Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Recenze: Před úsvitem- Výjimečná romance Richarda Linklatera

Recenze: Před úsvitem- Výjimečná romance Richarda Linklatera

Before Sunrise
Before Sunrise

Recenze: Před úsvitem (1995)

Before Sunrise
V rych­lí­ku jedou­cím z Budapeště se potká­va­jí fran­couz­ská stu­dent­ka Céline (Julie Delpy) s ame­ric­kým mla­dí­kem Jessem (Ethan Hawke) a spon­tán­ně se roz­hod­nou vystou­pit ve Vídni. V noč­ní rakous­ké met­ro­po­li mají čtr­náct hodin na vzá­jem­né pozná­vá­ní se a řeše­ní váž­ných i neváž­ných témat. Co nasta­ne po úsvi­tu?

Po sním­cích It’s Impossible to Learn to Plow by Reading Books, Flákač a Omámení a zma­te­ní se stal Richard Linklater vychá­ze­jí­cí tvůr­čí hvězdou nezá­vis­lé­ho fil­mu. U své­ho čtvr­té­ho celo­ve­čer­ní­ho sním­ku s názvem Před úsvi­tem se poté inspi­ro­val osob­ním pří­bě­hem, kdy se setkal se ženou, kte­rá s ním strá­vi­la den cho­ze­ním po měs­tě a deba­to­vá­ním o růz­ných věcech. Právě svůj osob­ní záži­tek chtěl zpra­co­vat do fil­mo­vé podo­by, uvě­do­mil si ovšem, že při psa­ní scé­ná­ře, kde stě­žej­ní úlo­hu sehrá­vá kon­ver­za­ce mezi mužem a ženou je potře­ba také sil­ná žen­ská sce­nárist­ka. Scénář s ním pro­to sepsa­la Kim Krizan a spo­leč­ně s ní Linklater napsal do dnes jeden z nej­lep­ších roman­tic­kých fil­mů všech dob.

Před úsvitem
Postupným sbli­žo­vá­ním se Jesse i Céline dozví­da­jí více i sami o sobě, che­mii Hawkea a Delpy se jed­no­du­še nedá nic vyčí­tat a těž­ko by moh­la být lep­ší. Scénář sepsa­ný za pou­hých 11 dní půso­bí sepsán tím nej­lep­ším mož­ným způ­so­bem. Linklater jako reži­sér (oce­ně­ný za ten­to film Stříbrným med­vě­dem za nej­lep­ší režii v Berlinale) vzal na prv­ní pohled banál­ní roman­tic­ký pří­běh a nato­čil ho uni­kát­ním způ­so­bem. Příběh Jesseho a Céline sku­teč­ně půso­bí jako ze živo­ta, fun­gu­jí při něm emo­ce a Linklater po celých 100 minut bez pro­blé­mů udr­ží divác­kou pozor­nost. I díky sku­teč­ně šťav­na­tým dia­lo­gům a fak­tu, že je film sku­teč­ně bra­vur­ně nato­čen a jeho samot­ná vizu­ál­ní strán­ka nemá chy­bu. Jde o přes­ně o ten typ fil­mu, kde se dá s jeho hlav­ní­mi hrdi­ny sou­cí­tit a přát jim šťast­ný konec a kro­mě vět­ši­nu času dob­ré­ho poci­tu se to ve finá­le neo­be­jde bez emo­ci­o­nál­ně sil­né­ho finá­le, kte­ré sku­teč­ně doká­že, že si tyhle dva neu­dě­la­li hez­ký den zby­teč­ně. Jakýkoliv jiný konec by byl po tak per­fekt­ním budo­vá­ní jed­no­du­še zkla­má­ním.

Before Sunrise

Před úsvi­tem je feno­me­nál­ní film. Nejen, že je nád­her­ně nato­čen, ale je i nesku­teč­ně chytrou roman­tic­kou zále­ži­tos­tí, kte­rá skvě­le fun­gu­je i díky výteč­ně při­ro­ze­ným výko­nům dvo­ji­ce Ethan Hawke/Julie Delpy. Geniální scé­nář Linklatera a Krizan sice pojed­ná­vá o jed­no­du­ché záplet­ce o dvou lidech, kte­ří spo­lu strá­ví den a dis­ku­tu­jí na různá téma, tohle mini­ma­lis­tic­ké a jed­no­du­ché téma je ovšem zpra­co­va­né tím nej­lep­ším mož­ným způ­so­bem. Nejen díky famóz­ním dia­lo­gům, ale také díky poci­tu, že jde sku­teč­ně o hře­ji­vou roman­ci, kte­rá jeden náhod­ný den dvou lidí změ­ní v pod­sta­tě pohád­ku. A kaž­dý najed­nou zatou­ží po tom, aby měl tako­vé štěs­tí jako Jesse a Céline a náho­dou ve vla­ku nara­zil na spří­z­ně­nou duši.

 

Před úsvi­tem je sice malý film, nejen jeho scé­nář ho ovšem dělá fil­mem vel­kým. Jde o výji­meč­nou roman­ci, kte­rá doká­že chy­tit za srd­ce pře­svěd­či­vě­ji než vět­ši­na roman­tic­kých fil­mů z 21. sto­le­tí. Tomuhle naděj­né­mu páru sku­teč­ně drží­te hod­ně štěs­tí a po kon­ci je vel­mi prav­dě­po­dob­ná chuť po nášu­pu. Ještě, že se Před úsvi­tem dočka­lo dvou pokra­čo­vá­ní, kte­ré se navíc kva­li­ta­mi své­mu star­ší­mu bra­t­ro­vi bez pro­blé­mů vyrov­na­jí. A dru­hý film je dokon­ce jed­ním z těch pří­pa­dů, kdy jed­nič­ka ve finá­le tahá krat­ší sir­ku. Jenže v pří­pa­dě Před úsvi­tem je to v porov­ná­ní s jeho nástup­cem oprav­du jen o chlup........

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CjwMxgo7aUw

Verdikt: 90%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,25698 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56654 KB. | 28.06.2022 - 05:11:08