Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Red Dead Redemption 2 - Westernový zážitek ve vašem PC

Red Dead Redemption 2 - Westernový zážitek ve vašem PC

vlcsnap 2020 12 07 20h03m08s753

V loni (PC) a před­lo­ni (kon­zo­le Xbox One a PS4) vyšla nová hra od Rockstar Games. Druhé pokra­čo­va­ní „wes­ter­no­vé“ kon­zo­lo­vé exklu­zi­vi­ty Red Dead Redemption 2. V lis­to­pa­du loň­ské­ho roku jsme si uži­li i my PCkáři.

Druhý díl je prequel před­ho­zí­ho dílu, a tak si uží­vá­me hlav­ní posta­vu v kla­sic­kém „wes­ter­no­vém“ pro­stře­dí, kte­ré je opro­ti měst­ské­mu GTA 5 o hod­ně zají­ma­věj­ší. A tak se člo­věk i více zaba­ví. Hlavní posta­vou je Arthur Morgan, cow­boy, kte­rý nejde pro ránu dale­ko a nesnáz se mu stří­lí svý­mi kol­ty a puš­ka­mi.

Příběh je vel­mi jed­no­du­chý, postup­ně zís­ká­vá­te své zna­los­ti, své reno­mé ve svě­tě, plní­te úko­ly, abys­te moh­li být ješ­tě zná­měj­ší, občas něko­ho zastře­lí­te, nene­chá­te se zastře­lit a pokud nemá­te zrov­na moc co dělat a chce­te si „zalel­ko­vat“, tak si pros­tě vyjde­te na lov či na ryby.

Technická strán­ka celé hry je doko­na­lá. Příroda je stro­mů, kvě­tin, zví­řat …plná.. je doko­na­lá, lid­ské posta­vy mají taky své cha­risma. Netrávíte svůj čas neje­nom v pré­rii, ale i v zim­ní zasně­že­ném hor­ském prů­smy­ku a od půl­ky pří­bě­hu Vás čeká i malé měs­teč­ko, kte­ré je napros­to živé.

Městeček, jak na „divo­kém“ zápa­dě, tak ve industri­ál­ní zóně,si uži­je­te. Jsou plná vše­mož­ných obcho­du, slu­žeb, kte­rá může­te v kli­du vyu­žít. Postupně plní­te zakáz­ky, potká­vá­te samo­tá­ře, kte­ří taky potře­bu­jí pomoc, a občas se i do něja­ké akce sami zaple­te­te. Prostě ces­tu­je­te po mapě a pomá­há­te a sna­ží­te si nasbí­rat čím dál více peněz, abys­te si moh­li kou­pit lep­ší vyba­ve­ní, lep­ší účes a samo­zřej­mě i kva­lit­něj­ší oble­če­ní.

Nesmíme zapo­me­nout i na to, že si může­te lovit zví­řa­ta a jejich kůže pro­dá­vat na trhu a pokud zrov­na nara­zí­te na i na legen­dár­ní zví­řa­ta, tak i zís­ká­te u jed­not­li­vých pro­dej­ců více peněz.

Nedivím se, že to byla jed­na z nej­ú­spěš­něj­ších her loň­ské­ho roku. Světa je oprav­du hod­ně na pozná­vá­ní a úko­lů, kte­ré může­te (někte­ré musí­te) spl­nit, je dosta­teč­ně. Grafika je vel­mi pove­de­ná a opro­ti kon­ku­renč­ním hrám, lze gra­fic­kou kva­li­tu nasta­vit tak, aby si uži­li hru nejen ti s moder­ní­mi a dra­hý­mi počí­ta­či, ale zahra­jí si i hrá­či se star­ší­mi PC, pro­to­že k nasta­vo­vá­ní kva­li­ty hry lze upra­vit hod­ně polo­žek.

Pro mě to nej­lep­ší hra, kte­rou ten­to rok hra­ji.


Foto: Vlastní scre­en z hra­ní hry

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,52517 s | počet dotazů: 204 | paměť: 50176 KB. | 11.04.2021 - 00:41:33