Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tady to musí být | This Must Be the Place [75%]

Tady to musí být | This Must Be the Place [75%]

rp this must be the place ver4.jpg
rp this must be the place ver4.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tady to musí být
http://www.csfd.cz/film/278447-tady-to-musi-byt/

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
V kinech ČR od: 19.04.2012 Film Europe
V kinech SR od: 22.03.2012 Film Europe

Režie: Paolo Sorrentino

Scénář: Umberto Contarello, Paolo Sorrentino
Hrají: Sean Penn, Frances McDormand, Judd Hirsch, Eve Hewson, Tom Archdeacon, Shea Whigham, Harry Dean Stanton, Kerry Condon, Gordon Michaels, Joyce Van Patten, David Byrne, Liron Levo
Drama / Komedie / Road movie | Itálie / Francie / Irsko, 2011, 118 min

Sean Penn je u mno­ha lidí, včet­ně mě, vypro­fi­lo­ván jako ten typ her­ce, kte­ré­mu jde hlav­ně o par­ty, jež zavá­ní fil­mo­vý­mi oce­ně­ní­mi. Dvojnásobný drži­tel Oscara za hlav­ní roli si totiž až moc oka­tě vybí­rá v tom­to ohle­du sil­ně lukra­tiv­ní role. Díky tomu jsme jej moh­li vidět napří­klad v nedáv­ném Stromu živo­ta Terrence Malicka. Nyní při­chá­zí do čes­kých kin s dal­ší, arto­vě­ji zamě­ře­nou zále­ži­tos­tí. Snímkem Tady to musí být od ital­ské­ho reži­sé­ra Paola Sorrentina, kte­rý je znám hlav­ně díky skvě­le nato­če­né­mu poli­tic­ké­mu por­trétu Božský z roku 2008, kte­rý zabo­do­val i v Karlových Varech. 

Bývalý rocker Cheyenne žije již přes dva­cet let v ústra­ní, mimo hudeb­ní prů­my­sl. Poté co jeho hud­ba dohna­la dva lidi k sebe­vraž­dě, roz­ho­dl se skon­co­vat se svo­jí hudeb­ní kari­é­rou. Nyní se věnu­je obcho­do­vá­ní s akci­e­mi a trá­ve­ní času se svo­jí man­žel­kou. Jednoho dne ho doma zastih­ne nepří­jem­ná novi­na. Jeho otec, se kte­rým se téměř tři­cet let nevi­děl, umí­rá. Vydává se tedy zpět domů, kam jak brzy zjis­tí při­chá­zí pří­liš poz­dě. Jediné co po jeho otci zby­lo, jsou poznám­ky z jeho celo­ži­vot­ní­ho pát­rá­ní. Jeho otec se totiž celý život sna­žil vypá­t­rat nacis­tu, kte­rý jej v Osvětimi poní­žil. Cheyenne se roz­hod­ne v otco­vě odka­zu pokra­čo­vat a poku­sí se vypá­t­rat ztra­ce­né­ho Němce na vlast­ní pěst. Pátrání po váleč­ném zlo­čin­ci mu brzy ote­ví­rá oči a sám začí­ná zpo­chyb­ňo­vat svo­je pře­svěd­če­ní, že pokud je na něco poz­dě, je jed­no­du­še poz­dě. Nikdy totiž není poz­dě na změ­nu. Ani u pře­stár­lé rocko­vé hvězdy, kte­rá v minu­los­ti odmít­la dospět. 
Když se před něja­kým časem obje­vil trai­ler na ten­to sní­mek, měl jsem poně­kud roz­pa­či­té poci­ty. Přeci jen nepa­t­řím mezi lidi, kte­ří jsou schop­ní akcep­to­vat Seanna Penna. Jednoduše jeho sna­ha dostat divá­ka svým expre­siv­ním, do extré­mu zahna­ným herec­kým pro­je­vem se u mě vždy míje­la účin­kem. V té době jsem ovšem byl zvě­da­vý na dal­ší sní­mek ital­ské nadě­je Paola Sorrentina, jehož bož­ský pro mě před­sta­vu­je dodnes jaký­si svě­ží vítr do evrop­ské kine­ma­to­gra­fie, zejmé­na díky řeme­sl­né strán­ce. Rozhodl jsem se dát sním­ku šan­ci, hned jak zaú­to­čí na naše kina. A vy bys­te měli také, ori­gi­nál­ních zále­ži­tos­tí, kte­ré záro­veň nejsou adap­ta­cí, je totiž čím dál méně a Tady to musí být je prá­vě jed­na z nich.  

Pokud ovšem u někte­rých fil­mů tvr­dím, že nejsou zále­ži­tos­tí pro kaž­dé­ho, u toho­to to pla­tí dvoj­ná­sob. Road trip vyhas­lé rocko­vé hvězdy, kte­rá v pát­rá­ní po nacis­to­vi napříč Amerikou hle­dá svůj nový smy­sl živo­ta je totiž poně­kud nároč­něj­ší na divá­ko­vu pozor­nost. Sorrentino si totiž hra­je s divá­kem pod­ma­ni­vou hru, ve kte­ré se sna­ží podro­bit si divá­ka a vyvo­lat u něj emo­ce tro­chu jiným způ­so­bem než jsme zvyklí. A v násle­du­jí­cím momen­tu vás opět vyho­dí z rov­no­váhy. 
Silně je to také ovliv­ně­no pro­je­vem Penna. Ten sice z počát­ku půso­bí spí­še jako kari­ka­tu­ra, mož­ná až výsměch všem rocko­vým hvězdám, nicmé­ně postu­pem času se divák zto­tož­ňu­je s oním dítě­tem, uza­vře­ným v trau­ma­tech minu­los­ti. Jeho sna­ha udě­lat za minu­los­tí jed­nou pro vždy tlus­tou čer­nou čáru je tak i přes absurd­nost jeho pova­hy a cho­vá­ní v cel­ku při­ro­ze­ná. Je tak dal­ším z jed­not­li­vých stříp­ků pozo­ru­hod­nos­ti toho­to sním­ku. Výsledný mix pod­ma­ni­vé hud­by, skvě­lé­ho vizu­á­lu, ori­gi­nál­ní­ho pří­bě­hu a zají­ma­vé­ho herec­ké­ho pro­je­vu, je tak něco, co vám mož­ná v něko­li­ka momen­tech bude při­pa­dat div­ně, ne-li šíle­ně, nicmé­ně na závěr, kdy se dosta­ví onen pří­jem­ný pocit na kon­ci fil­mu zjis­tí­te, že vlast­ně vše fun­go­va­lo tak jak má.  

Tady to musí být je skvě­le nato­če­ným osob­ním dra­ma­tem, kte­ré v sou­čas­né kon­ku­ren­ci půso­bí svě­žím dojmem a to jak po strán­ce vypra­věč­ské, tak po strán­ce řeme­sl­né. Zápletka sice stej­ně jako hlav­ní hrdi­na zavá­ní celou dobu absur­di­tou, kte­rou nesme­te ani v momen­tě kdy běží závě­reč­né titul­ky, nicmé­ně je dost mož­né, že vám to v koneč­ném důsled­ku ani vadit nebu­de. Necelé dvě hodi­ny ute­čou pře­kva­pi­vě rych­le a vy si uži­je­te fil­mo­vý záži­tek, kte­rý zase tro­chu nabou­rá hra­ni­ce kla­sic­ké­ho osob­ní­ho dra­ma­tu.

Přestárlý rocker Cheyenne se vydá­vá napříč Amerikou lovit ztra­ce­né­ho nacis­ty z Osvětimi. Paolo Sorrentino ser­ví­ru­je divá­kům půso­bi­vý a znač­ně ori­gi­nál­ní pří­běh, v oso­bi­tém podá­ní. Místy sice zavá­ní až pří­liš­nou absur­di­tou a s posta­vou Seana Penna se poměr­ně těž­ko z počát­ku sym­pa­ti­zu­je, ovšem v momen­tě kdy se tak sta­ne, vás Tady to musí být strh­ne a nepus­tí. O skvě­lé hud­bě a per­fekt­ním budo­vá­ní atmo­sfé­ry snad ani nemluvě.  

Hodnocení: 60%

Koktejl :


Podívejte se na hodnocení Tady to musí být na Kinoboxu.

20 % Originalita
25 % Absurdita, se kte­rou se sži­je­te  
25 % Skvělá hud­ba
20 % Zpracování
10 % Přestárlý rocker

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Všemocný | Limitless (2011) [75%]27. března 2011 Všemocný | Limitless (2011) [75%] http://www.csfd.cz/film/276351-vsemocny/ V kinech ČR od:24.03.2011 V kinech SR od:24.03.2011  Bradley Cooper chce strašně moc proniknout do Hollywoodské špičky. Není mu to […] Posted in Filmové recenze
  • RECENZE – Příběh: Kniha bílá7. listopadu 2020 RECENZE – Příběh: Kniha bílá Autorka: D. D. GabrováIlustrace: J.A.D. a D. D. GabrováRok vydání: 2019Počet stran: 326ISBN: 978-80-270-6006-1Anotace:Román Příběh líčí důvěrným a zároveň velmi prostým způsobem […] Posted in Recenze knih
  • Kolo zázraků - 70 %22. prosince 2017 Kolo zázraků - 70 % Tento nejnovější film Woodyho Allena se odehrává v 50. letech 20. století v zábavním parku na Comey Islandu. Do kulis pestrobarevných atrakcí spolu s přeplněnou pláží zasadil Allen […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Vadná várka - Válečný plášť1. srpna 2021 Star Wars: Vadná várka - Válečný plášť Po minulé slabotě zase následovala vynikající epizoda. Výborná akce, animace (chvílemi bych si skoro myslel že sleduju live action film), žádné hloupé dialogy, a hlavně... worldbuilding. […] Posted in Krátké recenze
  • Statečné srdce15. ledna 2004 Statečné srdce William se tajně oženil, aby se jeho žena vyhla králově nařízenému právu první noci. Jejich svatba však byla odhalena a manželka popravena. Wallace se postaví do čela odporu proti anglické […] Posted in TV Recenze
  • V pravý čas - román plný napětí i knížek13. července 2020 V pravý čas - román plný napětí i knížek Milujete detektivky? Máte rádi romány Danielle Steel? Chcete zažít mnoho napětí, dobrodružství, ale i lásky? Román V pravý čas, v němž vystupuje hlavní hrdinka Alex vás chytne za srdce, […] Posted in Recenze knih
  • Past sklapne o půlnoci - 55 %29. července 2012 Past sklapne o půlnoci - 55 % Tak jsem se vrátil po nějaké (krátké) době opět k americkému agentovi FBI Jerry Cottenovi. Hodlám tuto starší sérii dokončit až ke konečnému devátému dílu, takže se máte na co těšit :) […] Posted in Filmové recenze
  • Slavnostní premiéra filmu Perný den Projekt 10018. května 2023 Slavnostní premiéra filmu Perný den Projekt 100 Posted in Videa
  • Ethan Peck jako nový Spock v seriálu Star Trek: Discovery15. srpna 2018 Ethan Peck jako nový Spock v seriálu Star Trek: Discovery Po 52 letech je znám teprve 3. herec, který je obsazen do role Spocka seriálu Star Trek. Tím se stane Ethan Peck, který je vnukem Gregoryho Pecka. Narodil se 2.3.1986 a jeho neznámější […] Posted in Zajímavosti
  • Milionář z chatrče - Slumdog Millionaire6. února 2011 Milionář z chatrče - Slumdog Millionaire // // Čekáte pohádku z daleké Indie o chlapci, co se celý život pilně učil, pomáhal doma mamince s vařením, hrál […] Posted in Recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,94679 s | počet dotazů: 252 | paměť: 61830 KB. | 28.09.2023 - 03:35:05