Kritiky.cz > Články > RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo

RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo

IMG 20190224 121405

Protože pro­to! Skončila jsem vždyc­ky u podob­né odpo­vě­di, pros­tě ne ne ne – pro mě neskous­nu­tel­né téma. Ale Milan Kučera mě dostal otáz­kou, kte­rou tre­fil hře­bí­ček na hla­vič­ku. Zkuste se někdy na podob­nou otáz­ku zeptat věří­cí­ho křes­ťa­na.

Nejspíš se dočká­te roz­pa­či­té­ho vysvět­lo­vá­ní nebo hor­li­vé před­náš­ky o Ďáblovi. Vlastně nikdo neví, jak to všech­no je, o to je toto téma zají­ma­věj­ší. Autor se nad téma­tem dob­ra a zla efek­tiv­ně a zda­ři­le zamys­lel od samé­ho stře­du, řek­la bych, od Jednoty.

Obkroužil téma­ta živo­ta a všech mož­ných vír a duchov­ních smě­rů a skon­čil hez­ky logic­ky u samé­ho stře­du, v Jednotě.

IMG 20190224 121341

IMG 20190224 121405
IMG 20190224 121405

Protože Jednotou všech­no začí­ná

Ta je tou rov­no­vá­hou, kte­rou potře­bu­je­me k tomu, abychom moh­li ze stře­du vystou­pit do dob­ra, i do zla. A kam šláp­ne­me, tam se něco sta­ne – jak naho­ře, tak dole. Pravda, nad tím­to závě­rem, že i dob­ro bývá po záslu­ze potres­tá­no, se ješ­tě musím ve více­ro veče­rech zamys­let, ale i zlo bývá na dru­hé stra­ně někdy odmě­ně­no dob­rem. Celý život se pohy­bu­je­me v této nerov­no­vá­ze a cílem je pro­žít zku­še­nos­ti z obou bře­hů a nachá­zet rov­no­váhu.  A nebát se vystou­pit tu tam, tu zase jinam.

Svět bez zla asi nikdy nebu­de. Škoda…

Ale pro nás je to báječ­ná výzva, pro­to­že díky tomu je svět barev­ný? Díky tomu je žitel­ný!

Nebojte se žít!

„Stejně tak je to i v živo­tě. V živo­tě bychom měli mít něja­ké cíle, ide­á­ly, nápa­dy, myš­len­ky, a ty se nebát usku­teč­ňo­vat. Je pak úpl­ně jed­no, jest­li se nám to poda­ří nebo ne, nej­dů­le­ži­těj­ší je to, že jsme se odvá­ži­li, že jsme to zku­si­li.“

I Bible nabí­zí citát pojed­ná­va­jí­cí o tom­též: „Vím o tvých skut­cích; nejsi stu­de­ný ani hor­ký! Kéž bys byl stu­de­ný, ane­bo hor­ký! Ale že jsi vlaž­ný, a nejsi hor­ký ani stu­de­ný, nesne­su tě v ústech.“ Zjevení Janovo, 3,15.

Tak tohle je asi nej­dů­le­ži­těj­ší cita­ce z kni­hy, kte­rá mi ulpě­la v hla­vě nato­lik, že jsem si ji i do deníč­ku vypsa­la. Nejdůležitější je, zku­sit to! A autor říká, že z toho­to pohle­du je na tom oprav­do­vý zlo­či­nec před Bohem lépe než pokry­tec­ký věří­cí. Vzpomínám na kni­hu Chatrč, kte­rá mi kdy­si not­ně hnu­la srd­cem a poma­lu při­vo­di­la pořád­né depre­se, ale jen si zkus­te před­sta­vit, jaké to je odpus­tit pořád­nou dáv­ku a nálož zla. Přijmout zlo. Smířit se s tím, že je sku­teč­ně dru­hou stra­nou min­ce naše­ho svě­ta a bohu­žel bez ní nelze žít….

Že i křes­ťan­ský milos­ti­vý Bůh musí mít na dru­hé stra­ně Ďábla, že i cír­kev­ní „dob­ro“ je vykou­pe­no skan­dá­ly, inkvi­zi­cí, mrt­vý­mi a umu­če­ný­mi. Že co je pře­hna­ně dob­ré, má někde na dru­hé stra­ně to zlo.

Tisícero vlast­ních myš­le­nek

A víte? Tarotová kar­ta Ďábel je nejen o té odvrá­ce­né strán­ce, ale také o tom, že prá­vě ďábel se někdy pře­vlé­ká za nej­po­zi­tiv­něj­ší věci na svě­tě. Možná i svět musí neu­stá­le pro­chá­zet vál­ka­mi, extrém­ní­mi spo­le­čen­ský­mi vzor­ci,… snad aby jin­de moh­lo být lépe? A tak si může­te nad tou­to kni­hou vzpo­mí­nat na růz­né kni­hy, srd­ce­ryv­né pří­běhy, na to, v co sami věří­te, na vlast­ní recep­ty na štěs­tí a vyrov­na­nost a porov­ná­vat.

Kniha je výbor­ným zákla­dem pro vlast­ní duchov­ní zkou­má­ní, nebo nao­pak – sce­le­ním vše­ho, co jste si kde­ko­liv o čem­ko­liv pře­čet­li.

Základní manu­ál pro smí­ře­ní se se živo­tem? Možná. Protože jest­li mám popsat jedi­ný pocit a sto­pu, kte­rou ve mne kni­ha zane­cha­la, tak to je: Chuť žít.

Byť to na začát­ku a po prv­ní kapi­to­le roz­hod­ně tak nevy­pa­da­lo.

Milan Kučera, nakla­da­tel­ství Petrklíč, www.petrklic.info

Knihu může­te kou­pit zde: http://knihy.hledajici.cz/detail.php?id=18740&action=kniha&ssearch=pro%E8%20b%F9h%20dopou%9At%ED%20zlo


RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo
Hodnocení: 5 - ‎4 hl.


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...