Rekonstrukce bytu

img a297703 w1682 t1508135625

Koupili jste byt či dům, kte­rý už má lep­ší časy za sebou? Rozsáhlejší rekon­struk­ci řeší hypo­té­kou či úvě­rem téměř kaž­dá rodi­na. Banky se před­há­ně­jí s co  nej­niž­ší­mi úro­ko­vý­mi sazba­mi, tak je z čeho vybí­rat. Je ale urči­tě dob­ré si zjis­tit co nej­ví­ce infor­ma­cí. Na trhu je toho spous­ty a někdy je těž­ké se v tom zori­en­to­vat. Nejlepším řeše­ním v tom­to pří­pa­dě je nechat si pora­dit od finanč­ní­ho porad­ce, kte­rý zná nej­ak­tu­ál­něj­ší novin­ky a měl by vám umět pora­dit a dopo­ru­čit co nej­lep­ší a nej­vý­hod­něj­ší finan­co­vá­ní.
různé lustry
Možnosti finan­co­vá­ní rekon­struk­ce
Nejčastějších mož­nos­tí, jak zís­kat potřeb­ný obnos , je něko­lik:
1.      Hypotéka  Hypotéka se nebe­re jen na  kou­pi bytu či domu, ale tou­to ces­tou lze  finan­co­vat  i rekon­struk­ci nebo moder­ni­za­ci vaší nemo­vi­tos­ti, kte­rou bude­te ručit ban­ce.  Banka bude poža­do­vat roz­po­čet sta­veb­ních pra­cí a v pří­pa­dě vel­mi roz­sáh­lé pře­stav­by bude nut­né dolo­žit i ohláš­ku či sta­veb­ní povo­le­ní. Pokud bude­te rekon­stru­o­vat své­po­mo­cí, sesta­ví­te si roz­po­čet pra­cí sami nebo sta­veb­ní fir­ma, kte­rou jste si naja­li. Po dodá­ní všech potřeb­ných doku­men­tů a dokla­dů si podá­te žádost o hypo­teč­ní úvěr. Bude potře­ba, aby zna­lec odha­dl cenu vaší nemo­vi­tos­ti. O to může­te požá­dat ban­ku, u kte­ré čer­pá­te finan­ce potřeb­né pro pře­stav­bu. Na zna­lec­ký odhad se čeká při­bliž­ně jeden týden. Dále pro zís­ká­ní potřeb­né­ho obno­su je pojiš­tě­ní nemo­vi­tos­ti, kte­rá bude dána do zásta­vy. To lze uzavřít až potom, co je hypo­té­ka schvá­le­na, ale pení­ze dosta­ne­te až po dolo­že­ní všech doku­men­tů o sjed­ná­ní pojiš­tě­ní. Nyní může­te začít s vaší vysně­nou rekon­struk­cí. Po dobu pře­stav­by bude dochá­zet na stav­bu zna­lec, kte­rý bude prů­běž­ně odha­do­vat cenu nemo­vi­tos­ti a tím vám bude moci ban­ka postup­ně uvol­ňo­vat pení­ze z vaší hypo­té­ky.
 tv na zdi
2.      Úvěr u sta­veb­ní spo­ři­tel­ny – Další z mož­nos­tí, jak vylep­šit byd­le­ní, je čer­pá­ní úvě­ru u sta­veb­ní spo­ři­tel­ny, kte­ré­ho Češi hoj­ně vyu­ží­va­jí. Kombinace níz­kých úro­ků oko­lo 4% a nemuset dávat nemo­vi­tost do zásta­vy je vel­mi žáda­ná.
 
3.      Spotřebitelský úvěr – Na zre­no­vo­vá­ní bytu či domu lidé také volí spo­tře­bi­tel­ský úvěr, kte­rý nabí­ze­jí ban­ky i neban­kov­ní posky­to­va­te­lé. Úvěr dosta­ne­te hned, ale nejdří­ve si zjis­tě­te, kolik za něj v koneč­ném důsled­ku zapla­tí­te. Spotřebitelské úvě­ry nebý­va­jí tak výhod­né jako úvě­ry ze sta­veb­ní spo­ři­tel­ny nebo hypo­teč­ní úvě­ry.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno!5. ledna 2020 I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno! Dostat od banky hypotéku na chatu není úplně jednoduché, stejně jako získat hypotéku na byt či dům. Každá hypotéka má svá úskalí a každý typ úvěru je v něčem specifický. Konkrétně u […]
  • Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!28. ledna 2020 Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE! Ať se přihodí cokoli, je dobré být na každou situaci připraven. A i když nebudeme mluvit o nepříjemných změnách, můžeme mluvit třeba o přírůstku do rodiny, kdy jeden z rodičů zůstane bez […]
  • Podmínky k zisku úvěru25. prosince 2019 Podmínky k zisku úvěru Celý proces k cestě za penězi jako by byl schválně co nejsložitější. A když už si myslíte, že to máte v malíčku, banka nebo spořitelna vám předají listiny plné cizích slov, procent a […]
  • Dětské hřiště na vaší zahradě10. ledna 2020 Dětské hřiště na vaší zahradě Vyberte si z široké nabídky atrakcí, které můžete snadno u místit i na svou terasu nebo zahradu. Nebude vás to stát tolik, jako pravidelná návštěva dětských hracích center či poutí, a […]
  • Jak obléci dům14. února 2020 Jak obléci dům Inspirací v různých magazínech o bydlení najdete zajisté dost a dost. Důležité je takový zásah a úpravy pořádně načasovat a naplánovat. Není to úplně levná záležitost, zvlášť […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Spokojenost na prvním místě24. ledna 2020 Spokojenost na prvním místě Někdy je poměrně náročné najít věřitele, který už Vám rád poskytne půjčku podle Vašich představ. Banky mají sice velice zajímavé nabídky, problém je ale takový, že jakmile někdo není […]
  • Krásné vnitřní i venkovní prostory8. ledna 2020 Krásné vnitřní i venkovní prostory Samotná rekonstrukce, není žádný med. My to víme a tak vám nabízíme dokonalou a velmi moderní pomoc, kde vědět, jak hledat odborníky, jak si ušetřit čas i samotné finance. Máte rodinný […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]