Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Železná srdce | Fury [85%]

Železná srdce | Fury [85%]

rp fury 06.jpg
rp fury 06.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Válečné fil­my nejsou v kinech něčím zase tak čas­tým. Když už se něja­ký ovšem do kin dosta­ne, vět­ši­nou se o něm doce­la mlu­ví, ať už pozi­tiv­ně nebo nega­tiv­ně. Vyjímkou není ani sní­mek Železná srd­ce, kte­rý do kin při­ná­ší ten­to týden reži­sér David Ayer (Drsný časy, Patrola nebo zkla­mavší Sabotage). Jak se tan­ko­vá výpra­va do vál­kou zde­ci­mo­va­né­ho Německa z kon­ce dru­hé svě­to­vé vál­ky vyved­la? 

Seržant Don „Wardaddy“ Collier (Brad Pitt) je veli­te­lem bojo­vé­ho tan­ku Fury, kte­rý pat­ří do jed­no­tek 2. obr­ně­né divi­ze armá­dy Spojených stá­tů. Společně se svo­jí jed­not­kou vypo­má­ha­jí spo­je­nec­kým jed­notkám při postu­pu skr­ze Německo na Berlín. Zatímco ale vět­ši­na jed­no­tek smě­řu­je pří­mo na hlav­ní měs­to Třetí říše, Collier a jeho jed­not­ka při­jí­ma­jí úkol od kapi­tá­na Waggonera (Jason Isaacs), kte­rý obná­ší eli­mi­na­ci neda­le­ko umís­tě­ných nacis­tic­kých vojá­ků a spo­leč­ně s nimi také ukry­tých pro­ti­tan­ko­vých děl. Collier a zby­tek posád­ky tan­ku Fury ovšem při posled­ní misi při­šli o pomoc­né­ho řidi­če a střel­ce, kte­ré­ho nahra­zu­je býva­lý armád­ní písař Norman (Logan Lerman), kte­rý má ovšem pro­ti vál­ce a zabí­je­ní poně­kud vyhra­ně­ný postoj. Válka s člo­vě­kem ovšem udě­lá mno­hé... 
Hned ze začát­ku by se slu­še­la říct jed­na věc. Čekáte-li od Fury ubre­če­né dra­ma, kde dří­ve či poz­dě­ji pře­vez­me prim něja­ká roman­tic­ká lin­ka, jak už tomu bývá zvy­kem, radě­ji bys­te si měli roz­mys­let návště­vu kina. Železná srd­ce jsou totiž jed­ná z nej­su­ro­věj­ších a nejat­mos­fe­rič­těj­ších váleč­ných pro­duk­cí posled­ních let. A tady se vál­ka nebe­re jako něco, kde je dob­ré mít ide­á­ly, zatvr­ze­lé posto­je nebo coko­liv podob­né­ho. Válka je zlo a mění lidi ve zví­řa­ta, a to ať již zápo­rá­ky, tak kla­ďa­se. A Ayer vám to svo­jí dvou a čtvrt hodin­kou hned něko­li­krát při­po­me­ne. 
A to je sak­ra víta­ná změ­na. Nejde o to, že by tvůr­ce měl mor­bid­ní potře­bu nějak se odli­šo­vat od kon­ku­ren­ce, Ayer a zby­tek tvůr­čí­ho osa­zen­stva jed­no­du­še vykres­lu­jí vál­ku jako depre­siv­ní, krve­lač­né, suro­vé a bar­bar­ské mís­to, kde se lidé mohou spo­leh­nout pou­ze na bar­bar­ské instink­ty a lid­ská soud­nost si bere dovo­le­nou. Stejně tak jako kaž­dý oka­mžik kli­du, poho­dy a štěs­tí je v tako­vém­to pro­stře­dí vyvá­žen krví, destruk­cí a utr­pe­ním. Tohle zkrát­ka není pří­liš ide­ál­ní svět, tohle je sil­ně oso­bi­tá repre­zen­ta­ce kru­tos­tí vál­ky, kte­rá vás strh­ne jako málo­co, vyob­ra­ze­ná na osu­dech jed­né posád­ky tan­ku. A to se vším co k tomu pat­ří. Hrubě a bez­hla­vě pro­tě­žo­va­nou víru v boha a její roze­bí­rá­ní na plo­še zká­zy podob­né­ho cha­rak­te­ru, jakou před­ved­la dru­há svě­to­vá vál­ka, hrdin­ství, obě­ti, zni­če­né ide­á­ly či útě­ky k pri­már­ním pudům, kte­ré i v těch nej­tvrd­ších vál­ka vyvo­lá­vá. Všechno tu je a není to zrov­na usmě­va­vý pohled. 
Prim v tom samo­zřej­mě hra­jí herec­ké výko­ny hlav­ních před­sta­vi­te­lů, kte­ré doslo­va vta­hu­jí divá­ky do své­ho tan­ku. Brad Pitt v rolích těch­to zlo­me­ných ame­ric­kých ide­a­lis­tů fun­gu­je čím dál tím lépe a je radost jeho herec­ké zrá­ní sle­do­vat. Zbytek vete­rá­nů z tan­ku mu zdat­ně sekun­du­je a i tako­vý jin­dy otrav­ný Shia LaBeouf tady před­vá­dí pří­jem­ně tro­chu do extré­mu zahna­né­ho střel­ce, kte­rý kon­fron­tu­je činy ve jmé­nu vál­ky se svým vlast­ním nábo­žen­ským pře­svěd­če­ním. Největším pře­kva­pe­ním pro mě ovšm byl Logan Lerman, kte­ré­ho jin­dy nemo­hu ani vystát, kte­rý zde před­vá­dí napros­to při­ro­ze­ný pro­gres z vál­kou téměř netknu­té­ho písa­ře v pošra­mo­ce­né­ho vojá­ka s nepří­liš pří­jem­ný­mi zku­še­nost­mi. Na jeho posta­vě je tak krás­ně vidět, co jen něko­lik dní na fron­tě doká­za­lo udě­lat s ide­a­lis­tic­kým a nená­sil­ným rekru­tem. 
Navíc, Železná srd­ce se opí­ra­jí o skvě­lou audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ku, kte­rá dodá­vá celé mra­zi­vé atmo­sfé­ře jed­né z nej­tem­něj­ších kapi­tol his­to­rie lid­stva úpl­ně nový roz­měr. Výtečná kame­ra Romana Vasyanova nabí­zí mís­ty až nesku­teč­ně osob­ní náhled do živo­tů posád­ky tan­ku, což ješ­tě podr­tu­hej Steven Price dal­ším prvotříd­ním hudeb­ním dopro­vo­dem, kte­rý vám nedá spát, stej­ně jako atmo­sfé­ra kte­rou spo­lu se sním­kem vytvá­ří.   
A prá­vě díky tomu jsem více než ochot­ný tuhle dobo­vou pec­ku nad­hod­no­tit. Viděl jsem už totiž mno­ho podob­ných sním­ků, kte­ré si hrá­ly na věro­hod­nost a vystih­nu­tí atmo­sfé­ry jed­no­ho z nej­kr­va­věj­ších kon­flik­tů lid­ské his­to­rie, nicmé­ně až tady je vidět jak i na plo­še jen něko­li­ka lidí doká­že pár dní udě­lat doslo­va divy. Železná srd­ce jsou vytří­be­ným váleč­ným akč­ním sním­kem, kte­rý oso­bi­tě vykres­lu­je hrů­zu vál­ky a to, co s lid­mi tako­vá udá­lost udě­lá. Rozhodně nesed­ne kaž­dé­mu a ona repre­zen­ta­ce někte­rých pro­bí­ra­ných témat a postav něko­mu může při­jít až moc, já osob­ně jsem v tom­to sním­ku našel jeden z atmos­fe­ric­ky nej­sil­něj­ších váleč­ných fil­mů, jaký jsem kdy viděl.        

David Ayer doka­zu­je, že na suro­vé vyob­ra­zo­vá­ní růz­ných pro­ble­ma­tik je pros­tě machr. Železná srd­ce jsou nesku­teč­ně atmos­fe­ric­ká podí­va­ná, kte­rá před­vá­dí vál­ku v krva­vých a mra­zi­vě suro­vých obra­zech ze živo­ta jed­né tan­ko­vé posád­ky. Drsné, pří­mo­ča­ré, skvě­le zahra­né s výteč­ným soun­d­trac­kem a kame­rou a se vše­mi hod­no­ta­mi, byť sebe­la­ci­něj­ší­mi, kte­ré k tomu pat­ří. Jednoznačná dobo­vá lahůd­ka, po kte­ré vám nebu­de zrov­na dva­krát do zpě­vu. 

 Koktejl: 

80% Válka
10% Surovost
10% Mrazivá atmo­sfé­ra

Železná srd­ce
(Fury, Železné srd­ce)
Akční / Drama / Válečný
USA, 2014, 135 min

Režie: David Ayer
Scénář: David Ayer
Kamera: Roman Vasyanov
Hudba: Steven Price
Hrají: Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Jon Bernthal, Scott Eastwood, Jason Isaacs, Michael Peña, Jim Parrack, Brad William Henke, Lee Asquith-Coe, Mark Badham, Kevin Vance, Alicia von Rittberg, Christina Ulfsparre, Anamaria Marinca

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 13.11.2014 Falcon
Slovensko V kinech od: 13.11.2014 ITAFilm
USA V kinech od: 17.10.2014 Columbia/Sony


http://www.csfd.cz/film/339501-zelezna-srdce/
http://www.imdb.com/title/tt2713180/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,47828 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61880 KB. | 30.09.2023 - 23:24:34