­mi těmi­to nešva­ry nej­lé­pe vypo­řá­dat.

Co všech­no je nut­né zaří­dit na sta­veb­ním úřa­dě? K čemu je potře­ba pro­jekt? Jak nej­lé­pe při­způ­so­bit inte­ri­ér? Také na tyto otáz­ky zde nalez­ne­me odpo­věď.

Zjistíme i to, zda je výhod­něj­ší topit ply­nem, elektři­nou či tuhý­mi pali­vy a jak nej­lé­pe dům zatep­lit. Autor se zabý­vá  napo­je­ním na vodo­vod a kana­li­za­ci, elek­tro­in­sta­la­cí, ply­nem a vel­mi uži­teč­né jsou též čás­ti věno­va­né pří­vo­du zdra­vé­ho vzdu­chu i svět­la do domu.

Svazek sro­zu­mi­tel­ně sezna­mu­je se základ­ní­mi úska­lí­mi zve­le­be­ní rodin­né­ho síd­la a při­ná­ší uži­teč­né infor­ma­ce pro lai­ky i odbor­ní­ky. Ing. Perlík roze­bí­rá jed­not­li­vé alter­na­ti­vy rekon­struk­ce i s jejich kla­dy a zápo­ry, jež mohou čte­ná­ři zvá­žit a pro­mýš­let. Pochválit musím pře­hled­nost, gra­fic­kou úpra­vu a vtip­né ilu­stra­ce od Hany Vavřinové. V závě­ru kaž­dé­ho sta­veb­ní­ho tipu je uve­de­no shr­nu­tí, jež obsa­hu­je nej­dů­le­ži­těj­ší infor­ma­ce. Za zmín­ku sto­jí množ­ství nákre­sů, tabu­lek a foto­gra­fií, díky nimž se i ti, kte­ří s rekon­struk­cí tepr­ve začí­na­jí, sezná­mí s tím nej­dů­le­ži­těj­ším, co je v prů­bě­hu reno­va­ce čeká.


  • Datum vydá­ní: 16. 01. 2015
  • Katalogové čís­lo: 5255
  • ISBN: 978-80-247-5042-2
  • Formát / stran: 163×235, 272 stran

Kniha ke kou­pi na Grada.cz za 399 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,62802 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53293 KB. | 20.09.2021 - 04:24:15