Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze: Tropická bouře - Tropic Thunder

Recenze: Tropická bouře - Tropic Thunder

PlayAllspoluprace1

V posled­ní době je to s paro­di­e­mi mír­ně řeče­no nahnu­té. Ty tam jsou skvě­lé fil­my osm­de­sá­tých let, jejichž tvůr­ci vědě­li, jak nača­so­vat vtip a cito­vat scé­nu v nové sou­vis­los­ti tak, aby dosta­la to správ­né paro­dic­ké vyzně­ní. Pokusy o paro­die 21. sto­le­tí jako by zapo­mí­na­ly, co je vlast­ně smys­lem toho­to žán­ru. Na plát­na se valí sním­ky typu Děsnej doják, Velkej biják nebo Tohle je Sparta, kte­ré nepři­ná­ší nic jiné­ho než beze­smy­sl­né nefunkč­ní sle­pen­ce oko­pí­ro­va­ných scén, fekál­ní humor a pop­kul­tur­ní odka­zy, jejichž trvan­li­vost je vel­mi krát­ká. Podařený vtip aby v nich ten, koho neu­spo­ko­jí zvra­ce­ní, prdě­ní a těl­ní teku­ti­ny, pohle­dal. Nyní však naštěs­tí pra­por nové paro­die a kome­die vcel­ku úspěš­ně pozve­dá herec a v tom­to pří­pa­dě i reži­sér Ben Stiller a vysí­lá do kin Tropickou bou­ři

Jedná se vlast­ně o tako­vý film o fil­mu. Vypráví o natá­če­ní váleč­né­ho fil­mu z Vietnamu Tropická bou­ře, na němž se podí­lí pra­vé herec­ké megah­vězdy. Hlavní roli má akč­ní hrdi­na Tugg Speedman, kte­rý se po  sérii Pařák, v níž něko­li­krát zachra­ňo­val Zemi, poku­sil o váž­ný dra­ma­tic­ký výkon ve fil­mu Prosťáček Jack a nyní ztvár­ňu­je ame­ric­ké­ho hrdi­nu. Sekundují mu Kirk Lazarus, herec zná­mý tím, že se do kaž­dé role abso­lut­ně polo­ží, což mu zís­ká­vá jed­nu význam­nou cenu za dru­hou (pro Tropickou bou­ři dokon­ce pod­stou­pil ope­ra­ci, kte­rá z něj udě­la­la čer­no­cha) a Jeff Portnoy, král kome­dií vydě­lá­va­jí­cí mili­ar­dy fil­my, v  nichž hod­ně prdí a hra­je více než jen jed­nu posta­vu. Je to zkrát­ka poda­ře­ná herec­ká par­ta a tak není divu, že reži­sér Tropické bou­ře maný­ry svých hvězd nezvlá­dá. Rozhodne se pro­to vysa­dit her­ce do džun­gle a nato­čit vše gue­ril­la sty­lem. Problémy však nastá­va­jí, když se her­ci, pře­svěd­če­ní o tom, že vše je sou­čás­tí scé­ná­ře, zaple­tou do sku­teč­né­ho váleč­né­ho kon­flik­tu.

 

Ačkoli Tropická bou­ře mír­ně zkla­ma­la má oče­ká­vá­ní povzbu­zo­va­ná dlou­ho­do­bou reklam­ní kam­pa­ní a něko­li­krát se nelze ubrá­nit dojmu, že z  toho šlo vytě­žit ješ­tě mno­hem víc, je nut­no uznat, že se poved­la a jako kome­die i paro­die vel­mi dob­ře fun­gu­je. Především je skvě­lé, že na roz­díl od výše zmi­ňo­va­ných fil­mů není něja­kým sle­pen­cem odka­zů, ale má vlast­ní své­byt­ný kome­di­ál­ní pří­běh, na kte­rý navě­šu­je řadu cita­cí. Poznáte tu slav­né scé­ny z takřka všech zná­mých váleč­ných fil­mů věnu­jí­cích se pro­ble­ma­ti­ce Vietnamu. Vedle toho je tu však ješ­tě dal­ší skvě­lý zdroj humo­ru - uta­ho­vá­ní si z herec­kých hvězd, Hollywoodu a  fil­mo­vé maši­ne­rie vůbec.

Zesměšnění se dočka­ly prak­ti­ky holly­wo­od­ských pro­du­cen­tů i jejich hvězdy. Naprosto zře­tel­né jsou naráž­ky na her­ce libu­jí­cí­ho si ve více­ro­lích tlus­ťo­chů či na her­ce, kte­ří v hon­bě za pres­tiž­ní cenou aka­de­mie ztvár­ňu­jí men­tál­ně retar­do­va­né v srd­ce­ryv­ných dra­ma­tech. Skvěle jsou zde také vysti­že­na klišé jed­not­li­vých žánrů, a to pře­de­vším ve vyni­ka­jí­cích a přes­ně zací­le­ných fik­tiv­ních trai­le­rech, jimiž Tropická bou­ře začí­ná. Filmový prů­my­sl se vším, co k němu pat­ří, je zde zkrát­ka vysti­žen s doko­na­lým nad­hle­dem a fak­tem je, že čím víc se o  svět fil­mu a vše kolem něj zají­má­te, tím víc si to uži­je­te.

 

Tropická bou­ře záro­veň není žád­nou skrom­nou kome­dií. Výprava je vel­ko­le­pá a akč­ní scé­ny by jí mohl mno­hý váleč­ný film závi­dět. Drobné pro­blémy jsou však v tem­pu. Úvodní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ka je vra­žed­ná, film nasa­dí ohrom­nou kaden­ci vti­pů, upro­střed však nej­spíš začne­te mít tro­chu oba­vy, že tvůr­ci vystří­le­li vše­chen prach, neboť se tem­po poně­kud zvol­ní a výraz­ně při­bu­de hlu­chých míst, vše ale naštěs­tí zachra­ňu­je závě­reč­ná sek­ven­ce, kte­rá opět nabí­rá pořád­né grá­dy, i když teď už jde hlav­ně o akč­ní nářez.

Na závěr chci ješ­tě zmí­nit her­ce, kte­ří film ucho­pi­li za správ­ný konec a s pře­hle­dem paro­du­jí své kole­gy, sami sebe i prů­my­sl, kte­rý je živí. Kromě ústřed­ní trojice- Ben Stiller, Robert Downey Jr. a Jack Black, je tu ješ­tě množ­ství zdat­ných sekun­dan­tů v dal­ších rolích, a to včet­ně Toma Cruise, jenž zde před­vá­dí neví­da­nou kre­a­ci. Je doce­la prav­dě­po­dob­né, že pokud jako já zapo­me­ne­te, že tu má hrát a nebu­de­te ho tudíž hle­dat, uvě­do­mí­te si s pře­kva­pe­ním, že je to on až při  závě­reč­ných titul­cích. Ty jsou mimo­cho­dem ukáz­kou toho mála, co mi na Tropické bou­ři vadi­lo – někte­ré kre­a­ce už jsou zkrát­ka pře­hna­né do extré­mu, čímž se sni­žu­je důvě­ry­hod­nost, úder­nost a pak i kome­di­ál­ní poten­ci­ál fil­mu. Ale to je tu naštěs­tí jen v něko­li­ka málo pří­pa­dech.

 

P.S. Takhle spros­tý, ale záro­veň divá­ky neu­rá­že­jí­cí film jsem v kině už dlou­ho nevi­dě­la, a co víc jeho vul­gár­nost se ten­to­krát řád­ně odra­zi­la i  v čes­kých titul­cích, kte­ré mnoh­dy mají ten­den­ci být mír­ně cen­zu­ru­jí­cí. Je jen dob­ře, že u Tropické bou­ře tomu tak není.

  • Novinka režiséra Joela Coena (Big Lebowski, Tahle země není pro starý, Opravdová kuráž) Tragedy of Macbeth s Denzelem ...16. ledna 2021 Novinka režiséra Joela Coena (Big Lebowski, Tahle země není pro starý, Opravdová kuráž) Tragedy of Macbeth s Denzelem ... Novinka režiséra Joela Coena (Big Lebowski, Tahle země není pro starý, Opravdová kuráž) Tragedy of Macbeth s Denzelem Washingtonem a Frances McDormand v hlavních rolích bude kompletně […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […] Posted in Recenze knih
  • Jednotka příliš rychlého nasazení9. srpna 2010 Jednotka příliš rychlého nasazení Jednotka příliš rychlého nasazení 15.03.2007 recenze Přečteno: 42 krát Angel z toho není nadšen. Kdo by ostatně byl […] Posted in Recenze
  • The Christmas Chronicles4. prosince 2018 The Christmas Chronicles Štědrý den se kvapem blíží a tak se do nabídky kin chystají poslední velké hity dnešní sezony. Své želízka v ohni představuje i Netflix, který koncem listopadu poslal na svojí službu […] Posted in Filmové recenze
  • Maigret klade past - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean2. ledna 2019 Maigret klade past - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean Tak Prima se pochlapila. Už nedává jenom blbě nekonečné seriály, reality show a další blbosti, začala dávat detektivky. První dobrou detektivkou je Maigret. První díl z britské série, kde […] Posted in TV Recenze
  • PlayAllspoluprace1812. prosince 2006 Sólokapr - recenze Dokonalý muž. Dokonalý příběh. Dokonalá vražda…tak zní slogan nové komedie Woodyho Allena Sólokapr, který má v našich kinech premiéru 7.12. 2006. A tak zbývá jen dodat… Dokonalá komedie??? […] Posted in Filmové recenze
  • Může lektorka jógy sestrojit Dron?9. října 2019 Může lektorka jógy sestrojit Dron? Ležím se zavřenýma očima v poloze, jejíž název si jako obvykle nepamatuju. Najednou ucítím na svých nártech dotyk zpocených bosých nohou. Bezmocně čekám, až tlak povolí. Konečně! Jenže […] Posted in Zdraví
  • Jaroslav Kučera Zblízka4. dubna 2019 Jaroslav Kučera Zblízka Dnes vstupuje do kin hodinový filmový portrét jednoho z nejnadanějších východoevropských filmařů 20. století. Přibližuje práci kameramana Jaroslav  Kučery, který  se významně podílel na […] Posted in Filmové premiéry
  • Wimbledon5. ledna 2005 Wimbledon Peter a Lizzie mají společnou lásku, kterou je tenis. Lizzie je toho času úspěšná americká hráčka, Peter dříve úspěšný, nyní veteránský anglický hráč. Peter uvažuje o ukončení […] Posted in Filmové recenze
  • Angry Birds Trilogy (With Kinect)13. října 2020 Angry Birds Trilogy (With Kinect) Kdo by neznal nejlepší a nejúspěšnější hru doby, Angry Birds. Angry Birds vyšlo poprvé na chytré mobilní telefony s OS Android, poté na tablety a v neposlední řadě na pc a herní konzole. […] Posted in Retro games
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,25467 s | počet dotazů: 210 | paměť: 52227 KB. | 07.05.2021 - 12:56:37
X