Kritiky.cz > TV Recenze > Red Dwarf: Back to Earth [40%]

Red Dwarf: Back to Earth [40%]

red dwarf 1

Rozhodli osla­vit výro­čí jed­n­a­dva­ce­ti let od jeho vzni­ku nato­če­ním tří­díl­né mini­sé­rie „Red Dwarf: Back to Earth“. Místo úcty­hod­né­ho při­po­me­nu­tí teh­dej­ší chlou­by BBC a doda­teč­né­ho roz­lou­če­ní s její­mi posta­va­mi však ten­to „come­back“ ale­spoň pro mě vyvo­lal spous­tu otá­zek: Proč po dese­ti letech od posled­ní epi­zo­dy nikdo nepři­šel s lep­ší záplet­kou, než kte­rou nabí­zí toli­krát otřá­sa­né sché­ma „Oblíbené tele­viz­ní posta­vy se dosta­nou do naše­ho svě­ta a půl hodi­ny civí na vlast­ní podo­biz­ny ve video­půj­čov­nách“? Proč se celý děj sklá­dá z posle­po­va­ných sek­ven­cí paro­du­jí­cí Blade Runnera? A pře­de­vším; proč to celé není vůbec vtip­né?

Blog auto­ra: http://jumbotron-film.blogspot.comNejen loň­ská Akta X doká­za­la, že návrat ke kul­tov­ním kla­si­kám není žád­ný med. Stárnou nejen před­sta­vi­te­lé hlav­ních rolí a cílo­vé pub­li­kum, ale ani múza scé­náris­tů už nemu­sí být to, co kdy­si. Po celých osmi séri­ích číta­jí­cí dohro­ma­dy na pade­sát epi­zod mi ale kde kdo musí dát za prav­du, že lidé sto­jí­cí za feno­mé­nem Červeného trpas­lí­ka jsou bez­kon­ku­renč­ní mágo­vé. Proto se mi vůbec nechce věřit, že za novin­kou Back to Earth sto­jí pří­mo ono slav­né zakla­da­tel­ské duo Rob Grant a Doug Naylor.

Odpor, kte­rý k jejich nové­mu poči­nu cítím, je ješ­tě tak čer­s­tvý, že se ten­to­krát radě­ji zdr­žím něja­ké­ho vět­ší­ho roze­pi­so­vá­ní. „Příběh“ je zde roz­hý­bán jedi­nou ved­lej­ší (leč pořád napros­to nesmy­sl­nou a téměř nepod­stat­nou) posta­vou žen­ské­ho holo­gra­mu v při­lé­ha­vé suk­ni a s rus­kým pří­zvu­kem, kte­rý má být prav­dě­po­dob­ně vtip­ný - a vzhle­dem k tomu, jaká úro­veň humo­ru všech­ny tři epi­zo­dy pro­vá­zí, vám nako­nec vtip­ný při­pa­dat asi bude muset.

Titulní kvar­te­to nejen že napros­to nepo­cho­pi­tel­ně z niče­ho nic opus­til jeho kla­sic­ký smy­sl pro humor, ale nepři­šlo se ani s žád­ným novým. Vedle dvou­mi­nu­to­vé sek­ven­ce, ve kte­ré se Rimmer mlá­tí roz­kro­kem o hřbet sto­lu a Kryton sou­stav­ně šla­pá na zahrad­ní hrá­bě, je zde „humor­ná“ slož­ka zastou­pe­na paro­di­za­cí jed­no­ho fil­mu, kte­rá navíc pro­bí­há sty­lem: Kocour bude vyrá­bět ori­ga­mi, Lister roz­máčk­ne oči své­ho tvůr­ce, doprostřed Londýna hodí­me vel­kou neo­no­vou pyra­mi­du a mon­stróz­ní rekla­mu s Japonkou, a kdy­by to náho­dou ješ­tě něko­ho netrklo, hned na začát­ku řek­ne­me, že to má paro­do­vat Blade Runnera.

Že si stár­nou­cí akté­ři chtě­li po letech zase tro­chu nacpat šraj­tofle je pro mě pro­to mno­hem při­ja­tel­něj­ší vysvět­le­ní, než že tohle někdo váž­ně mys­lel jako jak­ko­liv hod­not­né ohléd­nu­tí za Červeným trpas­lí­kem. Teď už mě toho para­dox­ně zase napa­dá dost, čím bych si na tuhle zho­va­di­lost mohl ješ­tě ule­vit, ale ale­spoň z úcty k tomu, co pro mě pojem Červený trpas­lík zna­me­ná, to zapích­nu rači už tady.

(V době psa­ní toho­to člán­ku má Back to Earth na ČSFD rai­ting 83% ze sedma­osm­de­sá­ti hla­sů. Při kaž­dém pohle­du na tu sta­tis­ti­ku už mi zase dochá­ze­jí slo­va.)

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Novinka mezi seriály: Roadies8. července 2016 Novinka mezi seriály: Roadies Seriál o kapele na tour a její crew, to tu ještě nebylo, že? Roadies, ale není hlavně o kapele, ale právě o těch lidech, kteří stojí za každým jejím vystoupením - manažeři, technici, […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]
  • Vánoční koleda - Vydřigroš vs. tři duchové Vánoc28. prosince 2019 Vánoční koleda - Vydřigroš vs. tři duchové Vánoc Není od času špatné, když se natočí  nová verze  slavné klasiky.  Anglická BBC  natočila třídílnou adaptaci Vánoční  koledy znova po 20 letech. Tentokrát se do ní vrhly tvůrci z BBC s […]
  • Mr. Mercedes4. září 2017 Mr. Mercedes Hra na kočku a myš je opravdu jednoduchá. Co se však může dít, když se do role kočky postaví masový vrah a do role honěné myšky vysloužilý policejní detektiv? Nová 10dílná televizní série […]
  • Mentalista aneb Oblek, smajlík, věčný šálek čaje3. července 2018 Mentalista aneb Oblek, smajlík, věčný šálek čaje Agentka FBI: ,,Aha. To jste vy, ten jasnovidec. Sorry Gandalfe, našíma metodama jsme to tady pročesali dost dobře. Není tady.“ Lisbonová kývne k Janeovi: ,,Není to agent, je to […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com