Kritiky.cz > Pro domov > Rekonstrukce bytu

Rekonstrukce bytu

img a297703 w1682 t1508135625

Koupili jste byt či dům, kte­rý už má lep­ší časy za sebou? Rozsáhlejší rekon­struk­ci řeší hypo­té­kou či úvě­rem téměř kaž­dá rodi­na. Banky se před­há­ně­jí s co  nej­niž­ší­mi úro­ko­vý­mi sazba­mi, tak je z čeho vybí­rat. Je ale urči­tě dob­ré si zjis­tit co nej­ví­ce infor­ma­cí. Na trhu je toho spous­ty a někdy je těž­ké se v tom zori­en­to­vat. Nejlepším řeše­ním v tom­to pří­pa­dě je nechat si pora­dit od finanč­ní­ho porad­ce, kte­rý zná nej­ak­tu­ál­něj­ší novin­ky a měl by vám umět pora­dit a dopo­ru­čit co nej­lep­ší a nej­vý­hod­něj­ší finan­co­vá­ní.
různé lustry
Možnosti finan­co­vá­ní rekon­struk­ce
Nejčastějších mož­nos­tí, jak zís­kat potřeb­ný obnos , je něko­lik:
1.      Hypotéka  Hypotéka se nebe­re jen na  kou­pi bytu či domu, ale tou­to ces­tou lze  finan­co­vat  i rekon­struk­ci nebo moder­ni­za­ci vaší nemo­vi­tos­ti, kte­rou bude­te ručit ban­ce.  Banka bude poža­do­vat roz­po­čet sta­veb­ních pra­cí a v pří­pa­dě vel­mi roz­sáh­lé pře­stav­by bude nut­né dolo­žit i ohláš­ku či sta­veb­ní povo­le­ní. Pokud bude­te rekon­stru­o­vat své­po­mo­cí, sesta­ví­te si roz­po­čet pra­cí sami nebo sta­veb­ní fir­ma, kte­rou jste si naja­li. Po dodá­ní všech potřeb­ných doku­men­tů a dokla­dů si podá­te žádost o hypo­teč­ní úvěr. Bude potře­ba, aby zna­lec odha­dl cenu vaší nemo­vi­tos­ti. O to může­te požá­dat ban­ku, u kte­ré čer­pá­te finan­ce potřeb­né pro pře­stav­bu. Na zna­lec­ký odhad se čeká při­bliž­ně jeden týden. Dále pro zís­ká­ní potřeb­né­ho obno­su je pojiš­tě­ní nemo­vi­tos­ti, kte­rá bude dána do zásta­vy. To lze uzavřít až potom, co je hypo­té­ka schvá­le­na, ale pení­ze dosta­ne­te až po dolo­že­ní všech doku­men­tů o sjed­ná­ní pojiš­tě­ní. Nyní může­te začít s vaší vysně­nou rekon­struk­cí. Po dobu pře­stav­by bude dochá­zet na stav­bu zna­lec, kte­rý bude prů­běž­ně odha­do­vat cenu nemo­vi­tos­ti a tím vám bude moci ban­ka postup­ně uvol­ňo­vat pení­ze z vaší hypo­té­ky.
 tv na zdi
2.      Úvěr u sta­veb­ní spo­ři­tel­ny – Další z mož­nos­tí, jak vylep­šit byd­le­ní, je čer­pá­ní úvě­ru u sta­veb­ní spo­ři­tel­ny, kte­ré­ho Češi hoj­ně vyu­ží­va­jí. Kombinace níz­kých úro­ků oko­lo 4% a nemuset dávat nemo­vi­tost do zásta­vy je vel­mi žáda­ná.
 
3.      Spotřebitelský úvěr – Na zre­no­vo­vá­ní bytu či domu lidé také volí spo­tře­bi­tel­ský úvěr, kte­rý nabí­ze­jí ban­ky i neban­kov­ní posky­to­va­te­lé. Úvěr dosta­ne­te hned, ale nejdří­ve si zjis­tě­te, kolik za něj v koneč­ném důsled­ku zapla­tí­te. Spotřebitelské úvě­ry nebý­va­jí tak výhod­né jako úvě­ry ze sta­veb­ní spo­ři­tel­ny nebo hypo­teč­ní úvě­ry.

  • Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení27. února 2020 Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení Každý z nás má sen a to ideální, krásné, moderní i stylové bydlení. Věděli jste ale, že to není žádný med a to po stránce finanční i fyzické? Ano, je to tak! Na rekonstrukci bytu, či […] Posted in Pro domov
  • Družstevní byty8. dubna 2020 Družstevní byty Zlý sen. Vaše bonita není dostatečně vysoká na to, aby vás banka přijala jako klienta pro hypotéční úvěr. Z jakého důvodu se tohle stane? Banky většinou nedávají hypotéky lidem […] Posted in Pro domov
  • Jak investovat?26. června 2020 Jak investovat? Máte starší stavení, jaké je potřeba opravit? Nevíte si ale rady, jak na takové opravy a to včetně cen, hypoték i jiné pomoci? Podívejte se na zajímavé rady i tipy, jak si výhodně i […] Posted in Pro domov
  • Srovnání hypotéky a stavebního spoření30. dubna 2020 Srovnání hypotéky a stavebního spoření Nejde jenom o otevření účtu a splácení úvěru, ale také o poplatky s hypotékou i stavebním spořením spojené. Které je výhodnější a jaké jsou úrokové sazby? Jak se situace změní při […] Posted in Pro domov
  • Jak funguje stavební spoření?6. června 2020 Jak funguje stavební spoření? Většinou je největší problém u nově pořizovaného bydlení, ať už bytu či domu, otázka financování celého projektu. Každý člověk se snaží najít kompromis mezi svým snem a tím, co je reálné […] Posted in Pro domov
  • Vědět, jak na to, je první krok k úspěchu15. května 2020 Vědět, jak na to, je první krok k úspěchu Máte potíže se střechou na vašich nemovitostech a co teď s tím, když opravdu teče přes střechu? Je tedy potřeba investovat a zajistit rychlou opravu. Poraďte se a vyhledejte si samotné […] Posted in Pro domov
  • I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno!5. ledna 2020 I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno! Dostat od banky hypotéku na chatu není úplně jednoduché, stejně jako získat hypotéku na byt či dům. Každá hypotéka má svá úskalí a každý typ úvěru je v něčem specifický. Konkrétně u […] Posted in Pro domov
  • Jak si nejlépe financovat své vlastní bydlení?27. června 2020 Jak si nejlépe financovat své vlastní bydlení? Chcete založit rodinu a nemáte kde bydlet? Dnešní svět je, především pro mladé lidi, velmi komplikovaný z hlediska financí. Kde na svůj vlastní byt nebo dům vzít peníze? Naštěstí nám trh […] Posted in Pro domov
  • Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!28. ledna 2020 Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE! Ať se přihodí cokoli, je dobré být na každou situaci připraven. A i když nebudeme mluvit o nepříjemných změnách, můžeme mluvit třeba o přírůstku do rodiny, kdy jeden z rodičů zůstane bez […] Posted in Pro domov
  • Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu9. dubna 2020 Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu Každý toužíme po klidném posezení, ale také po pohodlné práci, když máme zahrady a to nejen před naším rodinným domem. Aby bylo na vašich zahradách a to nejen před domem, ale na kdejakých […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com