Kritiky.cz > Pro domov > Rekonstrukce obývacího pokoje

Rekonstrukce obývacího pokoje

Váš obý­vák při­po­mí­ná něja­kou kuli­su z retro fil­mu? Největší čas na to, abys­te se pus­ti­li do jeho pře­mě­ny a vpus­ti­li jste tak do vaše­ho domo­va nový, svě­ží a moder­ní styl v podo­bě nej­no­věj­ších tren­dů z oblas­ti byd­le­ní.
Obývací stě­na, kte­rá zaplác­la půl­ku míst­nos­ti je už dáv­no minu­los­tí. Nyní při­chá­zí na scé­nu vzduš­ná obý­va­cí stě­na, díky kte­ré bude obý­va­cí pokoj vzduš­něj­ší a pro­stor­něj­ší. Už žád­né zby­teč­né soš­ky a cet­ky ve vit­rí­nách.

To už zkrát­ka není in. Vzdušnější a men­ší obý­va­cí stě­na s mini­mem růz­ných deko­ra­cí vypa­dá o mno­ho lépe. Při vaší rekon­struk­ci máte mož­nost vše do detai­lů ladit a pohrát si s finál­ní vol­bou barev a vkus­ných doplň­ků. Proto se zaměř­te na všech­ny mož­né detai­ly, aby byl cel­ko­vý efekt co nej­za­jí­ma­věj­ší.

Co zakom­po­no­vat do nové­ho obý­va­cí­ho poko­je
o   poho­dl­ná a vkus­ná seda­cí soupra­va nebo pohov­ka
o   kon­fe­renč­ní stůl
o   vzduš­ná obý­va­cí stě­na v mini­ma­lis­tic­kém sty­lu v růz­ném deko­ru dře­va
o   růz­né deko­ra­ce a doplň­ky

Důležité pro cel­ko­vý dojem z vaše­ho nové­ho obý­va­cí­ho poko­je je také výběr vhod­né bar­vy na stě­ny. Ty může­te také dopl­nit tře­ba tape­tou v podob­ných bar­vách, kte­rou může­te pole­pit jed­nu stě­nu. Váš obý­vák tak zís­ká šmrnc.

Jakou zvo­lit bar­vu na stě­nu
o   tep­lé odstí­ny barev (žlu­tá, oran­žo­vá, čer­ve­ná, hně­dá) pokud je míst­nost chlad­něj­ší a nesví­tí tam čas­to slun­ce
o   stu­de­né odstí­ny barev (zele­ná, fia­lo­vá, mod­rá) v pří­pa­dě čas­té­ho slu­neč­ní­ho svi­tu

Nemusíte se bát expe­ri­men­to­vat nebo volit nud­né fád­ní bar­vy. Vhodné jsou také růz­né kom­bi­na­ce barev, kdy jed­na stě­na je tře­ba v bar­vě zele­né a dru­há v odstí­nu k ní ladí­cí. Docílí se tak pří­jem­né­ho kon­tras­tu barev. Pozor také na to, že někte­ré bar­vy pro­stor optic­ky zmen­šu­jí a jiné nao­pak zvět­šu­jí. Jestliže bys­te tedy míst­nost rádi optic­ky zvět­ši­li, pak se roz­hod­ně­te pro stu­de­něj­ší bar­vy a nao­pak.

  • Kuchyň podle nejnovějších trendů21. února 2020 Kuchyň podle nejnovějších trendů Je vaření, pečení a zkoušení nových receptů vašim koníčkem a v kuchyni se cítíte jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do nového kabátku, abyste získali váš malý ráj pro vaření, […]
  • Trendy pro rok 20177. března 2020 Trendy pro rok 2017 Ať už si zařizujete nové bydlení, nebo rádi udržujete krok s módou, připravili jsme pro vás přehled trendů, které budou v následujícím roce kralovat na trhu s nábytkem a […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Nejnovější trendy v ložnici4. února 2020 Nejnovější trendy v ložnici Rekonstruujete? Stěhujete se do nového a zabydlujte se? Pak určitě budete hledat nějakou tu inspiraci. Inspirujte se novými trendy v oblasti bydlení, konkrétně ložnicemi. Jaký právě letí […]
  • Postavit si ideální druhy pergol, můžeme všichni, ale co pravidla?30. dubna 2020 Postavit si ideální druhy pergol, můžeme všichni, ale co pravidla? Mnozí z lidí, by si přálo, mít na svých zahradách, nádherné posezení. Existují druhy pergol, jaké si lehce sami postavíme anebo necháme jejich realizaci na odborných rukách. Jak si ale […]
  • Záludnosti podkrovního bydlení6. května 2020 Záludnosti podkrovního bydlení Jestliže plánujete podkrovní bydlení a připravujete se na jeho rekonstrukci, je dobré myslet na několik věcí již předem. Originalita půdních bytů je velice lákavá, obzvláště když je byt v […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...