Kritiky.cz > Recenze knih > Receptář z barokní apatyky: Zamilujte se do života!

Receptář z barokní apatyky: Zamilujte se do života!

IMG 20190122 145334

Návodný receptář plný vůně z barok­ní apa­ty­ky? Tak přes­ně to je takhle kni­ha. S vel­kou lás­kou a péčí sepsa­la tako­vý sou­bor nej­zá­klad­něj­ších rece­pi­sů Vladislava Mlada Jirásková a je mi snad jen líto, že to není kni­ha veli­kos­ti bichle, pro­to­že nejen ty recep­ty, ale hlav­ně ten hla­di­vý styl a nahlí­že­ní do šuplíč­ku his­to­rie, by si to sku­teč­ně zaslou­žil.

Polovinou na mne dýchly sta­ré časy, o kte­rých se tu s péčí a las­ka­vos­tí píše, najed­nou sku­teč­ně máte pocit, že cítí­te všech­ny ty vůně a za okny drn­čí dře­vě­ná kola povo­zů… a polo­vi­nou je to kla­sic­ká parád­ní kni­ha pro bylin­ká­ře plná základ­ních, i zapo­me­nu­tých recep­tů. Vše v pomě­rech, kte­ré se dají nazvat léči­vý­mi pro duši.

IMG 20190122 145334
IMG 20190122 145334
IMG 20190122 145256
IMG 20190122 145256

Je dob­ré vědět, k čemu co je….

Základy by měl znát kaž­dý. A to i v pří­pa­dě, že cho­dí pro prv­ní pomoc do lékár­ny. Je dob­ré vědět, k čemu je heř­má­nek a na co pomů­že máta. Jak vyro­bit bylin­ný likér nebo eli­xír, jak uva­řit pam­pe­liš­ko­vý med/sirup – pro­to­že to nejen může při­jít tělu vhod kdy­ko­liv v prů­bě­hu roku, ale také si z mno­ha uve­de­ných recep­tů může­te poří­dit skvě­lé doma vyrá­bě­né dár­ky pro své blíz­ké. Rázem máte pro­gram na celý rok, vyrá­bět dár­ky pro své blíz­ké na Vánoce. Nebo si vypěs­tu­je­te pěk­ný zvyk dát si koře­ně­né víno před spa­ním, nebo meduň­ko­vý čaj – a život bude hez­čí.
Ano, řek­la bych, že bylin­ky a tako­vý celist­vý pří­stup k živo­tu, ho činí hez­čím.

I kdy­bys­te k bylin­kám nemě­li žád­ný vztah, v tuhle chví­li si ho vypěs­tuj­te­te. A uva­řit si na nachla­ze­ní bez­in­ko­vý čaj a osla­dit ho medem je pře­ce jen o dost mystič­těj­ší záži­tek než nalít si syp­kou směs s para­ce­ta­mo­lem do hrneč­ku. Na tyhle bylin­ko­vé léky se tak nějak od pří­ro­dy lid­ská duše víc těší!

Autorka mne v této zdob­né, i vel­mi prak­tic­ké kni­ze, při­vá­dě­la na růz­né myš­len­ky. Dolovala jsem ze sebe dáv­no zapo­me­nu­tou, či spí­še zapo­mí­na­nou, lás­ku k bylin­kám, kte­rou jsem kdy­si v dět­ství jen hoře­la. Okouzlily mne obráz­ky, kte­ré vzbu­zu­jí chuť na čaje, ovo­ce, pře­de­vším však na vůně, péči a svět jako tako­vý.

A víte co?

Zkusme tře­ba Elixír věč­né­ho živo­ta:

2 l plo­dů čer­né­ho bezu

500 g cuk­ru

1 l rumu

1 l vody

3 lží­ce mle­té kávy

Plody čer­né­ho bezu oper­te a povař­te s 1 lit­rem vody 15 minut. Sceďte šťá­vu, do kte­ré při­dej­te cukr a kávu. Vše ješ­tě 10 minut svař­te do roz­puš­tě­ní cuk­ru. Když šťá­va vychlad­ne, při­lij­te rum. Elixír uží­vej­te den­ně, jen men­ší sklen­ku.

Stejně jako se autor­ka díky této kni­ze vrá­ti­la k sobě, tak i vám v tomhle pomů­že.

Najít radost v drob­nos­tech, v detai­lech...

O autor­ce: Vladislava Mlada Jirásková je malíř­ka obra­zů a slov, pub­li­cist­ka a bylin­kář­ka. Autorka kni­hy Léčivá domác(t)nost a Síla léči­vých polé­vek. Inspiraci čer­pá z pří­ro­dy, tra­dic a koře­nů naší země. Nejvíc od živo­ta zís­ka­la, když byd­le­la něko­lik let na samo­tě v malé ves­nič­ce na jihu Čech. Vrátila se k sobě, do při­ro­ze­nos­ti a lůna Matky Země. Tehdy se jí spl­nil sen, kte­rý měla odma­lič­ka. Chtěla se totiž stát pous­tev­ní­kem v les­ním krá­lov­ství a v něm malo­vat, tvo­řit, sbí­rat bylin­ky a žít v sou­la­du s pří­ro­dou.

I když dnes žije v měst­ské divo­či­ně, vět­ši­nu času trá­ví pořád v pří­ro­dě. Kráčí ces­tou srd­ce, na svých výsta­vách nebo semi­ná­řích inspi­ru­je dru­hé. Pravidelně pub­li­ku­je v měsíč­ní­ku Regenerace.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2018, www.eminent.cz


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: