Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vedlejší účinky | Side Effects [80%]

Vedlejší účinky | Side Effects [80%]

rp side effects image09.jpg
rp side effects image09.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Steven Soderbergh pat­ří mezi těch pár fil­ma­řů, kte­ří si v sou­čas­ném Hollywoodu udě­la­li dosta­teč­ně vel­ké jmé­no na to, aby zís­ka­li pení­ze na film o čem­ko­liv s kým­ko­liv. Ani u něj to není sto­pro­cent­ní, o čemž svěd­čí Dannyho par­ťá­ci 2 nebo tře­ba nedáv­ná Dívka na přá­ní. Po expe­ri­men­tech se práv před dvě­ma lety vrá­til do popře­dí Nákazou, akč­ňá­kem Zkrat a loni vele­ú­spěš­ným sním­kem Bez kalhot. Tentokrát si ovšem kalho­ty muž­ská část ansám­blu pone­chá. Ve svém dal­ším fil­mu se roz­ho­dl vol­ně navá­zat na lát­ku, kte­rou roze­bí­ral prá­vě v Nákaze.  Otázkou zůstá­vá jen jed­no, posa­dí nás opět Soderbergh atmos­fe­ric­kým dra­ma­tem? 

Emily trpí psy­chic­ký­mi pro­blémy. Po čtyřroč­ním obdo­bí, co byl její man­žel ve věze­ní a ona muse­la sle­do­vat jak veš­ke­ré nastřá­da­né finan­ce a spo­lu s nimi i jejý vysně­ný život mizí v prach. Nyní se však dostá­vá zpět na svo­bo­du a ona se může poku­sit opět s ním žít napl­no svůj život. Návrat do spo­leč­nos­ti ale nebu­de zrov­na jed­no­du­chý ani s man­že­lem po boku. Poté, co se navíc Emily poku­sí o sebe­vraž­du v důsled­ku psy­chic­kých pro­blé­mů a depre­sí, je umís­tě­na do péče psy­chi­at­ra Johna Bankse. Ten ji po něko­li­ka pro­blé­mech s ved­lej­ší­mi účin­ky umís­tí do expe­ri­men­tál­ní­ho pro­gra­mu, kde bude léče­na novou alter­na­ti­vou mezi léky na depre­se. Jak se ale brzy uka­zu­je, ani ten­to lék není bez ved­lej­ších účin­ků a zdra­vot­ní stav Emily se nezlep­šu­je, nao­pak. Místo méně závaž­ných pro­blé­mů vyvstá­va­jí nové, dale­ko zásad­něj­ší... 
Soderbergh se oprav­du vyšvi­hl opět do pozi­ce, kdy o něm není rad­no pochy­bo­vat. s Nákazou se sice úpl­ně všem do chu­ti netre­fil, nicmé­ně kva­li­ty sním­ku nemo­hou upřít ani jeho odpůr­ci. Kvalitní tem­po, dob­rá dyna­mi­ka a nepo­chyb­ný režij­ní cit, to byly jeho před­nos­ti před lety, a jak je vidět, má je pořád. Vedlejší účin­ky totiž ačko­liv lehce matou tělem, jsou ukáz­ko­vým pří­kla­dem bez­chyb­ně zvlád­nu­té režij­ní prá­ce, kte­rá doká­že vdech­nout pre­ciz­ní atmo­sfé­ru i scé­ná­ři, kte­rý není ani zda­le­ka bez­chyb­ný. Všechno ostat­ní tu totiž fun­gu­je téměř na výbor­nou. 
„Soderbergh se uká­zal opět jako napros­tá 
režij­ní jis­to­ta a před­ve­dl pře­kva­pivě kom­plex­ní dílo.“
A to jak co se týče herec­ké­ho kon­cer­tu, kte­rý jen mož­ná lehce naru­šu­je poně­kud neo­te­sa­ný Channing Tatum (a ne teď ze mě nemlu­ví aver­ze vůči němu, v 21 Jump Street byl parád­ní), nicmé­ně zby­tek ansám­blu před­vá­dí parád­ní výko­ny a pře­de­vším hlav­ní dvo­ji­ci Law x Mara je jen radost sle­do­vat. Nahrává tomu dyna­mi­ka scé­ná­ře, kte­rý se pro­gre­siv­ně posu­nu­je od osob­ní­ho dra­ma­tu mís­ty až k lékař­ské­mu thrille­ru. Lépe pod­chy­ce­ná gra­da­ce atmo­sfé­ry tu už dlou­ho neby­la. Navíc, co se týče hudeb­ní­ho dopro­vo­du, podob­ně jako doká­zal u Nákazy Cliff Martinez dopo­vat agre­siv­ní tem­po do žil, zde Thomas Newman svý mís­ty až mini­ma­lis­tic­kým soun­d­trac­kem ješ­tě dokres­lu­je tís­ni­vou dra­ma­tic­kou atmo­sfé­ru a dotvá­ří tak obraz půso­bi­vé­ho a str­hu­jí­cí­ho díla, kte­ré vám nedá spát. Škoda jen, že tuto ilu­zi tro­chu kazí závěr, kte­rý je mož­ná pro svůj obraz až moc chyt­rý a půso­bí tro­chu nepo­měr­ně k pře­de­šlé hodi­ně a čtvrt. 
Ať už ale o sním­ku řek­nu co chci, upřít mu nelze jed­na věc. Jako člo­věk, kte­ré­ho ten­to počin nechá­val napros­to chlad­ným, až do nedáv­né pro­jek­ce Nákazy, jsem byl strh­nut. Soderbergh se uká­zal opět jako napros­tá režij­ní jis­to­ta a před­ve­dl pře­kva­pi­vě kom­plex­ní dílo, kte­ré­mu ve výsled­ném hod­no­ce­ní ani pří­liš neu­blí­ží zásad­něj­ší chy­by a tro­chu při­ta­že­ný závěr. Audiovizuální špič­ka, kte­rou jen pod­po­ří herec­ké výko­ny a drá­sa­vě osob­ní pocit z fil­mu. To je něco, co se bohu­žel v sou­čas­né době zase tak čas­to nevi­dí. Jsem pro­to rád, že si to s kon­cem kari­é­ry ten­to tvůr­ce hod­ně rych­le roz­mys­lel. Pokud tedy máte nála­du na chyt­rý a pod­ma­ni­vý sní­mek o tem­né stra­ně lékař­ské pra­xe, smě­le do toho. Ty nece­lé dvě hodi­ny za to oprav­du sto­jí. 

Trápí vás depre­se? Psychické pro­blémy? Na práš­ky s vámi. Ano, žije­me v době spolkni-prášek.  Soderbergh si je toho moc dob­ře vědom a tak při­chá­zí s dal­ším režij­ním poči­nem, kte­rý se na zdra­ví a zdra­vot­nic­ký prů­my­sl dívá tro­chu jiným pohle­dem, než jeho nedáv­ná Nákaza. A výsle­dek? Překvapivě sil­né osob­ní dra­ma, kte­ré se pře­lé­vá do zdra­vot­nic­ké­ho thrille­ru, kte­rý vám mís­ty až při­ne­se mráz v zádech. Působivá atmo­sfé­ra, doko­na­lá vizu­ál­ní strán­ka, sil­né herec­ké výko­ny a pod­ma­ni­vý hudeb­ní dopro­vod. Vedlejší účin­ky jsou tak ukáz­kou skvě­lé­ho sním­ku, kte­ré­mu nedo­ká­že pod­lo­mit nohy i poně­kud nad­sa­ze­né finá­le.  

Léky
Deprese
Drama
Vedlejší účin­ky

Postup:

Otevřít ústa, spolk­nout a zapít. 

Vedlejší účin­ky
(Side Effects, Vedľajšie účin­ky)
Fantasy / Horor / Akční | USA / Německo, 2013, 87 min (Director’s cut: 98 min)

Režie: Steven Soderbergh
Scénář: Scott Z. Burns
Kamera: Steven Soderbergh
Hudba: Thomas Newman
Hrají: Rooney Mara, Jude Law, Catherine Zeta-Jones, Channing Tatum, Vinessa Shaw, David Costabile, Peter Friedman, Mamie Gummer, Polly Draper, Andrea Bogart, Kenneth Simmons, Brian Distance, Ashlie Atkinson, Ann Dowd, Sheila Tapia

http://www.csfd.cz/film/310096-vedlejsi-ucinky/
http://www.imdb.com/title/tt2053463/


Podívejte se na hodnocení Vedlejší účinky na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34245 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61776 KB. | 28.09.2023 - 04:13:29