Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > ReCore

ReCore

Recore je akč­ní plo­ši­nov­ka, kte­rá byla vydá­na před nedáv­nem. První naml­sá­ní při­šlo s akcí od Microsoftu, že máme k dis­po­zi­ci prv­ních 30 minut hra­ní této hry zadar­mo. Už teď ale vím, že 30 minut bylo zatra­ce­ně málo a pře­svěd­či­lo mě o to kou­pi této hry. Jedná se o vel­mi pěk­ně zpra­co­va­nou hru.

vlcsnap-2016-10-09-11h40m09s826 vlcsnap-2016-10-09-11h31m21s911

O co vlast­ně ve hře jde? Probudíte se na poušt­ní pla­ne­tě jmé­nem Far Eden, o kte­rou se měli během kry­ospán­ku naší hrdin­ky a dal­ší­ho pře­ži­vší­ho lid­stva sta­rat Coreboti. Nebyl by to pří­běh, kdy­by se něco nezvrt­lo, v našem pří­pa­dě napa­dl robo­ty něja­ký vir a Vy tak musí­te při­jít na to, kdo zákeř­ný vir vyna­le­zl a také je Vašim úko­lem zachrá­nit ostat­ní pře­ži­vší lid­stvo.

Ve hře bude­te řešit nesčet­ně háda­nek a tak Vám chví­li potr­vá se sžít s hlav­ní hrdin­kou, ale potom to sto­jí za to vidět, co všech­no doká­že. Vašim pří­te­lem Vám bude v začát­ku robo­tic­ký pes jmé­nem Mack a mno­ho dal­ších robo­tic­kých postav. I když hra půso­bí jed­no­du­še, není to, ale prav­da, sou­bo­je s naštva­ný­mi robo­tic­ký­mi pavou­ky a dal­ších jejich pří­buz­ný­mi Vám dá pěk­ně zabrat. Jednu pasáž, tak může­te hrát tře­ba hodi­nu, kdy se Vám pove­de vyvraž­dit pří­še­ry až na 30 pokus. Robotické pří­še­ry mají růz­né stup­ně, jak Vás mohou osla­bit nebo dokon­ce zabít. Modré jsou pro zabi­tí nej­jed­no­duš­ší, poté je násle­du­jí čer­ve­né, žlu­té a nako­nec se najdou i tako­vé, kte­ré Vás doká­ží osle­pit, postu­pem času si zvyk­ne­te a bude­te vědět, na co si máte dát pozor a malé léta­jí­cí robo­tic­ké mou­chy jsou pro­ti těm vel­kým postu­pem času sko­ro k smí­chu. Mack Vám může vyč­mu­chat spous­tu věci­ček a malý robo­tic­ký kama­rá­di Vám zase uká­žou, kam sko­čit nebo kam jít dál. Těšit se tak může­te i na dal­ší Vaše přá­te­lé dal­ší­ho jmé­nem Seth robo­tic­ké­ho pavou­ka a Duncana robo­tic­ké opi­ce, kte­ré Vám hra při­dě­lí poz­dě­ji, dávej­te si však na své přá­te­le pozor, aby je zlý Coreboti neu­nes­li. Vaše robo­tic­ké přá­te­le může­te také vylep­šo­vat a to docí­lí­te jedi­ně roz­bí­je­ním jakých­si balí­ků a hle­dá­ním truh­ly, kte­rá vždyc­ky obsa­hu­je něja­ké líbi­vé sou­část­ky či pali­vo. Následné vylep­šo­vá­ní se Vám pro­je­ví i ve Vašich sta­tis­ti­kách v boji. Nezapomeňte také pro­chá­zet všech­ny kou­ty a vše pocti­vě sbí­rat, jinak se kon­ce ve hře nedo­čká­te, pro dokon­če­ní musí­te mít vše s jed­not­li­vých misí vysbí­ra­né a obje­ve­né, což musí­me tvůr­cům vytknout, né kaž­dý si potr­pí na dlou­hé cho­ze­ní a hle­dá­ní sere­pe­ti­ček v píseč­ných dunách.

vlcsnap-2016-10-09-11h33m10s949 vlcsnap-2016-10-09-11h33m43s337

Hra je gra­fic­ky vel­mi pove­de­ná. V pro­stře­dí ve kte­rém se na nachá­zí­te a plní­te mise je vel­mi důklad­ně pro­pra­co­va­né a Vy se tak může­te pohy­bo­vat, kde chce­te. Někdy je oprav­du lep­ší se nejdří­ve poroz­hléd­nout, jak daný úkol vyře­šit, pro­to­že potom se může­te motat doko­la i celé hodi­ny, někte­ré navá­dě­ní není zce­la jas­né a chví­li Vám potr­vá, než Vám to docvak­ne, co po Vás hra chce, abys­te udě­la­li. Jediné, co hře ubí­rá na hod­no­ce­ní, jsou vel­mi dlou­hé načí­ta­cí obra­zov­ky a tak když Vás zabi­jí, může­te si mezi­tím dát kafíč­ko a pak zase pokra­čo­vat. Po hudeb­ní strán­ce je hra výbor­ná. Podle hud­by také pozná­te, jest­li se něco bude dít, což je dob­rý postřeh a může­te se tak chvil­ko­vě nabu­dit pro nelí­tost­ný sou­boj. Ovládání hry je tro­chu slo­ži­těj­ší a bude Vám trvat del­ší dobu, než odha­lí­te všech­ny schop­nos­ti hrdin­ky, kte­ré máte k dis­po­zi­ci. Schopnosti Vám také postu­pem času při­bý­va­jí.

vlcsnap-2016-10-09-11h39m28s294 vlcsnap-2016-10-09-11h38m38s264

Závěrem lze říci, že u toho­to titu­lu se oprav­du nudit nebu­de­te. Hra mě vel­mi pří­jem­ně pře­kva­pi­la svou pro­pra­co­va­nos­tí. Příběhově se jed­ná o neko­neč­né hodi­ny hra­ní, ská­ká­ní a stří­le­ní, pokud jste pro­fík, hru dáte i za 20 hodin. Hra se tak roz­hod­ně zařa­di­la do řeb­říč­ku kva­lit­ně vyda­ných titu­lů letoš­ní­ho roku, kdy své inves­ti­ce urči­tě nebu­de­te lito­vat.

vlcsnap-2016-10-09-11h36m49s538 vlcsnap-2016-10-09-11h37m17s882


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Datum vydá­ní: 16. 9. 2016

Jazyk: ang­lic­ký

Žánr: akč­ní adven­tu­ra

Výrobce: Microsoft Studios

Hodnocení: 85%

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,49858 s | počet dotazů: 230 | paměť: 51828 KB. | 14.06.2021 - 11:45:13