Kritiky.cz > Filmové recenze > RECENZE: Overlord

RECENZE: Overlord

nbhvhdgdftwq12

   J.J. Abrams roz­hod­ně nepat­ří v Hollywoodu mezi žád­né zahál­ky. Nejznámější znač­ky, kte­ré má aktu­ál­ně pod pal­cem jsou Star Wars, Star Trek, Mission Impossible nebo Cloverfield. Zatím posled­ním celo­ve­čer­ním pří­spěv­kem Abramsovi pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Bad Robot je sní­mek Overlord, kte­rý nespa­dá do žád­né roz­je­té fran­čí­zy a bere nás v něm do pek­la 2. svě­to­vé vál­ky tak, jak ji z hodin děje­pi­su roz­hod­ně nezná­me.

   Příběh Overlord sle­du­je sku­pi­nu Spojeneckých vojá­ků, kte­ří mají být před vylo­dě­ním vojsk na plá­žích v Normandii vysa­ze­ni za nepřá­tel­skou linií a loka­li­zo­vat a zni­čit němec­ký vysí­lač, kte­rý je umís­těn v kos­te­le v jed­né fran­couz­ské ves­ni­ci. Věci samo­zřej­mě nejdou zce­la pod­le plá­nů a i když se sku­pi­ně pove­de ves­ni­ci najít, zjis­tí, že v kos­te­le zvrá­ce­ní němeč­tí dok­to­ři pro­vá­dě­jí poku­sy, kte­ré mají za cíl vybu­do­vá­ní nelid­sky sil­né armá­dy super­vo­já­ků. Takovéto expe­ri­men­ty se samo­zřej­mě neo­be­jdou bez tes­to­vá­ní na nevin­ných oby­va­te­lích.

   O tom­to fil­mu se dá říct něko­lik věcí a jed­nou z nich je roz­hod­ně to, že si na nic nehra­je. Pokud jste vidě­li ukáz­ku, měli bys­te mít cel­kem jas­no, jest­li mu dáte nebo nedá­te šan­ci. Během nece­lých dvou hodin se nudit více­mé­ně nebu­de­te a k posta­vám si nako­nec něja­kou tu sym­pa­tii taky jis­tě najde­te. Herci tu odvá­dě­jí přes­ně to, co se od nich chce a není tu nikdo, kdo by vylo­že­ně štval. Tou nej­zná­měj­ší tvá­ří v celém fil­mu je dán­ský rodák Pilou Asbæk, kte­ré­ho vět­ši­na z divá­ků bude znát jako Eurona Greyjoye ze Hry o trů­ny.

   Pro reži­sé­ra Juliuse Averyho je Overlord jeho tepr­ve dru­hým celo­ve­čer­ním sním­kem, ale roz­hod­ně to na sobě nene­chá­vá znát a talent neza­pře. V prv­ní hodi­ně je postup­ně budo­vá­no napě­tí a obje­de­me se tu až na pár výji­mek bez jaké­ho­ko­li expli­cit­ní­ho nási­lí nebo zvrá­ce­nos­tí. To si pro nás Avery šet­ří až do dru­hé polo­vi­ny, kde ho dostá­vá­me v rozum­né a nijak pře­hna­né míře. Díky výbor­né prá­ci s roz­poč­tem, je jeho zpra­co­vá­ní oprav­du pove­de­né a i přes svůj béč­ko­vý námět, se kte­rým Overlord pra­cu­je, doká­že v urči­tých momen­tech půso­bit hod­ně věro­hod­ně a o vizu­ál­ní „béč­ko­vos­ti“ tak nemů­že být v žád­ném pří­pa­dě řeč. Avery navíc nese­lhá­vá ani v momen­tech, kdy dojde na stře­ty v uli­cích fran­couz­ské­ho měs­teč­ka a uka­zu­je tu „nor­mál­něj­ší“ strán­ku vál­ky. A roz­hod­ně potě­ší i fakt, že posta­vy nemlu­ví pou­ze ang­lic­ky, ale pri­már­ně svým rod­ným jazy­kem.

   Co už ale zamr­zí, je šab­lo­no­vi­tost jed­not­li­vých akté­rů a před­ví­da­tel­nost děje. Žádného pře­kva­pe­ní se v Overlord nedo­čká­me ani z hle­dis­ka vývo­je postav, ani co se týče děje a dojde tak na vše, na co dojít má, a to včet­ně finál­ní­ho due­lu. Ten ale po všem, co se ode­hrá­lo před ním, půso­bí tak nějak navíc a neza­chrá­ní to ani Asbæk, kte­rý si svůj part nále­ži­tě uží­vá. Je tak ško­da, že se tvůr­ci nebá­li zajít mož­ná malin­ko dál nebo se ale­spoň něčím pře­kva­pit, pro­to­že poten­ci­ál na více toho wol­fen­stei­nov­ské­ho sci-fi tu roz­hod­ně byl. Na dru­hou stra­nu se tady nedo­čká­me žád­né­ho odleh­če­ní nebo nad­sáz­ky jako napří­klad v Dead Snow, tak­že by to ve finá­le moh­lo, ale taky nemu­se­lo dopad­nout úpl­ně dob­ře.

   Overlord je pří­jem­nou jed­no­hub­kou, kte­rá doká­že zaba­vit a potě­šit by měla fanouš­ky napě­tí i horo­ro­vých gore chu­ťo­vek. Řemeslně se jed­ná o vel­mi pove­de­nou zále­ži­tost, kte­rou tak srá­ží jen jed­no­du­chý a před­ví­da­tel­ný pří­běh. Kvůli němu ale vět­ši­na lidí Overlord neza­pne a jak píši na začát­ku, pokud Vás zau­jal trai­ler, bavit Vás bude i samot­ný film.

75%

TT

  • Star Wars: Síla se probouzí16. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí Co říct v prvním odstavci na sedmé Star Wars. Historie se bude opakovat.J.J. Abrams rebootnul Star Trek. Podařilo se mu to samé i se Star Wars.  Není to reboot, ale je to pokračování se […] Posted in Filmové premiéry
  • Star Wars: Síla se probouzí - 100 %17. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí - 100 % Dobré ráno světe. Další film, který nikdo nedoufal, měl půlnoční premiéru. Ti, kteří si o půlnoci vystáli frontu, tak už vědí. Pro ty normálnější mám recenzi nejnovějších Hvězdných Válek – […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie18. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie V předaleké galaxii… To už znáte… Stojí proti sobě světlá strana síly (Jediové) a temná strana síly (Sithové)… To taky znáte... A jak si s tím poradil poslední devátý díl, to právě […] Posted in Filmové recenze
  • Ghost in the Shell na Blu-ray15. září 2017 Ghost in the Shell na Blu-ray Chcete si užít hvězdu stříbrného plátna v dalším filmu? Od Zaříkavače koní herečka zdárně vyrostla, prošla skrz Iron Mana a Avengers a stává se z ní zkušená akční herečka. U filmu Luca […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera22. října 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Rozloučení s více 40 let starým fenoménem filmů Star Wars  - s rodem Skywalkerů nastane 19.12.2019. V hlavní roli se vrátí trojice herců Daisy Ridley, Adam Driver a Oscar Isaac. Zdárně jim […] Posted in Trailery
  • Star Wars: The Rise of Skywalker - Recenze - 90%19. prosince 2019 Star Wars: The Rise of Skywalker - Recenze - 90% Režisér J.J. Abrams nám po roce přináší zakončení filmové ságy Star Wars. Stále přítomné zlo a temná strana síly si konečně opět našli cestu k dominanci a na odboji je, aby se postavil k […] Posted in Filmové recenze
  • RECENZE: Boj8. srpna 2017 RECENZE: Boj    Dnes se Pilou Asbæk u většiny z nás zapsal jako nevypočitatelný mořeplavec Euron Greyjoy ve Hře o trůny. Někteří z Vás ho mohli zaregistrovat v Ghost in the Shell nebo Lucy, kde si […] Posted in Filmové recenze
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […] Posted in Spoilery
  • Star Wars: Síla se probouzí - screeny z teaseru17. dubna 2015 Star Wars: Síla se probouzí - screeny z teaseru Podívejte se na celý Trailer. Posted in Články
  • Ben-Hur - 50%23. srpna 2016 Ben-Hur - 50% Ke konci prázdnin míří do kin dobrodružně historický film Ben-Hur od režiséra Timura Bekmambetova. Timur Bekmambetov  režíroval známé filmy jako Noční hlídka nebo Wanted, který se […] Posted in Filmové recenze

RECENZE: Overlord
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...