Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sněhurka a lovec | Snow White and the Hunstman [75%]

Sněhurka a lovec | Snow White and the Hunstman [75%]

rp snow white and the huntsman ver6.jpg
rp snow white and the huntsman ver6.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sněhurka a lovec

http://www.csfd.cz/film/287718-snehurka-a-lovec/
http://www.imdb.com/title/tt1735898/
Alternativní názvy: Snow White and the Huntsman,  Snehulienka a lovec

Mládeži pří­stup­ný
V kinech ČR od:  31.05.2012 Bontonfilm CZ
V kinech SR od:  31.05.2012 Tatrafilm
Dobrodružný / Fantasy / Akční / Drama
USA, 2012, 127 min

Režie: Rupert Sanders
Hudba: James Newton Howard
Scénář: Evan Daugherty, 
John Lee Hancock, Hossein Amini
Hrají: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Ian McShane, Bob Hoskins, Sam Spruell, Toby Jones, Eddie Marsan, Ray Winstone, Nick Frost, Sam Claflin, Lily Cole, Dave Legeno, Vincent Regan, Rachael Stirling, Izzy Meikle-Small, Noah Huntley, Mark Wingett, Liberty Ross
Alenka v říši divů před dvě­ma lety stu­di­o­vým hla­vou­nům svý­mi mili­ar­do­vý­mi zis­ky uká­za­la, že lidé na ori­gi­nál­ní ver­ze pohá­dek nějak sly­ší. Díky tomu se na nás chys­tá hned něko­lik poně­kud své­ráz­ných pohá­dek v příš­tích něko­li­ka letech. První z nich si odbyl pre­mi­é­ru posled­ní­ho květ­na toho­to roku a nese název Sněhurka a lovec. No a než se na nás příští rok sne­sou Mocný vlád­ce Oz spo­lu s Jeníčkem a Mařenkou: Lovci čaro­děj­nic, násle­do­va­ných o rok poz­dě­ji dospě­lej­ší ver­zí Šípkové Růženky Maleficient, podí­vá­me se na sní­mek z leto­š­ka v rám­ci dohá­ně­ní let­ních res­tů. Jak tedy dopadla ta ze všech nej­krás­něj­ší, nahá­ně­ná Thorem, kte­rý pro ten­to­krát vymě­nil kla­di­vo za párek seker? 
Bylo jed­nou jed­no šťast­né krá­lov­ství, kte­ré pro­spe­ro­va­lo a žilo spo­ko­je­ně pod vlá­dou své­ho krá­le a krá­lov­ny. Jednoho dne, něja­ký čas poté co krá­lov­na zemře­la, se však král vydal do vál­ky se stí­no­vou armá­dou. Jejich síly pora­zil a ješ­tě si na hrad při­ve­zl jejich zajat­ky­ni, krás­nou Ravennu. Okouzlený jejím šar­mem, král ji pojal za ženu. Hned o sva­teb­ní noci ale Ravenna uká­že svo­ji pra­vou tvář, když krá­le zabi­je a ovlád­ne se svý­mi stí­no­vý­mi voj­sky celé krá­lov­ství. O něko­lik let poz­dě­ji, v době kdy doros­te do dospě­los­ti, dce­ra původ­ní krá­lov­ské rodi­ny Sněhurka ute­če ze své­ho věze­ní v hrad­ní věži. Královna vyšle vojá­ky vede­né zku­še­ným lov­cem aby ji našli a při­ved­li, pro­to­že jen její srd­ce může pro krá­lov­nu zna­me­nat nesmr­tel­nost. Pokud se však poda­ří  Sněhurce pro­nik­nout až ke krá­lov­ně, ona jedi­ná ji může zasta­vit. Díky svo­jí krá­se totiž může pro­lo­mit magii kte­rou Ravenna dis­po­nu­je.  

Pohádku o Sněhurce zná téměř kaž­dý. Tady se s ní pra­cu­je v o dost dospě­lej­ším a pří­mo­ča­řej­ším podá­ní. A musím říci, není to vůbec na ško­du. Od prv­ní­ho momen­tu totiž dostá­vá­te pře­kva­pi­vě solid­ně výprav­né fan­ta­sy, kte­ré i když v něko­li­ka momen­tech lehce pře­stře­lí a nena­bí­zí toli­ko pohád­ko­vých postav kolik by se slu­še­lo, fun­gu­je téměř bez­chyb­ně a svo­jí úrov­ní str­ká do kapsy vět­ši­nu prá­vě fan­ta­sy fil­mů posled­ní doby. Samozřejmě roz­mách­lá epi­ka typu pán prs­te­nů kde se kře­šou tisí­ce jed­no­tek tu absen­tu­je, nicmé­ně i ve skrom­něj­ších pod­mín­kách dodá­vá tu správ­nou atmo­sfé­ru pod­po­ře­nou sluš­nou kva­li­tou kulis jak v inte­ri­é­ru tak i v exte­ri­é­ru.

V tomhle ohle­du pro mě byla Sněhurka jed­ním vel­kým pře­kva­pe­ním. Kulervoucnost trai­le­rů se sice nepo­da­ři­la pro­mě­nit beze zbyt­ku, nicmé­ně až tak úpl­ně trai­le­ry nelha­ly. A to je vždyc­ky fajn. Rupert Sanders totiž při­ná­ší pře­kva­pi­vě dota­že­nou sto­ry, sice jak už jsem zmí­nil lehce komor­něj­ší­ho rázu, nicmé­ně boha­tou na výpra­vu, cel­ko­vý vel­mi dob­rý look sním­ku a až na pár vyjí­mek sluš­né obsa­ze­ní. V poza­dí to navíc  má hudeb­ně pojiš­tě­né James Newton Howard, kte­rý opět uka­zu­je proč pat­ří mezi nej­před­něj­ší jmé­na sou­čas­né fil­mo­vé hud­by. 

A teď abych blí­že roze­bral těch pár vyjí­mek. Největším pro­blé­mem Sněhurky a lov­ce je pře­kva­pi­vě samot­ná Sněhurka. Pokud tedy při­stou­pí­me na nej­vět­ší ilu­zi sním­ku, tedy že Kristen Stewart je krás­něj­ší než ďábel­ská krá­lov­na v podá­ní Charlize Theron (kte­rá si roli oči­vid­ně uží­vá a divá­ci s ní), je zde pro­blém s pře­ro­dem její posta­vy v dru­hé půli fil­mu. Dokud totiž hra­je onu vyjuka­nou prin­ceznič­ku, kte­ré se poda­ři­lo záhad­ným způ­so­bem utéct ze své­ho dlou­ho­le­té­ho věze­ní, všech­no je rela­tiv­ně ok. V momen­tě kdy však její posta­va začne sbí­rat badass body až do momen­tu kdy má sta­nout v čele zbyt­ku krá­lov­ských vojsk a vést je pro­ti silám tem­no­ty ovlá­da­ný­mi prá­vě Ravennou začne ve sním­ku celý kon­cept poně­kud skří­pat. A nemys­lím to jem­né skří­pá­ní reza­vé­ho pan­tu. Myslím tím dva­cet párů rukou jez­dí­cích neh­ty po tabu­li. Ona sil­ně váž­ná polo­ha totiž dív­ce z Twilightu jed­no­du­še nese­dí a když se poté pokou­ší o akč­ní scé­ny oble­če­ná v brně­ní, dochá­zí to snad i nej­ví­ce naiv­ní­mu divá­ko­vi. Na dru­hou stra­nu, lovec v podá­ní Chrise Hemswortha je jed­no­du­še sym­paťák, jemuž kaž­dou ránu seke­rou věří­te.
  

Co si tedy ze Sněhurky a lov­ce odnést? Fakt že se jed­ná o vel­mi sluš­nou rei­ma­gi­na­ci kla­sic­ké pohád­ky pře­de­vším. Zpracování tu hra­je prim a i když sní­mek má něko­lik vad na krá­se, výsle­dek je lep­ší, než jsem si dovo­lil oče­ká­vat. Pokud se všech­ny pohád­ko­vé pře­dě­láv­ky pone­sou ve stej­ném rázu jako ten­to sní­mek, nej­spíš s nimi nebu­du mít pro­blém.


Zrcadlo, zrca­dlo. Řekni mi proč pova­žu­ješ Kristen Stewart krás­něj­ší než Charlize Theron. Sněhurka a lovec je však kro­mě toho­to para­do­xu vel­mi sluš­nou zále­ži­tos­tí, kte­rá těží pře­váž­ně ze sym­pa­tic­ké­ho obsa­ze­ní, pro­pra­co­va­né výpra­vy a správ­né epic­ké atmo­sfé­ry, kte­rou z poza tak­tov­ky dopl­ňu­je bez­chyb­ný James Newton Howard. Mohlo ty sice být o kou­sek ješ­tě lep­ší, kdy­by se v dru­hé půli nesna­ži­la Sněhurka samot­ná pře­ta­vit ve vůd­čí cha­rak­ter, na kte­rý nemá ani tro­chu (nej­spí­še by ji její polo­hu nevě­řil ani nao­le­jo­va­ný vlkodlak), nicmé­ně toto je jen jed­na piha na jinak pře­kva­pi­vě sluš­ném řemeslu. 

 Hodnocení: 75%

 Koktejl :


Podívejte se na hodnocení Sněhurka a lovec na Kinoboxu.

25 % Herecké obsa­ze­ní
25 % Sněhurka
20 % Epické fan­ta­sy v poně­kud komor­něj­ším rázu
15 % Atmosféra
15 % Výborná hud­ba a výpra­va

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,48846 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61742 KB. | 27.09.2023 - 11:49:19