Kritiky.cz > Pro muže > Recenze skladovacích kontejnerů Sklady Staněk

Recenze skladovacích kontejnerů Sklady Staněk

20190410 153733

Před něja­kým časem jsem spus­ti­la svůj vlast­ní e-shop. Jenže s čím jsem nepo­čí­ta­la, bylo množ­ství objed­ná­vek, kte­ré se kaž­dým dnem navy­šo­va­lo. Proto jsem muse­la začít řešit dočas­né pro­sto­ry, kam uscho­vám vel­ké množ­ství zbo­ží mého e-shopu. Takže pokud vás trá­pí stej­ný pro­blém nebo jed­no­du­še potře­bu­je­te někam ulo­žit své osob­ní věci, roz­hod­ně vyu­žij­te mož­nost skla­do­va­cích kon­tej­ne­rů Sklady Staněk, kte­ré se těší stá­le vět­ší obli­bě. 

Jelikož mě tato mož­nost usklad­ně­ní vel­mi pří­jem­ně pře­kva­pi­la, ráda bych vám před­sta­vi­la a zhod­no­ti­la služ­by dané fir­my Sklady Staněk.

20201006 141308

Proč jsem se rozhodla zrovna pro skladovací kontejnery?

1. Všestranná mož­nost vyu­ži­tí

Je jed­no, zda potře­bu­je­te ulo­žit motor­ku, čtyř­kol­ku, náby­tek, nářa­dí nebo jiné před­mě­ty. Skladovací kon­tej­ne­ry Staněk jsou k dis­po­zi­ci ve dvou veli­kos­tech. Záleží už jen na vašich potře­bách, zda si vybe­re­te men­ší či vět­ší kon­tej­ner. Jak jsem již zmí­ni­la na začát­ku, já je vyu­ži­la pro zbo­ží mého e-shopu.

2. Bezpečnost na prv­ním mís­tě

Co pova­žu­ji za obrov­ské plus je fakt, že o své věci se nemu­sím bát. Zboží je pod neu­stá­lou kon­t­ro­lou, kte­rou zajiš­ťu­je bez­peč­nost­ní služ­ba v are­á­lu, jenž je dosta­teč­ně vyba­ven kame­ro­vým sys­té­mem. A věř­te, že dovnitř se díky kva­lit­ní­mu zamy­ka­cí­mu sys­té­mu jen tak někdo nedo­sta­ne.

3. Cena odpo­ví­dá kva­li­tě

Dalším důle­ži­tým fak­to­rem je samo­zřej­mě cena. Vzhledem k tomu, že v dneš­ní době (zvláš­tě teď v době pan­de­mie) nájmy a ceny nemo­vi­tos­tí ros­tou, je část­ka 2500 Kč za měsíc pro mě víc jak při­ja­tel­ná. Srovnejte si sami, zda vás vyjde lev­ně­ji nákup či pro­ná­jem něja­ké­ho skla­do­va­cí­ho pro­sto­ru, kte­rý musí­te urči­tým způ­so­bem vyba­vit a při­způ­so­bit před­mě­tům k usklad­ně­ní.

4. Neomezený pří­stup

Další plu­so­vé body vidím v tom, že do are­á­lu se dosta­ne­te v jakou­ko­liv den­ní či noč­ní dobu. Několikrát se mi sta­lo, že jsem nut­ně potře­bo­va­la vyzved­nout pár kusů zbo­ží, na kte­ré jsem si vzpo­mně­la až v pozd­ních noč­ních hodi­nách. Areál je navíc osví­cen, pro­to na slo­ži­té hle­dá­ní s bater­kou zapo­meň­te.

5. Nadstandardní služ­by

K ruce jsem dosta­la asi­s­ten­ta, kte­rý mě pro­ve­dl pro­ce­sem uza­vře­ní smlou­vy, pře­dá­ním a ukáz­kou pou­ži­tí skla­du. Asistent mi nabí­dl i mož­nost pře­stě­ho­vá­ní zbo­ží.

Závěrem hod­no­tím tuto služ­bu a mož­nost úscho­vy nej­vyš­ším hod­no­ce­ním a pev­ně dou­fám, že fir­ma Sklady Staněk své půso­be­ní roz­ší­ří po celé repub­li­ce.

 

  • Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ...29. dubna 2021 Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ... Mnoho příznivců kryptoměn argumentuje tím, že kryptoměny jsou lepší, levnější a rychlejší než současné finanční systémy. Často se vyzdvihuje také decentralizace, anonymita nebo skutečnost, […] Posted in Peníze
  • BANKA VÁS ODMÍTLA?24. dubna 2021 BANKA VÁS ODMÍTLA? V současné době je mnoho možností, jak se dostat z finančních problémů snadno a rychle. U nebankovních poskytovatelů získáte úvěr za velice výhodných podmínek. Nebankovní úvěry – rychlá […] Posted in Peníze
  • William Hill a Joe Coral - první bookmakeři2. dubna 2021 William Hill a Joe Coral - první bookmakeři To byla doba, kdy se začaly objevovat důležité postavy hazardních her, jako jsou William Hill a Joe Coral. Oficiálně byla skupina Coral založena poprvé v roce 1926, ale mladý Joe zahájil […] Posted in Pro muže
  • Investiční mince pro laiky i profesionální investory9. března 2021 Investiční mince pro laiky i profesionální investory Hledáte bezpečnou a zároveň výhodnou investici? Máte pocit, že už jste zkusili své úspory uložit do všeho možného, ale pokaždé jste narazili? Není divu, většina mainstreamových […] Posted in Peníze
  • Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.27. ledna 2021 Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte. Filmový make-up a masky jsou v amerických filmech ty nejlepší. Vybrali jsem 10 neslavnějších filmů, ve kterých pod make-upem a maskou herce vůbec nepoznáte. Hellboy […] Posted in Zajímavosti
  • TOP seriály z produkce Netflixu v roce 202022. ledna 2021 TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020 Rok 2020 nás všechny překvapil, a hlavně zbrzdil a zahnal do našich domovů. Mnoho lidí a firem se potýkalo s ekonomickými problémy a naopak, například velkému zájmu se těšily streamovací […] Posted in Zajímavosti
  • Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ?19. ledna 2021 Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ? Dle mého názoru nejzázračnější strom na naší planetě. Roste už stovky, možná tisíce let v oblasti Indonésie a jejího okolí. Tamní lidé využívají listů tohoto stromu k přípravě […] Posted in Zdraví
  • Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit?11. ledna 2021 Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit? Jak první, co si určitě dámy koupí, je dámská zimní parka s kožíškem, která je opravdu moc hezká. Má odnímatelnou kožešinu s kapucí, je ze stoprocentní bavlny a samozřejmě ji lze prát na […] Posted in Trendy
  • 5 tipů: Jak získat vysněnou práci?10. ledna 2021 5 tipů: Jak získat vysněnou práci? Změna práce občas potká každého z nás. V letošním roce se navíc dá očekávat velký nárůst nezaměstnanosti vzhledem k vývoji situace okolo covidu. Na jedno pracovní místo se tedy bude hlásit […] Posted in Návody
  • Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti?30. listopadu 2020 Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti? Máte pocit, že vás stále častěji škrábe v krku? Do toho máte suchou pokožku, pálí vás oči a nemůžete se zbavit chronické rýmy, opakující se laryngitidy či častých zánětů průdušek? Své […] Posted in Pro ženy
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,65413 s | počet dotazů: 214 | paměť: 52261 KB. | 12.05.2021 - 19:42:19
X