Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?

Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?

word image

Když už chce­me hub­nout, nemě­la by nás zají­mat jen účin­nost die­ty, ale i to, zda se po ní nedo­sta­ví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tvá­ře s něčím, co po pár dnech či týd­nech při­jde vni­več? Volba nové­ho stra­vo­va­cí­ho reži­mu pro­to bývá neleh­ká. Naštěstí je tu pro­tei­no­vá die­ta.

Léto už je úspěš­ně za vámi. Nemusíte se pro­to stre­so­vat tím, že vás někdo uvi­dí v mini­a­tur­ních kraťa­sech, nebo plav­kách. Faktem ale je, že o svou posta­vu bys­te se měli sta­rat celý rok. Jen tak totiž pře­de­jde­te tomu, že jste po Vánocích o něko­lik kilo těž­ší a v led­nu se vám při pohle­du na váhu pro­tá­če­jí panen­ky.

Čtěte také: Redukční die­ta – spo­leh­li­vá ces­ta ke zhub­nu­tí: https://tajemstvizdravi.cz/redukcni-dieta-spolehliva-a-zdrava-cesta-k-hubnuti/

Z toho důvo­du by pod­zim ani zima nemě­la být stop­kou ve sna­ze o změ­nu život­ní­ho sty­lu. Právě nao­pak máte skvě­lou šan­ci své nové návy­ky udr­žet. Se vším se totiž lépe začí­ná, když je ven­ku ješ­tě stá­le rela­tiv­ně tep­lo a svět­lo, než když na vás v led­nu dopad­ne novo­roč­ní depre­se a splín.

Jak to ale sou­vi­sí s pro­tei­no­vou die­tou?

Co je proteinová dieta?

Proteinová die­ta je nový trend v hub­nu­tí, kte­rý dává vel­kou nadě­ji i těm, kte­rým nic jiné­ho dosud nepo­moh­lo. To vše je ale vykou­pe­no tím, že se bude­te muset sna­žit a oprav­du se hlí­dat. Jinak to s pro­tei­no­vou die­tou může­te rov­nou zaba­lit a vrá­tit se do původ­ních kole­jí.

Princip fun­go­vá­ní pro­tei­no­vé die­ty je sám o sobě vel­mi snad­ný. Projdete svůj jídel­ní­ček a vyřa­dí­te z něj veš­ke­rý cukr (i ten pří­rod­ní) a škrob. Tyto dvě lát­ky nema­jí žád­nou při­da­nou nutrič­ní hod­no­tu a de fac­to vám jen zaplác­nou žalu­dek. Sacharidy záro­veň slou­ží jako rych­lý zdroj ener­gie pro váš meta­bo­lis­mus. Protože ale neví­te, kolik sacha­ri­dů tělo v danou fázi dne potře­bu­je, cukr, kte­rý je v těle navíc se ulo­ží do tuko­vé tká­ně vašich pro­blé­mo­vých par­tií.

Abyste netr­pě­li hla­dem a záro­veň jste nepři­šli o ener­gii a živi­ny, do jídel­níč­ku zařa­dí­te zdro­je kva­lit­ních bíl­ko­vin. Kromě libo­vé­ho masa jde i o někte­ré typy sýrůbez­masých pokr­mů (jako je tře­ba šma­koun). To vše dopl­ní­te i kva­lit­ní­mi ole­ji (kla­sic­ký­mi, ale i těch ze semen) a někte­rý­mi dru­hy zele­ni­ny (salá­tem, špe­ná­tem...).

Tím, že tělo odstřih­ne­te od exter­ních zdro­jů cuk­ru bude nuce­no sáh­nout do tuko­vých zásob, kte­ré začne ště­pit na potřeb­né pali­vo. (Tedy i na cuk­ry.) Tomuto pro­ce­su říká­me ketó­za.

Proč to funguje?

Možná vás pro­tei­no­vá die­ta láká, ale pořád neví­te, jak je mož­né, že může v pra­xi fun­go­vat.

Je to pro­to, že:

 • Se zba­ví­te potra­vin a nápo­jů, kte­ré nema­jí val­nou výži­vo­vou hod­no­tu
 • Tělo při zís­ká­vá­ní sacha­ri­dů sáh­ne do vlast­ních tuko­vých zásob, čímž se logic­ky zmen­ší
 • Oproti hla­dov­kám a jed­no dru­ho­vým die­tám stra­vou ochrá­ní­te aktiv­ní sva­lo­vou hmo­tu
 • Udržovat aktiv­ní sva­ly je pro tělo ener­ge­tic­ky nároč­né, pro­to­že potře­bu­jí více výži­vy
 • Tím, že si zacho­vá­te sva­ly, netr­pí­te hla­dem a pro­tei­no­vou die­tu dodr­žu­je­te dlou­ho­do­bě nedo­chá­zí k jo-jo efek­tu

Už jsme to nakous­li o pár řád­ků výše. Důvod, proč hla­dov­ky a dal­ší die­ty, kte­ré sto­jí na prin­ci­pu maxi­mál­ní­ho sní­že­ní kalo­rií nebu­dou nikdy fun­go­vat je ten, že během jejich dodr­žo­vá­ní nepři­chá­zí­te o tuk, ale jen o sva­lo­vou hmo­tu a vodu.

Svaly jsou těž­ké, tak­že na váze to oprav­du vypa­dá tak, jako bys­te zhub­li tuko­vou tkáň. Ztrátou sva­lů se ale jen zpo­ma­lil váš meta­bo­lis­mus. Tuk na těle zůsta­ne. Proto se při návra­tu k nor­mál­ní stra­vě začne­te opět zaku­la­co­vat a mnoh­dy skon­čí­te i s vyš­ší váhou, než jakou jste měli před­tím. Naopak, pro­tei­no­vá die­ta vaše sva­ly ochrá­ní. Logicky pro­to, že tělu dopřá­vá­te dosta­teč­né množ­ství bíl­ko­vin, kte­ré jsou pro exis­ten­ci a dal­ší růst sva­lů zce­la nezbyt­né.

TIP: 7+1 chut­ných recep­tů na pro­tei­no­vou die­tu: https://www.proslim.cz/recepty-proteinova-dieta/

Samotná die­ta má tři fáze, z nichž prv­ní dvě jsou redukč­ní. Během té prv­ní se bude­te muset ome­zo­vat tro­chu víc, pro­to­že v ní dochá­zí k nej­vět­ší­mu úbyt­ku hmot­nos­ti. Ve dru­hé fázi se znač­ně roz­ší­ří seznam povo­le­ných potra­vin, ale kila neztrá­cí­te už tak moc, jako na začát­ku hub­nu­tí. Třetí fáze už je v pod­sta­tě váš nový život­ní styl. Když ho bude­te dodr­žo­vat, k žád­né­mu jo-jo efek­tu nedo­jde.

Další výhody proteinové diety

Proteinová die­ta má kro­mě hub­nu­tí i něko­lik dal­ších pozi­tiv­ních účin­ků.

Těmi jsou:

 • Rychlejší meta­bo­lis­mus
 • Lepší nála­da
 • Kvalitnější spá­nek
 • Menší pocit hla­du během dne
 • Prevence cuk­rov­ky
 • Prevence nemo­cí srd­ce

Někteří lidé hovo­ří i o rych­lej­ší rekon­va­lescen­ci po úra­zech a o vět­ším množ­ství ener­gie během dne.

Abyste ale moh­li z těch­to bene­fi­tů těžit, je nut­né, abys­te pře­ko­na­li počá­teč­ní absti­nenč­ní pří­zna­ky, kte­ré zvý­še­ná kon­zu­ma­ce cuk­ru pro­vá­zí. Věřte, že to nebu­de snad­né. Budete cítit sla­bost a budou se vám doslo­va kle­pat kole­na. Jakmile se to sta­ne, nenech­te se zlo­mit a vydrž­te. Po krát­kém čase tyto nepří­jem­né sta­vy ode­z­ní.

Také se nauč­te kon­t­ro­lo­vat oba­ly potra­vin v obcho­dě. Cukr se totiž scho­vá­vá i na mís­tech, na kte­rých by ho nikdo neče­kal.

 


Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...