Rekonstrukce není žádná legrace

img a292289 w1682 t1504699340

Nejen stav­ba celé­ho domu, ale i násled­ná rekon­struk­ce po něko­li­ka letech, si žádá dohled odbor­ní­ka. Ten nej­pr­ve při­pra­ví kon­cep­ci budou­cích oprav. Pokud jde o rekon­struk­ci, kte­rá je spo­je­ná s moder­ni­za­cí, urči­tě o odbor­ném dohle­du nepo­chy­bu­je­me a archi­tek­ta nebo pro­jek­tan­ta oslo­ví­me.
-         U men­ších oprav mají maji­te­lé mnoh­dy dojem, že jsou všech­no schop­ni zvlád­nout doce­la sami.
-         Velice čas­to se tak někte­ré opra­vy a úpra­vy nato­lik pod­ce­ní, že pak poz­dě litu­jí ušet­ře­ných peněz.
-         Jsou totiž ušet­ře­né pou­ze dočas­ně a zane­dlou­ho budou muset sáh­nout do kapsy ješ­tě hlou­bě­ji.
zedník na stavbě

Odborník se určitě vyplatí

Konzultace s míst­ním řeme­sl­ní­kem – samou­kem je nevhod­ná zejmé­na u výmě­ny oken nebo zatep­le­ní. Tyto zása­hy jsou nato­lik význam­né, že ovliv­ní orga­nis­mus celé­ho domu. Dobrého odbor­ní­ka pozná­me snad­no.
1)      Jeho prv­ní kro­ky pove­dou celým vaším domem. Prostě si bude chtít nej­pr­ve vše pořád­ně pro­hléd­nout.
2)      Poté se vás urči­tě zeptá, jest­li má dům něja­ké „nedu­hy“, kte­ré nejsou na prv­ní pohled vidi­tel­né.
Architekt nebo pro­jek­tant je také schop­ný posou­dit všech­ny budou­cí změ­ny a v pří­pa­dě nut­nos­ti navrh­nout sta­tic­ké posou­ze­ní a son­dy do kon­struk­ce domu. Podle toho se zjis­tí stav, ve kte­rém se vaše byd­le­ní nachá­zí. Po všech těch­to pří­pra­vách při­chá­zí na řadu roz­pis a časo­vá posloup­nost jed­not­li­vých pra­cí. Nakonec dosta­ne­te do ruky kon­cep­ci rekon­struk­ce s hrubým odha­dem ceny. V tu chví­li zjis­tí­te, jest­li je to pro vás finanč­ně i časo­vě při­ja­tel­né.
·        Pokud to ráz rekon­struk­ce dovo­lí, může­te ji roz­lo­žit do více časo­vých etap.
stavební dělníci
Jestliže chys­tá­te pře­stav­by vět­ší­ho roz­sa­hu, mož­ná bys­te měli uva­žo­vat o spe­ci­a­li­zo­va­né fir­mě. Řemeslníci někdy mají pro­blém s tím, jak navá­zat se svou pra­cí na prá­ci jiné fir­my. Specializovaná fir­ma bude výho­dou i pro vás. Firma pře­vez­me zášti­tu nad celou stav­bou a vy se tak vyhne­te v pří­pa­dě rekla­ma­ce hle­dá­ní viní­ků.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Každý volný centimetr se počítá12. prosince 2019 Každý volný centimetr se počítá I když si to neumíme představit, se stejným prostorovým problémem má starosti většina domácností. Za život se nám nashromáždí spoustu a spoustu věcí, které ani už třeba nevyužíváme, nebo […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Podmínky k zisku úvěru25. prosince 2019 Podmínky k zisku úvěru Celý proces k cestě za penězi jako by byl schválně co nejsložitější. A když už si myslíte, že to máte v malíčku, banka nebo spořitelna vám předají listiny plné cizích slov, procent a […]
  • Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení27. února 2020 Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení Každý z nás má sen a to ideální, krásné, moderní i stylové bydlení. Věděli jste ale, že to není žádný med a to po stránce finanční i fyzické? Ano, je to tak! Na rekonstrukci bytu, či […]
  • Jak obléci dům14. února 2020 Jak obléci dům Inspirací v různých magazínech o bydlení najdete zajisté dost a dost. Důležité je takový zásah a úpravy pořádně načasovat a naplánovat. Není to úplně levná záležitost, zvlášť […]
  • Rekonstrukce obývacího pokoje8. února 2020 Rekonstrukce obývacího pokoje Váš obývák připomíná nějakou kulisu z retro filmu? Největší čas na to, abyste se pustili do jeho přeměny a vpustili jste tak do vašeho domova nový, svěží a moderní styl v podobě […]
  • Chraňme si své soukromí6. března 2020 Chraňme si své soukromí Berme v potaz, že vaše domácnost je pojištěná, ale stejně, kdo by chtěl, aby se mu po domě pohyboval někdo cizí, sahal na jeho věci. Věřte, že ochránit si soukromí jde a že možností je […]