Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl

RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl

MechAndel
MechAndel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od autor­ky Cassandry Clare, kte­rá je zná­má pře­de­vším svou úspěš­nou sérií Nástroje smr­ti, prá­vě vyšel prv­ní díl nové tri­lo­gie Pekelné stro­je – Mechanický anděl. Tato tri­lo­gie před­chá­zí šes­ti­díl­né sérii Nástroje smr­ti.

Jelikož jsem Nástroje smr­ti nečet­la, tak jsem se poměr­ně obá­va­la, zda se mám do Mechanického andě­la pouš­tět, abych celý svět lov­ců stí­nů a démo­nů pocho­pi­la. Ale po pře­čte­ní jsem zjis­ti­la, že mé oba­vy byly zby­teč­né – s kli­dem se může­te do Mechanického andě­la pus­tit, i když ten­to svět vůbec nezná­te.

O čem kni­ha vlast­ně je?

Šestnáctiletá Tessa roku 1878 při­jíž­dí z Ameriky do Londýna za svým bra­t­rem Nathanielem. Po pří­jez­du se jí však zmoc­ní podiv­né bytos­ti, kte­ré si říka­jí Temné sest­ry a uvěz­ní ji. Připravují ji pro tajem­né­ho Magistra a tak se Tessa dozví, že má dar pro­mě­nit se v něko­ho jiné­ho. Při jejím útě­ku zjis­tí, že slu­žeb­ná není člo­věk, ale mecha­nic­ká bytost. A to se do vše­ho ješ­tě zaple­tou lov­ci stí­nů…

Nejprve jsem z kni­hy měla strach – nezná­mý svět a his­to­ric­ká fan­ta­sy. Ani jed­no není můj šálek kávy, ale na dru­hou stra­nu mě neu­stá­le něco ke kni­ze táh­lo. Jsem moc ráda, že jsem se roz­hod­la si kni­hu pře­číst, pro­to­že jsem udě­la­la jen dob­ře a svět lov­ců stí­nů, kte­rý vymys­le­la Cassandra Clare, je jed­no­du­še geni­ál­ní a já už se těším, až si pře­čtu i ostat­ní kni­hy od této autor­ky.

Co se týče děje, ten neměl chy­bu – už od prv­ní stra­ny jsem byla vta­že­na do tajem­né atmo­sfé­ry a postup­ně mi byly odha­lo­vá­ny kou­ty úpl­ně nové­ho svě­ta – lov­ci stí­nů, démo­ni, upí­ři, andě­lé, čaro­děj­ni­ce a mno­zí dal­ší. Byla jsem pře­kva­pe­na, jak je kni­ha napsá­na čti­vě a i přes poměr­ně slo­ži­tý svět, kte­rý je zde líčen, je text sro­zu­mi­tel­ný a vše je vysvět­le­no tak, že jsem to (jakož­to nezna­lec) pocho­pi­la.

Netušila jsem, že se v dneš­ním svě­tě pře­hl­ce­ném dysto­pic­ký­mi séri­e­mi, nad­po­zem­ský­mi bytost­mi a upí­ry ješ­tě dá vytvo­řit tak geni­ál­ní nápad jako má Cassandra. Lovci stí­nů  s mecha­nic­ký­mi bytost­mi mě moc bavi­li a cel­ko­vě celý smy­sl kni­hy má i hloub­ku a filo­so­fic­kou myš­len­ku, což jsem u fan­ta­sy s krve­lač­ný­mi upí­ry oprav­du neče­ka­la.

Příběh je plný mno­ha postav, pro­to mi chví­li trva­lo se zori­en­to­vat v tom, kdo je kdo. Ale poté jsem se od kni­hy nemoh­la odtrh­nout – ať už kvů­li čti­vé­mu ději plné­ho napě­tí, akce a tajem­na, ale i sple­ti­tých vzta­hů a tro­chu roman­ti­ky.

Mechanický anděl je dobrou vol­bou pro všech­ny, kte­ří mají rádi young adult, fan­ta­sy, nebo jen chtě­jí unik­nout rea­li­tě a ale­spoň na chví­li se ocit­nout někde jin­de. Mechanický anděl Vám to roz­hod­ně zaru­čí.


  • Nakladatel: YOLI
  • Série: Pekelné stro­je (1.díl)
  • Jazyk: čes­ky
  • Pořadí vydá­ní: 1.
  • Rok a měsíc vydá­ní: 2015/10
  • Počet stran: 368
  • Vazba: Paperback
  • Formát, hmot­nost: 125 × 200 mm, 356 g

Kniha ke kou­pi na Bux.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,35109 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58225 KB. | 15.08.2022 - 23:48:14