Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA

RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA

RudaKralovna
RudaKralovna
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rudá krá­lov­na je prv­ní díl tri­lo­gie, kte­rou u nás vydá­vá nakla­da­tel­ství Cooboo. Autorkou této série a celé­ho dysto­pic­ké­ho svě­ta je mla­dá Victoria Aveyardová a já se stá­le nepře­stá­vám divit, jak moh­la vymys­let něco tak geni­ál­ní­ho.

Svět je roz­dě­len krví na Stříbrné a Rudé. Lidé se stří­br­nou krví jsou nad­řa­ze­ní nad Rudými, mají zvlášt­ní bož­ské schop­nos­ti, zato lidé s Rudou krví jsou chu­dí a mají před­ur­če­no Stříbrným slou­žit. Mare Barrowová pat­ří mezi Rudé a za neu­vě­ři­tel­ných okol­nos­tí se oci­tá v krá­lov­ském palá­ci, kde slou­ží těm, kte­ré tak nená­vi­dí – Stříbrným. Zjistí, že má také, jako Stříbrní (ačko­liv ona je Rudá), vra­žed­nou schop­nost. Aby to Stříbrní skry­li, Mare musí před celým náro­dem hrát ztra­ce­nou a zno­vu nale­ze­nou Stříbrnou prin­cez­nu a je zaslí­be­na jed­no­mu z krá­lo­vých synů. Mare se tak oci­tá v krá­lov­ském svě­tě, kde se jen utvr­zu­je v tom, jak Stříbrní vlád­nou kru­tě a nespra­ved­li­vě. Spojí se s Šarlatovou hlíd­kou, vůd­čí sku­pi­nou Rudé revo­lu­ce. A tak nejen pro Mare začí­ná těž­ký boj, kde se nejed­ná jen o živo­ty pár lidí, ale o celý svět.

Na Rudou krá­lov­nu jsem sly­še­la jen samé dob­ré ohla­sy a tak jsem byla zvě­da­vá, jak to s ní ve sku­teč­nos­ti je. A byla jsem šoko­vá­na, s jakým neotře­lým nápa­dem při­šla autor­ka Victoria Aveyardová, kte­rá stvo­ři­la nový svět, kde nepo­ko­je způ­so­bu­je barva krve. Její svět pod­le mého nemá chy­bu, vše má doko­na­le pro­myš­le­né a já už se nemo­hu dočkat na pokra­čo­vá­ní.
Já jsem tedy nad­še­na. I když někdo může namít­nout, že ten­to dysto­pic­ký svět není nic nové­ho, tak já s tím nesou­hla­sím. Ano, v kni­ze jsem pozna­la jiné dysto­pie jako Hunger games, Selekci, Skleněný trůn a podob­ně. Ale to už je v dneš­ním lite­rár­ním svě­tě téměř nemož­né při­jít s něčím úpl­ně jiným, natož pokud se jed­ná o dysto­pie.
Mě svět Rudých a Stříbrných nadchl, hlav­ní hrdin­ka Mare nás postup­ně sezna­mo­va­la s nespra­ved­li­vým a těž­kým živo­tem Rudých, postup­ně se dosta­la do palá­ce, kde děj nabral neu­vě­ři­tel­nou rych­lost. Přestože při­bý­va­lo nových postav, situ­a­cí a zvra­tů, stá­le jsem vše chá­pa­la. Což je u vět­ši­ny dysto­pií pro­blém. Myslím si, že kdeja­ký autor se čas­to se svým novým svě­tem sži­je tak moc, až zapo­mí­ná, že my jako čte­ná­ři ho nezná­me a tak někdy zapo­me­ne zmí­nit něco klí­čo­vé­ho. Ale toho se u Rudé krá­lov­ny obá­vat nemu­sí­te.
Téměř v kaž­dé kapi­to­le se vyskyt­la něja­ká neče­ka­ná udá­lost a pře­de­vším zra­da. Těch tam bylo tolik, neu­stá­le čte­ná­ře napí­na­jí, tudíž ve spo­je­ní se skvě­lým autor­či­ným sty­lem je téměř nemož­né se od kni­hy odtrh­nout. Líbilo se mi, jak zde snad žád­ná posta­va není doko­na­lá. Protože tak to ve sku­teč­nos­ti není a sko­ro v kaž­dé kni­ze je něja­ká posta­va ta správ­ná, zacho­vá se vždy dob­ře a spra­ved­li­vě. Tak na tuhle posta­vu v Rudé krá­lov­ně roz­hod­ně nena­ra­zí­te, což je jedi­ně dob­ře. Proč si zby­teč­ně před­sta­vo­vat to, co je nemož­né? A to je člo­věk, kte­rý nedě­lá chy­by. Protože kaž­dý člo­věk se někdy roz­hod­ně špat­ně, udě­lá chy­bu.
Musím dodat, že jedi­né, co mě zkla­ma­lo, byly čas­té chy­by v kni­ze. Nakladatelství Cooboo by si mělo dát pozor na korek­tu­ru, pro­to­že to od kni­hy kaž­dé­ho tro­chu odra­dí.

Závěrem – kni­ha pat­ří mezi nej­lep­ší, jaké jsem kdy čet­la. Je napí­na­vá, s neče­ka­ným kon­cem, má smy­sl, nutí pře­mýš­let o živo­tě. Ukazuje ale i kru­tost, a čeho vše­ho jsme my lidé schop­ní. Je zkrát­ka skvě­lá a pro mě neza­po­me­nu­tel­ná. Doporučuji ji pře­de­vším těm, kte­ří chtě­jí obje­vit něja­ký nový svět a utéct od rea­li­ty.


 • Kód: D0289831
 • EAN: 9788075440136
 • ISBN: 978-80-7544-013-6
 • Nakladatel: COOBOO
 • Vazba: váza­ná s pap. pota­hem s lam. pře­ba­lem
 • Počet stran: 360
 • Rozměry: 157,0x213,0x38,0mm

Knihy k recen­zi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si může­te kni­hu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Šestou hrou zdarma od Epic Games je Metro 2033. Zítra bude...22. prosince 2020 Šestou hrou zdarma od Epic Games je Metro 2033. Zítra bude... Šestou hrou zdarma od Epic Games je Metro 2033. Zítra bude následovat Tropico 5, na Štědrý den pak logická adventura INSIDE. Posted in Krátké herní aktuality
 • 11. 01. 1811. ledna 2018 11. 01. 18 Dnes má premiéru: MOTORHEAD - Clean Your Clock - MOTORHEAD - Clean Your Clock Distributor: BEVERLY MATOUS DISTRIBUTION Dabing/Titulky: Posted in Filmové premiéry
 • Memento23. listopadu 2005 Memento Lenny se vydává vypátrat vraha své ženy. Na tom by nebylo nic originálního, kdyby ovšem netrpěl ztrátou krátkodobé paměti a kdyby nám to režisér Christopher Nolan nevyprávěl od konce do […] Posted in Filmové recenze
 • 25. bondovka Není čas zemřít se odkládá, místo 1. 4. 2021 dorazí až 8. 10. 2021.22. ledna 2021 25. bondovka Není čas zemřít se odkládá, místo 1. 4. 2021 dorazí až 8. 10. 2021. 25. bondovka Není čas zemřít se odkládá, místo 1. 4. 2021 dorazí až 8. 10. 2021. Posted in Krátké filmové aktuality
 • ...21. srpna 2020 ... Nový plakát k Wonder Woman 1984, nový trailer zítra Posted in Krátké filmové aktuality
 • Clona7. září 2011 Clona Příběh duchařských fotek je starý, jako fotoaparát sám. Kroutíme nad nimi hlavou, smějeme se jim, ťukáme na čelo… dokud nám z fotolabu […] Posted in Recenze
 • Jóga po celý rok24. listopadu 2019 Jóga po celý rok Leckdo cvičí jógu a mnoho lidí si bez ní už nedokáže přestavit život. Má nejen příznivý účinek na tělo, ale hlavně i na duši, přináší zklidnění, které je v naší hektické společnosti tak […] Posted in Recenze knih
 • Brittany Runs A Marathon (2019)4. dubna 2020 Brittany Runs A Marathon (2019) Brittany je oplácanější, pařby často trávící, se životem neví co dělající takřka třicetiletá žena, která bydlí v New Yorku (těžko říci, co z toho je ta nejhorší věc). Po návštěvě […] Posted in Filmové recenze
 • Vetřelec: Covenant26. listopadu 2021 Vetřelec: Covenant Nejnovější Vetřelec Vetřelec: Covenant pokračuje v zavedeném stylu „polo“ remaků, kdy se vezmou noví herci, nové digitální technologie a kolem toho se vystaví příběh, který postup příběhu […] Posted in Retro filmové recenze
 • Restart12. ledna 2006 Restart Ne zrovna standardní film se zrodil v českých luzích a hájích. Nebo lépe řečeno v česko-finských luzích a hájích. Děj filmu se točí kolem dívky Sylvie. Má celkem dobré zaměstnání v […] Posted in Filmové recenze

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55913 s | počet dotazů: 236 | paměť: 58191 KB. | 15.08.2022 - 23:45:52