Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Velká šestka | Big Hero 6 [80%]

Velká šestka | Big Hero 6 [80%]

rp big hero 6 01.jpg
rp big hero 6 01.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Komiksový tým Big Hero 6 nepat­ří zrov­na k tomu nej­zná­měj­ší­mu, co může uni­ver­zum Marvelu nabíd­nout. Bylo pro­to doce­la s podi­vem, když si prá­vě tuto lát­ku spo­leč­nost vybra­la pro svůj prv­ní ani­mo­va­ný film pod kří­d­ly nové­ho vlast­ní­ka Disney. Ne, že by to nějak zvláš­tě vadi­lo, vzhle­dem k fak­tu, že se výsled­né ani­mo­va­né dob­ro­druž­ství drží komik­so­vé před­lo­hy jen vel­mi vzdá­le­ně, nebo vůbec. Hlavní otáz­kou ovšem zůstá­vá, zda-li se poda­ři­lo Marvelu tím­to fil­mem pro­nik­nout i k těm nejmen­ším, či niko­liv. Oscarová nomi­na­ce v kate­go­rii za nej­lep­ší ani­mo­va­ný film by moh­la být nápo­vě­dou. 
Hiro je geni­ál­ní dítě, stej­ně jako jeho bra­tr Tadashi, kte­rý stu­du­je na vyso­ké ško­le v cen­t­ru San Fransokya robo­ti­ku. Na roz­díl od své­ho bra­t­ra ale Hiro trá­ví vět­ši­nu času zápo­le­ním v nele­gál­ních sou­bo­jích robo­tů po celém měs­tě. To se ovšem změ­ní v době, kdy jej bra­tr při­ve­de do škol­ní labo­ra­to­ře, kde se Hiro roz­hod­ne dostat se za kaž­dou cenu na prá­vě tuto vyso­kou. O něja­ký čas poz­dě­ji na pře­hlíd­ce talen­tů pak pre­zen­tu­je svůj vyná­lez, kte­rý mu má prá­vě tuto vstu­pen­ku zajis­tit. I když však ředi­te­le ško­ly zaujme nato­lik, že je při­jat, o něko­lik momen­tů poz­dě­ji pro­puká požár v budo­vě, kde umí­rá jak samot­ný ředi­tel, tak Tadashi, kte­rý se ho pokou­šel z hoří­cí­ho objek­tu zachrá­nit... 
Je doce­la pří­jem­né sle­do­vat, že se Marvel nebo­jí tro­chu expe­ri­men­to­vat a zkou­šet to i na jiných fron­tách. A zvláš­tě pak, že se nebo­jí do své před­lo­hy poně­kud dras­tic­ky zasáh­nout a pře­ko­pat ji do rela­tiv­ně nové podo­by. Velká šest­ka totiž bez ohle­du na to, na čem je zalo­že­ná nebo kdo ji dělal, pros­tě fun­gu­je.   
Parádní ani­ma­ce pod­po­ru­je sice tro­chu pří­liš šab­lo­no­vi­tou ale přes­to sku­teč­ně zábav­nou a v jádru fun­gu­jí­cí podí­va­nou, kte­rá bude bavit jak ty nejmen­ší, tak ty už poně­kud odrost­lej­ší. Velká šest­ka totiž navíc sta­ví svůj pří­běh po podob­né ces­tě, jakou před lety pro­šla­pal poně­kud poza­po­me­nu­tý, avšak přes­to výteč­ný ani­mo­va­ný  Železný obr. Malé vtíp­ky fun­gu­jí, posta­vy se vám dosta­nou časem pod kůži a Baymax je zkrát­ka trum­fem celé­ho fil­mu, pro­to­že i v těch slab­ších chvil­kách, kde film zavá­ní lehce až emo­ci­o­nál­ním vydí­rá­ním nebo se pří­liš při­bli­žu­je kla­sic­ké­mu rám­ci vyprá­vě­ní, Baymax  to v něko­li­ka momen­tech oto­čí. 
Velká šest­ka není roz­hod­ně pře­vrat­ným, nebo něčím výraz­ně ori­gi­nál­ním. Svoji prá­ci ovšem zvlá­dá na jed­nič­ku. Marvel pod kří­d­ly Disney nato­čil parád­ní ani­mák, u kte­ré­ho se budou bavit jak děti, tak dospě­lý. Solidní pří­běh, zpra­co­vá­ní i hlav­ní posta­vy a jeden pře­rost­lý mar­shmellow, kte­ré­ho si zami­lu­je­te. Zkrátka jeden z nej­lep­ších ani­má­ků za posled­ní dobu.     

Marvel solid­ně vykro­čil i na poli ani­mo­va­ných fil­mů Velká šest­ka je hod­ně pří­jem­ným a zábav­ným ani­mo­va­ným dob­ro­druž­stvím, kte­ré kro­mě parád­ní­ho audi­o­vi­zu­ál­ní­ho zpra­co­vá­ní nabí­zí také solid­ní pří­běh a posta­vy a pře­de­vším Baymaxe, kte­rý vám dá vzpo­me­nout na Železného obra. Jednoznačně palec naho­ru jak pro nejmen­ší tak pro jejich dopro­vod. 

 Koktejl: 

30% Baymax
30% Roboti
20% Týmová prá­ce
20% Emoce

Velká šest­ka
(Big Hero 6, Veľká Šestka)
Animovaný / Akční / Komedie / Rodinný
USA, 2014, 108 min

Režie: Don Hall, Chris Williams
Scénář: Daniel Gerson, Jordan Roberts, Robert L. Baird
Hudba: Henry Jackman
Hrají: Ryan Potter, Jamie Chung, T.J. Miller, Maya Rudolph, Genesis Rodriguez, Alan Tudyk, James Cromwell, Damon Wayans Jr., Katie Lowes, Daniel Henney, Scott Adsit, Charles Adler, Stan Lee

Mládeži pří­stup­ný
Česko V kinech od: 22.01.2015 Falcon
Slovensko V kinech od: 22.01.2015 Saturn
USA V kinech od: 07.11.2014 Walt Disney Studios US

http://www.csfd.cz/film/346603-velka-sestka/
http://www.imdb.com/title/tt2245084/


Podívejte se na hodnocení Velká šestka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,60230 s | počet dotazů: 269 | paměť: 61776 KB. | 04.10.2023 - 04:05:40