Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?

Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?

word image

Když už chce­me hub­nout, nemě­la by nás zají­mat jen účin­nost die­ty, ale i to, zda se po ní nedo­sta­ví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tvá­ře s něčím, co po pár dnech či týd­nech při­jde vni­več? Volba nové­ho stra­vo­va­cí­ho reži­mu pro­to bývá neleh­ká. Naštěstí je tu pro­tei­no­vá die­ta.

Léto už je úspěš­ně za vámi. Nemusíte se pro­to stre­so­vat tím, že vás někdo uvi­dí v mini­a­tur­ních kraťa­sech, nebo plav­kách. Faktem ale je, že o svou posta­vu bys­te se měli sta­rat celý rok. Jen tak totiž pře­de­jde­te tomu, že jste po Vánocích o něko­lik kilo těž­ší a v led­nu se vám při pohle­du na váhu pro­tá­če­jí panen­ky.

Čtěte také: Redukční die­ta – spo­leh­li­vá ces­ta ke zhub­nu­tí: https://tajemstvizdravi.cz/redukcni-dieta-spolehliva-a-zdrava-cesta-k-hubnuti/

Z toho důvo­du by pod­zim ani zima nemě­la být stop­kou ve sna­ze o změ­nu život­ní­ho sty­lu. Právě nao­pak máte skvě­lou šan­ci své nové návy­ky udr­žet. Se vším se totiž lépe začí­ná, když je ven­ku ješ­tě stá­le rela­tiv­ně tep­lo a svět­lo, než když na vás v led­nu dopad­ne novo­roč­ní depre­se a splín.

Jak to ale sou­vi­sí s pro­tei­no­vou die­tou?

Co je proteinová dieta?

Proteinová die­ta je nový trend v hub­nu­tí, kte­rý dává vel­kou nadě­ji i těm, kte­rým nic jiné­ho dosud nepo­moh­lo. To vše je ale vykou­pe­no tím, že se bude­te muset sna­žit a oprav­du se hlí­dat. Jinak to s pro­tei­no­vou die­tou může­te rov­nou zaba­lit a vrá­tit se do původ­ních kole­jí.

Princip fun­go­vá­ní pro­tei­no­vé die­ty je sám o sobě vel­mi snad­ný. Projdete svůj jídel­ní­ček a vyřa­dí­te z něj veš­ke­rý cukr (i ten pří­rod­ní) a škrob. Tyto dvě lát­ky nema­jí žád­nou při­da­nou nutrič­ní hod­no­tu a de fac­to vám jen zaplác­nou žalu­dek. Sacharidy záro­veň slou­ží jako rych­lý zdroj ener­gie pro váš meta­bo­lis­mus. Protože ale neví­te, kolik sacha­ri­dů tělo v danou fázi dne potře­bu­je, cukr, kte­rý je v těle navíc se ulo­ží do tuko­vé tká­ně vašich pro­blé­mo­vých par­tií.

Abyste netr­pě­li hla­dem a záro­veň jste nepři­šli o ener­gii a živi­ny, do jídel­níč­ku zařa­dí­te zdro­je kva­lit­ních bíl­ko­vin. Kromě libo­vé­ho masa jde i o někte­ré typy sýrůbez­masých pokr­mů (jako je tře­ba šma­koun). To vše dopl­ní­te i kva­lit­ní­mi ole­ji (kla­sic­ký­mi, ale i těch ze semen) a někte­rý­mi dru­hy zele­ni­ny (salá­tem, špe­ná­tem...).

Tím, že tělo odstřih­ne­te od exter­ních zdro­jů cuk­ru bude nuce­no sáh­nout do tuko­vých zásob, kte­ré začne ště­pit na potřeb­né pali­vo. (Tedy i na cuk­ry.) Tomuto pro­ce­su říká­me ketó­za.

Proč to funguje?

Možná vás pro­tei­no­vá die­ta láká, ale pořád neví­te, jak je mož­né, že může v pra­xi fun­go­vat.

Je to pro­to, že:

 • Se zba­ví­te potra­vin a nápo­jů, kte­ré nema­jí val­nou výži­vo­vou hod­no­tu
 • Tělo při zís­ká­vá­ní sacha­ri­dů sáh­ne do vlast­ních tuko­vých zásob, čímž se logic­ky zmen­ší
 • Oproti hla­dov­kám a jed­no dru­ho­vým die­tám stra­vou ochrá­ní­te aktiv­ní sva­lo­vou hmo­tu
 • Udržovat aktiv­ní sva­ly je pro tělo ener­ge­tic­ky nároč­né, pro­to­že potře­bu­jí více výži­vy
 • Tím, že si zacho­vá­te sva­ly, netr­pí­te hla­dem a pro­tei­no­vou die­tu dodr­žu­je­te dlou­ho­do­bě nedo­chá­zí k jo-jo efek­tu

Už jsme to nakous­li o pár řád­ků výše. Důvod, proč hla­dov­ky a dal­ší die­ty, kte­ré sto­jí na prin­ci­pu maxi­mál­ní­ho sní­že­ní kalo­rií nebu­dou nikdy fun­go­vat je ten, že během jejich dodr­žo­vá­ní nepři­chá­zí­te o tuk, ale jen o sva­lo­vou hmo­tu a vodu.

Svaly jsou těž­ké, tak­že na váze to oprav­du vypa­dá tak, jako bys­te zhub­li tuko­vou tkáň. Ztrátou sva­lů se ale jen zpo­ma­lil váš meta­bo­lis­mus. Tuk na těle zůsta­ne. Proto se při návra­tu k nor­mál­ní stra­vě začne­te opět zaku­la­co­vat a mnoh­dy skon­čí­te i s vyš­ší váhou, než jakou jste měli před­tím. Naopak, pro­tei­no­vá die­ta vaše sva­ly ochrá­ní. Logicky pro­to, že tělu dopřá­vá­te dosta­teč­né množ­ství bíl­ko­vin, kte­ré jsou pro exis­ten­ci a dal­ší růst sva­lů zce­la nezbyt­né.

TIP: 7+1 chut­ných recep­tů na pro­tei­no­vou die­tu: https://www.proslim.cz/recepty-proteinova-dieta/

Samotná die­ta má tři fáze, z nichž prv­ní dvě jsou redukč­ní. Během té prv­ní se bude­te muset ome­zo­vat tro­chu víc, pro­to­že v ní dochá­zí k nej­vět­ší­mu úbyt­ku hmot­nos­ti. Ve dru­hé fázi se znač­ně roz­ší­ří seznam povo­le­ných potra­vin, ale kila neztrá­cí­te už tak moc, jako na začát­ku hub­nu­tí. Třetí fáze už je v pod­sta­tě váš nový život­ní styl. Když ho bude­te dodr­žo­vat, k žád­né­mu jo-jo efek­tu nedo­jde.

Další výhody proteinové diety

Proteinová die­ta má kro­mě hub­nu­tí i něko­lik dal­ších pozi­tiv­ních účin­ků.

Těmi jsou:

 • Rychlejší meta­bo­lis­mus
 • Lepší nála­da
 • Kvalitnější spá­nek
 • Menší pocit hla­du během dne
 • Prevence cuk­rov­ky
 • Prevence nemo­cí srd­ce

Někteří lidé hovo­ří i o rych­lej­ší rekon­va­lescen­ci po úra­zech a o vět­ším množ­ství ener­gie během dne.

Abyste ale moh­li z těch­to bene­fi­tů těžit, je nut­né, abys­te pře­ko­na­li počá­teč­ní absti­nenč­ní pří­zna­ky, kte­ré zvý­še­ná kon­zu­ma­ce cuk­ru pro­vá­zí. Věřte, že to nebu­de snad­né. Budete cítit sla­bost a budou se vám doslo­va kle­pat kole­na. Jakmile se to sta­ne, nenech­te se zlo­mit a vydrž­te. Po krát­kém čase tyto nepří­jem­né sta­vy ode­z­ní.

Také se nauč­te kon­t­ro­lo­vat oba­ly potra­vin v obcho­dě. Cukr se totiž scho­vá­vá i na mís­tech, na kte­rých by ho nikdo neče­kal.

 


Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít18. září 2019 Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít Dnešní doba nahrává globalizaci. Když je to potřeba, díky internetu je možné vyhledat velké množství cizojazyčných materiálů a návodů. Někdy ale stačí i jen obyčejná delší konverzace s […]
 • 4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 201930. září 2019 4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019 Zprávy z festivalů, jako je Sundance, Cannes a Berlinale, si nemůže nechat ujít žádný filmový fanoušek. Mezinárodní filmový festival Palm Springs není zase tak populární, takže se nic […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
 • Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti1. září 2019 Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti Jóga restorativní je jeden z úžasných způsobů, jak příjemně relaxovat, osvěžit mysl a výborně redukovat stres. Na této józe je dobré, že je velice laskavá a přijme prakticky kohokoliv, […]
 • Může lektorka jógy sestrojit Dron?9. října 2019 Může lektorka jógy sestrojit Dron? Ležím se zavřenýma očima v poloze, jejíž název si jako obvykle nepamatuju. Najednou ucítím na svých nártech dotyk zpocených bosých nohou. Bezmocně čekám, až tlak povolí. Konečně! Jenže […]
 • Rýmovníkový sirup10. října 2019 Rýmovníkový sirup Suroviny: 35 listů rýmovníku, 1 granátové jablko, 1 pomeranč, 1 citron, 1 kg cukru (lze použít i třtinový), voda Postup: Čerstvé listy rýmovníku a ovoce nakrájené na plátky zalejeme […]
 • Meduňkový sirup na spaní2. října 2019 Meduňkový sirup na spaní Pokud trpíte nespavostí, bolestivou menstruací anebo jen zažívacími potížemi a kolikami, určitě si uvařte do zásoby tento skvělý sirup. Suroviny: 5 litrů vody 10 g kyseliny citrónové 200 […]
 • Zásady sběru, sušení a skladování léčivých rostlin31. srpna 2019 Zásady sběru, sušení a skladování léčivých rostlin   Zásady sběru léčivých roslin Důležitým předpokladem úspěšného sběru léčivých rostlin je dobrá znalost jednotlivých druhů. Pokud máte pochybnosti, čerpejte informace z některé […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]