Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Knihovnička > RECENZE: Tarot magické přítomnosti: Výstižný všední den

RECENZE: Tarot magické přítomnosti: Výstižný všední den

IMG 20200219 162138
IMG 20200219 162138

Autorka Poppy Palin vystih­la všed­ní den do taro­to­vých karet tak bri­lant­ně, že se mož­ná mnoh­de i pozná­te. A je to cel­kem uži­teč­né. Pravdou je, že někdy může­me tápat, jak apli­ko­vat sty­li­zo­va­né taro­to­vé kar­ty do všed­ní­ho dne, co si vlast­ně pod jed­not­li­vý­mi význa­my před­sta­vit – tře­ba v prá­ci, nebo při vaře­ní večeře.Neřknu-li ve vzta­zích!  Jak vzne­še­né význa­my pocho­pit v šedi všed­ních dnů?

A prá­vě pro­to je Tarot magic­ké pří­tom­nos­ti tak vzác­ný. Barevný, snad troš­ku neu­stá­le v pohy­bu, snad troš­ku cha­o­tic­ký, ale ve vší syro­vos­ti odrá­že­jí­cí dneš­ní svět.

Jak tře­ba vypa­dá tako­vá Čtyřka min­cí v moder­ním svě­tě?

„V Rider-Waitově taro­tu na této kar­tě sedí dospě­lý muž a tisk­ne si k hru­di min­ci. Zde vidí­me váž­né­ho chlap­ce na plá­ži, jak si v podře­pu drží své zla­to. Hraje si na „hrad­ní­ho pána“ na svém „ost­ro­vě pokla­dů“ – pro­pra­co­va­né stav­bě s obran­ným sys­té­mem hra­deb a vod­ním pří­ko­pem. V roze­vře­ných dla­ních má své bohat­ství – čty­ři min­ce - , na jehož ochra­nu vybu­do­val svůj hrad z písku,a uka­zu­je svůj poklad s přís­ným výra­zem, kte­rý má odra­dit pří­pad­né zlo­dě­je…

Za chlap­cem je ale pří­liv… nedá se zadržet…Možná moře nedo­sáh­ne až k němu, ale i ten nej­u­dusa­něj­ší písek se začne dro­lit, a co se teď zdá pev­né, se jed­nou roz­pad­ne…

Nyní je čas inves­to­vat nebo utrá­cet, niko­liv nabý­vat, a pokud pře­sta­ne­me lač­nit po tom, o čem si mys­lí­me, že to musí­me mít, může­me nasta­vit dla­ně tomu, co sku­teč­ně potře­bu­je­me.“

IMG 20191208 113322
IMG 20191208 113322
IMG 20200219 162138
IMG 20200219 162138

Knížka nemů­že být lep­ší!

A to je jen malá ukáz­ka. Každá kar­ta má doce­la dost tex­tu, kte­rý popi­su­je obraz, emo­ce a atmo­sfé­ru kar­ty. Má vypsa­ný svůj pří­běh, kte­rý půso­bí na emo­ce a pod­vě­do­mí, čas­to ten­to pří­běh při­po­mí­ná „samo­mlu­vu“, kte­rou vede­me s vlast­ní duší. A pak část obec­né­ho význa­mu, kde se už spo­ju­jí tra­dič­ní význa­my a ty novo­do­bé, autor­ka s cit­li­vos­tí upo­zor­ňu­je na drob­né význa­my, na růz­né odboč­ky úvah, kte­ré mohou být prá­vě tím, co nyní potře­bu­je­te sly­šet, číst… cítit.

Tady se nachá­zí odpo­vě­di na otáz­ky.

Náš vnitř­ní prů­vod­ce na obráz­cích karet

Ale odpo­vě­di na své otáz­ky může­te zís­kat i z obráz­ků, kde mne nej­ví­ce zau­ja­la malá posta­va, kte­rá mění bar­vy pod­le toho, v jakém se kar­ta nachá­zí živlu. Bavilo mne pozo­ro­vat, kam autor­ka umís­ti­la tuto posta­vič­ku, co zdů­raz­ňu­je, co komu našep­tá­vá a kde nám prs­tem na něco uka­zu­je. A když si karet vylo­ží­te ješ­tě více ved­le sebe, může­te pozo­ro­vat i jis­tou spo­lu­prá­ci této posta­vič­ky, kte­rá má zná­zor­ňo­vat naše­ho vnitř­ní­ho prů­vod­ce. Vílu, andě­la… no pros­tě coko­liv, co si jen zama­ne­te.

Závěrem: Karty pro rych­lé odpo­vě­di – i hlu­bo­ké hlou­bá­ní

Ne vždy jsou to hla­di­vé kar­ty, někdy mi při­jdou ost­ré, rych­lé, cha­o­tic­ké, stej­ně jako situ­a­ce, kte­ré zob­ra­zu­jí, někdy až s emo­ci­o­nál­ní syro­vos­tí. Pokud vám nesed­ne obrá­zek, dopo­ru­ču­ji si o to víc pro­číst význam v kní­žeč­ce. Hodně uhla­dí.

A hodí se pro rych­lé výkla­dy, kdy potře­bu­je­te jen do něče­ho vnést jas­no a ráz­nost.
Ale i pro ty hlu­bo­ké a dlou­hé, kdy hle­dí­te na dno své duše a… neví­te. Tak abys­te vědě­li. Tady se vypla­tí čas, z obráz­ků jako by vyplou­va­ly jiné vrst­vy emo­cí, moud­ros­ti, roz­po­mí­ná­ní…

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • RECENZE: Colette Baron Reid: Orákulum moudrosti21. září 2020 RECENZE: Colette Baron Reid: Orákulum moudrosti Autorka umí spojit symboliku karet, i-ťingu, run a další symboly tak mistrně, že nám před očima vzniká příběh moudrosti. Životní situace, na kterou se díky tomuto jejímu povídání […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • TAJEMNÁ RECENZE: MJ Cullinane: Havraní tarot18. června 2020 TAJEMNÁ RECENZE: MJ Cullinane: Havraní tarot Snad za to mohou jednotvárné a stále se opakující barvy, snad ten havraní pohyb, který je na obrázcích zřetelný, leč stále nechává místo pro intuici a fantazii. Každý další výklad je […] Posted in Recenze knih
  • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
  • Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové11. dubna 2022 Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové Andělé mají v různých kulturách i různé podoby, stejně tak se můžeme různým způsobem napojovat na své předky, mudrce, šamany, medicimany nebo bytosti, které jsou symbolem dávné moudrosti. […] Posted in Recenze knih
  • Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti11. dubna 2022 Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti Řekla bych, že Čtyři dohody jsou obecně očistné. Ne vždy jsou v praxi použitelné, to rozhodně zdvihám prst, protože proplouvat životem naprosto meditativně a mít všechno na salámu, to […] Posted in Knihovnička
  • Tajná mantra28. března 2022 Tajná mantra Putování do himalájského kláštera s pocitem, že tohle je životní úkol. Seznamte se s Mattem Lesterem! Poutavé vyprávění kombinuje beletrii, hluboké uvolnění čtenářovy mysli, zoufalé drama  […] Posted in Knihovnička
  • Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace28. března 2022 Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace Najít v kartičkách přítele, který vám každý den řekne něco milého, nebo v době, kdy to potřebujte, vám poradí. Nebo vás podpoří, podělíte se s  nimi o radost a nové směry  - to je dar k […] Posted in Zajímavosti
  • Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké?23. března 2022 Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké? Pak budete spokojeni s Medicinskými kartami, se kterými se ponoříte do světa zvířecího smýšlení, cítění a vnímání. Do symboliky, kterou každé zvíře nese a kterými se zabývají snad všechny […] Posted in Knihovnička
  • Alana Fairchild: Posvátné rebelky9. března 2022 Alana Fairchild: Posvátné rebelky "Toužíš, aby ptáci uměli létat pod vodou. Chceš, aby láska zvítězila nad mocí. Přeješ si, aby lidé k sobě přistupovali jako rovnocenní a toužíš vnímat posvátnost v sobě i ve světě. Chceš […] Posted in Recenze knih
  • Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle15. února 2022 Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle Tarot keltských draků patří k tarotu, který ráda využívám jen při určitých příležitostech. Až rituálních, svátečních nebo ve chvíli, kdy se potřebuji zastavit a rozhodnout opravdu jasně. […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65750 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56483 KB. | 25.06.2022 - 21:12:39