Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zachraňte pana Bankse | Saving Mr. Banks [70%]

Zachraňte pana Bankse | Saving Mr. Banks [70%]

rp saving mr banks06.jpg
rp saving mr banks06.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Biografických sním­ků je v kinech do roka hned něko­lik. Skutečné pří­běhy veli­ká­nů nebo inspi­ra­tiv­ní život­ní pří­běhy lidí zkrát­ka táh­nou. Co ale tako­vý pří­běh jed­no­ho fil­mo­vé­ho veli­ká­na o tom, jak se dlou­há léta sna­žil ulo­vit jed­nu z neja­trak­tiv­něj­ších kniž­ních před­loh pro své fil­mo­vé stu­dio? Přesně o tom je totiž sní­mek Zachraňte pana Bankse, kte­rý před dvě­ma týd­ny při­šel i do čes­kých kin a vče­ra se na udí­le­ní cen uchá­zel, i když neú­spěš­ně, o cenu aka­de­mie za nej­lep­ší hudeb­ní slož­ku fil­mu. Film pojed­ná­vá o vzni­ku jed­no­ho z nej­vět­ších fil­mo­vých hitů stu­dia disney, kniž­ní adap­ta­ci Mary Poppins z roku 1964 a o tom, jaké peklo pro­du­cen­tům děla­la autor­ka původ­ní­ho tex­tu P.L. Traversová. 

Velikán fil­mo­vé­ho prů­mys­lu a pohá­dek zvláš­tě, Walt Disney (Tom Hanks), se sna­ží už dlou­há leta pře­mlu­vit autor­ku P.L. Traversovou (Emma Thompson) k tomu, aby mu poskyt­la prá­va na svo­ji kni­hu Mary Poppins. Ta ovšem neu­stá­le odmí­tá i přes­to, že se po letech vyjed­ná­vá­ní necha­la zahnat do kou­ta kvů­li vlast­ní finanč­ní nou­zi a sou­hla­si­la před­běž­ně se zfil­mo­vá­ním, pokud bude mít ona jako autor­ka posled­ní slo­vo. Tím, že s tako­vou­to pod­mín­kou Disney sou­hla­sil, se však vysta­vil napros­to neče­ka­né­mu a kom­plex­ní­mu vyjed­ná­vá­ní, při kte­rém stá­le nespo­ko­je­ná autor­ka měni­la vše mož­né a vymýš­le­la si i ty nejabsurd­něj­ší věci, jen aby se moh­la odů­vod­ně­ně vyhnout zpo­pu­la­ri­zo­vá­ní své dra­ho­cen­né lát­ky do for­my zpí­va­né­ho a čás­teč­ně ani­mo­va­né­ho pro­duk­tu ame­ric­ké absurd­ní zába­vy. Nebo je snad kámen úra­zu někde jin­de? 
S bio­gra­fic­ký­mi fil­my bývá jeden zásad­ní pro­blém. Člověk tak nějak zhru­ba ví co od nich čekat a málo­kdy se sní­mek podob­né­ho raže­ní vyma­ní z vyšla­pa­ných kole­jí toho­to žán­ru. A co si bude­me nalhá­vat, Zachraňte pana Bankse ve stop­pách kla­sic­ké­ho bio­gra­fic­ké­ho sním­ku roz­hod­ně jde. Zatracovat dopře­du bys­te jej ale roz­hod­ně nemě­li. 
I přes­to, že totiž spo­lé­há na kla­sic­ké žánro­vé fígle a ori­gi­na­li­tou zrov­na nehý­ří, je hned něko­lik důvo­dů, proč tomu­to na sku­teč­né pro­duk­ci zalo­že­ném sním­ku dát šan­ci. Jedním z nich je beze­spo­ru ona zmí­ně­ní na cenu aka­de­mie nomi­no­va­ná hudeb­ní slož­ka, kte­rá si vás zkrát­ka zís­ká a Thomas Newman v ní dává vzpo­me­nout na své nej­vět­ší kous­ky jako Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank nebo Americká krá­sa. Ta totiž dává doce­la s pře­hle­dem zapo­me­nout na sou­čas­nou dobu a nechá divá­ka pono­řit se napl­no do atmo­sfé­ry dvou časo­vých rovin, ve kte­rých se sní­mek ode­hrá­vá. Druhým, nemé­ně důle­ži­tým prv­kem, proč strá­vit dvě hodi­ny ve spo­leč­nos­ti sním­ku je jeho vel­mi sym­pa­tic­ké herec­ké obsa­ze­ní. Emma Thompson coby roz­mr­ze­lá brit­ská autor­ka ve vel­kém svě­tě ame­ric­ké­ho fil­mu je bez­chyb­ná, Jason Schwartzman coby hudeb­ní skla­da­tel Richard M. Sherman zase jed­nou fun­gu­je také se vším všu­dy a Tom Hanks si roli krá­le fil­mo­vé ani­ma­ce zkrát­ka uží­vá a divá­ci s ním. 
John Lee Hancock na režij­ním fun­gu­je více než obstoj­ně, je však ale tro­chu ško­da, že to všem kazí až pří­liš na jis­to­tu jdou­cí scé­nář. Ten totiž postrá­dá pře­de­vším onu hra­vost, kte­rá jinak v rám­ci fil­mu hra­je tak důle­ži­tou roli. V momen­tě kdy se film začne pohy­bo­vat smě­rem k něče­mu zají­ma­věj­ší­mu a ori­gi­nál­něj­ší­mu, otě­že­mi je strh­nut násil­ně zpět do kla­sic­kých kole­jí, kde se jed­ná o sice solid­ní avšak mír­ně vyčpě­lou prá­ci. 
Zachraňte pana Bankse je ale i přes­to doce­la zají­ma­vou vol­bou na večer­ní pro­gram. V rám­ci své­ho pří­bě­hu totiž pocti­vě pro­dá­vá atmo­sfé­ru jak raných šede­sá­tých let, tak počát­ků minu­lé­ho sto­le­tí, hudeb­ní dopro­vo­dy a vlož­ky jsou více než pří­jem­nou nápl­ní slab­ších i sil­něj­ších chvil fil­mu a tam, kde tro­chu zaspá­vá scé­nář, vět­ši­nou fun­gu­je více než sym­pa­tic­ké obsa­ze­ní. Nejedná se o kdo­ví­jak zásad­ní sní­mek posled­ních mesí­ců, hle­dá­te li však poho­do­vou podí­va­nou, kte­rá vám tře­ba i dovo­lí nahléd­nout i tro­chu pod poklič­ku jed­no­ho z kla­sic­kých děl továr­ny na sny, roz­hod­ně tady nešláp­ne­te ved­le.   

Jedno sym­pa­tic­ké obsa­ze­ní, dvě iko­ny říše pohád­ko­vých pří­bě­hů a dvě hodi­ny pří­jem­né výpra­vy do svě­ta kla­sic­ké­ho holly­wo­o­du. Herecké výko­ny, atmo­sfé­ra a hud­ba jsou na jed­nič­ku, nicmé­ně scé­nář, kte­rý jde až pří­liš na jis­to­tu výsled­ný dojem pří­liš kazí. Kdyby se o hra­vos­ti nemlu­vi­lo a nejed­na­lo v prů­be­hu fil­mu ale apli­ko­va­la se na film samot­ný, moh­lo to být něco víc než jen dal­ší, i když solid­ní, bio­gra­fic­ká podí­va­ná. 

 Koktejl:
30% Mickey
20% šede­sá­tá léta
50% Mary Poppins 

Zachraňte pana Bankse
(Saving Mr. Banks, Zachráňte pána Banksa)
Komedie / Drama / Životopisný / Historický / Rodinný / Hudební
USA / Velká Británie / Austrálie, 2013, 125 min

Režie: John Lee Hancock
Scénář: Kelly Marcel
Kamera: John Schwartzman
Hudba: Thomas Newman
Hrají: Tom Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell, Annie Rose Buckley, Ruth Wilson, Paul Giamatti, Jason Schwartzman, B. J. Novak, Kathy Baker, Ronan Vibert, Mia Serafino, Demetrius Grosse, Bradley Whitford, Victoria Summer, Rachel Griffiths, Brett R. Miller

Mládeži pří­stup­ný
V kinech ČR od: 20.02.2014 Falcon
V kinech SR od: 30.01.2014 Saturn


http://www.csfd.cz/film/307899-zachrante-pana-bankse/
http://www.imdb.com/title/tt2140373/


Podívejte se na hodnocení Zachraňte pana Bankse na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,86433 s | počet dotazů: 254 | paměť: 67834 KB. | 28.09.2023 - 03:29:38