Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Recenze: Skřítek Permoníček

Recenze: Skřítek Permoníček

106844 350 0 fit
106844 350 0 fit

Když jde do lesa dospě­lý, uží­vá si šumě­ní stro­mů, zpěv ptá­ků, nacpe si pusu plnou borůvek a občas jej pře­kva­pí hla­vič­ka hříb­ka vyku­ku­jí­cí z mechu. Zkuste vzít do lesa malé děti a zeptej­te se , co v něm vidí ony. Naducané pol­štá­ře mechu se rázem změ­ní v peřin­ky pro skřít­ky, drob­né vět­vič­ky ve vařeč­ky, se kte­rý­mi mamin­ky mícha­jí malým skřít­kům polév­ku a lis­ty kap­ra­din urči­tě slou­ží jako pří­střeš­ky pro malé oby­va­te­le lesa. Pokud vaše dítě ješ­tě toto kouz­lo lesa neob­je­vi­lo, čtě­te mu před spa­ním kou­zel­nou kni­hu Skřítek Permoníček autor­ky Moniky Nikodemové dopl­ně­nou krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi Hanky Veselé.

Knížka je roz­dě­le­na na jed­not­li­vé kapi­to­ly o pár strán­kách, tak­že než vaše dít­ko večer usne, stih­ne­te pře­číst prá­vě jeden pří­běh ze živo­ta Permoníčka. Které dítě by neza­jí­ma­lo Jak se Permoníček naro­dil nebo Jak Permoníček dostal kou­zel­nou lam­pič­ku? Bytosti v kni­ze jsou las­ka­vé, jak se na pří­běhy pro malé děti slu­ší. Kromě skřít­ka Permoníčka zde vystu­pu­jí dal­ší oby­va­te­lé lesa jako jsou zajíč­ci, luč­ní kobyl­ky, šiš­ky, pavou­č­ci,…  Každá kapi­to­la sto­jí samo­stat­ně, tak­že je může­te před­čí­tat i na přeskáč­ku, bez toho aniž bys­te ztra­ti­li návaz­nost.

Používaný slov­ník odpo­ví­dá věku před­škol­ních dětí, ale kníž­ka urči­tě zaujme i mlad­ší ško­lá­ky, kte­ří začí­na­jí číst. Písmena jsou poměr­ně vel­ká, tak­že i čte­nář začá­teč­ník si při­jde na své. Děj jed­not­li­vých kapi­tol rych­le ubí­há i díky pří­mé řeči, kte­rá jej zrych­lu­je a činí pro čte­ná­ře atrak­tiv­něj­ší. I když se jed­ná o dílo urče­né pro děti, neplýtvá se zde zdrob­ně­li­na­mi, kte­ré kazí jazy­ko­vé návy­ky u dětí.

I přes krás­né barev­né ilu­stra­ce zde čte­ná­ři najdou hod­ně tex­tu, což u knih pro tak­to malé děti nebý­vá pra­vi­dlem. Obrázky věr­ně zob­ra­zu­jí před­lo­hy včet­ně pří­sluš­ných barev, tak­že vče­la vypa­dá jako vče­la, sova jako sova a naštěs­tí zde nena­ra­zí­te na mod­ré luč­ní koní­ky, růžo­vé koč­ky a podob­né nesmys­ly, kte­rý­mi se řada ilu­stra­cí pro děti jen hemží.

Skřítka Permoníčka lze jen dopo­ru­čit. V zápla­vě lite­ra­tu­ry pro děti, kde občas kvan­ti­ta pře­vlá­dá nad kva­li­tou, před­sta­vu­je pří­klad milé kni­hy pro děti z pera čes­kých auto­rek. Hledáte-li titul, kte­rý bude roz­ví­jet fan­ta­zii a cit pro pří­ro­du vaše­ho potom­ka, najde­te jej ve Skřítkovi Permoníčkovi.

Ukázka z kni­hy:

To ale nesmí do lesa při­jít něja­ký hro­motluk, kte­rý hulá­ká a ničí jed­nu vět­vič­ku za dru­hou. Takový nezva­ný návštěv­ník všech­nu tu dro­bo­ti­nu vypla­ší a zaže­ne. Ale když půjde­te lesem poti­chouč­ku, všech­ny ty les­ní bytůst­ky uvi­dí­te a usly­ší­te. A ješ­tě mno­hem více.

Přes den mají plno prá­ce, aby opra­vi­li les. Tady je pošla­pa­ný mech, tamhle zase roz­lo­me­ný pařez a, jemin­ko­te, tady někdo polá­mal dome­ček z jeh­li­čí! Nejsou ale na tu prá­ci sami. Pomáhají jim les­ní skřít­ko­vé a víly. Že jste je nikdy nevi­dě­li?

Knihu může­te zakou­pit na webu nakla­da­tel­ství Grada.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,95263 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56647 KB. | 29.06.2022 - 21:09:00