Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Recenze: Taboo

Recenze: Taboo

taboo
taboo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Tom Hardy spo­jil síly s tvůr­cem úspěš­né­ho (a kva­lit­ní­ho) seri­á­lu Peaky Blinders a jako spo­luscé­náris­ta nám ser­ví­ru­je depre­siv­ní podí­va­nou z Londýna 19. sto­le­tí.

   Taboo bylo dle dostup­ných infor­ma­cí původ­ně zamýš­le­no jako mini­sé­rie o osmi dílech, to se však aktu­ál­ně změ­ni­lo a nás by pod­le čer­s­tvých zpráv měly čekat mini­mál­ně dal­ší dvě sezó­ny. Takže ces­ta dob­ro­dru­ha Delanyho bude pokra­čo­vat. Je ale o co stát?

   Od ozná­me­ní seri­á­lu bylo roz­hod­ně a co se těšit. Koneckonců je to Hardyho prv­ní (hlav­ní) tele­viz­ní šta­ce, a to že se pod Taboo pode­psal jako scé­náris­ta spo­leč­ně se svým otcem nazna­čo­va­lo, že mini­mál­ně z jeho stra­ny tu půjde o roli napsa­nou na tělo. Musím ale říct, že mě prv­ní půl­ka nechá­va­la znač­ně v roz­pa­cích.

   Ohromným kla­dem celé prv­ní řady je fan­tas­tic­ké zpra­co­vá­ní dobo­vé­ho Londýna. Je hnus­ný, špi­na­vý a jde v něm o krk kaž­dé­mu a na kaž­dém rohu. Dalším vel­kým kla­dem je samo­zřej­mě Hardy. Jeho Delany je přes­ně tako­vý, jak bys­te čeka­li a Hardy tuto posta­vu na pokra­ji šílen­ství dává napros­to s pře­hle­dem. Zdatně mu sekun­du­je i vět­ši­na herec­ké­ho ansám­blu, ať už jde o posta­vy klad­né nebo zápor­né (i když vylo­že­ně klad­nou posta­vu tady asi nena­jde­te).

   Kde je tedy pro­blém, ptá­te se? V tem­pu. První polo­vi­na se vle­če straš­ně a do páté­ho dílu (kte­rý osob­ně vidím jako nej­slab­ší z celé série) se toho oprav­du zas tak moc nedě­je a nebýt toho, že v tom hra­je Hardy, tak bych to asi vzdal. Ale to by byla straš­ná chy­ba. Poslední tři díly dáva­jí zapo­me­nout ty tři před­cho­zí a najed­nou je tu smr­tí­cí tem­po a děje se toho tolik, že nestí­há­te sle­do­vat. Po šes­tém díle jsem si váž­ně sed­nul na zadek a čekal, co se bude dít dál, pro­to­že tu z niče­ho došlo najed­nou k ohrom­né­mu posu­nu kupře­du a věci eska­lu­jí přes zno­vu vyni­ka­jí­cí sed­mý díl až do napros­to famóz­ní­ho finá­le, kde se nikdo s ničím oprav­du nema­že.

   Ve finá­le jsme tak dosta­li troš­ku nevy­rov­na­nou podí­va­nou. Rozhodně se však jed­ná o nad­stan­dard­ní počin, kte­rý zachra­ňu­je dru­há polo­vi­na. Pokud jste fanouš­ky Hardyho a tohle Vám z něja­ké­ho důvo­du unik­lo, tak nevá­hej­te. To samé pla­tí, pokud Vás zají­ma­jí his­to­ric­ká dra­ma­ta oko­ře­ně­ná troš­kou surre­ál­na v suro­vém a drs­ném podá­ní.

   Bohužel se nemůžu ubrá­nit poci­tu, že kdy­by se ubra­lo na cel­ko­vé sto­pá­ži (tak cca o dvě hodi­ny), tak jsme dosta­li dyna­mič­těj­ší podí­va­nou a vzhle­dem k tomu, že nás potka­lo i dost sle­pých dějo­vých linek, tak by to cel­ko­vé­mu tem­pu jen pro­spě­lo.

   Pokud jsou ale zkaz­ky o dru­hé sérii prav­di­vé, já se jí nebrá­ním a urči­tě se na ní podí­vám. Ba co víc. Těším se na ni.

85%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,46754 s | počet dotazů: 261 | paměť: 59901 KB. | 18.08.2022 - 15:37:42