Kritiky.cz > TV Recenze > RECENZE: The Umbrella Academy

RECENZE: The Umbrella Academy

umbrellanetflixcov

   Ještě než se nám napl­no roz­je­de bloc­kbuste­ro­vě komik­so­vá sezó­na, svo­ji troš­kou do mlý­na opět při­spěl Netflix na seri­á­lo­vém poli. The Umbrella Academy je komik­so­vou adap­ta­cí série, kte­rá popr­vé vyšla v roce 2007 a jejím strůj­cem je zpě­vák již nefun­gu­jí­cí hudeb­ní sku­pi­ny My Chemical Romance, Gerard Way. Netflix nám tak před­sta­vu­je tým ado­p­to­va­ných sou­ro­zen­ců, kte­ří jsou obda­ře­ni spe­ci­ál­ní­mi schop­nost­mi a spo­leč­ně se muse­jí posta­vit hroz­bě, kte­rá by moh­la zna­me­nat zánik svě­ta.

umbrellanetflixcov

   V říj­nu 1989 se v jed­nu chví­li na svě­tě naro­dí 43 dětí. To by samo o sobě neby­lo tak zvlášt­ní, jen­že na začát­ku ono­ho dne neby­la ani jed­na z matek těch­to dětí těhot­ná. Výstřední milo­nář Reginald Hargreeves se ujme toho tyto děti vyhle­dat a sedm z nich se mu poda­ří ado­p­to­vat. Jak se poz­dě­ji uká­že, tyto děti jsou obda­ře­ny spe­ci­ál­ní­mi schop­nost­mi a Hargreeves je hod­lá vycvi­čit jako svůj super­hr­din­ský tým, kte­rý bude bojo­vat se zlem. Po tom­to úvo­du se pře­sou­vá­me do sou­čas­nos­ti, kde ze sed­mi ado­p­to­va­ných sou­ro­zen­ců potká­vá­me už jen pět z nich a ti se dosta­nou na spo­leč­né mís­to jen z důvo­du, že jejich „otec“ zemřel za neob­jas­ně­ných okol­nos­tí. Během pohřbu se však uká­že dlou­ho ztra­ce­ný bra­tr a jed­no­mu ze sou­ro­zen­ců sdě­lí, že za osm dní nasta­ne konec svě­ta a že mu samo­zřej­mě musí zabrá­nit.

   Když se na cel­ko­vou záplet­ku podí­vá­me tak­to v kost­ce, tak se asi moc důvo­dů ke sle­do­vá­ní toho­to seri­á­lu nena­jde. X-Meny už všich­ni zná­me, Watchmeny vět­ši­na z nás taky vidě­la a o Heroes nebo Misfits jste mini­mál­ně sly­še­li. Proč tedy dávat šan­ci dal­ší vari­a­ci na sto­krát vidě­né? Ono sta­čí říct, aby jste se podí­va­li na ukáz­ku nebo na prv­ní díl a bude­te mít jas­no, jest­li je Umbrella Academy zále­ži­tost pro Vás či niko­li. Mně samot­né­ho pře­svěd­či­la pou­ze ukáz­ka a o seri­á­lu ani před­lo­ze jsem si nic dal­ší­ho nezjiš­ťo­val a nako­nec jsem to celou dese­ti­díl­nou řadu zvládnl v duchu bin­ge watchin­gu. A šlo to oprav­du hod­ně snad­no.

MV5BNDk3MTc0NDY2NF5BMl5BanBnXkFtZTgwMDA5MzEzNzM . V1 SX1500 CR0 0 1500 999 AL .0

   I přes zjev­nou inspi­ra­ci v ostat­ních dílech se nám totiž před­sta­vu­je hod­ně dys­funkč­ní rodi­na, kde je kaž­dý z jejich čle­nů výji­meč­ný nejen svým nadá­ním, ale také svou emoč­ní nesta­bi­li­tou a neschop­nos­tí jak­ko­li fun­go­vat s ostat­ní­mi. Pokud by byla vyne­chá­na celá část ohled­ně kon­ce svě­ta, tak by i tak seri­ál doká­zal zaba­vit jen těmi­to posta­va­mi, kte­ré není těž­ké si i přes jejich vrto­chy do jed­né oblí­bit. Kromě sou­ro­zen­ců (super­sil­ný Luther je čís­lo Jedna, Diego, kte­rý ovlá­dá nože jako nikdo jiný, čís­lo Dvě, Allison, kte­rá doká­že pře­svěd­čit koho­ko­li, aby ji posle­chl, čís­lo Tři, Klaus, kte­rý doká­že komu­ni­ko­vat s mrt­vý­mi, čís­lo Čtyři, čís­lo Pět, kte­rý  ces­tu­je pro­sto­rem díky jakým­si por­tá­lům, Ben, kte­rý taky něco umí je čís­lo Šest a Vanya, kte­rá je tou jedi­nou oby­čej­nou v rodi­ně je čís­lo Sedm) tu jsou však ješ­tě dal­ší posta­vy, kte­ré sto­jí za zmín­ku - namát­kou vzpo­me­nu opi­čí­ho komor­ní­ka Poga, andro­i­dí „mat­ku“ sou­ro­zen­ců Grace nebo dvo­ji­ci zabi­já­ků Cha-Chu a Hazela.

   Myslím, že už jen z výčtu postav je cel­kem jas­né že Umbrella Academy je mix vše­ho mož­né­ho a ve výsled­ku fun­gu­je téměř bez­chyb­ně. Bizárek je to tak ako­rát, aby divá­ky, kte­ří na něj nejsou zvyklí úpl­ně neod­ra­dil a nao­pak ty, kte­ří ho vyhle­dá­va­jí doká­zal bavit. Celý seri­ál je protka­ný dost své­ráz­ným a suchým humo­rem, kte­rý mož­ná ne kaž­dé­mu sed­ne, ale u mě se do noty roz­hod­ně tre­fil a můžu říct, že zhru­ba tako­vé­to vyzně­ní jsem oče­ká­val tře­ba u seri­á­lo­vé­ho Preachera, jehož před­lo­hu mám oprav­du hod­ně rád. Jak už jsem psal, posta­vy si Vás doká­žou zís­kat a díky tomu a jejich uvě­ři­tel­né­mu vývo­ji pak v dru­hé polo­vi­ně řady doká­ží hod­ně zafun­go­vat i váž­něj­ší momen­ty a zejmé­na u posta­vy Klause (výbor­ný Robert Sheehan) je to více než pře­kva­pu­jí­cí.

umbrella academy netflix

   Dalším beze­spo­ru nad­mí­ru pove­de­ným aspek­tem seri­á­lu je soun­d­track. Ten po vzo­ru Strážců gala­xie vyu­ží­vá povět­ši­nou ty méně zná­mé pís­nič­ky, kte­ré Vám doza­jis­ta budou hrát v hla­vě ješ­tě dlou­ho po shléd­nu­tí seri­á­lu a vytvo­ře­né pla­y­lis­ty na Spotify nebo YouTube si jis­tě nejed­nou zapne­te.

   Na závěr jsem si nechal jed­nu výraz­nou výtku. Tou je bohu­žel před­ví­da­tel­nost celé hlav­ní dějo­vé lin­ky s apo­ka­ly­p­sou. To, co konec svě­ta má způ­so­bit, totiž uhod­ne­te už někdy kolem páté­ho dílu a dá se dob­ře odtu­šit i to, co k tomu pove­de. To bohu­žel kazí jinak nad­mí­ru pove­de­ný počin, jakým Umbrella Academy beze­spo­ru je. Naštěstí tu ale moc ostat­ní­ho k výtkám nezů­stá­vá a po cli­f­fhan­ge­ru v samot­ném závě­ru nezbý­vá než dou­fat, že se dočká­me i pokra­čo­vá­ní.

85%

TT


RECENZE: The Umbrella Academy
Hodnocení: 5 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...