Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze: Svět zítřka - Star Wars ze 30. let

Recenze: Svět zítřka - Star Wars ze 30. let

Image6
Image6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kenny Conran debu­to­val a nato­čil tako­vý dal­ší díl Star Wars, nebo­li Hvězdných válek. Nevybral si ale dale­kou gala­xii a kdy­si dáv­no, ale vybral si Zemi a čas po prv­ní svě­to­vé vál­ce, kdy byla vel­ká industri­a­li­za­ce a taky se v té době natá­če­li zají­ma­vé fil­my.

Pro nato­če­ní film Svět zítř­ka (v ori­gi­ná­le Sky Captain and the World of Tomorrow) zvo­lil digi­tál­ní tech­no­lo­gii. Tedy živé her­ce a počí­ta­čo­vě gene­ro­va­né poza­dí. Podařilo se mu to vcel­ku výbor­ně, vytvo­řil něko­lik dost dob­rých pro­stře­dí, měs­to tři­cá­tých let, Himaláje, tech­nic­kou továr­nu a dal­ší … Zasazení her­ců do této počí­ta­čo­vé archi­tek­tu­ry se mu dost poved­lo.

Povedlo se mu také vést her­ce k dob­rým výko­nům, a tak mezi her­ci a počí­ta­čem neby­lo žád­né hlu­ché mís­to. A také her­ci díky dob­ré režii nehra­jí jen tak nasle­po, ale jsou dob­ře instru­o­vá­ni, kde bude správ­ný objekt umís­těn.

Když si všim­ne­me cel­ko­vé­ho obra­zu fil­mu, tak je dost dob­ře digi­tál­ně upra­ven, aby vyzněl jeho odkaz na fil­my z 30. let. A tak byl obraz odbar­ven a ruč­ně kolorován,aby vypa­dal jako nato­čen v té době. Herci byly taky osvět­le­ni podob­ným způ­so­bem, aby vše zapadlo tak jak má. Samozřejmě i počí­ta­čem vytvo­ře­né objek­ty byly navr­ho­vá­ny tak, jaké byly návrhy sko­ro před sto lety. Žádná high tech­ni­ka, žád­né počí­ta­če, ale samé elek­tron­ky, samé radi­o­vé vlny a samo­zřej­mě i robo­ti bez slo­ži­tých prv­ků, nej­lé­pe koleč­ka, vrtu­le a sta­rá zná­má elektři­na.

Ale aby moje recen­ze neby­la jenom o vychva­lo­vá­ní reži­sé­ra, tak troš­ku napíšu i o her­cích. Oskarová Gwyneth Paltrow se vrá­ti­la zno­vu na výslu­ní své herec­ké kari­é­ry, po něko­li­ka sla­bých fil­mech, ve kte­rých vůbec nevy­u­ži­la své herec­ké před­nos­ti. Její posta­va novi­nář­ky Polly Perkins je dost sym­pa­tic­ká. Vrhá se do akcí s novi­nář­ským čichem a je vždy na správ­ném mís­tě.

Jude Law jako Joe „Sky Captain“ Sullivan je taky dost sym­pa­tic­kým pilo­tem, kte­rý má svo­jí his­to­rii, S Polly mají dost dobrou his­to­rii, cho­di­li spo­lu, nesná­še­li se a teď se vrha­jí do novi­nář­ské akce, pro­to­že chtě­jí najít dok­to­ra Totenkopfa, kte­rý sto­jí za napa­dá­ní vel­kých měst robo­ty, a jak se poz­dě­ji zjis­tí, chce dokon­ce i zni­čit celý svět.

K celé této dvo­ji­ci se při­dá ješ­tě mariňač­ka Franky Cook, kte­ré je hrá­na Angelinou Jolie, kte­rá bohu­žel už neu­mí víc než sta­rou zná­mou Laru Croft.

Co ješ­tě k tomu­to fil­mu se dá napsat? Závěrem? No je to tako­vý nor­mál­ní film, kte­rý si na nic nehra­je, je nato­čen pokro­ko­vou tech­no­lo­gií ve sty­lu 30. let s odka­zy na fil­my a díla his­to­rie. Film, kte­rý by se dal pova­žo­vat za Hvězdné Války 30. let, kdy i malí lidé ze Země mohou zachrá­nit svět.


Podívejte se na hodnocení Svět zítřka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05623 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61817 KB. | 26.09.2023 - 17:28:37