Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vykolejená | Trainwreck [45%]

Vykolejená | Trainwreck [45%]

rp trainwreck01.jpg
rp trainwreck01.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Judd Apatow pat­ří mini­mál­ně v Americe mezi kome­di­ál­ní komerč­ní jis­to­ty. Jeho kome­die, ať již ty, na kte­rých se podí­lí sce­náris­tic­ky, režij­ně nebo je pro­du­ku­je, vydě­lá­va­jí a díky tomu mu vdě­čí za pořád­né nakopnu­tí kari­é­ry nespo­čet sou­čas­ných tvá­ří Hollywoodu. V posled­ních letech to ale jde s kva­li­tou jeho sním­ků tak tro­chu dolů a tenhle trend neza­sta­ví ani jeho novin­ka Vykolejená, se kte­rou se po třech letech od jeho posled­ní­ho fil­mu Čtyřicítka na krku vra­cí k režii pod­le scé­ná­ře Amy Schumer, kte­rá se zhos­ti­la titul­ní role. Pokud ovšem nepa­t­ří­te mezi vel­ké fanouš­ky těch­to dvou komi­ků, návště­va kina by vás nemu­se­la potě­šit. 

   

Amy (Amy Schumer) pra­cu­je v redak­ci pán­ské­ho časo­pi­su, kde má mož­nost zabý­vat se těmi nej­za­jí­ma­věj­ší­mi člán­ky na okra­ji spo­le­čen­ské korekt­nos­ti. Tomu odpo­ví­dá i její život­ní styl, kdy své sexu­ál­ní part­ne­ry stří­dá čas­tě­ji než ponož­ky a k reál­né­mu emo­ci­o­nál­ní­mu vzta­hu má dale­ko i s vlast­ní sestrou. To vše se ovšem začne měnit v živo­tě, kdy ji její šéf­re­dak­tor­ka zadá napsat pro­fil míst­ní­ho spor­tov­ní­ho dok­to­ra Aarona (Bill Hader), kte­rý svým revo­luč­ním zákro­kem zkra­cu­je dobu léče­ní ope­ro­va­ných klou­bů spor­tov­ců na polo­vi­nu. To ovšem Amy neza­jí­má, neboť sport od malič­ka nesná­ší a nemys­lí si, že by na tom mohl jed­no inter­view s dok­to­rem coko­liv změ­nit. Dál od prav­dy ovšem být nemů­že... 
A dál od prav­dy nemů­že být ani to, co se vám sní­mek sna­ží pro­dat v rám­ci trai­le­ro­vé kam­pa­ně. Relativně zábav­ná upou­táv­ka, kte­rou nabí­ze­la kina posled­ních pár měsí­ců, se vás totiž sna­ží navna­dit na tak tro­chu jiný a jinak zábav­ný film. To co totiž ve výsled­ku dosta­ne­te, je více jak dvě hodi­ny dlou­há rádo­by kome­die, kte­rá ve svém jádru shr­nu­je vel­kou část humo­ru ze stand-up vystou­pe­ní před­sta­vi­tel­ky hlav­ní role Amy Schumer a její­ho aktu­ál­ní­ho pořa­du Inside Amy Schumer, což násled­ně rou­bu­je na vět­ši­nu mys­li­tel­ných klišé a ste­re­o­ty­pů, kte­rým si pro­pa­gu­je kaž­dý dru­hý roman­tic­ky ladě­ný kome­di­ál­ní film pro star­ší pub­li­kum. Čekáte-li něco jiné­ho, bude­te zatra­ce­ně zkla­má­ni.
A to pře­de­vším díky sto­pá­ži. Něco, co by se totiž dalo odvy­prá­vět na plo­še kla­sic­ké hodin­ky a půl, je totiž tady nata­ho­vá­no na sko­ro dvě a čtvrt. Bohužel ně nějak umně nebo rozum­ně, ale spíš hna­ním už tak laci­ných vti­pů do extré­mu jejich opa­ko­va­ným pro­bí­rá­ním a před­ha­zo­vá­ním zpět divá­kům. Nechybí ani již kla­sic­ká por­ce humo­ru zahr­nu­jí­cí­ho těl­ní teku­ti­ny a hygi­e­nic­ké potře­by. Nechci tu tvr­dit, že by sní­mek neměl svět­lé momen­ty, nicmé­ně je jich zatra­ce­ně málo a ani netra­dič­ní sym­paťák Bill Hader nemá šan­ci utáh­nout takhle sce­náris­tic­ky pod­vy­ži­ve­ný a hloupý sní­mek, kte­rý sta­ví na škro­be­ných, hloupých a nevy­rov­na­ných dia­lo­zích, kde ani to mini­mum dob­ré­ho a úder­né­ho v rám­ci cel­ko­vé­ho pohle­du nijak nepo­zved­ne ty momen­ty špat­né a nud­né. 
Dokonce ani pár vskut­ku neče­ka­ných momen­tů a malých roli­ček pro zná­mé tvá­ře nezvlá­dá nijak naru­šit nud­nou a myš­len­ko­vě ste­ril­ní podí­va­nou, kte­rá ze vše­ho nej­víc plní jedi­né - donu­tí vás nemít rád Amy Schumer dřív, než film skon­čí. Jediný, kdo mož­ná vystou­pí tro­chu ze stí­nu pod­prů­měr­nos­ti, špat­nos­ti a nudy je tak Tilda Swinton namas­ko­va­ná k nepo­zná­ní v roli šéf­ky hlav­ní hrdin­ky a LeBron James coby poně­kud zvlášt­ní ver­ze sebe sama. Toť vše.

Vykolejená je tak hru­bozr­něj­ší kome­dií pro ty, kdo nema­jí na svo­ji večer­ní zába­vu moc vel­ké náro­ky. Tam kde se totiž někte­ří baví, jiní vidí vykrá­dá­ní sebe sama, zástu­pu dal­ších podob­ně ladě­ných fil­mů a sou­hrn vše­mož­ných klišé a vykon­stru­o­va­ných situ­a­cí. Nudné, uta­ha­né a nepří­liš zábav­né, s mini­mem důvo­du pro­to, sním­ku dát dal­ší šan­ci. Natož vůbec tu prv­ní. Akcent na humor zahr­nu­jí­cí těl­ní teku­ti­ny a pro­ta­ho­vá­ní nechut­ných momen­tů na maxi­mum pak jen zaru­ču­je výsle­dek. Tohle zkrát­ka ani zda­le­ka to, jak se sna­ží vyko­le­je­ná půso­bit v upou­táv­kách. Tohle je bouda na divá­ka, kte­rá poba­ví jen ty nejmé­ně nároč­né.

Judd Apatow a opět tre­fa více­mé­ně ved­le. Nejsem si jis­tý čím to, ale dal­ším pro­jek­tem v řadě mě tenhle člo­věk zkla­mal a vinu na tom má pře­de­vším scé­nář Amy Schumer, kte­rý pocti­vě zabi­je drti­vou vět­ši­nu poten­ci­á­lu, kte­rý tenhle sní­mek kdy mohl mít. Ani něko­lik sym­pa­tic­kých herec­kých před­sta­vi­te­lů pak neza­chrá­ní tenhle hod­ně cha­bý pokus o to zaba­vit divá­ka v kině na více jak dvě hodi­ny. Pokud nej­se vylo­že­ně nená­roč­ní, tomu­to sním­ku se oblou­kem vyhně­te. 

 Koktejl: 

20% Mezilidské vzta­hy
30% Afektovaná hlav­ní hrdin­ka
20% Zbytečně dlou­hý film
20% Za hra­ni­ci vku­su jdou­cí humor
10% Klamná pro­pa­ga­ce

Vykolejená
(Trainwreck, Vykoľajená)
Komedie
USA, 2015, 125 min

Režie: Judd Apatow

Scénář: Amy Schumer
Kamera: Jody Lee Lipes
Hudba: Jon Brion
Hrají: Amy Schumer, Bill Hader, Colin Quinn, Tilda Swinton, Marisa Tomei, Ezra Miller, John Cena, Barkhad Abdi, Katy Mixon, Brie Larson, Bar Paly, Mike Birbiglia, Vanessa Bayer, Method Man, Jon Glaser, Marija Skangale, Norman Lloyd, Pete Davidson, Daniel Radcliffe, LeBron James, Amar’e Stoudemire, Tim Meadows, Dave Attell


Nevhodný mlá­de­ži do 15 let

Česko V kinech od: 06.08.2015 CinemArt
Slovensko V kinech od: 06.08.2015 Barracuda Movie
USA V kinech od: 17.07.2015 Universal Pictures


http://www.csfd.cz/film/364787-vykolejena/
http://www.imdb.com/title/tt3152624/


Podívejte se na hodnocení Vykolejená na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,85230 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61762 KB. | 28.09.2023 - 20:49:51