Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > V cizí kůži | The Change-up [45%]

V cizí kůži | The Change-up [45%]

rp change up ver2.jpg
rp change up ver2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/277786-change-up-the/

Komedie
USA, 2011, 118 min

Režie:

 David Dobkin

Komedie s téma­ti­kou zámě­ny nejsou zrov­na něčím ori­gi­nál­ním. Však sta­čí si vzpo­me­nout na sním­ky jako Mezi námi děv­ča­ty, Žába k zulí­bá­ní nebo Já jsem ty a ty jsi já. Očividně jich ale neby­lo dost, neboť letos při­chá­zí kome­die V cizí kůži. Nejspíše něko­mu při­šlo, že téma neby­lo dosta­teč­ně pro­brá­no, nebo že se pří­pad­ně při­ži­ví na oblí­be­nos­ti zmí­ně­ných sním­ků. Tak jako tak, ten­to­krát si těla mění Ryan Reynolds a Jason Bateman pod dohle­dem reži­sé­ra cel­kem sluš­né kome­die Nesvatbovi Davida Dobkina. 

Mitch a Dave jsou neroz­luč­ní kama­rá­di již od základ­ní ško­ly. Jejich živo­ty se však od té doby vyda­ly kaž­dý jiným smě­rem. Jeden z nich je uzná­va­ný práv­ník, kte­ré­ho čeká brzo pový­še­ní, a má šťast­nou rodi­nu. Druhý je nao­pak ne moc úspěš­ný herec a pla­y­boy, kte­rý jde živo­tem bez vyš­ší­ho cíle. Při jed­nom z jejich večer­ních flá­mů oba vyslo­ví přá­ní živo­ta toho dru­hé­ho. Problém je, že toto přá­ní pro­nes­li, zatím­co moči­li do fon­tá­ny, kte­rá zdá se má zvlášt­ní schop­nos­ti. Pro oba je pak cel­kem sluš­ným pře­kva­pe­ním, když se dru­hý den ráno oba pro­bu­dí v těle toho dru­hé­ho. Aby toho neby­lo málo, fon­tá­na zmi­ze­la nezná­mo kam a oba tak musí žít život toho dru­hé­ho. Na dru­hou stra­nu je to pro ně vhod­ná ukáz­ka toho, jaké by to bylo, kdy­by se jejich sny do detai­lu spl­ni­ly.

Jít do fil­mu, kte­ré­ho záplet­ka tu už něko­li­krát byla s sebou při­ná­ší jed­nu zásad­ní vadu, kte­rá sním­ku vět­ši­nou moc nepo­mů­že. A to sice fakt, že kaž­dý bude hlav­ně srov­ná­vat tyto dějo­vě téměř shod­né fil­my. Jednoduše se pak může stát, že ačko­liv revi­du­je­te něco, skon­čí­te jako prů­měr­ná kopie kte­rá jako­by pro­padla přes kopí­rák. A to se přes­ně tady, bohu­žel, sta­lo. V cizí kůži ačko­liv nabí­zí zatím cel­kem neo­kou­ka­né tvá­ře, nena­bí­zí nic moc navíc, co by mělo divá­ka moti­vo­vat pro to, aby dal sním­ku šan­ci. Snad mož­ná jen nesku­teč­ně sym­pa­tic­ká Olivia Wilde.

O co víc, nabí­zí prá­vě tu směs­ku nechut­né­ho humo­ru, hna­né­ho za úro­veň dob­ré­ho vku­su, pod­po­ře­nou opa­ko­vá­ním nevtip­ných scén za úče­lem uči­ně­ní prů­měr­né věci vtip­nou. Bez vět­ší­ho účin­ku. Jednoduše se tak sta­ne, že vám může někte­rý z vti­pů něko­li­krát vari­o­va­ný v prů­bě­hu fil­mu pře­růst přes hla­vu, a bude oprav­du obtíž­né pro vás pře­svěd­čit se k tomu, abys­te sní­mek dokou­ka­li. Ono totiž V cizí kůži laví­ru­je celou dobu někde na pome­zí vtip­nos­ti a trap­nos­ti. To se odrá­ží i u hlav­ní dvo­ji­ce, kde Jason Bateman je opět už posté zase jen ten typic­ký Jason Bateman, tedy v pod­sta­tě ta stej­ná posta­va pořád doko­la. Pravděpodobně se tu opa­ku­je syn­drom Michaela Cery. Oproti tomu Ryan Reynolds napl­no vyu­ží­vá své­ho cha­risma­tu a před­vá­dí se v cel­kem sym­pa­tic­ké roli.

V cizí kůži tak kon­čí přes­ně tam, kde se čeka­lo. Jako jen bez­du­chý a těž­ce prů­měr­ný opis již něko­li­krát vidě­né­ho, kte­rý se sna­ží sázet hlav­ně na sym­pa­tic­ké tvá­ře a při­tom potě­šit koho půjde. Problém je, že ačko­liv část osa­zen­stva svo­ji roli plní sluš­ně, zby­tek kon­čí prá­vě s nimi. Škoda, poten­ci­ál zre­vi­do­vat lát­ku dale­ko zábav­něj­ším způ­so­bem tu byl.

Ryan Reynolds a Jason Bateman v Mezi námi chlap­ci? Ani náho­dou. Z fil­mu je cítit sna­ha vyrov­nat se kome­di­ím se stej­nou záplet­kou, avšak chy­bí jaký­ko­liv důvod, proč to vlast­ně sle­do­vat. Maximálně nesmír­ně sexy Olivia Wilde a sym­pa­tic­ký Ryan. Nic jiné­ho z The Change-up nevy­táh­ne­te. Čistý prů­měr jen doklá­dá koktejl mís­ty až oprav­du nechut­né­ho humo­ru a opa­ku­jí­cí se moti­vy neu­stá­le doko­la. Těch pozi­tiv­ních momen­tů je tu až pře­hna­ně málo.


Podívejte se na hodnocení V cizí kůži na Kinoboxu.

Hodnocení
45%
Koktejl :
50 % Průměr a nuda
20 % Potenciál kte­rý zůstá­vá nevy­u­žit
20 % Olivia Wilde a Ryan Reynolds jako pozi­ti­vum
10 % Všichni ostat­ní jako nega­ti­vum 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,70125 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61841 KB. | 24.09.2023 - 06:57:59