Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Červená světla | Red Lights [75%]

Červená světla | Red Lights [75%]

rp red lights ver8.jpg
rp red lights ver8.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Červená svět­la
http://www.csfd.cz/film/291472-cervena-svetla/
http://www.imdb.com/title/tt1748179/
Alternatiní názvy: Luces Rojas, Red Lights

Thriller / Horor / Drama

Španělsko / USA, 2012, 119 min

Režie: Rodrigo Cortés
Scénář: Rodrigo Cortés
Hudba: Víctor Reyes
Hrají: Robert De Niro, Elizabeth Olsen, Cillian Murphy, Sigourney Weaver, Leonardo Sbaraglia, Pablo Derqui, Craig Roberts, Peter Brooke, Jeff Mash, Toby Jones

Rodrigo Cortés nepat­ří mezi zná­má jmé­na fil­mo­vé­ho svě­ta. Jeho prů­nik za hra­ni­ce čis­tě Španělské pro­duk­ce při­šel začát­kem minu­lé­ho roku s poměr­ně svě­žím a zábav­ným sním­kem Pohřbený zaži­va s Ryanem Reynoldsem v hlav­ní roli. Nyní při­chá­zí s dal­ším, ješ­tě lépe obsa­ze­ným sním­kem, sli­bu­jí­cí dal­ší ne zrov­na typic­kou zába­vu. Jak tedy thriller o para­nor­mál­ních jevech dopa­dl?

Profesorka Margaret Metheson před­ná­ší na vyso­ké ško­le teo­rie para­nor­mál­ních jevů a vyu­ču­je jak  si tyto udá­los­ti vysvět­lit a při­tom odha­lit pod­vod­ní­ky při­ži­vu­jí­cí se na nezna­lých. Spolu se svým asi­s­ten­tem Tomem Buckleym se navíc ve vol­ném čase věnu­jí odha­lo­vá­ní dal­ších pří­pa­dů, jako napří­klad men­ta­lis­ty Leonarda Paladina kte­rý se sna­ží divá­ky oba­la­mu­tit zázrač­ným léče­ním bož­skou silou. Vše se ale změ­ní v momen­tě, kdy se do měs­ta vra­cí  svě­tozná­mé médi­um Simon Silver, kte­rý chys­tá po tři­ce­ti letech come­bac­ko­vé vystou­pe­ní. Margaret, kte­rá jej vyšet­řo­va­la před tři­ce­ti lety kdy po záhad­ném inci­den­tu skon­čil se svým veřej­ným vystu­po­vá­ním, je  veřej­ně v tele­vi­zi zdis­kre­di­to­vá­na a tak ini­ci­a­ti­vu pře­bí­rá její asi­s­tent Tom. Navzdory varo­vá­ní o nebez­peč­nos­ti  toho­to men­ta­lis­ty chce zno­vu zahá­jit vyšet­řo­vá­ní a doká­zat, že je Silver jen pou­ze dal­ší pod­vod­ník kte­rý vyu­ží­vá masy ke své­mu pro­spě­chu. S takhle nebez­peč­ný­mi jedin­ci ale není rad­no si zahrá­vat.  
Červená svět­la jsou jiným sním­kem. Nemyslím tím teď na mno­ha mís­tech pro­bí­ra­ný závěr, mys­lím tím kom­plet­ně celou sklad­bu i prů­běh. Jednak zde Rodrigo Cortés má napros­to vytří­be­né obsa­ze­ní, kte­ré pocti­vě pro­dá­vá celý zamo­ta­ná pří­běh a mini­mál­ně Robert DeNiro je zase po del­ší době v roli, kde může uplat­nit své cha­risma napl­no. Cillian Murphy na dru­hou stra­nu opět pře­svěd­ču­je, že pokud je vsa­zen do kva­lit­ně napsa­né role, pla­tí za sáz­ku na jis­to­tu. 
 Ta hlav­ní sym­pa­tič­nost sním­ku ale netkví jen v tom, že je napl­něn zná­mý­mi tvá­ře­mi kte­ré podá­va­jí jis­tý výkon ve svých rolích. Tím hlav­ním je fakt, že posta­vy hra­jí roli v zají­ma­vém pří­bě­hu nakro­če­ném něko­li­ka smě­ry, kte­rý při­tom drží celou dobu pohro­ma­dě. Připočtěte si k tomu neu­stá­le houst­nou­cí atmo­sfé­ru, not­ně dopo­va­nou hudeb­ním pod­kre­sem kte­rý slo­vu gra­da­ce dává opět ten správ­ný význam. Vše to navíc peče­tí sám Cortés kte­rý z režij­ní ses­le dodá­vá zpra­co­vá­ní nápa­dy ve vel­kém a  svůj cit pro akci.

Díky tomu tak Červená  svět­la nekon­čí jen jako dal­ší Hollywoodská pro­duk­ce spo­lé­ha­jí­cí na zvuč­ná jmé­na a atrak­tiv­ní záplet­ku, spí­še ale jako solid­ní žánro­vá podí­va­ná s pře­sa­hem, kte­rý neje­den divák po záslu­ze oce­ní. Výtečná atmo­sfé­ra, chyt­rý scé­nář a výbor­ná hud­ba, nemluvě o oso­bi­tém zpra­co­vá­ní. Někomu mož­ná při­jde sní­mek v závě­ru jako pří­liš, nicmé­ně to byl i ne nepo­dob­ný Dokonalý trik. Doporučení jen si sed­nout a uží­vat si sní­mek je tedy na mís­tě. Cortés je mini­mál­ně pro mě od nynějš­ka talent, kte­rý se vypla­tí sle­do­vat do budouc­na.  

Červená svět­la jsou pře­kva­pi­vě sluš­ným záře­zem, kte­rý bych se před pro­jek­cí jen odvá­žil tipo­vat. Skvělé herec­ké obsa­ze­ní, nápa­di­tý a kom­plex­ní scé­nář, výbor­ná hud­ba pod­po­ru­jí­cí jak nara­tiv­ní tak atmos­fe­ric­kou gra­da­ci beze zbyt­ku a zpra­co­vá­ní, kte­ré se jen tak nevi­dí i přes fakt, že se nao­ko tvá­ří jako napros­to běž­né. Člověk si ovšem musí vší­mat detai­lů. Konec je pro něko­ho mož­ná hoř­kou pilul­kou po tak vybrou­še­ném ději, nicmé­ně najdou se i ti co jej oce­ní.   


Podívejte se na hodnocení Červená světla na Kinoboxu.

Hodnocení: 75%
Koktejl: 
30% Výborná atmo­sfé­ra
30% Herecké obsa­ze­ní
20% Paranormální jevy
20% Thriller s vel­kým T

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43053 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61757 KB. | 26.09.2023 - 07:47:19