Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > RECENZE: Okja

RECENZE: Okja

okja creature littlegirl woods

Na Netflixu není o jejich ori­gi­nál­ní pro­duk­ci nou­ze. Jeden z posled­ních kous­ků, kte­ré máme mož­nost na této stre­a­mo­va­cí služ­bě je jiho­ko­rej­ský film Okja, kte­rý jen těž­ko půjde zařa­dit do jed­né žánro­vé ška­tul­ky. Posleství však pře­dá­vá zce­la jas­né a jde na něj srze roz­to­mi­lé zví­ře, pod­le kte­ré­ho se titul konec­kon­ců i jme­nu­je.

   Před dese­ti lety spo­leč­nost Mirando Corporation gene­tic­ky vyvi­nu­la nový druh zví­ře­te a deset jeho mlá­ďat - super selá­tek pak roz­da­la far­má­řům po celém svě­tě, aby se o ně sta­ra­li s tím, že za deset let bude z těch­to dese­ti vybrá­no to „nej­lep­ší“, aby bylo vyhod­no­ce­no jako Nejkrásnější Super pra­se. Samozřejmě je to celé jen reklam­ní tah pro to, aby se lidé nebá­li nové­ho pro­duk­tu a Mirando Corporation pod vede­ním Lucy Mirando (Tilda Swinton, kte­rá pod­le mě nemě­la v živo­tě nor­mál­ní civil­ní roli a Okja není výjim­kou) moh­la pro­dá­vat nové a chut­né salá­my, páreč­ky, maso a vůbec všech­no, co tako­vé Super pra­se může nabíd­nout.

   Toto je nám před­sta­ve­no v samot­ném úvo­du fil­mu, kde se pak pře­sou­vá­me k jed­no­mu z dese­ti far­má­řů do Jižní Koreji, kde se sezná­mí­me s už dese­ti­le­tou titul­ní hrdin­kou a její člo­vě­čí par­ťač­kou Mijou. Idylka na far­mě a celý hra­vý úvod samo­zřej­mě skon­čí v momen­tě, kdy si Okju při­je­de pro­hléd­nout zoo­log Johnny Wilcox (napros­to mani­a­kál­ní Jake Gyllenhaal) a vyhod­no­tí prá­vě Okju jako „výher­ky­ni“. To se Mije samo­zřej­mě nelí­bí a vydá­vá se Okju zachrá­nit a začne dob­ro­druž­ství, kde se do ces­ty při­ple­tou i ochrán­ci zví­řat (mimo­ji­né Paul Dano a Steven Yeun aka Glenn ze seri­á­lu Živí mrt­ví) a spo­leč­ně začnou pra­co­vat na tom, aby se Okja s Mijou vrá­ti­li zpát­ky do jiho­ko­rej­ských hor.

   Zní to jako dal­ší vari­a­ce na Zachraňte Willyho, že jo? Já ale sil­ně dopo­ru­ču­ji, aby se na tenhle film děti nedí­va­ly nebo jim způ­so­bi­te trau­ma a já sám jsem měl co dělat, abych někte­ré scé­ny v dru­hé čás­ti fil­mu s grá­cií roz­dý­chal. V prv­ní polo­vi­ně sku­teč­ně dosta­ne­me tako­vý dob­ro­druž­ný film, kde malé Mije bude­te fan­dit, aby Okju zachrá­ni­la a zdá se, že to je pro mlad­ší divá­ky ide­ál­ní met­ri­ál. Čím dále se ale bude­me v ději posou­vat, tím dras­tič­těj­ší výje­vy nás čeka­jí a ke kon­ci fil­mu už je to vylo­že­ně kon­cen­t­ro­va­ná depre­se, kde jed­no oko nezů­sta­ne suché.

   Okja jako film je pak médi­um, kte­ré chce sdě­lit, že vel­ko­cho­vy nejsou pro žád­né z „cho­va­ných“ zví­řat žád­ná pro­cház­ka růžo­vou zahra­dou a je zce­la na Vás, jak s tím­to posel­stvím nalo­ží­te. Za sebe říkám, že na mě zafun­go­va­lo. Díky pře­cho­du z maleb­ných hor do špi­na­vé­ho měs­ta (a továr­ny) je pak celé vyzně­ní fil­mu ješ­tě úder­něj­ší a pokud nejste bez­cit­ní igno­ran­ti, tak Vás v závě­ru Okja tre­fí vcel­ku tvr­dě.

   Filmu by slu­še­la ale­spoň o deset až pat­náct minut krat­ší sto­páž a také nejsem úpl­ným fanouš­kem cito­vě vydě­rač­ských postu­pů a pří­liš­né­ho pře­hrá­vá­ní. Jedním dechem ale musím uznat, že bez cito­vé­ho vydí­rá­ní by Okja neby­la zda­le­ka tak úder­ná, jako je a díky pře­hrá­vá­ní pak člo­věk alep­soň na chví­li zapo­me­ne na někte­ré ošk­li­vos­ti, kte­ré se ve fil­mu ode­hra­jí. Není jich totiž zrov­na málo, kame­ra před nimi neu­hy­bá a i když je Okja pixe­lo­vé zví­řát­ko, budou Vás spo­lu s ní její zážit­ky bolet.

75%

  • Viník17. září 2021 Viník Operátor tísňové linky Joe (Jake Gyllenhaal) se snaží zachránit volající Emily (mluví Riley Keough), které jde o život, ale brzy zjistí, že všechno je úplně jinak... Americká předělávka […] Posted in Filmové recenze
  • Prisoners (Zmizení), 20133. března 2014 Prisoners (Zmizení), 2013 Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posadí na zadek" - a že je to pak teda rána... Prisoners rozhodně mezi tyto filmy patří, nění se ale […] Posted in Filmové recenze
  • Maria Montessoriová - učitelka nové doby9. září 2021 Maria Montessoriová - učitelka nové doby Marie Montessoriová byla významná osobnost ve výchově a vzdělávání dětí. Taktéž první ženou, která se stala lékařkou. Laura Baldiniová je autorkou románu s názvem Maria Montessoriová, […] Posted in Recenze knih
  • Život není skákací hrad - Srdce vydrží hodně. Je totiž houževnaté.26. srpna 2021 Život není skákací hrad - Srdce vydrží hodně. Je totiž houževnaté. Hledáte zajímavé letní čtení? Chcete prožít silný příběh sourozenecké dvojice? Tak právě vám je určena novinka Petry Hülsmannové s názvem Život není skákací hrad.  Nele pracuje v jedné […] Posted in Recenze knih
  • Black Space (2020)24. srpna 2021 Black Space (2020) Zálibu v izraelské kinematografii mám už delší dobu, takže když se objevil na českém Netflixu počin jménem Black Space, tak jsem moc neváhal. Už začátek osmidílného seriálu dost […] Posted in TV Recenze
  • Elizabeth Coleman – Ukradený příběh (recenzní kniha)17. srpna 2021 Elizabeth Coleman – Ukradený příběh (recenzní kniha) Za poskytnutí recenzního výtisku velice děkuji nakladatelství Cosmopolis Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Léto se nám přehouplo do druhé poloviny, a brzy k […] Posted in Recenze knih
  • Rozhněvaný muž – Bůh pomsty si žádá krev31. července 2021 Rozhněvaný muž – Bůh pomsty si žádá krev Anglický režisér Guy Ritchie patří k mým velkým oblíbencům. A se svojí aktuální formou je možná dokonce na samém vrcholu pomyslného žebříčku. Naposledy jsem totiž napálil plný počet jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Tarot - Magie Druidů14. července 2021 Tarot - Magie Druidů Hledáte karty pro klasické výklady? Hledáte tarot, který vás zavede do příběhů, do vlastního přemýšlení? Do zcela jedinečného světa, který je naší duši vlastní a znamená pro nás návrat k […] Posted in Recenze knih
  • Mike Jedinela – Cirkus Karanténa (recenzní kniha)21. června 2021 Mike Jedinela – Cirkus Karanténa (recenzní kniha) Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Dnes tu pro vás mám recenzi na jednu hodně zvláštní knihu. Jedná se o knihu Cirkus karanténa, která mi byla zaslána přímo samotným […] Posted in Recenze knih
  • Lucie Pytlová: Barefoot: žij naboso!21. června 2021 Lucie Pytlová: Barefoot: žij naboso! Kniha je plná základních informací o fyziologii nohy, o výhodách i nevýhodách bosé chůze, ale také v ní najdete zajímavosti, které nás zavedou třeba do chudých oblastí, kde se naboso běhá […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,08651 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53374 KB. | 21.09.2021 - 17:13:06