Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze Princezna - 67 %

Recenze Princezna - 67 %

Princezna

Do psy­chi­at­ric­ké kli­ni­ky v Kellokoski (Finsko) při­vá­ží řidič novou paci­ent­ku, býva­lou kaba­ret­ní taneč­ni­ci Annu Lappalainenovou (Katja Kukkola). Během při­je­tí na kli­ni­ku se před­sta­vu­je ne svým jmé­nem, ale jako „Princezna“, člen­ka ang­lic­ké krá­lov­ské rodi­ny. Tím odstar­tu­je dlou­hou bitvu mezi sebou a per­so­ná­lem kli­ni­ky o své iden­ti­tě a prá­vu si určit svou vlast­ní osob­nost. Podle spo­leč­nos­ti, a hlav­ně léka­řů, je totiž nemoc­ná, její dia­gnó­za je manic­ká depre­se se sympto­my schi­zofre­nie. Stejně jako ostat­ní paci­en­ti musí pod­stou­pit růz­né léčeb­né postu­py. Zůstává na kli­ni­ce a jako „Princezna“ začne pomá­hat ostat­ním paci­en­tům a dal­ším lidem ve svém oko­lí. Z kli­ni­ky se stá­vá její domov, „let­ní palác“. Jako čle­ny své­ho dvo­ra má prv­ní dámu Christinu von Heyroth (Krista Kosonen) a spo­lu­pa­ci­en­ty Saastamoinena (Peter Franzén) a Deana Kuronena (Pirkka-Pekka Petelius). Princezna se sna­ží konat dob­ro a šířit pozi­tiv­ní ener­gii na ostat­ní paci­en­ty i per­so­nál kli­ni­ky.

Snímek Princezna byl nato­čen pod­le sku­teč­ných udá­los­tí. Anna Lappalainenová sku­teč­ně žila a přes 50 let své­ho živo­ta strá­vi­la v Psychiatrické nemoc­ni­ci v Kellokoski. Byla před­mě­tem dlou­hé řady léčeb­ných postu­pů, ať již star­ších metod, nebo nověj­ších, kte­ré se zača­ly apli­ko­vat ke kon­ci 40. let (např. elek­tro­šo­ky, iso­la­ce, apod.). Na kli­ni­ce strá­vi­la prin­cez­na dlou­há léta, ale v závě­ru živo­ta byla pře­ve­ze­na do nemoc­ni­ce Nikkilӓ, kde také zemře­la. Je to údaj­ně také jedi­ný psy­chi­at­ric­ký paci­ent na svě­tě, na jehož počest pak byla odha­le­na socha (na pozem­ku Nemocnice v Kellokoski).

Film Princezna je fil­mař­ským debu­tem fin­ské­ho reži­sé­ra Arta Halonena, kte­rý je znám spí­še jako doku­men­ta­ris­ta (Shadow of the Holy Book, Pavlov’s Dogs and The Stars’ Caravan). V roce 2005 zís­kal cenu Finland Prize, obdr­žel i huma­ni­tár­ní oce­ně­ní Evropské unie v roce 1998. Režiséra zau­jal scé­nář Paava Westerberga z pro­stře­dí psy­chi­at­ric­ké kli­ni­ky. Ve fil­mu se sna­žil zachy­tit atmo­sfé­ru lékař­ské­ho zaří­ze­ní a léčeb­né meto­dy z pře­lo­mu 40. - 50. let minu­lé­ho sto­le­tí, z dneš­ní­ho pohle­du vel­mi drs­né a nehu­mán­ní. Velké štěs­tí měl při výbě­ru před­sta­vi­tel­ky „Princezny“ (Katja Kukkola).

Ve fil­mu se dále obje­vu­je fin­ská herec­ká sme­tán­ka, mezi nimi upou­tá Krista Kosonen (Věčný bojov­ník, Rok vlka), kte­rá vytvá­ří s Katjou Kukkolou zají­ma­vou dvo­ji­ci. Své posta­vy ztvár­ni­ly oprav­du věro­hod­ně a postup­ně zís­ká­va­jí sym­pa­tie ostat­ních postav i divá­ků. Doktora Grotenfelta zahrál Samuli Edelmann (Cesta na sever, Mission:Impossible-Ghost Protocol), jehož posta­va léka­ře pro­jde během půso­be­ní na kli­ni­ce vývo­jem. Od zaní­ce­né­ho léka­ře pro moder­ní léčeb­né meto­dy až po léka­ře, kte­rý je k paci­en­tům lid­štěj­ší a cit­li­věj­ší. Dobře mu sekun­du­je Paavo Westerberga (Zamrzlá země, Mrazivé měs­to) v roli dok­to­ra Lonky, jenž je od počát­ku vní­ma­věj­ší k osob­nos­tem paci­en­tů.

Snímek Princezna pak byl na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Montrealu nomi­no­ván na cenu Zlatý Zenith. Některé scé­ny ve fil­mu mohou půso­bit na divá­ka depre­siv­ně, ale to je dáno pro­stře­dím kli­ni­ky a dobou. V koneč­ném důsled­ku pak ale film dává šan­ci všem lidem, kte­ří jsou něja­kým způ­so­bem odliš­ní a nechtě­jí či nemo­hou se při­způ­so­bit „nor­mál­ní“ spo­leč­nos­ti.

  • Divadlo Sklep: Böhmen und Mähren30. dubna 2016 Divadlo Sklep: Böhmen und Mähren Divadlo Sklep po dlouhém čase opět spolupracuje s Českou televizí a na obrazovkách uvidí diváci  třídílný seriál "Böhmen und Mähren, právě dnes". Pořad vznikl u příležitosti 45. výročí […] Posted in Filmové premiéry
  • Fenomén jménem Eric Cantona21. listopadu 2019 Fenomén jménem Eric Cantona Historii fotbalu známe celou řadu skvělých fotbalistů. Ke skupince těch nejlepších se rozhodně může řadit fenomenální francouzský útočník Eric Cantona, který si největší jméno získal […] Posted in Fotbal
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […] Posted in Jak...
  • Caroline Brothersová: Na útěku21. června 2016 Caroline Brothersová: Na útěku V jakém světě musí děti prchající z válčících států risknout umrznutí v chladničce s masem, aby se dostali do vysněné země, kde netouží po ničem jiném, než žít v míru a chodit do […] Posted in Recenze knih
  • Ve stínu - V bývalém Československu 50. let!26. června 2020 Ve stínu - V bývalém Československu 50. let! David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své oblíbené […] Posted in Retro filmové recenze
  • Manhunt14. června 2018 Manhunt Když se řekne jméno John Woo, většině fanoušků filmové akce se vybaví hity devadesátých let, kterými tenhle původem čínský režisér dominoval scénu akčního filmu. Ať už se jednalo o jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Barry Seal: Nebeský gauner - 70 %22. srpna 2017 Barry Seal: Nebeský gauner - 70 % Barry je zkušený pilot, který létá napříč Spojenými státy. Jeho lety jsou pravidelné, stejně jako jeho návraty domů. Práce ho uživí, ale postupem času začíná být nespokojený. Chtěl by […] Posted in Filmové recenze
  • Kašlu na lásku16. ledna 2004 Kašlu na lásku V nečekaně dobré parodii na milostné příběhy ze 60. let se setkávají nenapravitelný svůdník žen a emancipovaná slečna. Muži, pojďte do kina, ať se dozvíte, jak svést starou pannu, která se […] Posted in Filmové recenze
  • Vesmírný simulátor Star Citizen už od fanoušků vybral...1. března 2021 Vesmírný simulátor Star Citizen už od fanoušků vybral... Vesmírný simulátor Star Citizen už od fanoušků vybral $348m (7 520 716 112 Kč). Na hru se čeká se 8 let. Posted in Krátké herní aktuality
  • Knight Rider se dočká novodobé předělávky v podobě...8. srpna 2020 Knight Rider se dočká novodobé předělávky v podobě... Knight Rider se dočká novodobé předělávky v podobě celovečerního filmu. O tu se postará produkční společnost Jamese Wana (V zajetí démonů 2, Aquaman, Rychle a zběsile 7), Atomic Monster […] Posted in Krátké filmové aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,02729 s | počet dotazů: 207 | paměť: 50082 KB. | 11.04.2021 - 03:47:54