NOVA - 29.07.2018


Televizni pro­gram na 29.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.

TV Nova

Název pro­gra­muPopisOdDo
Pretty WomanDny napl­ně­né štěs­tím a lás­kou nače­ka­ně pro­ží­vá boha­tý obchod­ník Richard Gere a jeho krás­ná pro­sti­tut­ka Julia Roberts. USA 1990, roman­tic­ká kome­die. Dále hra­jí R. Bellamy, J. Alexander, H. Elizondo, L. San Giacomo a dal­ší. Režie G. Marshall Bohatý a úspěš­ný byz­ny­s­men Edward Lewis při­jíž­dí do Los Angeles uzavřít dal­ší z vel­kých obcho­dů. Cestou z nud­né­ho večír­ku zablou­dí. Když zasta­ví, aby se zeptal na ces­tu, vnu­tí se mu do auta mla­dá pro­sti­tut­ka Vivian Wardová. Ukáže mu ces­tu a neta­jí se nad­še­ním nad vozem, kte­rý si Edward půj­čil od své­ho práv­ní­ka Phila. Dívka ho zaujme, pozve ji do své­ho apart­má v luxus­ním hote­lu a nabíd­ne jí tři sta dola­rů za celou noc. Pak se dá do prá­ce, zatím­co dív­ka se dívá na tele­vi­zi. Je okouz­len její bez­pro­střed­nos­tí, a přes­to­že to neměl v úmys­lu, nako­nec se s ní vyspí. Když mu dru­hý den Phil při­po­me­ne veče­ři, na kte­rou by měl jít s dopro­vo­dem, roz­hod­ne se najmout Vivian na celý týden a požá­dá ji, aby si kou­pi­la večer­ní šaty. V luxus­ních obcho­dech ji odmít­nou obslou­žit, a když se vrá­tí, zasta­ví ji ředi­tel hote­lu. Vzhledem k tomu, že je Edward jed­ním z nej­vá­že­něj­ších hos­tů hote­lu, ji nevy­ho­dí, ale dokon­ce jí pomů­že s kou­pí šatů a dá jí lek­ci sto­lo­vá­ní. Edward je šoko­ván pro­mě­nou Vivian v dámu. Přestože měl vztah Vivian a Edwarda původ­ně zůstat v rovi­ně obchodně-sexuální, rodí se mezi nimi pou­to, pod jehož vli­vem se oba začí­na­jí měnit a hle­dat nové život­ní cíle. (skry­té titul­ky) 29.07. 14:15 29.07. 16:35
Soukromé pas­tiTřiapadesátiletá Alena by ješ­tě chtě­la žít, cho­dit se bavit a sexu­ál­ně žít. Dcera je dospě­lá a už je to dáv­no, co se odstě­ho­va­la. A tak se sna­ží své­ho man­že­la Oldřicha dostat z otu­pě­los­ti a pro­vo­ku­je ho i v poste­li. Jaké je ale její pře­kva­pe­ní, když ji odmít­ne s tím, že jejich man­žel­ství ztra­ti­lo na atrak­tiv­nos­ti, že lás­ka je dáv­no pryč a sex je nud­ný. De fac­to jsou vlast­ně víc přá­te­lé než part­ne­ři. Alenu to nato­lik depri­mu­je, že se roz­hod­ne ode­jít k dce­ři. Oldřichovi to vůbec neva­dí a nepo­kou­ší se Aleně brá­nit. Když si ji v prá­ci sta­ros­ta sple­te s dámou odchá­ze­jí­cí do důcho­du, roz­hod­ne se svůj život změ­nit. Oblékne si své nej­lep­ší šaty a začne cho­dit do taneč­ních pro dospě­lé. Jaké je její pře­kva­pe­ní, když tam potká i sta­ros­tu Jana. Toho lehce okouz­lí. Jan je sice mlad­ší, ale bere s sebou Alenu na výle­ty na kole a dluž­no říci, že je jim spo­lu dob­ře. Po návra­tu z jed­no­ho tako­vé­ho výle­tu před domem čeká Oldřich s tím, že by byl rád, kdy­by se vrá­ti­la. Alena je potě­še­na a strá­ví spo­lu úžas­ný víkend na cha­tě. Ona odjíž­dí pra­co­vat a on zůstá­vá se slo­vy, že se mu zde lépe tvo­ří. V půli týd­ne dosta­ne Alena nápad, že muže pře­kva­pí a upe­če bábov­ku. Jenže když při­je­de k cha­tě, uvi­dí tam Oldřicha s mla­dou dív­kou... Hrají Z. Studénková, V. Kratina, M. Steinmasslová, T. Branna, J. Smutná, K. Rimský a dal­ší. Režie L. Wimmerová (2008) (skry­té titul­ky) 29.07. 16:35 29.07. 17:50
Kamarád do deš­těPodraz po čes­ku v kri­mi­nál­ní kome­dii o dvou kama­rá­dech, ukra­de­né trž­bě a zaslou­že­né odpla­tě. ČR 1988, kri­mi kome­die. Hrají Lukáš Vaculík, Sagvan Tofi, Beata Andrasiewicz, Karel Augusta, Andrej Hryc, Alena Vránová a dal­ší. Režie Jaroslav Soukup Mladý číš­ník Michal, kte­rý pra­cu­je v restau­ra­ci, se dosta­ne do malé­ru, když je pře­pa­den a okra­den o trž­bu, kte­rou měl na šéfův pří­kaz doru­čit do ban­ky. Protože je v pod­mín­ce, je mu jas­né, že mu nikdo neu­vě­ří, a před­stí­rá, že je vše v pořád­ku. Současně požá­dá o pomoc kama­rá­da, taxi­ká­ře Tomáše, kte­rý si kvů­li němu půj­čí od nebez­peč­né­ho vekslá­ka Adamce šede­sát tisíc korun. Protože půjč­ka je jen na týden a s dva­ce­ti­pro­cent­ním úro­kem, začnou oba shá­nět pení­ze. Všichni, na kte­ré se obrá­tí, je odmít­nou a Tomášovi se nepo­da­ří pro­dlou­žit lhů­tu splat­nos­ti. Navíc ho dva Adamcovi kum­pá­ni zmlá­tí. Náhodou kama­rá­di zjis­tí, že v pře­pa­de­ní má prs­ty jeho kole­ga Kadlec se svým zetěm, garáž­mis­trem Burešem, kte­rý šme­lí s ukra­de­ný­mi vozy. Michal zavo­la Burešovi jako náhod­ný svě­dek, a ten je po krát­kém váhá­ní ocho­ten zapla­tit za mlče­ní. Vzápětí však naiv­ní mla­dí­ky okla­me, a ješ­tě se dosta­ne na sto­pu Tomáše. Kamarádi vymys­lí s pomo­cí Michalovy dív­ky Magdy pod­raz, kte­rým by vytresta­li vekslác­ké­ho šéfa i zdán­li­vě bez­ú­hon­né niče­my Kadlece s Burešem a pře­da­li je i s důka­zy poli­cii. (skry­té titul­ky) 29.07. 17:50 29.07. 19:30
Televizní novi­ny 29.07. 19:30 29.07. 20:20
AtentátPlutonium Bývalá Danova žena upo­zor­ní Terezu na dal­ší star­ší pří­pad. V továr­ně, kde se těs­nost sva­rů zkou­má pomo­cí radi­o­ak­tiv­ní­ho záře­ní, někdo ukrad­ne jader­ný zářič. Je vytvo­řen zvlášt­ní tým. Stihnou Dan s Evou vypá­t­rat zlo­dě­je? Hledají ho totiž neje­nom oni. Televizní kri­mi­se­ri­ál (2016). Hrají R. Jašków, H. Vagnerová, J. Kraus, A. Opavská, M. Taclík, J. Dvořák, J. Dolanský, A. Šišková a dal­ší. Režie J. Chlumský Pořad je opa­t­ren audi­o­de­skrip­cí (AD). (skry­té titul­ky) 29.07. 02:45 29.07. 04:00
Život je životOndřej Vetchý sní, že je taj­ným agen­tem. Ve sku­teč­ném živo­tě je despo­tic­ký otec rodi­ny, kte­rý tero­ri­zu­je své tři dce­ry, jejich nápad­ní­ky i man­žel­ku. ČR 2014, kome­die. Dále hra­jí Simona Stašová, Kristína Peláková, Barbora Poláková, Tereza Voříšková, Sara Sandeva, Miroslav Táborský, Marek Taclík, Petr Vančura, Rostislav Novák a dal­ší. Režie Milan Cieslar Nerudný a přís­ný František by po boku svých tří dcer rád viděl schop­né a úspěš­né muže. Jenže všech­ny dív­ky mají talent nachá­zet pra­vý opak. Nejstarší dce­ra se musí i se svým neú­spěš­ným mužem nastě­ho­vat zpět k rodi­čům. Té pro­střed­ní se zase lepí na paty jenom totál­ní mimo­ňo­vé. A nejmlad­ší dce­ra? Té je šest­náct, je těhot­ná a neví s kým. František pra­cu­je jako poli­cis­ta, svou frustra­ci řeší úni­kem do svě­ta fan­ta­zie. Tady se z něho stá­vá neo­hro­že­ný agent taj­né služ­by, kte­rý honí po svě­tě zlo­du­chy. Františkova žena Jana by ráda po letech šedi man­žel­ství pro­ži­la něco nové­ho. Pro začá­tek by jí sta­či­lo, kdy­by s ní man­žel jel k moři. Ten to však odmí­tá, pro­to­že nesná­ší hor­ko a na Mácháči mají lep­ší pivo. Pak se v jejím živo­tě zje­ví bohém­ský spi­so­va­tel s lehce sebe­vra­žed­ný­mi sklo­ny, ve Františkově zase krás­ná kole­gy­ně se špa­něl­ský­mi před­ky. (skry­té titul­ky) 29.07. 20:20 29.07. 22:20
Zakázané uvol­ně­níUnesená nevěs­ta, svěd­ky­ně ženi­cha a bar­man­ka se spo­leč­ně set­ka­jí v prázd­né hos­po­dě upro­střed lesů a nelí­tost­ně roze­bí­ra­jí své vzta­hy a živo­ty. ČR 2014, kome­die. Hrají Zuzana Stavná, Hana Vagnerová, Jana Stryková, Ondřej Sokol, Igor Orozovič, Tomáš Jeřábek, Norbert Lichý, Daniel Špinar, Karolína Blažková, Václav Erben, Zdeněk Hanzlík, Marek Hanzlík. Režie Jan Hřebejk Vladana pra­cu­je jako bar­man­ka v restau­ra­ci na les­ní samo­tě. Jednoho dne do pod­ni­ku vtrh­nou dvě ženy. Jedna z nich je nevěs­ta Klára a dru­há svěd­ky­ně její­ho man­že­la Iveta. Zpočátku je Vladana ráda, že má spo­leč­nost, brzy ji to pře­jde. Z nevěs­ty se totiž postup­ně stá­vá neu­ro­tic­ká mrcha a veš­ke­rá její slo­va půso­bí jako cíle­ný útok pro­ti ní. Postupně houst­nou­cí atmo­sfé­ru se sna­ží zachra­ňo­vat Iveta, kte­rá při kaž­dé Klářině větě ujiš­ťu­je bar­man­ku, že nic z toho nemys­lí tak, jak říká. Klára je ner­vóz­ní a oče­ká­vá, že se kaž­dou chví­li ve dve­řích obje­ví její man­žel Štěpán, aby ji vykou­pil a ona se moh­la vrá­tit na svat­bu. Venku začí­ná bouř­ka a v opuš­tě­né restau­ra­ci začne vypa­dá­vat elek­tric­ký proud. Klára navíc pode­zří­vá Ivetu, že spa­la s jejím man­že­lem. Situaci uklid­ní až při­zná­ní Ivety, že má sla­bost pro ženy. Klára poža­du­je důkaz - chce, aby Iveta sved­la Vladanu. (skry­té titul­ky) 29.07. 22:20 30.07. 00:00
Obhájce(The Lincoln Lawyer) To, co se ze začát­ku jevi­lo jako jas­ný pří­pad s vel­kým finanč­ním výno­sem, se rych­le obrá­tí v boj o advo­kát­skou licen­ci i zdra­vou kůži. USA 2011, dra­ma. Hrají Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy a dal­ší. Režie Brad Furman Mickey Haller je cha­risma­tic­ký advo­kát bez kan­ce­lá­ře. Úřaduje na zad­ním seda­dle své­ho vozu Lincoln Continental, aby mohl být co nej­blí­že svým kli­en­tům - opi­lým řidi­čům, drob­ným pod­vod­ní­kům, pře­kup­ní­kům drog a podob­ným exis­ten­cím. Právo pro něj není otáz­kou viny či nevi­ny, nýbrž zále­ži­tos­tí týka­jí­cí se mani­pu­la­ce a vyjed­ná­vá­ní. Když si ho jako obháj­ce najme pla­y­boy z Beverly Hills, kte­ré­ho zatkli za napa­de­ní pro­sti­tut­ky, zís­ká po letech prv­ní­ho dob­ře pla­tí­cí­ho kli­en­ta. Kromě toho je pře­svěd­čen, že se mu koneč­ně naskyt­la šan­ce obha­jo­vat sku­teč­ně nevin­né­ho člo­vě­ka. Postupem času odha­lu­je, že pří­pad nebu­de tak jed­no­du­chý. Mick pocho­pí, že při hle­dá­ní nevi­ny své­ho kli­en­ta pře­hlé­dl pří­tom­nost nej­ry­zej­ší­ho zla. Pokud mu chce unik­nout, musí vyu­žít veš­ke­ré své schop­nos­ti. V sáz­ce totiž není jen ostře sle­do­va­ný soud­ní pří­pad, ale i jeho život... 29.07. 00:45 29.07. 02:45
Looney Tunes(The Looney Tunes Show) Kouzelný svět krá­lí­ka Bugse a kače­ra Daffyho... Americký ani­mo­va­ný seri­ál (2009) 29.07. 05:55 29.07. 06:20
Kačeří pří­běhy (76, 77)(Ducktales) Nekonečná dob­ro­druž­ství tří malých kače­rů a jejich strýč­ka Skrblíka. Americký ani­mo­va­ný seri­ál (1989) 29.07. 06:20 29.07. 07:05
Show Toma a Jerryho(The Tom and Jerry Show) Kdo by je neznal? Protřelý kocour Tom a chyt­rý myšák Jerry se vra­ce­jí v novém kabá­tě... Americký ani­mo­va­ný seri­ál (2014) 29.07. 07:05 29.07. 07:25
Jorinda a Joringel(Jorinde und Joringel) I když se milo­va­li, muse­li poznat, že lás­ku je tře­ba si také zaslou­žit. Německo 2011, rodin­ná fan­ta­sy pohád­ka. Hrají Jonas Nay, Llewellyn Reichmann, Katja Flint, Uwe Kockisch, Veit Stubner a dal­ší. Režie Bobo Furneisen V tem­ném hra­dě ukry­tém v lese žila pohád­ko­vá čaro­děj­ni­ce. Každého, kdo se jen při­blí­žil k její­mu obyd­lí, zakle­la. Nevinné dív­ky měni­la v ptá­ky a ty pak věz­ni­la. Jorinda a Joringel, kte­ří si už dáv­no slí­bi­li, že se vez­mou, si vyšli na pro­cház­ku do lesa. Dostali se pří­liš blíz­ko k hra­du zlé čaro­děj­ni­ce a ta pro­mě­ni­la Jorindu ve sla­ví­ka a Joringela zapus­ti­la do země. Jakmile Jorindu coby ptáč­ka chyt­la, pus­ti­la Joringela na svo­bo­du. Tomu se jed­nu noc zdá­lo o kyt­ce, kte­rá by doká­za­la klet­bu zru­šit. Pátral po kvě­ti­ně 9 dní. Když ji našel, vydal se s ní do síd­la čaro­děj­ni­ce. Přestože pře­kro­čil práh hra­du, neby­la na něj uvr­že­na klet­ba. Dokonce se před ním ote­vře­ly všech­ny dve­ře. Našel čaro­děj­ni­ci, kte­rá krmi­la ptá­ky, kvě­ti­nou se jí dotkl a zba­vil ji zlé moci. Pak stej­ným způ­so­bem vysvo­bo­dil ženy a dív­ky zakle­té v ptá­ky. 29.07. 07:25 29.07. 08:35
Kapitán Ron(Captain Ron) Americká kome­die o tom, jak neob­vyk­lá také může být jed­na neče­ka­ná ces­ta za spl­ně­ný­mi sny. USA 1992, dob­ro­druž­ný. Hrají K. Russel, M. Short, M. K. Place, B. Salisbury a dal­ší. Režie T. Eberhardt Úředník Martin Harvey se dozvě­děl, že jeho strýc zemřel a odká­zal mu loď. Bez váhá­ní hodí všech­ny tra­ble za hla­vu a s vidi­nou exo­tic­kých pří­sta­vů a dob­ro­druž­ství v ráji karib­ských ost­ro­vů sebe­re svou rodi­nu a vyra­zí za lep­ším živo­tem. Jejich sen však tvr­dě nara­zí na nera­dost­nou rea­li­tu. Jejich loď je malá, je potře­ba opra­vit úpl­ně všech­no, na co se zdě­še­ný Martin podí­vá. Protože nemá žád­né zku­še­nos­ti s říze­ním lodi, najme dlou­ho­vla­sé­ho, jed­no­o­ké­ho kapi­tá­na Rona, aby je dostal do Miami. Během plav­by tro­chu neši­kov­ný námoř­ník občas ztra­tí směr, ale všech­ny čle­ny rodi­ny si poma­lu zís­ká­vá - kro­mě Martina. Nakonec se ale z výle­tu sta­ne vel­ké dob­ro­druž­ství, jaké v živo­tě nepo­zna­li. Když se jim poda­ří dostat domů, návrat do všed­ních dnů je nemys­li­tel­ný. (skry­té titul­ky) 29.07. 08:35 29.07. 10:40
Můj budou­cí pří­tel(My Future Boyfriend) Vědec z dale­ké budouc­nos­ti se vypra­ví do naší pří­tom­nos­ti, aby zjis­til, co je to lás­ka. USA 2011, roman­tic­ký. Hrají Sara Rue, Barry Watson, Fred Willard, Enisha Brewster, Jordan Wall, Valerie Harper a dal­ší. Režie Michael Lange Archeolog P-A-X-497/341, vědec z dale­ké budouc­nos­ti, obje­ví při vyko­páv­kách v tros­kách lodi na dně vyschlé­ho moře kufřík, v němž jsou pení­ze a kni­ha o lás­ce od spi­so­va­tel­ky Elisabeth Barretové. Ve 32. sto­le­tí nic tako­vé­ho jako lás­ka a to, co s ní sou­vi­sí, nee­xis­tu­je, jeli­kož všech­ny nera­ci­o­nál­ní věci, kte­ré lidem půso­bi­ly utr­pe­ní, byly eli­mi­no­vá­ny. P-A-X se roz­hod­ne vrá­tit do minu­los­ti, aby zjis­til, co lás­ka, vášeň a sex byly. Setkává se s Elisabeth, kte­rou pozná pod­le foto­gra­fie v kni­ze, a i když se cho­vá poně­kud podiv­ně, Elisabeth k němu poj­me sym­pa­tie. Má ovšem už pří­te­le Richarda, kte­rý ji zrov­na požá­dá o ruku, a navíc se P-A-X dosta­ne do spo­ru se záko­nem, pro­to­že ban­kov­ky, kte­ré našel v kufří­ku, pou­žil, ale ty se FBI nějak nezda­jí. P-A-X se musí urych­le­ně vrá­tit do sve budouc­nos­ti, ale na Elisabeth nemů­že pře­stat mys­let a ona si rov­něž uvě­do­mu­je, že se zami­lo­va­la. A tak se P-A-X vra­cí do minu­los­ti zno­vu, ten­to­krát o něco dřív... (pre­mi­é­ra) 29.07. 10:40 29.07. 12:10
Případ mrt­vé­ho mužeKrimi se špi­o­náž­ní záplet­kou sle­du­jí­cí pát­rá­ní po agen­to­vi, kte­rý pro­ni­kl na naše úze­mí a zabil své­ho kom­pli­ce. ČR 1974, špi­o­náž­ní kri­mi­nál­ka. Hrají Július Vašek, Jaroslav Moučka, Václav Mareš, Libuše Švormová, Karla Chadimová, Josef Somr a dal­ší. Režie Dušan Klein Roku 1955 pře­le­tí hra­ni­ce Československa balón a při­sta­ne na našem uze­mí. Vystoupí z něj muž, na kte­ré­ho čeká náklad­ní auto s řidi­čem. Muž ho zastře­lí, pohřbí pod hro­ma­dou kame­ní a odje­de. Když je dru­hý den balón nale­zen, roz­bí­há se roz­sáh­lé pát­rá­ní. Zanedlouho mjr. Sojka dostá­vá zprá­vu o ukra­de­ném náklad­ním autě a mrt­vém řidi­či. Současně je poblíž pol­ských hra­nic zadr­žen pode­zře­lý muž, kte­rý je hlu­cho­ně­mý a trpí čás­teč­nou ztrá­tou pamě­ti. Tvrdí, že se jme­nu­je Karel Neuman a pochá­zí z Radhoště. Přestože tam nikdy žád­ný muž toho jmé­na nežil, nepo­da­ří se pro­ká­zat, že všech­no jen před­stí­rá. Nakonec je pro nedo­sta­tek důka­zů pro­puš­těn. Neuman si najde prá­ci v pís­kov­ně a rych­le se sži­je s novým pro­stře­dím. Jednoho dne se malem sta­ne obě­tí neho­dy. Po utr­pě­ném šoku se mu vrá­tí řeč i sluch. Náhlým uzdra­ve­ním však na sebe zno­vu obrá­tí pozor­nost kri­mi­na­lis­tů. (skry­té titul­ky) 29.07. 12:10 29.07. 14:15

Nova Cinema

Název pro­gra­muPopisOdDo
Sázka na smrt(Dead Pool) Pátý a posled­ní pří­pad nekom­pro­mis­ní­ho poli­cis­ty Harryho Callahana, kte­ré­mu nikdo neřek­ne jinak než Drsný Harry. USA 1988, kri­mi thriller. Hrají Clint Eastwood, Patricie Clarkson, Liam Neeson, Evan C. Kim a dal­ší. Režie Buddy Van Horn Inspektor Callahan se podí­lel na odsou­ze­ní vliv­né­ho gan­gs­te­ra Loua Janera a jeho muži se ho vzá­pě­tí poku­sí zabít. Harrymu se však poda­ří z noč­ní pře­střel­ky vyváz­nout bez zra­ně­ní. Další den je mu při­dě­len nový par­ťák, Číňan Quan. Společně jsou pově­ře­ni vyšet­řo­vá­ním vraž­dy zpě­vá­ka Johnnyho Squarese, kte­rý pra­vě dokon­čil natá­če­ní horo­ru Hotel Satan pod vede­ním reži­sé­ra Petera Swana. Televizní repor­tér­ka Samantha Walkerová zve­řej­ní zprá­vu o podiv­né hře, kte­rou hrál reži­sér Swan a někte­ří lidé z jeho štá­bu. Každý z nich vypra­co­val seznam lidí, kte­ří prý zemřou. Vítězem je ten, kdo uhád­ne nej­ví­ce mrtvých. Na Swanově sezna­mu Harry najde nejen zpě­vá­ka Squerese, ale i sebe. Po dal­ším úto­ku Janerových zabi­já­ků Harry pohro­zí uvěz­ně­né­mu gan­gste­ro­vi, že při­jde o život, pokud se mu něco sta­ne. Po dal­ších vraž­dách, jejichž obě­ti byly na sezna­mech podiv­né hry, si Harry uvě­do­mí, že jde o něko­ho, kdo se chce reži­sé­ro­vi pomstít. 29.07. 03:00 29.07. 05:30
Šílenci na prk­nech(Out Cold) Komedie o snow­bo­ar­dis­tech, kte­ří se roz­hod­li zachrá­nit oblí­be­né hor­ské leto­vis­ko před plá­ny nové­ho maji­te­le. USA 2001, spor­tov­ní kome­die. Hrají Jason London, Zach Galifianakis, Flex Alexander, A.J. Cook, Derek Hamilton, Lee Majors, Willie Garson, Caroline Dhavernas a dal­ší. Režie Brendan a Emmett Malloyovi Bull Mountain roz­hod­ně není nej­lu­xus­něj­ším lyžař­ským leto­vis­kem na Aljašce. Ani Rick Rambis s kama­rá­dem Lukem, jeho bra­t­rem Pierrem, čer­no­chem Anthonym a půvab­nou Jenny, kte­ří tu pra­cu­jí jako instruk­to­ři lyžo­vá­ní a snow­bo­ar­din­gu, nepat­ří k nej­vzor­něj­ším. Když zrov­na nesjíž­dí sva­hy, uží­va­jí si živo­ta na neko­neč­né řadě divo­kých mejda­nů. Jejich sen o mís­tě pro všech­ny, kte­rým se snow­bo­ard stal nápl­ní živo­ta, je ohro­žen, když maji­tel leto­vis­ka, býva­lý slav­ný lyžař Papa Muntz, odká­že leto­vis­ko synu Tedovi. Ten totiž nemá pro mla­dé rebe­ly pří­liš pocho­pe­ní a chys­tá se vše pro­dat boha­té­mu Johnu Majorsovi, jenž se na are­ál při­le­tí podí­vat s dce­rou Annou a nevlast­ní Inge. Brzy vyjde naje­vo, že se chys­tá mís­to plné živo­ta pře­bu­do­vat v luxus­ní leto­vis­ko pro boha­té mana­že­ry a obchod­ní­ky, což zna­me­ná vyha­zov pro vět­ši­nu per­so­ná­lu. Jediný, koho by byl ochot­ný v pod­ni­ku pone­chat, je Rick. Jenže ten je věr­ný přá­te­lům a roz­hod­ně by netr­hal par­tu. Navíc zjis­tí, že s Annou před lety pro­žil krát­kou roman­ci v Mexiku, a když ho po třech týd­nech opus­ti­la, zlo­mi­lo mu to srd­ce. Rick a jeho kama­rá­di se roz­hod­nou Bull Mountain zachrá­nit pro sobě podob­né snow­bo­ar­dis­ty a vyhlá­sí Majorsovi val­ku. Situaci poně­kud ztí­ží sku­teč­nost, že Anna má zřej­mě pro Ricka stá­le sla­bost. Na zasně­že­ných sva­zích se tedy roz­pou­tá vál­ka o záchra­nu leto­vis­ka i o Rickovo srd­ce. 29.07. 01:40 29.07. 03:00
Tom a Jerry a ztra­ce­ný drak(Tom and Jerry: The Lost Dragon) Příběh kocou­ra Toma a myšá­ka Jerryho se točí kolem nále­zu podiv­né­ho vej­ce, kte­ré bylo ukra­de­no obrov­ské dra­či­ci chr­lí­cí ohni­vé pla­me­ny. USA 2014, ani­mo­va­ný. Mladá a hod­ná čaro­děj­ka Athena má za elfí ves­ni­cí útu­lek pro zaběh­lou nebo nemoc­nou zvěř. Žije tam s ní zná­má dvoj­ka kocour Tom a myšák Jerry. Athenina teta, zlá čaro­děj­ka, byla z ves­ni­ce vyhná­na a pří­sa­ha­la, že se všem pomstí. Vyslala své slu­hy, aby jí při­nes­li z jes­ky­ně pokla­dů vej­ce draka, kte­rý zla­tý poklad hlí­dá. Sluhové ho při útě­ku ztra­tí a vej­ce po řece doplu­je až k Atheninu útul­ku, kde ho zachrá­ní Tom s Jerrym. Později se z něj vylíh­ne malý drá­ček, kte­rý si vybe­re Toma za náhrad­ní mat­ku. Ta pra­vá chce své mlá­dě zpět. Není ale sama, vyhléd­la si ho také zlá čaro­děj­ka, kte­rá s ním má své vlast­ní plá­ny. 29.07. 05:30 29.07. 06:25
Táta jak má být(Man of the House) Americká kome­die o tom, že zba­vit se nežá­dou­cí­ho kan­di­dá­ta na nové­ho otce není vždy tak snad­né, jak by se moh­lo zdát. USA 1995, kome­die. Hrají Ch. Chase, F. Fawcett, J. T. Thomas, G. Wendt, D. Shiner, A. LaFleur a dal­ší. Režie J. Orr Jedenáctiletý Ben Archer žije spo­ko­je­ným živo­tem se svou mat­kou. Od chví­le, kdy je před lety opus­til otec, se pova­žu­je za její­ho ochrán­ce, pomoc­ní­ka a kama­rá­da. Odmítá při­pus­tit, že by se do jejich živo­ta vetřel někdo dal­ší. Navzdory jeho nesou­hla­su se mat­ka začne schá­zet s okres­ním pro­ku­rá­to­rem Jackem Sturgesem a jejich vztah časem pře­ros­te ve važ­nou zná­most a zásnu­by. Tvrdohlavý Ben však mož­nost nové­ho man­žel­ství své mat­ky odmí­tá a v oba­vách, že po otci při­jde také o mat­či­nu pozor­nost, se roz­hod­ne udě­lat všech­no pro to, aby Jack jed­nou pro­vždy zmi­zel z jejich živo­ta. Donutí Jacka, aby se spo­leč­ně s ním zúčast­nil skaut­ské­ho tábo­ra, kte­rý zahr­nu­je snad všech­ny akti­vi­ty, kte­ré spo­lu mohou pro­vo­zo­vat otec a syn. Věci však nejdou tak úpl­ně, jak si Ben naplá­no­val, a Jack se uká­že být mno­hem obtíž­něj­ším oříš­kem, než čekal. 29.07. 06:25 29.07. 08:10
101 dal­ma­ti­nů(One Hundred and One Dalmatians) Perdita s Pongem pro­ži­jí dra­ma­tic­ké oka­mži­ky plné nebez­pe­čí a napě­tí při záchra­ně svých ště­ňá­tek, kte­ré unes­la zlá Cruella. USA 1961, ani­mo­va­ný. Ten den, kdy to všech­no zača­lo, nebyl ničím výji­meč­ný. Starý mlá­de­nec Roger sklá­dal přesla­ze­nou pís­nič­ku a sta­rý mlá­de­nec dal­ma­tin stál u okna a pozo­ro­val psí sleč­ny. A nejen psí! Hledal si totiž nevěs­tu pro sebe i pro Rogera. Zanedlouho poté se Pongo sezná­mil s krás­nou dal­ma­tin­kou Perditou a zami­lo­val se. Naštěstí se do Anity, maji­tel­ky psí kra­sa­vi­ce, zami­lo­val i jeho pán. Brzy sla­vi­li svat­bu a Pongo už nikdy nemu­sí opus­tit Perditu. Jak se dalo čekat, naro­di­la se Perditě po čase krás­ná ště­ňát­ka, oko­lo kte­rých se toči­la celá rodi­na. Jejich vzá­jem­né štěs­tí ale pře­ka­zi­la Anitina spo­lu­žač­ka Cruella, kte­rá je posed­lá tou­hou po koži­chu z jem­ných kůži­ček ště­ňá­tek dal­ma­ti­nů. Přikáže svým při­hlouplým nohsle­dům, aby unes­li prá­vě naro­ze­né fle­ka­té dro­beč­ky Ponga a Perdity. Pongo povo­lá­vá na pomoc ostat­ní psy... 29.07. 08:10 29.07. 09:35
Zamilovaná do vra­ha(Life Without Dick) Romantická kri­mi kome­die o potí­žích s mrt­vo­lou, vra­ho­vi, kte­rý niko­ho neza­bil, a smr­ti, sto­jí­cí u zro­du vel­ké lás­ky. USA 2001, kome­die. Hrají Sarah Jessica Parker, Harry Connick Jr., Johnny Knoxville, Craig Ferguson, Teri Garr, Geoffrey Blake, John Eddins a dal­ší. Režie Bix Skahill Colleen se roz­hod­ne roze­jít s pří­te­lem Dickem, neú­spěš­ným sou­kro­mým detek­ti­vem a pod­vod­ní­kem, kte­rý má víc špat­ných vlast­nos­tí, než je sne­si­tel­né. Bohužel zbraň, kte­rou ho chtě­la postra­šit, spus­ti­la a jí se poda­ři­lo ho omy­lem zabít. Ušetřila tím prá­ci nájem­né­mu vra­hu Danielovi, kte­rý dosud niko­ho neza­bil a radě­ji by byl zpě­vá­kem. Daniel se do Colleen zami­lu­je, a přes­to­že pře­sko­či­vší jis­kra je vzá­jem­ná, sto­jí v ces­tě jejich spo­leč­né­mu štěs­tí něko­lik pře­ká­žek. Dickova mrt­vo­la a kla­sic­ký pro­blém, kam s ní, Danielova býva­lá pří­tel­ky­ně a také dva poli­caj­ti, kte­ří něco tuší a nepří­jem­ně čmu­cha­jí kolem. (skry­té titul­ky) 29.07. 09:35 29.07. 11:50
Život pod­le Dana(Dan in Real Life) Příběh o tom, že zami­lo­vat se do pří­tel­ky­ně vlast­ní­ho bra­t­ra není dob­rý nápad, ale vzdo­ru­je se mu dost těž­ko. USA 2007, kome­die. Hrají Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook, Alison Pillová, Britt Robertsonová a dal­ší. Režie Peter Hedges Dan píše slou­pek do novin, ve kte­rém radí dru­hým, jak si nej­lé­pe uspo­řá­dat rodin­ný život. Sám má ale pro­blém vést svůj vlast­ní život - před čtyř­mi lety mu zemře­la žena, vycho­vá­vá tři dospí­va­jí­cí dce­ry, kte­ré jako všech­ny děti ve věku kolem pat­nác­ti let své­ho otce ?nená­vi­dí?, a navíc má hod­ně pří­buz­ných, kte­ří se mu ple­tou do živo­ta. Po smr­ti své ženy pře­stal mít o svě­tě kolem sebe ilu­ze, stáh­nul se do sebe a občas se utá­pí v depre­sích. Jednoho dne se však něco změ­ní. Dan při­jíž­dí spo­lu se svý­mi dce­ra­mi na kaž­do­roč­ní rodin­nou sešlost. Na otáz­ky, jest­li už něko­ho má, odpo­ví­dá pokr­če­ním ramen, pro­to­že si zvy­kl žít ve ste­re­o­ty­pu. Jeho život se v mži­ku změ­ní ve chví­li, kdy potká Marii, živel­nou, krás­nou, inte­li­gent­ní ženu, na níž nara­zí v míst­ním knih­ku­pec­tví. A kte­rá je čirou náho­dou novou pří­tel­ky­ní jeho bra­t­ra. 29.07. 11:50 29.07. 13:40
Nákaza(Contagion) Jeden kon­takt. Jeden oka­mžik. A smr­tel­ný virus se začne šířit. Spojené arab­ské emi­rá­ty, USA 2011, sci-fi. Hrají Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Kate Winslet, Elliott Gould, Bryan Cranston a dal­ší. Režie Steven Soderbergh Podnikatelka Beth Emhoffová se vra­cí ze slu­žeb­ní ces­ty z Hong Kongu, kde se naka­zí nezná­mým virem. Brzy one­moc­ní i její syn Clark. Bethin stav se stá­le zhor­šu­je a o dva dny poz­dě­ji se zhrou­tí s těž­ký­mi záchva­ty. Její man­žel Mitch ji odvá­ží do nemoc­ni­ce, ale žena přes­to umí­rá. Patologové kon­sta­tu­jí, že byl napa­den mozek a cen­t­rál­ní ner­vo­vý sys­tém meningo-encefalitickým virem. Zdrcený Mitch se vra­cí domů, a nachá­zí syna Clarka mrt­vé­ho. Mitch je oka­mži­tě izo­lo­ván, ale uká­že se, že je vůči náka­ze imun­ní. Se svou dospí­va­jí­cí dce­rou se poku­sí odjet z měs­ta, ale národ­ní gar­da jim v tom zabrá­ní. Nastává cha­os, nepra­cu­jí soci­ál­ní služ­by a obje­vu­je se rabo­vá­ní obcho­dů a domů. Smrtící, vzdu­chem pře­nos­ný vir, kte­rý nemoc­né zabí­jí během něko­li­ka dnů, se rych­le šíří po celém svě­tě. Lékaři se sna­ží najít lék a mini­ma­li­zo­vat pani­ku, kte­rá se šíří ješ­tě rych­le­ji než samot­ný virus. 29.07. 13:40 29.07. 15:35
VzpomínkyCarrie a Al musí dopra­vit mafi­án­skou účet­ní přes něko­lik stá­tů, aby moh­la svěd­čit u sou­du. V patách jsou jim lidé, kte­ří ji chtě­jí zabít. Čtvrtá řada ame­ric­ké­ho kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu (2015). Hrají Michael Gaston, Poppy Montgomery, Kevin Rankin, John Sharian 29.07. 15:35 29.07. 16:25
VzpomínkyVražda stu­den­ta hud­by zave­de Carrie a Ala do ile­gál­ní­ho noč­ní­ho klu­bu, kte­rý pat­ří albán­ské­mu mafi­á­no­vi. Al se setká se svým dáv­ným uči­te­lem hud­by, kte­rý se za léta, kdy se nevi­dě­li, hod­ně změ­nil. Čtvrtá řada ame­ric­ké­ho kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu (2015). Hrají Michael Gaston, Poppy Montgomery, Kevin Rankin, John Sharian 29.07. 16:25 29.07. 17:20
VzpomínkyCarrie se poda­ří díky zvlášt­ní vůni spo­jit vraž­du pro­da­va­če v bufe­tu a vraž­du počí­ta­čo­vé­ho hac­ke­ra. Aby vše vyře­ši­la, musí se poku­sit svést pohled­né­ho bohá­če, kte­rý je s pří­pa­dem prav­dě­po­dob­ně spo­je­ný. Čtvrtá řada ame­ric­ké­ho kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu (2015). Hrají Michael Gaston, Poppy Montgomery, Kevin Rankin, John Sharian 29.07. 17:20 29.07. 18:15
Univerzita pro pří­šer­ky(Monsters University) Jak se Mike a Sulley popr­vé potka­li na Univerzitě pro pří­šer­ky. USA 2013, ani­mo­va­ný. Mike Wazovski měl už jako malý jas­no. Po exkur­zi v továr­ně na stra­še­ní se roz­ho­dl, že z něj bude slav­ná pří­šer­ka. Už během prv­ní­ho semest­ru na uni­ver­zi­tě se začnou Mikeovy plá­ny hrou­tit. Cestu mu totiž zkří­žil James P. Sullivan, řeče­ný Sulley, kte­rý je na stra­še­ní při­ro­ze­ný talent. Oběma pří­šer­kám se život na uni­ver­zi­tě i na kole­ji malin­ko vymkne kon­t­ro­le a jejich sou­tě­ži­vost je dove­de až k vyha­zo­vu z elit­ní­ho uni­ver­zit­ní­ho stra­ší­cí­ho pro­gra­mu. Nejdřív se Mike a Sulley sice nesná­še­jí, ale pak se pro­ti své vůli musí dát dohro­ma­dy a spo­leč­ně ostat­ním stu­den­tům i pro­fe­so­rům uká­zat, co v nich je. (skry­té titul­ky) 29.07. 18:15 29.07. 20:00
Vánoční skří­tek(Elf) Buddy časem zjis­tí, že je jiný než ostat­ní skřít­ci. Aby našel mís­to, kam vlast­ně pat­ří, vydá se hle­dat své­ho pra­vé­ho otce do New Yorku. USA 2003, kome­die. Hrají Will Ferrell, James Caan, Zooey Deschanel, Mary Steenburgen, Daniel Tay a dal­ší. Režie Jon Favreau Na Severním pólu žije skří­tek Buddy, kte­rý se od ostat­ních dosti odli­šu­je. Je asi tak tři­krát vět­ší a sil­nej­ší než ostat­ní. Teprve po tři­ce­ti letech, co s nimi žije, se dozví, že je vlast­ně člo­věk a kdo je jeho pra­vým otcem. Když byl vel­mi malý, vle­zl v sirot­čin­ci Santa Clausovi do pyt­le s dár­ky, a tak se dostal až do říše elfů. Buddyho posí­lá Santa do New Yorku, aby našel své­ho otce Waltera Hobbse, kte­rý o jeho exis­ten­ci vůbec neví. Když dora­zí na mís­to, zjis­tí, že má dese­ti­le­té­ho nevlast­ní­ho bra­t­ra, kte­rý vůbec na Santa Clause nevě­ří. A co je hor­ší, rodi­na úpl­ně zapo­mně­la na smy­sl vánoč­ních svát­ků. Buddy se sna­ží své­mu otci a celé­mu svě­tu navrá­tit vánoč­ní­ho ducha a poho­du, pomá­há mu s tím půvab­ná pro­da­vač­ka Zooey, kte­rá je skřít­kem v obchod­ním domě. Je teď jenom na Buddym, aby vše napra­vil, zachrá­nil Vánoce a našel své mís­to ve svě­tě lidí. 29.07. 20:00 29.07. 21:50
Rudá Sonja(Red Sonja) Meč a magie se střet­nou v napí­na­vém boji o záchra­nu sta­ro­vě­ké­ho svě­ta. USA 1985, fan­ta­sy. Hrají B. Nielsen, A. Schwarzenegger, S. Bergman, P. L. Smith a dal­ší. Režie R. Fleischer Krutá krá­lov­na Gerden pře­pad­ne chrám a zmoc­ní se nebez­peč­né­ho talisma­nu, kte­rý chtě­ly kněž­ky zni­čit. Poslední, těž­ce rane­ná kněž­ka unik­ne z chrá­mu a je zachrá­ně­na mohut­ným bojov­ní­kem Kalidorem. Než zemře, požá­dá ho, aby našel její sest­ru Sonju a pomohl jí zasta­vit krá­lov­nu Gerden. Ta chce s pomo­cí talisma­nu ovlád­nout svět. Rusovlasá Sonja, kte­rá pří­sa­ha­la Gedren pomstu, se oka­mži­tě vydá­vá po sto­pách kru­té krá­lov­ny. Odmítne Kalidorovu pomoc, ten je jí přes­to neu­stá­le v patách. Sonja si chce zkrá­tit ces­tu pod­zem­ní ces­tou, tu však stře­ží bojov­ník Brytag. Sonja, jež mu za prů­chod odmít­ne zapla­tit svým tělem, ho vzá­pě­tí zabi­je v sou­bo­ji. Když se na ni vrh­nou ostat­ní stráž­ci, zasáh­ne pro­zře­tel­ný Kalidor. V dal­ší ces­tě pokra­ču­je Sonja s počet­ným dopro­vo­dem - kro­mě Kalidora ji násle­du­je Tarn a Falkon. Gedren pomo­cí magic­ké­ho zrca­dla postu­pu­jí­cí čtve­ři­ci odha­lí a vže­ne je do pas­ti. Přes čet­ná nebez­pe­čí se pro­ná­sle­do­va­te­lé blí­ží ke hra­du. Pokud chtě­jí Sonja s Kalidorem talisman zni­čit, mají posled­ní mož­nost. 29.07. 21:50 29.07. 23:30
Čelisti: Pomsta(Jaws: The Revenge) Po smr­ti man­že­la je Ellen pře­svěd­če­ná, že obrov­ský bílý žra­lok pro­ná­sle­du­je její rodi­nu. Proto se vydá žra­lo­ka zabít. Začíná boj na život a na smrt... USA 1987, thriller. Hrají L. Gary, L. Guest, M. Van Peebles, M. Caine, K. Young a dal­ší. Režie J. Sargent Policejní náčel­ník Martin Brody před časem zemřel na infarkt vyvo­la­ný jeho celo­ži­vot­ním stra­chem ze žra­lo­ků. Jeho man­žel­ka Ellen stá­le žije v pří­moř­ském měs­teč­ku Amity, stej­ně jako její syn Sean, kte­rý nyní pra­cu­je jako člen poli­cej­ní­ho sbo­ru. V před­vá­noč­ní nála­dě se Brodyovi chys­ta­jí osla­vit Štědrý den, když je Sean neplá­no­va­ně odvo­lán, aby se posta­ral o poru­še­nou bóji neda­le­ko pří­sta­vu. Když však vyplu­je na moře, je napa­den obrov­ským žra­lo­kem, kte­rý ho zabi­je. Jeho bra­tr Michael při­je­de se svou man­žel­kou Carlou a dce­rou Theou do Amity a pozvou šoko­va­nou mat­ku, aby strá­vi­la Vánoce u nich na Bahamách. Po pří­le­tu se Ellen sezná­mí s Michaelovým pří­te­lem Jakem, se kte­rým čas­to vyjíž­dí na moře. Jednoho dne je napad­ne vel­ký žra­lok. Michael se domní­vá, že je to ten­týž, kte­rý zabil Seana. Později stej­ný žra­lok napad­ne také člun, na kte­rém se na moře vyda­la Thea se svý­mi kama­rád­ka­mi. Ellen věří, že žra­lok pro­ná­sle­du­je její rodi­nu a že při úto­ku na člun byla jeho cílem Thea. Tajně pro­to sebe­re Michaelovu loď a vydá se na moře, aby žra­lo­ka našla a zabi­la ho. 29.07. 23:30 30.07. 01:05

Nova Action

Název pro­gra­muPopisOdDo
Zákon a pořá­dekRollinsovou požá­dá její zná­mý o pomoc. V New Yorku se ztra­til jeho syno­vec Cedric, rodí­cí se hvězda ame­ric­ké­ho fot­ba­lu. Byl tu na návštěvě uni­ver­zi­ty, kte­rá by ho ráda zís­ka­la do své­ho týmu. Rollinsová zjis­tí, že Cedric je ve vaz­bě pro napa­de­ní homose­xu­á­la. Další pát­rá­ní zave­de detek­ti­vy na sto­pu podiv­ných prak­tik pou­ží­va­ných v uni­ver­zit­ních týmech. Americký kri­mi­nál­ní seri­ál (2013). Hrají M. Hargitay, D. Pino, K. Giddish, R. Esparza, R. Belzer, D. Florek, Ice-T, B.D. Wong, T. Tunie a dal­ší. 29.07. 02:20 29.07. 03:05
K.O.Night 2018Galavečer bojo­vých spor­tu 29.07. 03:05 29.07. 03:55
Přestávka ve vysí­lá­ní 29.07. 05:00 29.07. 05:50
The Senior Open Championship 2018Záznam 3. dne gol­fo­vé­ho tur­na­je série European Senior Tour (St Andrews, Skotsko) Záznam 3. dne gol­fo­vé­ho tur­na­je série European Senior Tour (St Andrews, Skotsko) 29.07. 05:50 29.07. 07:40
Kobra 11 XVI (14,15)Ben a Semir pro­ná­sle­du­jí pode­zře­lou dodáv­ku, ze kte­ré posád­ka vyha­zu­je na sil­ni­ci malé bom­by. Oba par­ťá­ci jsou zra­ně­ni a léka­ři nekom­pro­mis­ně naři­zu­jí hospi­ta­li­za­ci a klid. Pronásledovaní gan­gs­te­ři se obje­vu­jí i na kli­ni­ce, kde jsou Ben se Semirem léče­ni. Jdou tam za svým kom­pli­cem. Oba poli­cis­té se navzdo­ry osla­be­né kon­di­ci roz­hod­nou gan­gs­te­ry pro­ná­sle­do­vat lesem. Těm se poda­ří unést stráž­ky­ni par­ku Petru a Semir s Benem jsou nuce­ni pokra­čo­vat v pro­ná­sle­do­vá­ní i s její sed­mi­mě­síč­ní dcer­kou Lenou. Jen co se poda­ří zachrá­nit stráž­ky­ni, zmoc­ní se zlo­čin­ci její dce­ry, aniž by poli­cis­té tuši­li, co mají v plá­nu. Německý kri­mi seri­ál (2011). V hlav­ních rolích E. Atalay a T. Beck. Dále hra­jí K. Woywood, D. Wutte, G. Vollmer, D. Huhn, N. Kurvin. 29.07. 07:40 29.07. 09:15
Kobra 11 XVII (1,2)Semir a Ben pro­ná­sle­du­jí pode­zře­lé vozi­dlo. Při násled­né havá­rii ztra­tí jeden z prcha­jí­cích smart­pho­ne, kte­rý náho­dou najde mla­dík Ronnie. Spolu s bra­t­rem se roz­hod­nou, že se poku­sí dra­hou a evi­dent­ně dule­ži­tou věc zpe­ně­žit. Netuší, že se zapletli do vyso­ké hry, v níž se spe­ci­ál­ní pro­ti­te­ro­ris­tic­ký útvar BKA, kte­rý má být zakrát­ko zru­šen, pokou­ší doká­zat opráv­ně­nost své exis­ten­ce tím nej­hor­ším zpu­so­bem - poku­sem o aten­tát na kolín­ském fot­ba­lo­vém sta­di­o­nu. Německý seri­ál (2012). Hrají Erdogan Atalay, Tom Beck, Ralf Moeller, Tim Oliver Schultz, Oliver Pocher, Katja Woywood, Daniela Wutte a dal­ší. 29.07. 09:15 29.07. 11:20
ArrowOliver s Barrym skry­jí Kendru a Cartera dale­ko od civi­li­za­ce, aby moh­li vymys­let, jak pora­zit Vanadala Savage, kte­rý má dar nesmr­tel­nos­ti. Felicity, Thea, Diggle a Laurel se sna­ží vytvo­řit zbraň, kte­rá by ho zni­či­la. Oliver se domní­vá, že má syna, což si hod­lá i pro­vě­řit. Čtvrtá řada ame­ric­ké­ho akč­ní­ho seri­á­lu (2015). Hrají S. Amell, K. Cassidy, D. Ramsey, W. Holland, E. B. Rickards, J. Barrowman, P. Blackthorne a dal­ší. 29.07. 11:20 29.07. 12:05
ArrowOliver bere svou kam­paň veli­ce váž­ně, a tak zor­ga­ni­zu­je hro­mad­ný úklid záli­vu. To se ale neza­mlou­vá Darhkovi, kte­rý na mís­to pošle dron. Ten začne na lidi stří­let. Oliver pro­to veřej­ně ozna­čí Darhka jako vud­ce Duchu a orga­ni­za­ce HIVE. Reakce na sebe nene­chá dlou­ho čekat a Darhk vtrh­ne na Oliveruv večí­rek a une­se Digglea, Felicity a Theu. Oliver nabí­zí Darhkovi pro­puš­tě­ní čle­nu týmu výmě­nou za něho samot­né­ho. Darhk ale Olivera pod­ve­de a poku­sí se jeho blíz­ké před jeho oči­ma zabít. Na posled­ní chví­li ale při­chá­ze­jí Malcolm v pře­vle­ku Green Arrowa a Laurel a všech­ny zachrá­ní. Oliver poté pře­de vše­mi požá­dá Felicity o ruku. Čtvrtá řada ame­ric­ké­ho akč­ní­ho seri­á­lu (2015). Hrají S. Amell, K. Cassidy, D. Ramsey, W. Holland, E. B. Rickards, J. Barrowman, P. Blackthorne a dal­ší. 29.07. 12:05 29.07. 13:15
Válka skla­du Kanada II (11,12)(Storage Wars Canada II) Na auk­cích po celé Kanadě se kaž­dý den schá­ze­jí nákup­čí, kte­ří boju­jí o obsah zaba­ve­ných či zapo­me­nu­tých skla­do­va­cích jed­no­tek. Ten, kdo jed­not­ku nako­nec zís­ká, si mu odnést spous­tu haram­pá­dí ane­bo sku­teč­ný poklad. Sledujte pro­fe­si­o­nál­ní život Roye Dirnbecka, zná­mé­ho jako Iniciátor, Cindy Haydenové a Ricka Coffilla - dua tzv. Veteránu. Ursuly Stolfové ali­as Kočky a dvo­ji­ce otce se synem Paula a Bogarta Kennyových - pře­zdí­va­ných Gambler a Špunt. Druhá řada Kanadské rea­li­ty show (2014) 29.07. 13:15 29.07. 14:10
Válka skla­du Kanada II (13,14)(Storage Wars Canada II) Na auk­cích po celé Kanadě se kaž­dý den schá­ze­jí nákup­čí, kte­ří boju­jí o obsah zaba­ve­ných či zapo­me­nu­tých skla­do­va­cích jed­no­tek. Ten, kdo jed­not­ku nako­nec zís­ká, si mu odnést spous­tu haram­pá­dí ane­bo sku­teč­ný poklad. Sledujte pro­fe­si­o­nál­ní život Roye Dirnbecka, zná­mé­ho jako Iniciátor, Cindy Haydenové a Ricka Coffilla - dua tzv. Veteránu. Ursuly Stolfové ali­as Kočky a dvo­ji­ce otce se synem Paula a Bogarta Kennyových - pře­zdí­va­ných Gambler a Špunt. Druhá řada Kanadské rea­li­ty show (2014) 29.07. 14:10 29.07. 15:10
Mistři zasta­vár­ny VI (5,6)(Pawn Stars VI) Starožitnictví Gold & Silver Pawn Shop v Las Vegas je rodin­ný byz­nys zalo­že­ný Richardem „The Old Man“ Harrisonem v roce 1988. Spoluzakladem je jeho syn Rick Harrison. Dalé učink Corey „Big Hoss“ Harrison a jeho kama­rád Austin „Chumlee“ Russell. A tihle hoši vyjed­ná­va­jí s pro­dej­ci nej­ruz­něj­ších před­mě­tu od kapes­ních hodi­nek přes auta a motor­ky, kte­ré se sna­ží pro­dat nebo dát do zásta­vy. Nechybí samo­zřej­mě fas­ci­nu­jí­cí infor­ma­ce týka­jí­cí se jed­not­li­vých kous­ku stej­ně jako rodin­né nesho­dy brat­ru Harrisonových. Prostě rea­li­ty show jak má být. Šestá řada ame­ric­ké rea­li­ty show (2011) 25 min 29.07. 15:10 29.07. 15:55
Mistři zasta­vár­ny VI (7,8)(Pawn Stars VI) Starožitnictví Gold & Silver Pawn Shop v Las Vegas je rodin­ný byz­nys zalo­že­ný Richardem „The Old Man“ Harrisonem v roce 1988. Spoluzakladem je jeho syn Rick Harrison. Dalé učink Corey „Big Hoss“ Harrison a jeho kama­rád Austin „Chumlee“ Russell. A tihle hoši vyjed­ná­va­jí s pro­dej­ci nej­ruz­něj­ších před­mě­tu od kapes­ních hodi­nek přes auta a motor­ky, kte­ré se sna­ží pro­dat nebo dát do zásta­vy. Nechybí samo­zřej­mě fas­ci­nu­jí­cí infor­ma­ce týka­jí­cí se jed­not­li­vých kous­ku stej­ně jako rodin­né nesho­dy brat­ru Harrisonových. Prostě rea­li­ty show jak má být. Šestá řada ame­ric­ké rea­li­ty show (2011) 25 min 29.07. 15:55 29.07. 16:45
Kobra 11 XVII (3,4)Po lou­pež­ném pře­pa­de­ní na dál­ni­ci se setká Kim Krügerová se svým býva­lým man­že­lem, šar­mant­ním detek­ti­vem pojiš­ťov­ny Alexandrem Starkem. Krügerová se Starkem se háda­jí jako pes a kočka. Je jas­né, že spo­lu nema­jí vyří­ze­né účty. Semir s Benem zjis­tí, že pře­pa­de­ní zor­ga­ni­zo­va­la rus­ká mafie, kte­rá pra­cu­je pro Sergeje Petrova. Německý seri­ál (2012). Hrají Erdogan Atalay, Tom Beck, Ralf Moeller, Tim Oliver Schultz, Oliver Pocher, Katja Woywood, Daniela Wutte a dal­ší. 29.07. 16:45 29.07. 18:30
Válka skla­du Kanada II (15,16)(Storage Wars Canada II) Na auk­cích po celé Kanadě se kaž­dý den schá­ze­jí nákup­čí, kte­ří boju­jí o obsah zaba­ve­ných či zapo­me­nu­tých skla­do­va­cích jed­no­tek. Ten, kdo jed­not­ku nako­nec zís­ká, si mu odnést spous­tu haram­pá­dí ane­bo sku­teč­ný poklad. Sledujte pro­fe­si­o­nál­ní život Roye Dirnbecka, zná­mé­ho jako Iniciátor, Cindy Haydenové a Ricka Coffilla - dua tzv. Veteránu. Ursuly Stolfové ali­as Kočky a dvo­ji­ce otce se synem Paula a Bogarta Kennyových - pře­zdí­va­ných Gambler a Špunt. Druhá řada Kanadské rea­li­ty show (2014) 29.07. 18:30 29.07. 19:30
Mistři zasta­vár­ny VI (9,10)(Pawn Stars VI) Starožitnictví Gold & Silver Pawn Shop v Las Vegas je rodin­ný byz­nys zalo­že­ný Richardem „The Old Man“ Harrisonem v roce 1988. Spoluzakladem je jeho syn Rick Harrison. Dalé učin Corey „Big Hoss“ Harrison a jeho kama­rád Austin „Chumlee“ Russell. A tihle hoši vyjed­ná­va­jí s pro­dej­ci nej­ruz­něj­ších před­mě­tu od kapes­ních hodi­nek přes auta a motor­ky, kte­ré se sna­ží pro­dat nebo dát do zásta­vy. Nechybí samo­zřej­mě fas­ci­nu­jí­cí infor­ma­ce týka­jí­cí se jed­not­li­vých kous­ku stej­ně jako rodin­né nesho­dy brat­ru Harrisonových. Prostě rea­li­ty show jak má být. Šestá řada ame­ric­ké rea­li­ty show (2011) 25 min 29.07. 19:30 29.07. 20:20
Kriminálka MiamiDvojice para­šu­tis­tu vysko­čí z leta­dla, jed­no­mu z nich, Kevinovi, se neo­te­vře padák. Při vyšet­řo­vá­ní vyjde naje­vo, že Kevin si za stu­dií při­vy­dě­lá­val na kli­ni­ce jako dár­ce sper­ma­tu. Z jeho vzor­ku se naro­di­lo 103 dětí. Policie začne pát­rat po dal­ších a uká­že se, že jed­ním z nich je Scott, jehož DNA se sho­du­je se skvr­nou na Kevinově tri­ku, kte­ré měl na sobě v den své smr­ti. Jenže v tu dobu byl Scott ve ško­le. Jediným vysvět­le­ním je jeho dvoj­če. Scottova mat­ka si totiž na těho­ten­ství naja­la náhrad­ní mat­ku, ta jí však zata­ji­la, že čeká dvoj­ča­ta, a dru­hé dítě, Trenta, si necha­la pro sebe. Trent zjis­til, že trpí Wilsonovou cho­ro­bou, kte­rou zdě­dil po Kevinovi. Potřebuje transplan­ta­ci jater, a tak šel Kevina poprosit o pomoc... Desátá řada kanadsko-amerického kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu (2011). Hrají D. Caruso, A. Rodriguez, E. Procter, J. Togo, R. Linn, E. La Rue a dal­ší. 29.07. 20:20 29.07. 21:10
Kriminálka MiamiJedoucí auto zasta­ví spla­še­ný kuň bez jezd­ce a při­vo­la­ná poli­cie poblíž najde tělo mrt­vé ženy, kte­rá má na krku náhr­del­ník uni­ver­zit­ní­ho spol­ku. Kdosi ji pod­le vše­ho ude­řil do hla­vy a pak ji nechal trpět. Na blíz­kém ran­či vyšet­řo­va­te­lé zjis­tí totož­nost mrt­vé a pitva pro­ká­že, že žena měla před svou smr­tí pohlav­ní styk... Desátá řada kanadsko-amerického kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu (2011). Hrají D. Caruso, A. Rodriguez, E. Procter, J. Togo, R. Linn, E. La Rue a dal­ší. 29.07. 21:10 29.07. 22:00
Zákon a pořá­dekZávislost na hazard­ních hrách dože­ne Rollinsovou do nele­gál­ní­ho kasi­na, kde ji pozna­li. Dva dare­bá­ci toho ihned vyu­ži­jí, pro­to­že je Rollinsová u nich po uši zadlu­že­ná. Přinutí ji, aby mani­pu­lo­va­la s duka­zy. Když zjis­tí, že žena v mani­pu­lo­va­ném pří­pa­du byla zná­sil­ně­na, sna­ží se vzít věc opět do svých rukou. To už ji ale Bensonová chce pře­dat vnitř­ní­mu oddě­le­ní. Rollinsová si vypro­sí krát­ký čas na vyře­še­ní celé­ho pro­blé­mu. Americký kri­mi­nál­ní seri­ál (2013). Hrají M. Hargitay, D. Pino, K. Giddish, R. Esparza, R. Belzer, D. Florek, Ice-T, B.D. Wong, T. Tunie a dal­ší. 29.07. 22:00 29.07. 22:50
Kriminálka MiamiSoutěž krá­sy je v plném prou­du a vrcho­lí i kon­ku­renč­ní boj mezi mat­ka­mi malých adep­tek na krá­lov­nu. Melrosina mat­ka je nale­ze­na mrt­vá, v oku má zara­že­nou korun­ku, kte­rou její dce­ra vyhrá­la v před­cho­zí sou­tě­ži. Chvíli nato zmi­zí Tori. Policie zjiš­ťu­je, že dív­ku kdo­si sle­do­val. U domu Chambersových, pořa­da­te­lu sou­tě­že, najdou stan vyba­ve­ný na pobyt malé dív­ky. V něm najdou hra­cí skříň­ku Melrosiny sest­ry Jane, ale otis­ky pro­zra­dí, že tam muse­la být jako malá. Jane si mat­ně vzpo­mí­ná, že ji její věz­ni­tel vodil do zavře­né­ho kina. A prá­vě v tako­vém najdou i Tori... Desátá řada kanadsko-amerického kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu (2011). Hrají D. Caruso, A. Rodriguez, E. Procter, J. Togo, R. Linn, E. La Rue a dal­ší. 29.07. 22:50 29.07. 23:35
Kriminálka MiamiV Miami je za záhad­ných okol­nos­tí zastře­len maji­tel úspěš­né IT spo­leč­nos­ti, mili­ar­dář Matthew Stone. Podezření padá na levi­co­vou akti­vist­ku Heidi Taylorovou. Brzy se však uká­že, že se na její tele­fon, z něhož Stoneovi posí­la­la výhruž­né zprá­vy, napo­jil někdo cizí. Postupně se uka­zu­je, že Stoneova fir­ma měla v úmys­lu vyrá­bět chyt­ré zbra­ně, jejichž stře­ly by nikdy nemi­nu­ly cíl. Zbraně však neby­ly zce­la funkč­ní a Stone, kte­rý měl rako­vi­nu, se to roz­ho­dl doká­zat na své vlast­ní smr­ti a pře­ka­zit tím jejich ukva­pe­ný pro­dej. Desátá řada kanadsko-amerického kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu (2011). Hrají D. Caruso, A. Rodriguez, E. Procter, J. Togo, R. Linn, E. La Rue a dal­ší. 29.07. 23:35 30.07. 00:25

Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za
pos­ky­nu­tí dat.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hulk - preview4. července 2003 Hulk - preview Nevím, kdo jsem. Nevím, jak jsem vznikl. Vím jen, že mě nebudete mít rádi, až se rozzlobím.Bruce Banner, vědec každým coulem, má všechny důvody ke zlosti na své nadřízené. Jeho převratná […]
  • Hudebníci z celého světa se spojili pro jedno video, to musíte vidět :)29. dubna 2019 Hudebníci z celého světa se spojili pro jedno video, to musíte vidět :) Připravte se, za okamžik vás okouzlí melodie úžasného soulu. Jsme přesvědčeni, že něco takového jste ještě neviděli! Hudebníci z celého světa se spojili, aby společně (a přece každý […]
  • Trailery: Atomic Blonde, Wonder Woman, Baby Driver13. března 2017 Trailery: Atomic Blonde, Wonder Woman, Baby Driver Komiksová Wonder Woman, Charlize Theron v bondovském stylu v Atomic Blonde a Baby Driver Edgara Wrighta. Jak vypadá nejnovější dávka trailerů pro letošní novinky? Wonder Woman Na webu se […]
  • fri1s22. srpna 2002 FRIGHTENERS - PŘÍZRAKY Před šesti lety autor filmové adaptace Pána Prstenů Peter Jackson natočil tento film - horror - komedii v hlavní roli s Michaelem J. Foxem v hlavní roli. FRIGHTENERS […]
  • Thriller The Official Secrets nabídne hvězdné herecké obsazení3. února 2016 Thriller The Official Secrets nabídne hvězdné herecké obsazení Nový špionážní thriller režiséra Justina Chadwicka, který se proslavil hlavně díky historickému dramatu Králova přízeň z roku 2008, představí vskutku hvězdné herecké obsazení. Svou účast […]
  • Snadný tarot Barbary Moore. Tak jaký bude srpen 2017?26. července 2017 Snadný tarot Barbary Moore. Tak jaký bude srpen 2017? Recenze a pořádné otestování! Závidím vám to počáteční vzrušení, když vstupujete do kouzelného světa tarotu! Autorka opravdu umí čtenáře navnadit! A musím jí dát za pravdu. Vezmete-li […]
  • Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy9. listopadu 2018 Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy Devadesát ověřených konstrukčních detailů a návody pro jejich správné navrhování a provádění najdete v knize, která vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností členů Centra pasivního […]
  • ZLÍNFEST - Ranní zprávy čtvrtek 31. května 20181. června 2018 ZLÍNFEST - Ranní zprávy čtvrtek 31. května 2018
  • n200812151229 519. prosince 2008 Gothica Společnost Dark Castle Entertainmen byla založena několika hollywoodskými producenty, mezi nimiž najdeme taková jména jako Joel Silver a Robert Zemeckis. Plán byl vcelku jednoduchý. Měly […]
  • Voda v Praze9. srpna 2002 Voda v Praze Zde jsem pro Vás připravil více než 3 minuty záběru Pražských vod.Zde jsem pro Vás připravil více než 3 minuty záběru Pražských vod. Stahujte ze sekce download. Nebo přímo zde