Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Knihovnička > RECENZE: Tantrický sex a menopauza: Čas nové tvořivosti

RECENZE: Tantrický sex a menopauza: Čas nové tvořivosti

Tantricky sex a menopauza obalka
Tantricky sex a menopauza obalka

Nesnesitelný tlak pří­liš­né zátě­že – to je čas­to jedi­ný pocit, kte­rý má žena, kte­rá vstu­pu­je do obdo­bí meno­pau­zy. Volání duše o něco, co je tak zou­fa­le dale­ko, pokud to vůbec žena doká­že ve tíze všed­ní­ho dne pojme­no­vat. Tato kni­ha při­ná­ší pře­vrat­ně jiný úhel pohle­du na ženy v meno­pau­ze. I když poprav­dě, není na něm nic pře­vrat­né­ho, je napros­to při­ro­ze­ný a nor­mál­ní, jen v naší „civi­li­zo­va­né“ spo­leč­nos­ti jsme z něče­ho při­ro­ze­né­ho udě­la­li terč posměš­ků. „Nojo, ta je v pře­cho­du“…

A pak se také diví­me, proč tolik žen trpí v meno­pau­ze výraz­ný­mi zdra­vot­ní­mi potí­že­mi. Často jsou odra­zem pře­tí­že­né žen­ské duše, jejíž potře­by, ale i potře­by těla, se nyní výraz­ně mění. K lep­ší­mu. Ale nevy­sly­še­né­mu. Ačkoliv je prav­dou, autor­ky to nepo­pí­ra­jí, nevhod­ným život­ním sty­lem mohut­ně pod­po­ru­je­me roz­voj těch těles­ných i psy­chic­kých pří­zna­ků, kte­ré ješ­tě více zatě­žu­jí.

Jsme zlej­ší a una­ve­něj­ší? Vážně?

Otázku si polo­ží­me se vší upřím­nos­tí. Zákeřné, zlé, na zabi­tí – i tako­vé jsou někdy ženy v době, kdy pře­chá­ze­jí z plod­né fáze své­ho živo­ta do té dal­ší. Proč jsme tako­vé? Kniha dává jed­no­znač­nou odpo­věď. Protože jsme na svě­tě už pří­liš dlou­ho, máme za sebou pří­liš mno­ho život­ních oka­mži­ků, kdy jsme se muse­ly pře­má­hat, nést cizí bře­me­na, vycho­vat děti a poslou­žit celé­mu svě­tu. V této fázi živo­ta už je čas, abychom se zača­ly koneč­ně věno­vat samy sobě, naše plod­nost se vytrá­cí a na její mís­to nastu­pu­je tvůr­čí niter­ná plod­nost – ide­ál­ní čas spl­nit si své sny a „plo­dit“ to, co jste vždyc­ky oprav­du chtě­la. Už nejsme zatí­že­ny plod­nos­tí, roze­ním, péčí a… cítí­te už to uvol­ně­ní?

Cítíte, jak se vám vaří krev, když v tako­vé chví­li po vás někdo bude chtít, abys­te zase byla ta posluš­ná služ­ka, kte­rá vše oddře? Cítíte? Tak v tuto chví­li už tuší­te, proč jsou ženy v této době nála­do­vé (ač samo­zřej­mě, změ­ny hor­mo­nů i těles­né potí­že tomu veli­ce nahrá­va­jí). Ale pod­sta­ta meno­pau­zy, této niter­né intim­ní pro­mě­ny ženy, je prá­vě v tom­to – a věř­te tomu, že pokud cítí­te meno­pau­zu vel­mi špat­ně, je vám zle, máte roz­ho­ze­nou psy­chi­ku a jste nála­do­vá – může to sku­teč­ně být i pro­to, že máte na svém hřbe­tě dáv­no už nevy­ho­vu­jí­cí nálož – a tělo i duše se brá­ní. Už nechce,  už má pro dru­hé pro­ti svo­ji niter­né vůli odpra­co­vá­no, tím víc ji bude štvát to, co mož­ná kdy­si pře­hlí­že­la a trp­ně táh­la těž­kou káru dál.

Proto man­žel­ky štvou man­že­lé – je čas zapra­co­vat na vzta­hu a pře­hod­no­tit své role.

Proto ženy mění prá­ci – pro­to­že už chtě­jí v prá­ci mít i vět­ší smy­sl.

Proto ženy pro­pa­da­jí depre­si – pro­to­že se pří­liš anga­žo­va­ly ve jmé­nu cizích živo­tů a na svůj zapo­mně­ly.

Tantricky sex a menopauza obalka
Tantricky sex a meno­pauza obal­ka
IMG 20191102 103733
IMG 20191102 103733

Co s tím? Odemkněte svůj nový poten­ci­ál!

Chtě nechtě – řeše­ní je tady jed­no­du­ché. Buď poje­de­te ve sta­rých kole­jích a postup­ně se zni­čí­te. Nebo pře­ho­dí­te výhyb­ku, pocho­pí­te, že vaše tělo není porou­cha­né, ale jenom jiné a vyu­ži­je­te to, co nyní plně nabí­zí – tvo­ři­vý poten­ci­ál. Pochopila jsem, že ztrá­tou plod­nos­ti se sice uza­ví­rá jed­na kapi­to­la, od kte­ré se osvo­bo­zu­je­me, a na tom­to mís­tě vzni­ká něco zce­la nové­ho. To může­me ale zapl­nit jen my samy. Autorky nás sice vedou v kni­ze do svě­ta milo­vá­ní a sym­bo­li­ka dělo­hy, či vůbec jen mís­ta, kde v těle dělo­ha je, je mno­hem koša­těj­ší. Nestáváme se pus­ti­nou, ale pro­sto­rem, ve kte­rém – jed­no­du­še je čas rea­li­zo­vat si své plod­né sny – tvo­ři­vé, divo­ké, rozkoš­né.

Kniha je úžas­nou stud­ni­cí infor­ma­cí o tom, co se s žen­ským tělem děje během meno­pau­zy a máte tak jedi­neč­nou mož­nost pocho­pit pocho­dy, kte­ré nás fyzic­ky vedou k tomu, že se cítí­me mizer­ně. To je jed­na strán­ka věci. Ale dru­há je ten živý poten­ci­ál, kte­rý nehy­ne, ale mění se. A stej­ně tak může být nabi­tý nově pro­ží­va­nou sexu­a­li­tou, jako nově pro­ží­va­ným smys­lem živo­ta. Dívá se na meno­pau­zu rea­lis­tic­ky, z hle­dis­ka zdra­ví to je jis­tě nároč­né obdo­bí, ale tolik vzác­ný pohled na psy­chi­ku ženy v této době – za ten lze být jen neko­neč­ně vděč­ni.

P.S.: A ano!  Najdete tu také pár rad k tomu, jak si pora­dit s pří­liš­nou emo­ci­o­na­li­tou, sklí­če­nos­tí i výbuchy vzte­ku a part­ner­ský­mi pro­blémy střed­ní­ho věku.

O AUTORCE:

Diana Richardson se naro­di­la v Jižní Africe. Vystudovala prá­va, ale brzy zača­la vyu­čo­vat tech­ni­ky léči­vých masá­ží. Stala se žač­kou slav­né­ho indic­ké­ho mysti­ka Osha a pro­nik­la do tajem­ství tan­t­ry spo­ju­jí­cí sex s medi­ta­cí. Toto je její osmá kni­ha o tan­t­ric­kém pří­stu­pu k lás­ce a sexu. Je uzná­va­nou expert­kou na vědo­mé milo­vá­ní, kde se pra­cu­je s ener­gi­e­mi vyu­ží­va­ný­mi už ve sta­rých východ­ních duchov­ních nau­kách, čín­ském tao­is­mu a indic­ké tantře. Jejím man­že­lem a spo­lu­pra­cov­ní­kem je Michael Richardson, mis­tr tchaj-ťi, s nímž vede ve Švýcarsku kur­zy vědo­mé­ho milo­vá­ní. U nás vyda­la Vědomé milo­vá­ní a Tantrický orgas­mus pro ženy. www.loveforcouples.com

Janet McGeever je aus­tral­ská spi­so­va­tel­ka, kte­rá od roku 1999 pra­cu­je jako psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka. Přes dva­cet let pra­cu­je se žena­mi a s páry. Od roku 2012 je cer­ti­fi­ko­va­nou lek­tor­kou trans­for­mač­ních kur­zů pro páry Making Love man­že­lů Richardsonových. Získala magis­ter­ský titul v obo­ru pro­žit­ko­vé a kre­a­tiv­ní arte­te­ra­pie a vytvo­ři­la kurz Čas ženy – sta­rá moud­rost pro moder­ní žen, kte­rý vzni­kl v prů­bě­hu psa­ní této kni­hy. www.janetmcgeever.com

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2019, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,37782 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56742 KB. | 03.07.2022 - 09:37:52