Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > V oku tornáda | Into the Storm [60%]

V oku tornáda | Into the Storm [60%]

rp UTP 01253rv2.jpg
rp UTP 01253rv2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
V prv­ní srp­no­vý pre­mi­é­ro­vý týden při­chá­zí do kin poně­kud nepřed­ví­da­tel­ný sní­mek V oku tor­ná­da. Poté, co se z léta na únor pře­stě­ho­va­la vel­ko­roz­počto­vá sci-fi sou­ro­zen­ců Wachovských Jupiter vychá­zí, je to vlast­ně V oku tor­ná­da posled­ní let­ním želíz­kem v ohni Warner Bros. Nicméně prá­vě s tím­to kata­stro­fic­kým sním­kem se pouš­tí na doce­la ten­ký led, neboť od roku 1996, kdy měl pre­mi­é­ru Twister Jana de Bonta, nikdo s lep­ším kata­stro­fic­kým sním­kem o tor­ná­dech nepři­šel. Povedlo se Stevenovi Qualeovi, kte­rý je zod­po­věd­ný za pátý Nezvratný osud, nato­čit kasov­ní tor­ná­do, nebo je V oku tor­ná­da dal­ším kata­stro­fic­kým fil­mem kte­rý kiny pro­fi­čí bez vět­ších škod?

Americké měs­to si žije svým poklid­ným živo­tem. Jeho oby­va­te­lé ovšem ješ­tě nevě­dí, že se jejich smě­rem řítí nevy­po­či­ta­tel­ná bouř­ka, kte­rá s sebou nese to nej­ni­či­věj­ší tor­ná­do v zdo­ku­men­to­va­né his­to­rii. Právě za lovem tor­nád do měs­ta při­jíž­dí tým doku­men­ta­ris­tů a věd­ců, kte­ří mají v plá­nu se svo­jí hyper­mo­der­ní tech­ni­kou ten­to niči­vý pří­rod­ní jev zdo­ku­men­to­vat, aby lid­stvo bylo schop­no do budouc­na před­ví­dat tor­ná­da a eli­mi­no­vat tak jejich niči­vé dopa­dy. Mezi tím se ředi­tel míst­ní ško­ly chys­tá na kaž­do­roč­ní cere­mo­ni­ál čer­s­tvých matu­ran­tů. Nikdo z nich však neče­ká, že prá­vě míst­ní ško­la a její stu­den­ti se sta­nou jed­ně­mi z prv­ních obě­tí smrš­ti tor­nád...

V době, kdy je vrcho­lem kata­stro­fic­ké­ho fil­mu s tím­to pří­rod­ním jevem zho­va­di­lost typu Sharknado, není asi v hod­něj­ší moment na dal­ší kata­stro­fic­ký sní­mek tro­chu seri­oz­něj­ší­ho raže­ní. Přeci jen Twister už je tro­chu leti­tá zále­ži­tost a digi­tál­ní tri­ky od té doby pro­šly doce­la razant­ní evo­lu­cí. A pokud je to prá­vě ten důvod, proč se na nový kata­stro­fic­ký sní­mek v kinech chys­tá­te pak sta­čí pře­stat číst zde. V oku tor­ná­da je roz­hod­ně půso­bi­vou podí­va­nou zahr­nu­jí­cí solid­ní akci, atmo­sfé­ru a vyve­de­né digi­tál­ní tri­ky i přes­to, že půso­bí mís­ty až moc digi­tál­ně. Pokud ovšem čeká­te od fil­mu pře­ci jen něco víc, než jen hodi­nu a půl digi­tál­ní destruk­ce, čtě­te dále, mož­ná bys­te návště­vu kina měli zvá­žit.

V oku tor­ná­da totiž při­vá­dí na scé­nu hned něko­lik lid­ských hrdi­nů, jejichž moti­va­ce a důvo­dy, proč se v této kri­zo­vé situ­a­ci ocit­li, jsou roz­díl­né, jejich osu­dy se však dří­ve či poz­dě­ji střet­nou. Problémem ovšem jsou samot­né posta­vy, kte­ré mají k uvě­ři­tel­nos­ti a ori­gi­nál­nos­ti cel­kem dale­ko. Svoji hodin­ku a půl v kině tak strá­ví­te ve spo­leč­nos­ti ste­re­o­typ­ních uza­vře­ných otců, cit­li­vých matek, roman­ti­zu­jí­cí mlá­de­že a bez­o­hled­ných vůd­ců. Možná snad jen jedi­ným, kdo naru­šu­je ten­to model je dvo­ji­ce vidlá­ků, kte­ří se hod­la­jí při­ži­vit na vlně YouTube svo­jí vlast­ní ver­zí jaké­ho­si malo­měst­ské­ho Jackass. Snaha o věro­hod­nost, kte­rá se opí­rá o méně zná­mé tvá­ře (nej­zná­měj­ší jsou tu snad jen Richard Armitage (Thorin z Hobita) či Sarah Wayne Callies (seri­á­ly Prison BreakThe Walking Dead)) a mís­ty doce­la dost otrav­ný a pře­de­vším v mno­ha pří­pa­dech doce­la nelo­gic­ký found foo­tage for­mát, tu při­chá­zí tak tro­chu vni­več, když se jinak jed­ná o doce­la šab­lo­no­vi­tou podí­va­nou bez špet­ky ori­gi­na­li­ty.

To nicmé­ně pod­po­ru­je i skla­da­tel Tyler Bates, kte­rý ser­ví­ru­je k té veš­ke­ré digi­tál­ní destruk­ci doce­la dost gene­ric­ký hudeb­ní dopro­vod, kte­rý jste sly­še­li už sto­krát v té či oné podob­né v zástu­pu dal­ších sním­ků. Přičtěte si k tomu doce­la zásad­ní hloupost nejen postav ve fil­mu ale i fil­mu samot­né­ho, neu­stá­le poru­šo­vá­ní fyzi­kál­ních záko­nů a vše­o­bec­né logi­ky a máte výsle­dek, kte­rý je od áčko­vé­ho kata­stro­fic­ké­ho sním­ku cel­kem dale­ko.

V oku tor­ná­da tak s roz­poč­tem 50 mega zvládlo udě­lat cel­kem solid­ní digi­tál­ní paseku, nicmé­ně hlav­ní pro­blém sním­ku leží tro­chu někde jin­de. Pokud tedy to, co oče­ká­vá­te od nové­ho pří­růst­ku mezi kata­stro­fic­ké fil­my, je akčně-digitální oddychov­ka spí­še béč­ko­vé­ho raže­ní, kde samot­ná destruk­ce hra­je prim a všech­no ostat­ní je tu tak vlast­ně tro­chu do počtu, pak smě­le do kina, to je totiž přes­ně to, co se vám dosta­ne. Pokud ovšem od fil­mu oče­ká­vá­te něja­kou smys­lu­pl­něj­ší podí­va­nou, kte­rá bude sta­vět na osu­dech lid­ských hrdi­nů a pří­pad­ně pro­hlu­bo­vat osob­ní dra­ma­ta v důsled­ku pří­rod­ní kata­stro­fy, bude­te téměř jisto­jis­tě zkla­má­ni.    

V oku tor­ná­da se sna­ží být dal­ším zásad­ním kata­stro­fic­kým sním­kem, kte­rý dá zapo­me­nout na Twistera. Problém je, že jeho samot­ný kon­cept found foo­tage fil­mu má hned něko­lik doce­la zásad­ních děr, stej­ně jako jeho vyuměl­ko­va­né posta­vy a doce­la zásad­ní pro­blémy ve fyzi­ce a logi­ce. Ve výsled­ku se jed­ná tak o doce­la obstoj­nou hodin­ku a půl efek­tiv­ní digi­tál­ní destruk­ce, ke kte­ré někdo při­ba­lil nefun­gu­jí­cí lid­ské hrdi­ny a doce­la gene­ric­ký hudeb­ní pod­kres.  

 Koktejl: 

30% Katastrofický film
10% Teen roman­ce
50% Digitální destruk­ce a akce
10% Stereotyp a vyuměl­ko­va­nost


Podívejte se na hodnocení V oku tornáda na Kinoboxu.


V oku tor­ná­da
(Into the Storm, Black Sky, V oku búr­ky)
Akční / Thriller
USA, 2014, 90 min

Režie: Steven Quale
Scénář: John Swetnam
Kamera: Brian Pearson
Hudba: Brian Tyler
Hrají: Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Jeremy Sumpter, Matt Walsh, Nathan Kress, Arlen Escarpeta, Ron Causey
Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 07.08.2014 Warner Bros. CZ
Slovensko V kinech od: 07.08.2014 Continental
USA V kinech od: 08.08.2014 Warner Bros.

http://www.csfd.cz/film/330723-v-oku-tornada/
http://www.imdb.com/title/tt2106361/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,05963 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61817 KB. | 28.09.2023 - 20:35:06