Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Total Recall [70%]

Total Recall [70%]

rp total recall ver12.jpg
rp total recall ver12.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Total Recall
http://www.csfd.cz/film/268012-total-recall/
http://www.imdb.com/title/tt1386703/

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
V kinech ČR od: 16.08.2012 Falcon
V kinech SR od: 09.08.2012 ITAFilm

Sci-Fi / Akční / Dobrodružný / Thriller
USA / Kanada, 2012, 121 min

Režie: Len Wiseman
Scénář: Kurt Wimmer, Mark Bomback
Hudba: Harry Gregson-Williams
Hrají: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bryan Cranston, Bill Nighy, Ethan Hawke, John Cho, Bokeem Woodbine, Steve Byers, Michael Therriault, Will Yun Lee, Currie Graham, Morgane Slemp

Arnold Schwarzenegger má na svém kon­tě hned něko­lik kul­tov­ních sním­ků za svo­ji herec­kou kari­é­ru. Sci-Fi kla­si­ka inspi­ro­va­ná povíd­kou Phillipa K. Dicka, Total Recall z roku 1990 mezi ně beze­spo­ru pat­ří. Snímek Paula Verhoevena se ale letos dočkal pře­dě­láv­ky pro moder­ní divá­ky. Blockbuster reži­sé­ra Lena Wisemana (Smrtonostná past 4, Underworld) lákal efekt­ní­mi trai­le­ry a zvuč­ným obsa­ze­ním. Jak ale nový Total Recall dopa­dl? Dělá své­mu před­chůd­ci ostu­du nebo se jed­ná o úpl­ně jiný film?
Douglas Quaid je pra­cov­ní­kem mon­táž­ní lin­ky, kde se vytvá­ře­jí noví bez­peč­nost­ní andro­i­di, udr­žu­jí­cí bez­peč­nost. Lidstvo je totiž po vál­kách odká­zá­no na jedi­ná dvě mís­ta kde žít. Federaci (Velká Británie) a Kolonii (Austrálie). Mezi jedi­ný­mi dvě­ma mís­ty na zemi, kde je mož­ný život, se pře­su­nu­jí obrov­ským trans­por­tem nazva­ným The Fall. Při jed­né z cest do prá­ce prá­vě tím­to trans­por­tem Doug nara­zí na rekla­mu fir­my Rekall, kte­rá nabí­zí zpro­střed­ko­vá­ní vzpo­mí­nek věro­hod­něj­ších než kdy­by si je sám člo­věk pro­žil. Chvíli váhá jest­li má jejich služ­by vyu­žít, jeli­kož ale není úpl­ně spo­ko­jen se svým dosa­vad­ním živo­tem, chce si nechat implan­to­vat vzpo­mín­ku. Těsně před­tím než se tak však sta­ne, do míst­nos­ti vtrh­ne vojen­ské koman­do postří­lí zaměst­nan­ce spo­leč­nos­ti. Doug si však s nimi pora­dí a víc jak deset vojá­ků v míst­nos­ti poza­bí­jí. Nemá však moc času na to být pře­kva­pen svý­mi schop­nost­mi, musí se vydat na útěk před dal­ší vlnou vojen­ských jed­no­tek. Jak brzy zjiš­ťu­je, nic v jeho živo­tě není tako­vé, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. Neví komu může věřit. Sám Doug totiž není tím kým si mys­lí, že je.
Skepticismus co dopro­vá­zel poměr­ně zby­teč­ný rema­ke kul­tov­ní kla­si­ky nebyl něčím, co by mě zrov­na trá­pi­lo. Je fakt, že je dale­ko víc sním­ků, kte­ré by svo­ji aktu­a­li­za­ci potře­bo­va­li dale­ko více než prá­vě Total Recall, nicmé­ně i tak s tím jako vět­ši­na lidí nemám pro­blém. Problém s tím má ovšem samot­ný film. Právě díky tomu, že se jed­ná o rema­ke hono­sí­cí se stej­ným názvem, je film táh­nut ke dnu na kaž­dém rohu díky srov­ná­vá­ní s ori­gi­ná­lem. Bohužel sní­mek samot­ný­mi odka­zy uvnitř fil­mu toto srov­ná­vá­ní ješ­tě při­ži­vu­je. 
Když se však nový Total Recall vez­me jako samo­stat­ný sci-fi bloc­kbus­ter, divák dostá­vá mini­mál­ně po vizu­ál­ní strán­ce dosta­teč­ně láka­vou akč­ní jízdu, kte­rá si sice až pří­liš libu­je sama v sobě, nicmé­ně nespa­dá ani na moment do hlu­bin prů­mě­ru. Dodává sice dosta­teč­ně vel­ké množ­ství nai­vi­ty a pří­mo­ča­ré tupo­sti, ta je však roz­puš­tě­na v poměr­ně efekt­ní video­kli­po­vé sty­li­za­ci a futu­ris­tic­kém svě­tě kte­rý sám o sobě bodu­je. Herecky to taky není žád­ná hrůza, spí­še nao­pak. Minimálně Brian Cranston, pře­bí­ra­jí­cí hlav­ní zápor­nou roli po Ronny Coxovi z původ­ní­ho sním­ku, je význam­ným zlep­še­ním opro­ti původ­ní­mu fil­mu. Opět se ale i po stra­ně cha­rak­te­rů vysky­tu­jí­cích se v pří­bě­hu setká­vá­me se sce­náris­tic­ký­mi klič­ka­mi, kte­ré nepra­cu­jí se zrov­na tím nej­ob­rat­něj­ším roz­vo­jem a moti­va­ce­mi postav. Opět se tu totiž před­po­klá­dá zna­lost původ­ní­ho mate­ri­á­lu a člo­věk tak nějak čeká, kdy se koneč­ně ode­hra­je to a tohle. To není dle mého zrov­na ide­ál­ní způ­sob jak dělat rema­ke.         
I tak ale Len Wiseman dik­tu­je řemes­lo prv­ní tří­dy, kte­ré je zákla­dem na kte­rém tenhle stan­dart­ní bloc­kbus­ter sta­ví. Stylizace a výpra­va nema­jí chy­bu, scé­nář tro­chu hapru­je a nezkla­má­vá, herec­ky je to tak půl na půl. Pokud nebu­de­te pro­vá­dět pří­mou kom­pa­ra­ci s původ­ním sním­kem, dosta­ne se vám oso­bi­tá akč­ní zále­ži­tost, kte­rá sice nijak zásad­ně neo­hro­mí, nezkla­me a nudit se roz­hod­ně nebu­de­te a těch pár zádrhe­lů po ces­tě rádi pře­hléd­ne­te. Už jen pro­to, že byť jen lehce nad­prů­měr­ných sci-fi, kte­ré nabí­ze­jí hvězd­né obsa­ze­ní je pořád zatra­ce­ně málo. 
Len Wiseman a jeho óda na pro­pra­co­va­né řemes­lo. Wiseman sice má ve svém futu­ris­tic­kém dik­tá­tu něko­lik hru­bek, nicmé­ně mohou za něj spí­še muži za psa­cím sto­lem než on sám. Herecké obsa­ze­ní, sty­li­za­ce a vůbec vše fun­gu­je dosta­teč­ně dob­ře, aby se divák v téměř dvou­ho­di­no­vém sním­ku nenu­dil. Pokud vyne­chá­me srov­ná­ní s ori­gi­ná­lem, dostá­vá se k ním nad­prů­měr­ná sci-fi kte­rá nenu­dí. Komparace a odka­zy na původ­ní díl jsou ale tou hlav­ní kot­vou co táh­ne tuhle sluš­nou akci k zemi. 

 Hodnocení: 70%

Koktejl: 
20% Futuristická akč­ní jíz­da
20% Stylizace na kte­ré jde vidět kaž­dý dolar
20% Rozdělená spo­leč­nost
20% Zbytečnost
20% Odvar původ­ní­ho fil­mu

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,45775 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61769 KB. | 28.09.2023 - 03:26:33